Сегодня: 08 | 05 | 2021

Лекція ОблІк, контроль і стимулювання економії енергоресурсів

Лекція ОблІк, контроль і стимулювання економії енергоресурсів

План:

1.  Облік енергоресурсів.

2.  Контроль за витратою енергоресурсів.

Облік і контроль - основні форми вивчення стану роботи господарств. На їх основі виявляються результати управлінських дій на господарство, встановлюються відхилення у виконанні поставлених завдань, причини і винуватці цих відхилень. Про порядок обліку і контролю витрати палива, електричній і тепловій енергії є загальні положення. Вони містять методичні і організаційні основи побудови обліку і контролю витрати енергоресурсів і енергоносіїв (палива, електричної і теплової енергії).

1. Облік енергоресурсів.

Дані енергетичного обліку, отримувані в результаті реєстрації, обробки і систематизації показників експлуатації енергогосподарств, є основою енергетичного нормування. Вони необхідні також для складання енергетичних балансів, аналізу енерговикористання і для здійснення госпрозрахунку ферм, бригад і господарств в цілому. Об'єкти енергетичного обліку:

-  енергія, що виробляється генеруючими установками (парогенераторами, водонагрівачами т. д.);

-  паливо і енергія, споживані виробничими агрегатами, установками, фермами і господарськими об'єктами;

-  вторинні енергоресурси.

Облік розділяється на комерційний (розрахунковий) і внутрішньовиробничий технічний (контрольний).

Завдання комерційного обліку - фінансові розрахунки між підприємствами, загальний контроль виконання планів і норм енергоспоживання. Облік проводиться відповідно до Правил користування електричною і тепловою енергією, Правил пристрою електроустановок, що встановлюють перелік енергоспоживачів, які оснащуються приладами комерційного обліку. Прилади комерційного обліку повинні бути перевірені і допущені до застосування органами Держстандарту (Енергонагляд України). На перевірене устаткування ставлять клеймо або видають свідоцтво.

Внутрішньовиробничий технічний облік служить для здійснення госпрозрахунку бригад і ферм, внутрішньогосподарського (оперативного і поточного контролю за витрачанням енергоресурсів, вживання заходів по заохоченню за економію і покаранню за перевитрату палива і енергії.

Витрата енергоресурсів і енергоносіїв враховується приладами розрахунковим і досвідчено-розрахунковим способами. Вживані для цього прилади і методи істотно розрізняються при обліку автотракторного і казаново-пічного палива, тепловій і електричній енергії.

Автотракторне паливо враховують по лімітно-облікових книжках. По ним отримують нафтопродукти з нафтоскладу господарства і по нормах, що діють, заправляють машини (автомобілі або трактори). Лімітно-облікова книжка складається з 16 комплектів заправних відомостей і нарядів на проведення технічного обслуговування. У книжці проставляють порядкові номери заправних, контрольних відомостей і корінців, а також нарядів на проведення технічного обслуговування, витрату палива між обслуговуваннями. При видачі палива заправну відомість вилучають з книжки і залишають у заправника. У відомості відзначають кількість відпущеного палива і підводять підсумок витрати. Ці ж відомості відзначають в обліковому або путньому листі трактора або автомобіля.

На підставі цих документів ведуть книгу рахунків кожного трактора, комбайна, автомобіля, визначаючи витрату палива як по нормі, так і фактичний.

Фактичну витрату визначають, вимірюючи залишок палива в баках до початку зміни, додають кількість, вказану в лімітно-обліковій книжці, а потім віднімають залишок на кінець зміни.

Паливо, що витрачається тракторами, іноді враховують за допомогою талонів або жетонів, які видають на кожну машину залежно від її марки. Набір їх рівний витраті палива до першого технічного обслуговування. Якщо витрачені всі талони або жетони, припиняють відпускати паливо до проведення чергового технічного обслуговування. Така система сприяє обов'язковому і своєчасному обслуговуванню машин.

Відповідно до встановленого порядку кількісний облік нафтопродуктів в колгоспах і радгоспах проводять в одиницях маси (кг, т) прямим або непрямим методом. Основним недоліком прямого (вагового) методу є складність зважування рідкого палива при його роздачі. Тому частіше застосовують непрямий метод - вимірювання об'єму. Для цього необхідно знати об'єм, щільність або температуру вимірюваного нафтопродукту.

Об'єм рідкого нафтового палива визначають, пропускаючи його через лічильник або відмірюючи певну кількість за допомогою мірника, що калібрується, при температурі калібрування, наприклад 20°С. Контроль температури обумовлений значним її впливом на щільність палива. Так, наприклад, в заповненому резервуарі місткістю 25 м3 при температурі - 18 °С знаходиться 25∙860=21 500 кг палива, а при 22 °С - тільки 25∙830=20 750 кг, тобто різниця за рахунок зміни щільності складає 750 кг Вплив температури на щільність палива враховують по спеціальних таблицях.

Для якісного вимірювання нафтопродуктів під час прийому, відпустки і заправки використовують різні ваги, автоцистерни і цистерни, паливо і маслороздавальні колонки. Висоту наливання в резервуарах визначають за допомогою сталевих рулеток, штангенциркулів, метроштоків і таврорейок. Наявність і висоту рівня води на дні резервуару встановлюють за допомогою водочутливих стрічок і паст, які розчиняються у воді і не взаємодіють з нафтопродуктами. Кількість палива, що заправляється в баки машин, враховують за допомогою лічильників рідини. При їх відсутності застосовують мірну лінійку, градуйовану в літрах, замірюючи рівень до і після заправки.

Разом із звичайними паливозаправочними колонками в господарствах експлуатують паливозаправочну установку 03-9936 ГОСНИТИ. Установка розрахована на обслуговування постійно закріплених за нею споживачів (не більше 24). Трактористові видають спеціальний індивідуальний кодовий ключ, за допомогою якого він самостійно (без заправника-лічильника) заправляє трактор. При цьому автоматично враховується кількість відпущеного палива: разове і сумарне (наростаючим підсумком) по кожній машині окремо.

В даний час створена паливнозаправочна установка для 50 машин і розробляється для 250 машин з п'ятьма паливозаправочними колонками. Впровадження цієї установки автоматизує процес збору інформації по обліку палива в єдину інформаційно-обчислювальну мережу. Це дозволить автоматично контролювати перевитрату палива і приймати заходи до його усунення, а зрештою - скорочувати витрату нафтопродуктів.

Щільність нафтопродуктів вимірюють нафтоденсиметром (ареометром). Комплект ареометрів входить до складу устаткування ручної лабораторії. При вимірюванні щільності одночасно по термометру визначають температуру нафтопродукту. Якщо вона не рівна температурі калібрування ареометра (20°С), то для визначення стандартної щільності вносять поправку на температуру ρ20 (кг/м3), користуючись формулою:

ρ20 = ρt ± α ∙ ( t − 20), ( 1 )

Де ρt - покази нафтоденсиметра при температурі визначення, кг/м3;

t - температура випробовуваного палива °С;

α - температурная поправка на 1 °С.

Облік котельно-пічного палива включає:

- визначення кількості і якості з необхідною точністю;

- періодичні інвентаризації для контролю якості обліку;