Сегодня: 28 | 01 | 2022

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ " ФІЛОСОФІЯ"

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ " ФІЛОСОФІЯ"

З ДИСЦИПЛІНИ "1. ФІЛОСОФІЯ"

Дисципліна

Години

Кредити

1. Філософія

216

6,5

1.1. Філософія

108

3,5 іспит

1.2. Релігієзнавство

54

1,5 залік

1.3. Логіка

54

1,5 залік

Шифр

Спеціальності

Спеціальність

Факультет

6.140101

"Готельно-ресторанна справа"

Менеджменту

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

З ДИСЦИПЛІНИ "ФІЛОСОФІЯ"

ДЛЯ СТУДЕНТІВ УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

Для спеціальностей:

Шифр

Спеціальності

Спеціальність

Факультет

6.050107

“Економіка підприємства”

Економічний

6.050103

“Міжнародна економіка”

6.050103

“Маркетинг”

7.050303

“Експертиза товарів та послуг”

8.050106

“Облік і аудит”

Обліково-фінансовий

8.050104

“Фінанси”

8.050201

“Менеджмент організацій”

Менеджменту

7.050206

“Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”

6.140101

"Готельно-ресторанна справа"

Кафедра філософії та політології

Форма навчання

Курс

Семестри

Лекції

(год.)

Семінарських

(год.)

Лабораторних

(год.)

Всього годин

Самостійна робота (год.)

Іспит (семестр)

Денна

2,3,4

2,3,4,5,6,7, 8

36

36

-

108

36

2,3,4,5,6,7, 8

Заочна

2,3,4

2,3,4,5,6,7, 8

10

8

-

108

90

2,3,4,5,6,7, 8

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ

В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

1.1. МЕТА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

У підготовці висококваліфікованих спеціалістів у вищих навчальних закладах важливе місце належить гуманітарним дисциплінам, загальноосвітня, культурна і морально-виховна функції яких мають розгортатись у парадигмі пріоритету людських цінностей із метою демократизації людських відносин.

Курс передбачає вивчення основних категорій філософського знання, покликаний забезпечити глибоке засвоєння специфіки філософського осягнення дісності, високу світоглядно-методологічну культуру. В курсі звертається увага на те, що формування і розвиток сучасної світоглядно-методичної парадигми неможливе без філософії як теоретичної основи людьського світобачення, без розуміння філософії як життєвого завдання. В програмі враховано національні і регіональні особливості розвитку філософської думки в Україні.

Сьогодні необхідно переконати студентів у важливості філософського осягнення світу, формування філософськи обгрунтованих світоглядних орієнтацій, що допомогають молоді виробити життєву позицію свідомого члена суспільства.

Мета викладання курсу філософії – формування принципів філософського осмислення світу за допомогою базових філософських категорій, формування філософськи обгрунтованого світогляду. Також важливе значення мають знайомство з історичними типами філософії, вивчення різноманітних філософських вчень, шкіл та систем та оволодіння методикою філософських досліджень з допомогою першоджерел класиків філософської думки. Все це сприятиме формуванню цілісного уявлення про розвиток філософської світової думки з акцентуванням на місці та ролі фітчизняного філософування.

Кypc філософії орієнтований на вивчення основних етапів розвитку світової філософської думки, вільне володіння категоріальним апаратом, оволодіння філософією як відповідним типом та способом мислення, ознайомлення з новітніми течіями філософської думки сучасності. Тому робочою програмою передбачено не лише аудиторну роботу (лекційні та семінарські заняття), а й самостійну роботу студентів з опрацювання філософських першоджерел, підручників, навчальних посібників, додаткових видань (в рекомендованій літературі дається їхній перелік), а також написання рефератів, виконання контрольних робіт, активні виступи на семінарах тощо.

До кожної теми дається план лекції, питання до семінарських занять, теми рефератів, запитання для самостійного вивчення окремих проблем.

Робочу програму складено на основі програми з філософії, розробленої кафедрою філософії та політології ХДАТОХ 2003 року, з урахуванням розробок вузівських кафедр м. Києва та м. Харкова.

1.2. ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Після вивчення дисципліни студенти Повинні знати:

Ø предмет філософії, його місце в системі гуманітарних наук;

Ø основні течії філософії та історію їх виникнення, її місце й роль у житті суспільства й людини;

Ø зміст та функції філософії у суспільстві;

Ø основні філософські категорії та парадигму їх сучасного використання;

Ø характер становлення сучасних некласичних філософських систем;

Ø головні світоглядно-філософські проблеми сьогодення;

Ø історію розвитку філософської думки на Україні;

Ø місце філософії в самопізнанні людини;

Ø структуру та історичні типи світогляду (міфологічний, релігійний, науковий та філософський);

Ø роль філософії в системі духовної культури людства;

Ø взаємовідношення філософії, науки та релігії;

Ø основні принципи теорії пізнання;

Ø механізми соціокультурної детермінації пізнавальної діяльності;

Ø основні категорії соціальної філософії;

Ø філософський зміст теорій періодизації суспільно-історичного процесу;

Ø ціннісну природу культуротворення;

Ø основні історичні типи відносин філософії та науки;

Ø основні цінності та їх роль в житті особи і суспільства;

Ø основні об’єкти гуманітарного пізнання;

Ø глобальні проблеми сучасності та їх зв’язок з прогресом;

Після вивчення дисципліни студенти Повинні вміти:

Ø оперувати набутими історико-філософськими знаннями при виробленні власної світоглядної позиції;

Ø вільно володіти категоріальним базисом філософії для взаємодії філософських теорій з іншими галузями гуманітарного знання;

Ø обгрунтовувати власну думку, спираючись на досягнення світової та вітчизняної філософії;

Ø застосовувати теоретичні знання для аналізу конкретної соціальної діяльності та самовдосконалення;

Ø враховувати філософські знання у сфері харчування, торгівлі, бізнесу та туризму, визначати морально-філософські аспекти впливу на свідомість людини;

Ø розкривати гуманістичну функцію філософії у процесі розвитку демократичних основ життя суспільства.