Сегодня: 08 | 05 | 2021

Лекція 4 ТРУДОВІ, ТЕХНІЧНІ І МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Лекція 4 ТРУДОВІ, ТЕХНІЧНІ І МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ

4.1. Трудові ресурси агротехнологій

4.1.1. Географія розміщення сільського населення

Населення - це сукупність людей, які проживають на певній території (материки, країни, міста, села та інше). Воно проживає у певному географічному середовищі і здійснює виробництво матеріальних благ відповідно до наявних природних ресурсів. Розвиток економіки будь-якої країни можливий лише за певної чисельності населення, яке здійснює виробництво товарів і послуг, необхідних для життєдіяльності суспільства.

Чисельність населення будь-якої країни в цілому та окремих її регіонів є результатом взаємообумовленого розвитку усієї сукупності процесів суспільного розвитку, насамперед соціально-економічних та демографічних. Тенденції демографічного розвитку є неодмінним фактором, який обумовлює економічну і соціальну політику держави. Вивчення процесів відтворення населення, особливо динаміки його чисельності, має практичне значення для встановлення механізму взаємодії економічних і демографічних процесів. Знання чисельності населення на певну дату чи період дозволяє оптимально збалансувати розвиток народного господарства і напрями демографічної політики.

Демографічна ситуація на нашій планеті характеризується швидким зростанням населення. За статистикою 00Н:

· 1-й рік нашої ери - 200 млн.;

· 1830 рік - 1 млрд. (за 1830 років);

· 1930 рік - 2 млрд. (за 100 років);

· 1960 рік - 3 млрд. (за ЗО років);

· 1976 рік - 4 млрд. (за 15 років);

· 1989 рік - 5 млрд. (за 13 років);

· 2000 рік - 6 млрд. (за 11 років);

· 2010 рік - 12-13 млрд. (за 10 років).

Демографічну ситуацію контролюють і регулюють держави, міжнародні організації за допомогою проведення демографічної політики. Демографічна політика - це сукупність заходів держав і міжнародних організацій, спрямованих на стимулювання або скорочення народжуваності населення. При цьому важливе значення має поділ населення Землі за сферами зайнятості і місцем проживання.

1. В цілому у світі:

- у сільському господарстві зайнято 50% населення;

- у промисловості - 20% населення;

- у сфері послуг - 30% населення.

2. В індустріальних країнах:

- у сільському господарстві зайнято 13% населення;

- у промисловості - 36% населення;

- у сфері послуг - 51% населення.

3. У країнах, що розвиваються:

- у сільському господарстві зайнято 65% населення;

- у промисловості - 15% населення;

- у сфері послуг - 20% населення.

Важливою рисою сучасної демографічної ситуації є регіональна вікова структура населення світу (табл.14 ).

Таблиця 14

Регіональна вікова структура населення світу (за статистикою ООН)

Регіони

Вікова структура населення, %

До 14 років

15-64 роки

Старші за 65 років

Західна Європа

20

67

13

Африка

45

52

3

Азія

35

60

5

Всього у світі

34

60

6

Характерною рисою демографічної ситуації в наш час є співвідношення між населенням чоловічої та жіночої статі світу, у тому числі за територіальною ознакою.

1. Народжуваність:

- у світі нині 1040 чоловіків на 1000 жінок;

- в Європі нині 1060 чоловіків на 1000 жінок;

- в Африці нині 1000 чоловіків на 1000 жінок.

2. У працездатному віці (15 - 64 роки) на 1000 припадає:

- в Африці - 979 чоловіків;

- у США - 990 чоловіків;

- у країнах СНД - 937 чоловіків.