Сегодня: 11 | 05 | 2021

Лекція Розробка планІВ організаційно - технічних заходів (ОТЗ)

Лекція Розробка планІВ організаційно - технічних заходів (ОТЗ)

План:

1.  Організація енергозбереження;

2.  Розробка планів заходів;

3.  Економія енергоресурсів в сільськогосподарському виробництві, роль техніка-електрика в ній.

Л.1 ст. 5 – 9

1. ОРганізаціЯ ЕНергоЗБережЕннЯ:

Під організацією енергозбереження розуміється керівництво роботами, що направлені на економне використання паливно-енергетичних ресурсів.

Це керівництво зазвичай виконує безпосередньо керівник структурної ланки господарства на чолі з головним інженером.

Основними роботами, що направлені на енергозбереження, є:

─ аналіз структури і об'єм енергоспоживання, визначення втрат енергії, встановлення причин їх виникнення і визначення шляхів їх усунення або скорочення;

─ розробка заходів щодо енергозбереження;

Впровадження енергозберігаючих технологічних процесів і устаткування;

─ виконання робіт по прогнозуванню збуту сільськогосподарської продукції, що вимагає меньших витрат енергоресурсів;

─ проведення розрахунків норм виробничих запасів палива;

─ збір відомостей по наявності місцевих і вторинних енергоресурсів і розробка умов по їх використанню;

─ визначення переліку енергоємних машин і устаткування, що підлягає списанню як нераціональних;

─ застосування обліку витрати енергоресурсів на фермах, в бригадах, на кожному робочому місці;

─ облік перевитрати енергоресурсів, що визнані незалежною якістю отримуваної сировини, матеріалів і іншій продукції, а також низькою якістю виробленої продукції. Застосування заходів по усуненню цих недоліків;

─ вивчення і впровадження передового досвіду по виконанню режиму економії енергоресурсів;

─ проведення змагання за економію енергоресурсів, впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій.

До організації виконання цих робіт відносяться розробка планів організаційно-технічних заходів (ОТЗ), нормування, облік, контроль і стимулювання економії енергоресурсів. Приступаючи до роботи, в першу чергу слід підготувати план організаційно-технічних заходів щодо економії енергоресурсів.

2. Розробка планів організаційно-технічних заходів

Основні завдання плану організаційно-технічних заходів щодо економії енергоресурсів - систематизація робіт і вихідних результатів. Критерієм для включення робіт в такий план є потенційна можливість економії енергоресурсів, що допускається по економічним показникам.

Для сучасної сільськогосподарською технології характерний взаємозв'язок між питомими витратами на виробництво продукції і енергоспоживанням.

Існують три групи організаційно-технічних заходів. Перша група включає заходи, що зв’язані із зростанням енергоспоживання, що призводить до зниження витрат на виробництво продукції. Ці заходи планують з метою збільшення продуктивності праці, зниження собівартості продукції, але планом оргтехзаходів по економії енергоресурсів вони не розглядаються, проте повинні враховуватися нормами витрат палива і енергії. До Другої групи відносяться заходи, що зв’язані із змінами енергоспоживання, які неістотно впливають на економіку виробництва. Ці заходи розглядають тільки як енергозберігаючі і включають в відповідний план ОТЗ.

Третя група включає заходи, що забезпечують зниження енергоспоживання і витрат на виробництво продукції. До цієї групи відноситься вся застаріла нераціональна технологія сільськогосподарського виробництва.

3. Основні принципи розробки планів:

Розробку плану ОТЗ по економії енергоресурсів починають з попереднього обстеження виробничих ділянок, ферм, цехів. Для цього в в кожному господарстві повинна бути створена комісія по економії електричної енергії, призначена наказом директора господарства. Комісія повинна складатися з фахівців (енергетиків, механіків, технологів, агрономів, економістів), керівників підрозділів господарств, представників громадськості, передових робітників. Головою комісії призначають головного інженера або головного енергетика. До роботи в комісії необхідно залучати інженерів-інспекторів енергозбуту.

