Сегодня: 07 | 12 | 2021

РОБОЧА ПРОГРАМА З КУРСУ “ Сучасна західна філософія ” Спеціалізація “Етика

9.  Тейяр де Шарден П. Феномен Человека, М., 1987.

Тема 5. Ситуація постмодерну у філософії ХХ-ХХІ ст.

План:

1.  Філософські і культурні виміри постмодерну.

2.  Провідні напрямки розвитку філософії на межі ХХ-ХХІ ст.

3.  Проблема самовизначення філософії і перспективи її розвитку у ХХІ ст.

Тематика доповідей і рефераитів

1.  Зміна парадигм філософування на межі ХХ-ХХІ столітть.

2.  Розвиток коммунікативної філософії у ХХ-ХХІ ст.

3. Основні методологічні настанови трансцендентальної прагматики.

4.  Філософське осмислення кризи гуманізму та можливостей ії подалання.

5.  Поняття «дискурсу» та його значення у сучасній західній філософії.

6.  Інформаційне суспільство та його перспективи у світлі сучасної філософії.

7.  Філософське осмислення кризи європейської цивілізації та можливостей її подолання.

8.  Виправдання тілесності у некласичній і посткласичній філософії.

Література

1.  Апель К.-О. Дискурсивна етика як колективна етика відповідальності у ситуації сучасного світу // Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія. Підручник.- К.,1999.

2.  Апель К.-О. Етноетика та універсалістська макроетика: суперечність чи доповнювальність // Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія. Підручник.- К.,1999.

3.  Апель К.-О. Екологічна криза як виклик дискурсивній етиці // Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія. Підручник.- К.,1999.

4.  Апель К.-О. Ситуація людини як етична проблема // Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія. Підручник.- К.,1999.

5.  Апель К.-О. Спрямування англо-американського “комунітаризму” в світлі дискурсивної етики // Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія. Підручник.- К.,1999.

6.  Апель К.-О. Проблема філософського обгрунтування у світлі трансцендентальної прагматики мови //Після філософії: кінець чи трансформація?.- К.,2000.

7.  Габермас Ю. Дії, мовленеві акти, мовленеві інтерпретації та життєвий світ // Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія. Підручник.- К.,1999.

8.  Габермас Ю. Єдність розуму в розмаїтті його голосів // Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія. Підручник.- К.,1999.

9.  Габермас Ю. Мораль і моральність. Чи стосуються гегелівські заперечення Канта також і дискурсивної етики? // Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія. Підручник.- К.,1999.

10.  Габермас Ю. Про суб‘єкта історії. Деякі міркування щодо хибних альтернатив // Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія. Підручник.- К.,1999.

11.  Габермас Ю. Філософія як берегіня та інтерпретатор ситуації //Після філософії: кінець чи трансформація?.- К.,2000.

12.  Гьосле Трансцендентальна прагматика як фіхтеанство інтерсуб‘єктивності // Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія. Підручник.- К.,1999.

13.  Дамміт М. Чи може мати філософія систематичний характер і чи повинна вона його мати? // Після філософії: кінець чи трансформація?.- К.,2000.

14.  Деррида Ж. Письмо японскому другу // ВФ, 1992, N 4.

15.  Деррида Ж. Позиции. - Киев, 1997.

16.  Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія. Підручник.- К.,1999.

17.  Заиченко Г. А. Постмодернизм : ключевые идеи Л. Витгенштейна и Ж. Деррида // Философская и социологическая мысль 1992, №4.

18.  Козловский П. Современность постмодерна// Вопросы философии 1995,№10.

19.  Конев В. А. Философия культуры и парадигмы философского мышления // Философские науки 1991,№6.

20.  Ліотар Ж.-Ф. Постмодерністська ситуація //Після філософії: кінець чи трансформація?.- К.,2000.

21.  Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия?// Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? – М., 1993.- С.51-192.

22.  Ортега-и-Гассет Х. Тема нашего времени. // Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? – М., 1993.- С.3-51.

23.  Подорога В. Феноменология тела. – М., 1995.

24.  Подорога В. Выражение и смысл. – М., 1996.

25.  Понти М. В защиту философии. – М., 1997.

26.  Самосознание европейской культуры 20-го века. - М., 1991.

27.  Соболь О. Н. Постмодерн: философские и культурные измерения //Философская и социологическая мысль 1992, №8.

28.  Соболь О. М. Постмодерн і майбутнє філософії.- К., 1997.

29.  Хабермас Ю. Модерн – незавершенній проект // Вопросы философии 1992, № 4.

Література

Навчальна і довідкова

1.  Бессонов Б. И. Современная европейская философия. Основные школы, традиции, тенденции. Кн. 1-2. М., 1997.

2.  Вандельфельс Б. Вступ до феноменології.-К., 2002.

3.  Воронина Т. П. Современная западная философия. - М., 1997.

4.  Гильдебрандт Д. фон Новая Вавилонская башня. М., 1998.

5.  Єрмоленко А. М. комунікативна практична філософія. Підручник.- К.,1999.

6.  Зотов А. Ф., Мильвиль Ю. К. Буржуазная философия середины ХIХ – начала ХХ века. М., 1988.

7.  Зотов А. Ф., Мильвиль Ю. К. Западная философия ХХ века. М., 1998.

8.  Ильин И. П. Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм. - М.,1996.

9.  История современной зарубежной философии: компаративистский подход: для высш. шк. / А. С. Колесников и др.; Отв. ред. М. Я. Корнеев. - Спб.: Лань, 1997.

10.  История философии: Запад-Россия-Восток т. 1, 2 - М., 1995.

11.  История философии в кратком изложении. - М., 1996.

12.  Краткая философская энциклопедия. - М., 1994.

13.  Реале Д. и Антисери Д. История философии от истоков до наших дней. М., 1997.- Т. 4.

14.  Современная западная философия: словарь. - М., 1991.

15.  Современная западная философия: словарь. – 2-е изд. - М., 1998.

16.  Современная западная философия ХХ века. - М., 1995.

Першоджерела

1.  Аналитическая философия (избранные тексты). М., изд. МГУ, 1993.

2.  Вітгенштейн Л. Tractatus Logico-Philosophicus. Філософські дослідження.- К.,1995.

3.  Витгенштейн Л. Философские работы: В 2-х частях. - М., 1994.

4.  Гадамер Г. Истина и метод. М.,1990.

5.  Габермас Ю. Філософія як берегіня та інтерпретатор ситуації //Після філософії: кінець чи трансформація?.- К.,2000.

6.  Гуссерль Э. Собрание сочинений т.1 (Феноменология внутреннего сознания времени). М., "Гнозис", 1994.

7.  Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Введение в феноменологическую философию (главы из книги) // ВФ N 7, 1992.

8.  Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия. // ВФ, N 6, 1986

9.  Гуссерль Э. Логические исследования. СПб., 1909, т.1