Сегодня: 08 | 05 | 2021

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ " ФІЛОСОФІЯ"

65.  Фейербах Л. Вопросы о бессмертии с точки зрения антропологии. – М, 1984

66.  Філософія. Курс лекцій. За ред. І.В. Бичко та ін. – К.,1993.

67.  Філософія. За ред. Г.А. Заїченка та ін. – К.,1995.

68.  Философия. Учебник. Под ред. Кохановского В. – Ростов-на-Дону, 1995.

69.  Философия Гегеля и проблемы диалектики. – М.,1987.

70.  Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. – М.,1992.

71.  Фром Э. Душа человека. – М.,1992.

72.  Хабермас Ю. Пізнання і інтерес. Читанка з історії філософії у 6 книгах, К., 1993. – Книга 6.

73.  Хрестоматия по философии. Учеб. пособие. Отв. ред. Кохановский В. П., Яковлев В. П. Ростов-на-Дону, 1996.

74.  Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. XIX в. – М.,1995.

75.  Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – К.,1992.

76.  Чумаков А. Н. Философия глобальных проблем. – М.,1994.

77.  Юркевич П. Серце та його значення в духовному житті людини згідно з ученням Божим. Вибране. – К.,1993.С.73-115.

78.  Ярошевець В. І. Людина в системі пізнання. – К.,1996.

4.3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ
СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

1.  Навчальний посібник "З історії Української філософської думки". Харків, Видавнича група "Академія". 1999 р. Шудрик І. О.

2.  "Філософія, її предмет та місце в системі наукового знання" (Текст лекції для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання при вивченні курсу "Філософія"). – Харків, ХДАТОХ, 2001. Ст. викл. Варипаєв О. М.

3.  Філософія Григорія Сковороди. Текст лекції. – Харків, ХДАТОХ, 2001. Доц. Шудрик І. О.

4.  "Філософія науки та техніки" (Опорні конспекти лекцій та плани семінарських занять спецкурсу для студентів інженерних спеціальностей денної та заочної форм навчання). – Харків, ХДАТОХ, 2002. Доц. Попов О. Є, доц. Варипаєв О. М.

5.  Методичні поради, програма та плани семінарських занять з курсу "Філософія" для аспірантів та пошукачів всіх факультетів – Харків, ХДАТОХ, 2002. Доц. Варипаєв О. М.