Сегодня: 13 | 08 | 2022

РОБОЧА ПРОГРАМА З КУРСУ “ Філософія в західній Європі ХІХ століття ” Спеціалізація “Етика”

РОБОЧА ПРОГРАМА З КУРСУ “ Філософія в західній Європі ХІХ століття ” Спеціалізація “Етика”.

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

З КУРСУ

“ Філософія в західній Європі ХІХ століття ”.

Для студентів 3 курсу факультету психології та соціології

Спеціалізація “Етика”.

 

Анотація

У європейській культурі ХІХ століття починає нарастати криза попередніх світоглядних і філософських ідеалів доби Модерну. Виникає усвідомлення необхідності вироблення нової філософії, нового світогляду, нового філософського методу. Ці намагання духовного оновлення здійснювалися вже сучасниками Гегеля, його послідовниками та його супротивниками. Основними напрямками такого оновлення стали дві удавані альтернативи: ірраціоналізм та позитивізм. Саме ці альтернативи є основними напрямками розгортання філософської рефлексії у першій половині ХХ століття. Самі ці альтернативи філософського мислення намагається подолати філософія на межі ХХ-ХХІ столітть. Філософи ХІХ століття стали прозвісниками кардинальних змін у філософії і культурі, які відбувалися продовж ХХ століття і які незавершились ще й сьогодні.

Тому вивчення курсу “Філософія в західній Європі ХІХ століття” Має непересічне значення для розуміння духовних пошуків сучасної людини, для осмислення і вирішення найактуальніших проблем сьогодення.

Мета курсу “ Філософія в західній Європі ХІХ століття ” – на підставі системного вивчення філософських вчень представників західноєвропейської філософії ХІХ століття сформувати у студентів цілісне уявлення про основні причини і напрямки подолання новоєвропейської філософської спадщини.

Предмет навчальної дисципліни – Західноєвропейська філософія ХІХ століття.

Завдання курсу “ Філософія в західній Європі ХІХ століття ” :

-  надати систематизовані уявлення стосовно найважливіших світоглядно-методологічних інновацій, які відбулися у царині філософської рефлексії у західноєвропейській філософії ХІХ ст.;

-  засвоїти основні понятття, проблеми та концепції представників західноєвропейської філософії ХІХ століття;

-  досягнути глибокого усвідомлення багатовимірного взаємозв‘язку особливостей філософського мислення та соціокультурного розвитку в ХІХ – початку ХХ століття;

-  сформувати навички самостійного аналізу можливостей і меж філософських вчень представників західноєвропейстьої філософії ХІХ ст.;

-  сформувати навички застосування найважливіших світоглядно-методологічних ідей представників західноєвропейської філософії ХІХ ст. для аналізу сучасних проблем людини, суспільства, пізнання.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-вміти орієнтуватися в головних проблемах і концепціях західноєвропейської філософії ХІХ ст.;

-знати основні принципи і положення філософських вчень представників західноєвропейської філософії ХІХ ст.;

-знати основні роботи представників західноєвропейської філософії ХІХ ст. і засвоїти їх головні положення;

-оволодіти навичками знаходження і критичного аналізу сучасної філософської літератури з історії західноєвропейсьокої філософії ХІХ ст;

-вміти застосовувати набуті знання з даного курсу в своїй науковій діяльності і в практиці викладання гуманітарних дисциплін.

Тематичний план

Обсяг годин: 30.

У т. ч.: лекційних – 8,

Семінарських – 10,

Індивідуальна робота –12.

Підсумковий контроль – залік.

Робоча програма

Лекційний курс – 8 год.

Тема 1. Становлення некласичної філософії у ХІХ столітті. Позитивізм і прагматизм.

План

1.  Соціокультурні передумови формування некласичної філософії та її основні принципи.

2.  Філософія позитивізму та її еволюція.

3.  Філософія прагматизму.

Тема 2. С. К¢єркегор як прозвісник екзистенциалізму.