Сегодня: 07 | 12 | 2021

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ по ФІНАНСИ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  8.050104  – ФІНАНСИ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Магістерська робота — це самостійна кваліфікаційна робота, підсумок теоретичної та практичної підготовки в рамках нормативної та варіативної складових освітньо-професійної програми підготовки магістрів. Магістерська робота є формою контролю набутих студентом (слухачем) магістратури у процесі навчання інтегрованих умінь, знань, навичок, які необхідні для виконання відпускниками магістратури професійних обов'язків.

Виконання і захист магістерської роботи є формою державної атестації випускників. Магістерська робота готується кожним студентом (слухачем) магістратури в індивідуальному порядку під керівництвом наукового керівника.

Мета магістерської роботи — проведення аналітичних та практичних наукових досліджень, поглиблене осмислення професійної проблеми, розробка інноваційних пропозицій у певній сфері виробництва або наукової діяльності та рекомендацій з їх впровадження. Запропоновані інноваційні рішення мають бути науково обґрунтованими з відповідним аналізом існуючої ситуації та прогнозом щодо результатів їх запровадження, викладених в магістерській роботі. При цьому мають бути проаналізовані ризики щодо реалізації зазначених пропозицій.

Завдання магістерської роботи залежать від її спрямування (виробничого, дослідницького, управлінського) та об'єкту дослідження. Виробниче спрямування магістерської роботи передбачає узагальнення набутих знань за певною спеціальністю, вдосконалення професійних здібностей для подальшої роботи в різних галузях АПК за обраним фахом. Завданням магістерської роботи дослідницького спрямування є поглиблене вивчення досліджуваних теоретичних моделей, пошук шляхів їх адаптації до умов розвитку науково-технічного прогресу, опанування методології, методики і сучасного інструментарію наукових досліджень. Магістерські роботи управлінського спрямування повинні мати практичну орієнтацію, їх головним завданням є пошук та обґрунтування ефективних методів та інструментів управління в різних галузях АПК.

Магістерська робота має демонструвати рівень фахової підготовки студента (слухача) магістратури до професійної або наукової діяльності, а саме:

• рівень оволодіння теоретичними знаннями з професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін;

• вміння узагальнювати, аналізувати наукові джерела та статистичні дані, формулювати наукові висновки і обґрунтовувати конкретні пропозиції;

• вміння працювати з нормативно-правовими актами;

• здатність використовувати сучасні методи дослідження та інформаційні технології;

• вміння знаходити аналоги розв'язання проблеми у вітчизняній та зарубіжній практиці, адаптувати їх до конкретного предмета (об'єкта) дослідження.

Наукову інформацію в роботі необхідно викладати у повному обсязі, висвітлюючи одержані результати дослідження, з детальним описом методики дослідження. Повнота наукової інформації має бути висвітлена на фактичному матеріалі з обґрунтуваннями новизни та практичного значення роботи.

Зміст магістерської роботи має складати принципово новий матеріал: опис досліджених фактів, явищ і закономірностей, одержаних власних результатів досліджень, а також узагальнення вже відомих даних з інших наукових позицій або аспектів. Магістерська робота повинна містити висновки, зроблені на основі власних досліджень, викладені чітко, конкретно, лаконічно.

Основні етапи підготовки та виконання магістерської роботи:

• Вибір теми і об'єкта дослідження, затвердження теми.

• Розробка завдання на роботу, складання календарного плану її виконання.

• Опрацювання літературних джерел і складання плану магістерської роботи.

• Узагальнення фактичного матеріалу під час переддипломної практики.

• Обробка фактичного матеріалу із застосуванням сучасних методів статистичного аналізу.

• Написання першого варіанту тексту, подання його на ознайомлення науковому керівнику.

• Усунення недоліків, написання остаточного варіанту тексту, оформлення магістерської роботи.

• Подання зброшурованої у твердій палітурці завершеної магістерської роботи на кафедру Університету.

• Отримання відгуку наукового керівника.

• Зовнішнє рецензування магістерської роботи.

• Захист магістерської роботи на засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК).

До захисту магістерської роботи допускаються студенти (слухачі), які успішно склали заліково-екзаменаційну сесію, завершили стажування і переддипломну практику та захистили відповідні звіти.