Сегодня: 17 | 10 | 2021

Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання графічно-розрахункових завдань“ЕКОНОМІКА Й ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ"

Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання графічно-розрахункових завдань“ЕКОНОМІКА Й ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ"

 

Методичні вказівки

До самостійного вивчення та виконання

Графічно-розрахункових завдань

з дисципліни

“ЕКОНОМІКА Й ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ"

(для студентів 5 Курсу спеціальності

7.050.107 “Економіка підприємства” )

 

1. Мета і завдання дисципліни

Дисципліна “Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств” відноситься до нормативних дисциплін спеціального варіанта циклу підготовки магістрів та спеціалістів із спеціальності “Економіка підприємства” і займає важливе місце у програмі навчання студентів. Це обумовлено зростаючим в сучасних умовах господарювання значенням об’єднань підприємств у функціонуванні ринкової економіки, тобто програма курсу орієнтована на ринкові умови господарювання суб’єктів економіки.

Мета вивчення дисципліни - засвоєння знань з економіки, організації діяльності та оцінки ефективності господарювання об’єднань підприємств.

Завдання дисципліни - вивчення теоретичних засад економіки і організації функціонування інтегрованих структур - об’єднань підприємств, засвоєння навичок аналізу техніко-економічних та організаційних резервів підвищення ефективності господарювання.

Предмет вивчення - закономірності функціонування та розвитку об’єднань підприємств.

При розробці даної програми основні аспекти змісту дисципліни направлені на вивчення поняття про об’єднання підприємств, їх види, особливості організації, економічні засади функціонування, особливості управління та економічного аналізу діяльності об’єднань підприємств. Також передбачається вивчення головних напрямків регулювання діяльності об’єднань підприємств (у тому числі з боку держави), їх фінансування.

Вивченню дисципліни “Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств” передує вивчення таких базових економічних дисциплін, як політична економія, економічна теорія, технологія виробництва, економіка підприємства, аналіз господарської діяльності, статистика, планування, менеджмент, ціноутворення, фінанси підприємства, а також знання та навички, набуті під час проходження ознайомлювальної, технологічної та техніко-економічної практик студентів на підприємствах та в установах регіону.

У результаті засвоєння дисципліни “Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств” студент Повинен знати:

- поняття, основні види об’єднань підприємств, типи організаційно-управлінських структур, види й особливості спеціалізації та кооперації підприємств об’єднань;

- напрямки державного впливу на діяльність об’єднань підприємств;

- особливості організації діяльності науково-виробничих об’єднань;

- джерела фінансування об’єднань підприємств;

- особливості організації та функціонування промислово-фінансових груп, транснаціональних корпорацій, стратегічних альянсів підприємств;

Повинен вміти:

- визначати тип об’єднань підприємств та види організаційно-управлінських структур;

- аналізувати основні напрямки діяльності об’єднань підприємств;

- оцінювати економічну ефективність діяльності об’єднань підприємств, в тому числі науково-виробничих об’єднань.

2. Розподіл навчального часу за темами й видами навчальних занять

Номер і найменування теми

Всього академічних годин

У тому числі

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

1

2

3

4

5

1. Об'єднання підприємств як суб’єкт господарювання

6

2

2

-

2. Спеціалізація та кооперація об'єднань підприємств

7

2

2

-

3. Державне регулювання діяльності об'єднань підприємств

6

2

2

-

4. Холдингова організація об'єднань підприємств

7

2

2

2

1

2

3

4

5

5. Організаційно-управлінські структури об'єднань підприємств

7

2

2

2

6. Регулювання діяльності об'єднань підприємств

9

2

2

-

7. Організація циклу “дослідження – виробництво” в об'єднаннях підприємств та наукових організаціях

9

2

2

-

8. Фінансування об'єднань підприємств

7

2

2

2

9. Особливості діяльності промислово-фінансових груп

7

2

2

1

10. Глобалізація ринків та транснаціональні корпорації

6

2

2

-

11. Стратегічні альянси підприємств

7

2

2

2

Разом

53

22

22

9

3. Зміст дисципліни

3.1. Лекції

Тема 1. Об’єднання підприємств як суб’єкт господарювання