Сегодня: 28 | 01 | 2022

Навчальний посібник Управління Земельними Ресурсами В. В. Горлачук В. Г. В'юн А. Я. Сохнич (частини 1)

Міністерство освіти і науки України

Миколаївський державний гуманітарний університет

Імені Петра Могили

Комплексу "Києво-Могилянська академія"

В. В. Горлачук

В. Г. В'юн

А. Я. Сохнич

Навчальний посібник Управління Земельними Ресурсами В. В. Горлачук В. Г. В'юн А. Я. Сохнич

Навчальний посібник

За редакцією доктора економічних наук, професора В. Г. В'юна

Рекомендовано Міністерством освіти та науки України як навчальний посібник для студентів і викладачів вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації

Миколаїв

Видавництво МДГУ їм. Петра Могили

Комплексу "Києво-Могилянська академія"

2002

ББК 65.9(2)315(2Ук)я73

У 67 УДК 332.2.021.8(477)(075.8)

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету "Києво-Могилінська Академія", Науково-технічною радою Центру системних досліджень і розвитку Ради по вивченню продуктивних сил України Національної Академії наук України.

Рекомендовано Міністерством освіти та науки України як навчальний посібник для студентів і викладачів вищих навчальних закладів ІІІ-1У рівнів акредитації.

Рецензенти:

Михасюк І. Р. доктор економічних наук, академік АН Вищої школи України, професор (Львівський національний університет ім. І. Франка)

Бриндзя З. Ф. доктор економічних наук, професор (Тернопільська академія народного господарства)

Волощук М. Д. доктор сільськогосподарських наук, професор, академік УЕАН, лауреат Державної премії в області науки Грабак Н. Х. доктор сільськогосподарських наук,

Професор (Миколаївська державна аграрна академія)

Управління Земельними ресурсами: Навчальний У 67 посібник / В. В. Горлачук, В. Г. В'юн, А. Я. Сохнич; За ред. В. Г. В'юна. - Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2002. -316с.

I8ВN 966-7458-60-1

На основі багаторічних досліджень авторів вперше висвітлено суть, основні етапи розвитку системи управління земельними ресурсами від найдавніших часів до сучасності. Досвід минулого дає змогу зрозуміти сучасний стан землекористування, визначити його ціннісні орієнтири, альтернативні шляхи розвитку системи управління земельними ресурсами при сучасному становленні ринкової економіки в Україні. Велика увага приділена висвітленню організаційних, економічних, фінансових та екологічних аспектів сучасного управління земельними ресурсами.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації, спеціалістів народного господарства, фахівців державних земельних органів, усіх, хто цікавиться проблемами управління земельними ресурсами.

ББК 65.9(2)315(2Ук)я73

© В. В. Горлачук, В. Г. В'юн, А. Я Сохнич, 2002
І8ІШ 966-7458-60-1 © МДГУ ім. Петра Могили, 2002

ЗМІСТ

Вступ..

1. Наукові аспекти використання земельних ресурсів....

1.1. Земля як цілісний об'єкт управління..

1.2. Використання земельного фонду...

1.3. Основні принципи організації раціонального використання та охорони

Земель в умовах ринку...

1.4. Земельна рента як важіль управління земельними ресурсами..

2. Науково-організаційні засади формування системи управління

Земельними ресурсами......