Сегодня: 07 | 12 | 2021

Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання графічно-розрахункових завдань“ЕКОНОМІКА Й ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ"

Після цього, заповнивши таблицю вихідних даних у табличному вигляді аналогічно табл. 2, виконайте необхідні розрахунки й зробіть висновки відносно переваг одного з варіантів.

Примітка: номер варіанта визначається відповідно до номера студента за списком деканату.

Зміст

Вступ........................................................................................................

3

1. Мета і завдання дисципліни .............................................................

4

2. Розподіл навчального часу за темами і видами навчальних занять......................................................................................................

5

3. Зміст дисципліни ...............................................................................

6

3.1 Лекції ................................................................................................

6

3.2 План практичних занять .................................................................

11

3.3 План самостійної та індивідуальної роботи................................

12

3.4 Тематика рефератів........................................................................

12

4. Контроль знань, вмінь та навичок ..................................................

15

5. Критерії оцінки знань ......................................................................

15

5.1 Графічно-розрахункова робота ....................................................

15

5.2 Іспит ................................................................................................

16

6. Інформаційно-методичне забезпечення ........................................

17

6.1 Основна література .......................................................................

17

6.2 Допоміжна література ...................................................................

17

Додаток..................................................................................................

21