Сегодня: 07 | 12 | 2021

Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання графічно-розрахункових завдань“ЕКОНОМІКА Й ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ"

1. Портер М. Международная конкуренция: Пер с англ. / Под ред. и с предисл. В. Д. Щетинина.- М.: Международные отношения, 1993.- 896 с.

2. Транснаціональні корпорації: Навч. посібник / В. Рокоча, О. Плотніков, В. Новицький та інші. – К.: Таксон, 2001. – 304 с.

3. Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник – К.: Либідь, 1993.

4. Хелферт Э. Техника финансового анализа: Пер. с англ. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.

5. Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств: Навч. посіб. / Чепурда Л. М., Бєляєва С. С., Плахотнікова М. В. та ін. За заг. ред. Л. М. Чепурди. - К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 272 с.

6.2 Допоміжна література

1.  Конституція України. . –К., Вид. Верховної Ради України, 1996.

2.  Закон України "Про банкрутство"//Нове законодавство України. Випуск 4.- К.,1993

3.  Закон України "Про власність" // Нове законодавство України. Вип. 2. - К.,1992.

4.  Закон України "Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про підприємництво" від 2 січня 1999 р.

5.  Закон України "Про господарські товариства" // Нове законодавство України. Вип. 3.- К., 1993.

6.  Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" // Голос України.- 2000. -5 травня

7.  Закон України "Про інформацію" // Голос України, 1992 - 21 жовтня.

8.  Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" //Галицькі контракти. -1998.- №1-2.

9.  Закон України "Про підприємництво" // Нове законодавство України. Вип. 2- К., 1992.

10.  Закон України "Про підприємства в Україні" // Нове законодавство України. Вип. 3 - К.. 1992.

11.  Закон України "Про промислово-фінансові групи в Україні" //Відомості Верховної Ради України.-1996.-№23.

12.  Закон України "Про режим іноземного інвестування" //Відомості Верховної Ради України.-1996.-№19.

13.  Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання їм. Є. О. Пагона", "Інститут монокристалів" від 16.07.1999 р. – К., 1999.

14.  Закон України "Про цінні папери і фондову біржу",- К.: Парламентське видання, 2000.

15.  Декрет Кабінету Міністрів України №23-93 від 17.03.1993р."Про довірчі товариства" // Відомості Верховної Ради України -1993. -№ 19.

16.  Указ Президента України №224/94 від 11.05.1994 р. "Положення про холдингові компанії, що створюються у процесі корпоратизації та приватизації //Державний інформаційний бюлетень про приватизацію.-К.. 1994.-№7.

17.  Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.1995 №135 “Про положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи і послуги монопольних утворень”

18.  Бернар И., Колли Ж.-К. Толковый экономический и финансовый словарь: В 2-х томах – Пер с франц. – М., 1994.

19.  Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. Менеджмент в організації: Навч. посібник для студ. екон. спец. вузів. – К.:“Кондор”, 2002. – 654 с.

20.  Гольцберг М. А. Акционерные товарищества. Фондовая биржа. Операции с ценными бумагами. – К.: Ділова Україна, 1994.- 94 с.

21.  Девіс С. М. Боротьба за вдосконалення всесвітнього корпоративного управління // Економічні реформи сьогодні. – 1999 . - №25. – С. 6-11.

22.  Економіка нових форм господарювання: Навч. посібник для ВНЗ / Тирпак В. І. – Тернопіль, 2000.- 360 с.

23.  Економічна енциклопедія: У 3-х томах. Т. 1,2 / С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Вид. центр “Академія”, 2000.- 840 с.

24.  Економіка підприємства: Навч. посібник. / За ред. А. В. Шегди. – К.: Знання-Прес, 2002. – 335 с.

25.  Кейлер В. А. Экономика предприятия: Курс лекций. – М.: ИНФРА, 1999.

26.  Кныш М. И. Стратегическое управление корпорациями. – М., 2002.

27.  Курс предпринимательства / Под ред. В. Л. Горфинкеля. – М.: Финансы, 1997. – 439 с.

28.  Ленский Е. В. Корпоративный бизнес / Под ред. О. Н. Сосковца. – Минск, 2001. – 480 с.

29.  Лупенко Ю. Акціонерні товариства в АПК. – К., 1997.

30.  Мировая экономика: Учебное пособие для вузов / Под ред. И. П. Николаевой. – М., 2000. – 575 с.

31.  Михасюк І. Р., Мельник А. Ф., Крупка М. І., Залога З. М. Державне регулювання економіки. Підручник. 2-е видання, виправлене і доповнене. / За ред. І. Р. Михасюка. –Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – К.: Атіка, Ельга – Н, 2000. – 592 с.

32.  Немцов В. Д., Довгань Л. Е. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник – К., 2001. – 559 с.