Сегодня: 11 | 05 | 2021

Лекція Методи провірки заходів на економічну доцільність

Лекція Методи провірки заходів на економічну доцільність

План:

1.  Економічна доцільність енергозберігаючих заходів;

2.  Розрахунок на економічну доцільність.

Л. 1 ст. 17 – 20

Кожен енергозберігаючий захід повинен бути перевірений на економічну доцільність. Раніше було вже відмічено, що заходи можна рахувати економічно доцільними тільки тоді коли або знижуються або не змінюються приведені витрати на виробництво одиниці продукції. Вказані приведені витрати (грн./од. рік) можна розрахувати по формулі:

З = ( С + Ен ∙ К ) /А, ( 1 )

Де С - річні експлуатаційні витрати на виробництво сільськогосподарської продукції, грн. / год.;

К - капіталовкладення, грн.;

Ен - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень, для сільського господарства Кн = 0,15;

А - річний об'єм продукції.

Основні складові експлуатаційних витрат С енергоспоживаючої технології: оплата ( Сен ) за використані енергоресурси, збиток від отримуваних неякісних електроенергії, сировини, матеріалів і напівфабрикатів ( Ук ), амортизаційні відрахування ( Са) , заробітна оплата (Сзп), вартість використаних матеріалів (См) і комплектуючих виробів (Ска), накладні (Сн) та інші (Спр) витрати, грн.:

С = Сен + Ук + Са + Сзп+ См + Ска + Сн + Спр, ( 2 )

Плату Сен за використані енергоресурси розраховують виходячи з вживаних тарифів β, грн.:

Сен = β ∙ В, ( 3 )

Де В - кількість використаних енергоресурсів в рік.

Збиток Ук споживача від тих, що поставляються йому електроенергії, сировини, матеріалів і комплектуючих виробів низької якості розраховують по формулі, грн.:

Ук = ( И – Ин ) ∙ А + Ен ∙ ( К − Кн), ( 4 )

Де Ин, И - експлуатаційні витрати споживача на одиницю використаних виробів при нормативній ( Ин ) і гіршій ( И ) їх якості, грн. / шт.;

А - річна кількість споживаних виробів в натуральних одиницях вимірювання;

Кн, К − капіталовкладення споживача виробів при нормативній (Кн) і гіршій (К) їх якості.

Величину експлуатаційних витрат Са, Сеп, См, Ска, Сн, Спр приймають ту, яка утворюється до і після впровадження енергозберігаючої пропозиції. Ці дані, як правило, є в планових і фінансових відділах господарств.

Потрібні капітальні вкладення можна розрахувати приблизно за укрупненими показниками вартості або по цінниках і прейскурантах.

Енергозберігаючий захід можна рахувати доцільним і тоді, коли термін окупності Т здійснюваних з метою енергозбереження заходи не перевищує нормативної величини Тн, років:

Т = К / ( С1 – С2) ≤ Т, ( 5 )

Або Е = (С1 − С2 ) / K ≥ Ен. ( 6 )

Капіталовкладення, експлуатаційні витрати і приведені витрати слід розглядати з народногосподарських позицій. Під цим треба розуміти весь комплекс витрат, здійснюваних на енергозберігаючі заходи. Тут враховуються не тільки раніше розглянуті витрати самого господарства (госпрозрахункові витрати), але і невраховане ними економічний вплив енергозберігаючого заходу на показники інших галузей народного господарства, наприклад на витрати енергозабезпечуючих підприємств, показники використання водних ресурсів і т. п. Загальна величина народногосподарських приведених витрат, грн. / год.:

Зн. г. = С + Ен∙К + Ен ∙ΔКt + Зз + Зв + ΔЗзе + ΔЗзт + ΔЗтр + Упк ( 7 )

де ΔКt − народногосподарський збиток, викликаний «заморожуванням» капіталовкладень, грн.;

Зз − приведені витрати, визвані заняттям земельних ресурсів під енергозберігаючі пристрої, грн. / год.;

Зв − приведені витрати, викликані використанням водних ресурсів,

Грн. / год.;

ΔЗзе − неврахована оплатою частина приведених замикаючих витрат на електроенергію;

ΔЗзт − те ж, на паливо;

ΔЗтр − зниження національного доходу від додаткової потреби в робочих;

Упк − збиток споживачів сільськогосподарської продукції при низькій її якості.

Умовно-річний економічний ефект Е (грн. /год.) від впровадження енергозберігаючого заходу можна знайти із зіставлення приведених витрат по базовому (Зб) і новому (що енергозберігає) (Зн) варіантах:

Е = Зб − Зн. ( 8 )

У порівнюваних варіантах допускається враховувати елементи витрат ΔЗб і ΔЗн, що тільки відрізняються, тобто:

Е = ΔЗб − ΔЗн . ( 9 )