Сегодня: 07 | 12 | 2021

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ ТА ДИПЛОМНОЇ РОБІТ

Справочник агрогидролошческих свойств почв Украинской ССР / Под ред. А. А Мороз.- Л.: Гидрометеоиздат, 1965.- 550 с.

Справочник по климату СССР. Вьш. 10 (Украйна), ч. 1. Солнечная радиация, радиационннй баланс й соишечное сияние.- К., 1971.- 960 с.

Справочник по климату СССР. Вип. 10 (Украйна), ч. 2. Температура воздуха й почвы.— Л.: Гидрометеоиздат, 1967.- 607 с.

Справочник по климату СССР. Вьш. 10 (Украйна), ч. 4. Влажность воздуха. Атмосфернне осадки. Снежный покров.- Л.: Гидрометеоиздат, 1969.- 696 с.

[1] Детально сенс усіх означень, які використовуються в цьому розділі, буде зрозумілий з розд. 1.4.3. Критерій вірогідності Ст'юдента в залежності вщ рівня довіри, потрібного для вашого дослідження, дорівнює: t= 1,96 при рівні довіри p=0,95; t=2,58 - при Р= 0,99; t=3,30 – при p= 0,999.

[2] Коли значення середнього квадратичного відхилення невідоме, його можна визначити наступним чином. При нормальному розподілі варіанс увесь розмах варіювання (хmах-хmin) охоплює приблизно 6. Отже, приблизне значенння хmах-хmin/6.

[3] Показник точності дослзду визначається за формулою Р=100·M/M%, де М - значення середньої арифметичної, Т - значення похибки середньої арифметичної, яка в в свою чергу, визначається як Т =/, де Q - чмсельніспі попередньої вибірки.

[4] Коефіцієнт варіації СV обчислюється за формулою: СV=100/M %.

[6] Рекурентними називаються формули, коли при обчисленні наступної величини використовується попередня.