Сегодня: 27 | 07 | 2021

Програма дисципліни «Основи енергозбереження»

Скло 0,75

Штукатурка 0,80

Асфальтобетон 1,05

Бетон на гравії або щебені 1,80

Залізобетон 1,98

Коефіцієнт а' при спокійному стані повітря можна прийняти а'=а. За наявності вітру його прибли­жено можна розрахувати по формулі:

 

Де v - швидкість руху повітря, м/с.

В тих випадках, коли визначають питомі темпе­ратури при передачі теплоти від металу до рідин або навпаки, відношенням 1/а або 1/а´ можна нехтувати.

 

1-наружный шар руберойду завтовшки 2 мм (S=2 мм); 2-два шару підкладкового руберойду на бітумній мастиці, S=6 мм; 3 - керамзито­бетон, S=140 мм; 4 - пергамин, S=1,5 мм; 5-залізобетонна плита S=50 мм; 6-бетон МЗОО; 7-ущільнений щебенем грунт. Мал. 2. Приклад приміщення для розрахунку втрат теплоти, через поверхневі огорожі.

Крім захищаючих конструкцій, витік тепло­ти з приміщення відбувається через відкриті вікна і двері. Втрати енергії (Вт∙ч) в цьому випадку можна визначити так:

 

Де 0,36-питоме теплозбереження повітря, Вт∙ч/(К∙м3); Vв - об'єм повітрообміну на розрахунковий період часу через відкриті вікна і двері, м3.

При визначенні потреби в теплоті тварино-розвідних приміщень в розрахунках необхідно враховавути тепловиділення тварин. В загальному випадку потребується сумарну потужність нагрівальних уста­новок системи опалювання можна розрахувати по формулі:

 

Де Qог - тепловтрати через будівельні огорожі приміщення; Qв-теплота, що видаляється витяжною вентиляцією з викидним повітрям; Qт-тепловтраті поверхонь, що обігріваються (на­приклад, при підлогах, що обігріваються); Qіс - витрата теплоти на випаровування вологи з внутрішніх поверхонь приміщення; Qж - теп­ловиділення тварин.

Значну економію палива можуть дати сіль­ські котельні після раціоналізації. Щоб організувати найекономнішу робо­ту котельних або іншого крупного енергоспоживаючого устаткування (наприклад, агрегатів АВМ), для них доцільно розробити режимні карти. В процесі експлуатації теплоспоживаючого устаткування і теплопроводів пари і гарячої води необ­хідно стежити за станом їх ізоляції, оскільки порушення ізоляції приводить до значних втрат теплоти. Для визначення теплових втрат через ізоляцію теплоспоживаючого устаткування і теплопроводів випускається прилад ІТП-6 (вимірник теплових втрат). Цей прилад був призначений для безпосередніх вимірювань локальних втрат теплоти що відноситься за рахунок вільної конвекції і випромінювання в оточуюче середовище, через теплову ізоляцію тепловикористовуючого устаткування і трубопроводів. Його можна використовувати для вимірювання конвективних і радіаційних теплових втрат. Межі вимірювання теплових потоків: О... 1000; 0...2060; 0...5000 Вт/м2 при. ціні ділення шкали відповідно 20; 40; 100 Вт/м2.Додаткова погіршеність від вимірювання температури навколишнього повітря не перевищує половини основ­ної погрішності на кожні 10 °Із зміни цій тем­ператури. Прилад працює при відносній вологості повітря до 80 % і температурах: навколишнього воздуху - от 30 до 50°С; поверхні контрольованої ізоляції - до 80 °С. Дія вимірника тепло­вих втрат засновано на явищі термоелектричного ефекту виникаючого в датчику при проходженні через нього теплового потоку

Самостійне вивчення 5.

Тема: Енергозберігаюча автоматизація.

Побутові енергозберігаючі установки

План:

1. Енергозберігаюча автоматизація.

2. Побутові енергозберігаючі установки.

Література:1. Корабльов А. Д. ст. 126-135

1. Енергозберігаюча автоматизація.

Автоматика-це галузь техніки, що розробляє методи й засоби автоматизації виробничих процесів. Енергозберігаюча автоматизація, захоплює тільки ту частину автоматики, яка направлена на економію енергоресурсів.

З метою економії енергоресурсів застосовують три направлення автоматизації:

Забезпечення розрахункової продуктивності технологічного устаткування, оскільки звичайно в розрахунковому режимі спостерігається мінімальна витрата енергоресурсів на одиницю продукції;

Більш точне забезпечення необхідною кількістю енергії, особливо при нерівномірній потребі ній;

Скорочення й усунення періодів холостої роботи устаткування.