Основні заходи щодо енергозбереження кожного господарства повідомляються вищестоящому органу галузевого управлення і виконкомам місцевих Рад, постачальницьким органам і враховуються при формуванні відповідних планів підрозділів Мінагропромполітики і регіонів країни.

Розроблені плани по енергозбереженню затверджує керівництво господарства після їх схвалення трудовим колективом. Включені в них заходи, що зв’язані з використанням місцевих видів сировини, матеріалів, палива і енергії, охороною природи, земле, водо - і лісовикорисанням, узгоджуються з виконкомами місцевих Рад.

План ОТЗ розробляють на 5 років з розбиттям по роках реалізації. До. цього плану щорічно складають додаткові плани, в яких облікують нові пропозиції по економії енергоресурсів, а також нові завдання директивних органів по зниженню витрати палива і енергії.

При розробці плану повинні бити провірені: звітні дані, документи і заміри по використанню технологічного устаткування,; співвідношення між мінімальним і максимальним використанням енергоресурсів протягом доби; стан нормування і обліку витрати енергоресурсів; виконання наявних ОТЗ по економії енергоресурсів.

По складності практичної реалізації заходи прийнято ділити на дві групи:

1) Експлуатаційні, які здійснюються без додаткових витрат на розробку і реалізацію або здійснюються за рахунок засобів господарства і короткочасних кредитів Держбанку (термін окупності додаткових витрат не більш за один рік);

2) Заходи реконструктивного порядку, які потребують великих капіталовкладень і виконуються в основному підрядними організаціями (науково-дослідницькими, конструкторськими, проектними, будівельними і т. п.). Цю групу заходів фінансують за рахунок засобів на капітальний ремонт (що знаходяться у розпорядженні господарства) і засобів на технічне переозброєння і реконструкцію (виділених в централізованому порядку), включаючи засоби на розробку і впровадження нової техніки.

По рівню розробки розрізняють об’єктні і загальногосподарські плани ОТЗ. У об’єктні плани включають заходи першої групи складності. Основою загальногосподарських планів служать заходи другої групи, що розроблені для окремих об'єктів і господарств в цілому. У звітні загальногосподарські плани включають всі пооб'єктні плани енергозберігаючих заходів.

У план по економії енергоресурсів можна включати тільки ті заходи, які знижують приведені затрати на сільськогосподарське виробництво або не змінюють їх. Вважається, що приведені затрати не змінюються, якщо навіть буде їх збільшення, але не більше ніж на 3 % (збільшення до 3 % вважається несуттєвим).

Кожен захід, що включається в план, потребує техніко-економічному обґрунтуванню, яке полягає в наступному:

─ дається характеристика стану технологічного процесу, для якого розробляється захід по економії енергії, приводиться потреба в енергоресурсах;

─ дається коротка характеристика нового пристрою, що включається в план, і його роботи з додатком необхідних пояснювальних схем і креслень. Розраховується потреба в капіталовкладеннях, включаючи затрати на необхідні науково-дослідницькі, проектні і конструкторські роботи. Визначається зразкова потреба в часі для реалізації пропозиції;

─ розраховується очікувана річна економія енергоресурсів ;

─визначається умовно-річний економічний ефект від планованої реалізації даної пропозиції.

Контрольні запитання:

1.  Під організацією енергозбереження розуміють?

2.  Назвіть основні роботи, що направлені на енергозбереження?

3.  Які заходи включає перша група організаційно-технічних заходів?

4.  Які заходи включає друга група організаційно-технічних заходів?

5.  Які заходи включає третя група організаційно-технічних заходів?

6.  При розробці плану ОТЗ повинні бити провірені?

7.  Як здійснюються експлуатаційні ОТЗ по складності практичної реалізації?

8.  Як здійснюються заходи реконструктивного порядку по складності практичної реалізації?