Сегодня: 13 | 08 | 2022

РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни Вища математика

РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни Вища математика

Факультет Менеджменту

Кафедра Вищої математики

Курс:

Підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів відповідних ЕСТS: 6

Модулів: 4

Змістових модулів: 4

Загальна кількість годин: 216

Тижневих годин:

1 семестр -3 години

2 семестр -3 години

Шифр та назва напрямку:

1401 - Сфера обслуговування

Шифр та назва спеціальності:

6.140101 „Готельно-ресторанна справа”

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр

Обов’язкова

Рік підготовки: 1

Семестр: 1,2

Лекції: 36 годин

Практичні: 72 годин

Самостійна робота: 72 годин

Індивідуальні роботи: Виконання індивідуальних завдань, консультації

36 Годин

Вид контролю:

1 семестр - залік

2 семестр - екзамен

Робоча програма складена доктором технічних наук, професором В. В. Полевич

(прізвище, ім’я та по батькові викладача, який відповідає за складання)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри вищої математики,

Протокол № 8 від 14 лютого 2007р.

Зав. кафедри доктор технічних наук, професор М. С. Синєкоп.

 

Схвалено науково-методичною комісією факультету менеджменту,

Протокол № від 2007р.

Голова кандидат економічних наук, професор А. П. Грінько
1. МЕТА і ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ,

Її місце у навчальному процесі

Програма вивчення дисципліни «Вища математика» складена відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра з галузі знань 1401 «Сфера обслуговування», і охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених галузевим стандартом вищої школи.

Предметом вивчення дисципліни «Вища математика» є загальні математичні властивості та закономірності.

Робочу програму курсу «Вища математика» призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.140101 “Готельно−ресторанна справа”.

1.1 Мета викладання вищої математики

Метою викладання курсу “Вища математика” є:

-формування у майбутніх менеджерів базових математичних знань для розв’язування задач у професійній діяльності, вмінь аналітичного мислення та математичного формулювання економічних задач;

-ознайомлення студентів з основами математичного апарату, необхідного під час планування та організації виробництва, основами економічного аналізу діяльності підприємства, проведення статистичного аналізу діяльності підприємства;

-розвиток логічного мислення та підвищення загального рівня математичної культури;

-прищеплення студентам уміння самостійно опановувати і користуватися літературою з вищої математики.

1.2 Завдання курсу вищої математики для бакалаврів:

-надання студентам знань з основних розділів вищої математики, визначень, теорем, правил, доведення основних теорем, формування початкових умінь;

-підготовка студентів до вивчення загальноосвітніх та спеціальних дисциплін;

-розвиток у студентів навичок використання математичних методів дослідженнях під час підготовки курсових та дипломних робіт;

-підготовка студентів до науково-дослідної роботи, розробка та аналіз економіко-математичних моделей, застосування математичних методів під час розв’язання конкретних завдань галузі.