Сегодня: 28 | 01 | 2022

Програма дисципліни «Основи енергозбереження»

Програма дисципліни «Основи енергозбереження»

Основи енергозбереження

Самостійне вивчення

Для студентів аграрних вищих навчальних закладів

І-ІІ рівнів акредитації по підготовці молодших

Спеціалістів із спеціальності 5.10010201

„Експлуатація та ремонт машин і обладнання

Агропромислового виробництва”

 

У даній роботі висвітлено матеріали, які виносяться на самостійне вивчення з навчальної дисципліни „ Основи енергозбереження” згідно навчальної програми, розробленої та затвердженої у Борщівському агротехнічному коледжі.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програмою дисципліни «Основи енергозбереження» передбачено вивчення загальних питань організації енергозбереження, заходів по економії енергоресурсів і основні установки по використанню місцевих енергоресурсів. Виконання розрахунково-практичних робіт сприяє активізації розумової здатності студентів, розвитку навиків творчого застосування на практиці отриманих знань, виховання відповідальності за якість роботи, привчає до практичної оцінки своїх дій та узагальнення результатів роботи, допомагає поглибити теоретичні знання і отримати додаткову наукову інформацію.

Тільки добра теоретична підготовка студентів до розрахунково-практичних занять дозволить їм підтвердити досвідом теоретичні положення, виявити високий ступінь самостійності та набути навиків науково-дослідної роботи. До початку виконання розрахунково-практичної роботи студенти повинні чітко уявляти тему, мету, теоретичні основи, методику її виконання - у цьому полягає основне завдання методичних вказівок.

Для закріплення і поглиблення теоретичних знань а також отримання практичних навиків діючою навчальною програмою передбачено 16 годин розрахунково-практичних занять. При виконанні розрахунково-практичних робіт студент затрачає багато часу на освоєння матеріалу. Для полегшення цієї роботи пропонуються методичні вказівки, які дадуть студенту більше вільного часу для творчого та більш якісного виконання розрахунково-практичних робіт.

В результаті виконання розрахунково-практичних робіт студент повинен:

Знати: Основні принципи розробки планів енергозбереження; методи визначення економії енергоресурсів; методи перевірки заходів на економічну доцільність; загальні принципи нормування; методи обліку енергоресурсів; способи контролю за витратою енергоресурсів; методи стимулювання економії енергоресурсів; заходи по економному зберіганні, витраті енергоресурсів; способи економного використання двигунів внутрішнього згоряння, електроспоживачів, котелень, тощо; типові заходи реконструктивного характеру по використанню місцевих енергоресурсів, заміні дефіцитних видів палива, застосуванню вторинних енергоресурсів, електротехнології, енергозберігаючої автоматики; схеми перетворення енергії, основні параметри установок, умови експлуатації, економічні вимоги щодо них; будову і роботу гідроустановок, установок по використанню сонячної енергії, вітру тощо;

Вміти: Розрахувати доцільність впровадження енергозберігаючого заходу; визначити економічну ефективність при впровадженні енергозберігаючої установки; розрахувати енергетичні характеристики установки; визначити економічність використання енергоресурсів; визначити найбільш економний привід; визначити втрати енергії при експлуатації установки; визначити економію енергії від збільшення завантаження агрегата.

Перелік тем для самостійного вивчення з

Навчальної дисципліни: „Основи енергозбереження”

Самостійне вивчення 1. Методи визначення економії енергоресурсів

Самостійне вивчення 2. Методи стимулювання економії енергоресурсів

Самостійне вивчення 3. Енергетичний баланс і енергетичні характеристики

С/г виробництва

Самостійне вивчення 4. Використання електроспоживачів. Робота нагрівних пристроїв і котелень

Самостійне вивчення 5. Енергозберігаюча автоматизація. Побутові енергозберігаючі установки

Самостійне вивчення 6. Типові методи реконструкції виробництва. Використання енергоресурсів

Самостійне вивчення 7. Економія енергоресурсів за кордоном

Самостійне вивчення 8. Гідроелектростанції для малих рік

Самостійне вивчення 9. Інші енергоустановки

Самостійне вивчення 1.

Тема: Методи визначення економії енергоресурсів.

План:

1 .Розрахунок витрати природніх енергоресурсів.

2. Розрахунок визначення потреби в умовному паливі.

Література: 1. Корабльов А. Д. „Экономия енергоресурсов в сельськом хозяйстве”ст. 10-17

Методи визначення економії енергоресурсів

Під енергетичними ресурсами розуміються природні джерела енергії, придатні для використання в народному господарстві. Потреба в них прийнято оцінювати в „умовному паливі”. За 1 т умовного палива була прийнята теплота згоряє, рівна 29,З∙106 кДж.

Згідно Положенню про державний енергетичний нагляд в СРСР, кожний новий технічний захід повинен бути обґрунтовано з позицій раціонального використовування енергії. Наприклад, у багатьох випадках по наведених витратах економічно опалювати приміщення електроенергією. Проте це може привести до перевитрати первинного енергоресурсу – вугілля, тому електроопалення часто не допускається. Витрата природних енергоресурсів в сільському господарстві (в тоннах умовного палива) можна розрахувати по формулі:

Де n - вид енергоресурсу, що використовується; q - теплота згоряння натурального палива, кДж/ т; В - витрата натурального палива; η – ККД добування палива й його транспортування до сільськогосподарського споживача.