Сегодня: 13 | 08 | 2022

Автореферат Продуктивність та деякі біологічні особливості свиней великої білої породи що розводять у Автономної Республиці Крим

Південний філіал Національного Університету Біоресурсів та природокористування України «Крымський агротехнологічний університет»

На правах рукопису

УДК 636. 4. 082. 43

Продуктивність та деякі біологічні особливості свиней великої білої породи що розводять у Автономної Республиці Крим

06. 02. 01 – розведення та селекція тварин

АВТОРЕФЕРАТ

Дисертації на здобуття наукового ступеня

Кандидата сільськогосподарських наук

Сімферополь – 2009

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. На початку 90-х років минулого століття Автономна Республіка Крим займала одне із провідних місць на Україні, по виробництву м'яса на душу населення. У сучасних умовах ринкової економіки особливо актуальним є одержання дешевої, якісної й конкурентноздатної свинини. У значній мірі це залежить від широкого використання і якісного поліпшення вітчизняних порід свиней. Останнім часом селекционно - племінна робота проводиться в напрямку створення спеціалізованих порід, типів, ліній та родин, як шляхом внутріпородної селекції, так і з використанням свиней закордонної селекції (М. Д. Березовський, 2006; В. П. Рибалко, С. В. Акімов, С. Ю. Смислов, 2002; В. П. Рибалко, С. В. Акімов, В. М. Нагаевич й ін., 2006; В. С. Топіха й ін., 2006)

Дані перетворення у свинарстві України торкнулися й підприємств АР Крим. Цим і обумовлюється необхідна періодичність по регіонах України вивчати відтворювальні, відгодівельні та м'ясні якості свиней різного напрямку продуктивності, основних закономірностей обміну речовин, м'ясо - сальної продуктивності.

У зв'язку з вищевикладеним, актуальність теми досліджень обумовлена вивченням продуктивності й біологічних особливостей тварин великої білої породи планової для Автономної Республіки Крим.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася згідно плану науково-дослідної роботи кафедри технології виробництва, зберігання та переробки продукції тваринництва Південної філії «Кримський агротехнологический університет» Національного аграрного університету: «Наукове забезпечення галузей агропромислового комплексу Криму, розробка нових й адаптація існуючих технологій виробництва, збереження та переробки сільскогосподарської продукції в умовах встановлення ринкової економіки» (№ державної реєстрації 0107U001317).

Мета й завдання досліджень. Метою даної роботи було вивчення відтворювальних, відгодівельних, м'ясних якостей та біологічних особливостей свиней що розводять в АР Крим. Програмою наукових досліджень передбачалося вирішити наступні питання:

- вивчити відтворювальні якості свиноматок;

- дослідити гематологічні показники зростаючих підсвинків;

- визначити перетравність основних живильних речовин корму;

- вивчити баланс азоту та мінеральних речовин;

- досліджувати типи нервової системи піддослідних свиней;

- визначити відгодівельні якості молодняку свиней при паруванні свиноматок місцевої селекції із кнурами англійської селекції;

- оцінити м'ясні якості туш піддослідних свиней;

- вивчити економічну ефективність відгодівлі отриманого молодняку;

Об'єкт досліджень. Свиноматки великої білої породи, оцінені за результатами першого опоросу, ремонтні свинки, ремонтні кнурці великої білої породи місцевої та англійської селекції, підсвинки, нащадки, отримані від парувань вищезгаданих свиноматок і ремонтних кнурів.

Предмет досліджень. Відтворювальні якості свиноматок, ріст і розвиток молодняку, відгодівельні та м'ясні якості, перетравність корму, баланс азотистих і мінеральних речовин, біохімічні та гематологічні показники крові, визначення нервових типів підсвинків, якісна характеристика туш підсвинків.

Методи досліджень. Зоотехнічний, фізіологічний, хімічний, біохімічний і біометричний аналізи.

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше в АР Крим в аналогічних умовах племінного репродуктора проведене порівняльне вивчення відтворювальних, відгодівельних, м'ясних якостей та окремих біологічних особливостей свиней великої білої породи. Отримані результати дозволять поглибити й розширити зоотехнічну та біологічну характеристику генотипів свиней. Встановити зв'язок між гематологічними, відгодівельні, м'ясними показниками й балансом азотистих речовин у свиней що разводять і використовувають в АР Крим.

Практична цінність отриманих результатів. Проведені дослідження дають можливість охарактеризувати свиней АР Крим по росту й розвитку, скоростиглості, перетравності кормів, гематологічним показникам, обміну азотистих і мінеральних речовин, нервовим типам, м'ясним якостям. Результати досліджень використаються в навчальних процесах вищих навчальних закладів III й IV рівнів акредитації й при плануванні селекционно - племінної роботи зі свинями в племрепродукторах АР Крим.

Індивідуальний внесок здобувача. Автором розроблена методика дослідів, проведений добір тварин для дослідів, проведені науково - господарські й лабораторні дослідження, а також біометрична обробка їхніх результатів. Висновки й пропозиції по роботі використані особливо. Близько 90% від загального обсягу дисертаційного матеріалу виконано безпосередньо здобувачем.