Сегодня: 22 | 06 | 2021

Лекція 1. Наукові основи сучасних агротехнологій

Подальші дослідження залежності між вмістом поживних речовин у ґрунті і врожаєм показали, що роздільне вивчення поглинання поживних речовин рослинами і залежність між поглинанням і формуванням врожаю більш доцільне. Теоретична модель, яка зображена на малюнку 2, вказує, що величина врожаю визначається двома відмінними функціональними залежностями. Крива врожаю, яка вказує на залежність його від збільшення кількості поживних речовин у ґрунті (залежність Пп>У), є післядією кривої поглинання (Пп>Пр) і кривої використання поживних речовин (Пр>У). Таким чином, величина врожаю залежить від процесу споживання елементів живлення рослинами з ґрунту і добрив, а також від використання цих елементів на створення органічної речовини.

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0 2

0,1

О

30 60 90

Дози азоту, кг/га

Мал. 1. Залежність врожаю від доз азоту в дослідах з озимою пшеницею J. Ваіег, 1978):

1 - параболічна крива; 2 - сигмоїдальна випукло-ввігнута крива; 3 - сигмоїдальна ввігнуто-випукла крива.

Вплив екологічних факторів на засвоєння поживних речовин

Відмінності у засвоєнні поживних речовин з одних і тих же видів і форм добрив, які вносились у різні строки або різними способами, у більшості випадків залежать від екологічних умов місцевості. Фактори середовища інколи суттєвіше впливають на засвоєння поживних речовин, ніж кількість самої речовини, внесеної з добривом.

Опади Впливають на вимивання розчинних форм поживних речовин (особливо азоту у нітратній формі), що часто спостерігається на легких і водопроникних ґрунтах. На середніх і важких ґрунтах з високою ємкістю поглинання в роки з підвищеною кількістю опадів засвоєння азоту рослинами підвищується.

Температура суттєво впливає на засвоєння поживних речовин. Наприклад, низькі температури на початку вегетації суттєво послаблюють поглинання фосфору, а це в свою чергу гальмує інтенсивність дихання і фотосинтезу. Температура ґрунту виконує важливу роль у мінералізації азоту. Знижена температура ґрунту часто лімітує перетворення азоту в доступну для рослин форму.

Мал. 2. Схематичне зображення залежності між добривами і поживними речовинами ґрунту, їх поглинанням рослинами і врожаєм J. Ваіег, 1972):

Пп - поживні речовини ґрунту (внесені з добривом або із запасів);

Пр - поживні речовини, спожиті рослинами;

У - урожай;

Фе - екологічні фактори;

Фв - вегетаційні фактори;

А - підготовча фаза (перед поглинанням поживних речовин);

Б - процес перетворення поживних речовин у врожай.

Непряму дію На засвоєння поживних речовин здійснюють також такі властивості ґрунту, як Сорбційна і фіксуюча властивість, рівень рН, механічний склад, аерованість і біологічна активність. Реакція ґрунту не тільки специфічно змінює засвоєння окремих елементів, але й сприяє відмінності у їх поглинанні окремими культурами. Аерованість ґрунту польових культур, як правило, має позитивну реакцію.