Сегодня: 08 | 05 | 2021

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ " ФІЛОСОФІЯ"

2.4. НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ

Навчальний реферат – це письмовий твір, в якому розкривається тема на основі присвячених їй наукових праць і джерел.

Теми рефератів наведено у робочій програмі, проте студент може вибрати тему, яка б відповідала його інтересам, і погодити її з викладачем.

Підготовку до написання реферату слід починати з вибору теми. Для розкриття теми потрібно звернутися до новітніх джерел, які дають можливість автору більш повно з’ясувати суть проблеми. Далі необхідно скласти план реферату за такою схемою: вступ, основна частина, висновки. У вступі автор обґрунтовує вибір теми, вказує актуальність, завдання написання реферату.

В основній частині, яка буде включати 3-4 питання, автор розкриває зміст проблеми, пропонує різні точки зору, теоретичні положення, факти, посилання, висловлює свою позицію. Основними критеріями реферату є логіка та аргументованість.

У висновках потрібно підвести підсумки, зробити висновки, подати список використаної літератури (не менше 4-ох джерел).

Кінцевим результатом процесу підготовки реферату є його оформлення належним чином. Він може бути надрукованим або розбірливо написаним. Його обсяг – до 25 сторінок рукописного тексту (15-20 друкованого).

З підготовленим рефератом можна виступити на семінарському занятті або захистити реферат. Захисту рефератів може бути присвячено окреме заняття. До захисту слід підготувати усний виступ на 7-10 хвилин, в якому аргументувати тему, основні положення, проаналізувати вивчені літературні джерела.

Реферат не може бути оцінений позитивно, якщо він написаний тільки на основі підручника або знятий з комп’ютерних мереж без індивідуального доопрацювання.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1.  Філософія в системі культури.

2.  Що таке світогляд. Особливості міфологічного світогляду.

3.  Історичні типи світоглядів.

4.  Філософія в епоху НТР.

5.  Космоцентризм філософії Стародавньої Греції.

6.  Філософія і етичний раціоналізм Секрета.

7.  Вчення Платона і Аристотеля про світ, суспільство і державу.

8.  Теоцентризм середньовічної схоластики. Філософія Ф. Аквінського.

9.  Філософські ідеї в духовному житті Київської Русі (ІХ-ХП ст.).

10.  Філософські ідеї епохи Відродження.

11.  Емпіризм філософії Ф. Бекона.

12.  Гуманізм Відродження і сьогодення.

13.  Вчення про субстанцію в філософії Б. Спінози.

14.  Киево-Могилянська академія – центр філософської думки в Україні у ХVII-ХVIII ст.

15.  Філософські погляди Г. С.Сковороди.

16.  "Коперніканський переворот" І. Канта.

17.  Дуалізм, агностицизм і раціоналізм І. Канта.

18.  Діалектичний метод і ідеалістична система Гегеля.

19.  Раціональний зміст гегелєвської діалектики.

20.  Антропологічний матеріалізм та гуманізм Л. Фейербаха.

21.  Філософські ідеї в Харківському університеті в XIX ст. (Каразін, Шад, Рижський, Потебня).

22.  Соціально-політичні ідеї "Кирило-Мефодіївського братства".

23.  М. Костомаров про український народний характер.

24.  Т. Шевченко як мислитель.

25.  Соціальні концепції "слов’янофілів" і "західників".

26.  Відмінність соціальних концепцій "українофілів" і "слов’янофілів".

27.  Соціально-філософські погляди І. Франка.

28.  Російська релігійна філософія кінця XIX початку XX століття.

29.  Філософія української діаспори.

30.  Філософія техніки 20 століття (Л. Мамфорд).

31.  Екзистенціалізм Альбера Камю та Жана-Поля Сартра.

32.  "Втеча від свободи" Еріха Фромма.

33.  Релігійно-філософська система П’єра Тейяра де Шардена.

34.  Становлення філософської думки давніх слов’ян.

35.  "Мета та призначення історії" в філософії Карла Ясперса.

36.  Теорія "переоцінки цінностей" Ф. Ніцше.

37.  Культура і цивілізація (за О. Шпенглером).

38.  Філософські погляди П. О. Флоренського "Столп та утвердження істини"

39.  Філософія техніки 20 сторіччя (Норберт Вінер).

40.  Позитивізм у 19 сторіччі. Програма позитивної філософії О. Конта.

41.  Філософія сексуальності Зигмунда Фройда.

42.  Філософія періоду відродження українського духовного життя
(В. Винниченко, М. Грушевський).

43.  "Самопізнання" Миколи Бердяєва.

44.  Структурна антропологія 20 ст. (К. Леві-Строс, Л. Леві-Брюль).

45.  "Порядок з хаосу" сучасна філософія природи (І. Пригожин).

46.  Філософські погляди Макса Вебера.

47.  "Анатомія людської деструктивності" Еріха Фромма.

48.  Сучасні наукові уявлення про будову і властивості матерії.

49.  Взаємозв'язок матерії, руху, простору і часу.

50.  Розвиток уявлень про матерію в історії філософії.

51.  Світогляд і наукова картина світу.

52.  Категорія буття: її сенс і специфіка.

53.  Буття як матеріальна реальність і єдність світу.

54.  Діалектика як теорія розвитку.

55.  Софістика і еклектика – альтернативи діалектики як логіки.

56.  Принципи загального зв’язку і розвитку, їх роль в пізнанні.