Сегодня: 16 | 05 | 2021

РОБОЧА ПРОГРАМА З КУРСУ “ Сучасна західна філософія ” Спеціалізація “Етика

10.  Специфіка людського буття в світі. Справжнє і несправжнє буття за Гайдеггером.

11.  Проблеми нігілізма і гуманізма в філософії Гайдеггера.

12.  Гайдеггерівська концепція мови як «дома буття»

13.  Філософія техніки Гайдеггера.

14.  Вплив філософії Гайдеггера на розвиток філософії у ХХ-ХХІ ст.

Література:

1.  “Бытие и время” Мартина Хайдеггера в философии ХХ века. Материалы обсуждения // Вопросы философии 1998,№1.

2.  Вандельфельс Б. Вступ до феноменології.-К., 2002.

3.  Гайденко П. П. Научная рациональность и философский разум в интерпретации Эдмунда Гуссерля. Э. Гуссерль. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Введение в феноменологическую философию //Вопросы философии 1992, №7.

4.  Гуссерль Э. Истина и метод.- М., 1989. Гуссерль Э. Собрание сочинений т.1 (Феноменология внутреннего сознания времени). М., "Гнозис", 1994.

5.  Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Введение в феноменологическую философию (главы из книги) \\ВФ N 7, 1992.

6.  Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия. \\ ВФ, N 6, 1986

7.  Гуссерль Э. Логические исследования. СПб., 1909, т.1

8.  Гуссерль Э. Логические исследования, т. 2. \\ Проблемы онтологии в современной буржуазной философии. Рига, 1988

9.  Гуссерль Э. Парижские доклады. \\"Логос", 1991, N 2

10.  Гуссерль Э. Феноменология. \\"Логос", 1991, N 1

11.  Гуссерль Э. Философия как строгая наука //"Логос", 1991, N 11.

12.  Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени. - М., 1994.

13.  Гуссерль Э. Философия как строгая наука. - Новочеркасск, 1994.

14.  Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени. - М., 1994.

15.  Гуссерль Э. Философия как строгая наука. - Новочеркасск, 1994.

16.  Деррида Ж. Гуссерль Э. Начало геометрии. – М., 1997.

17.  История современной зарубежной философии: компаративистский подход. - Спб.,1997.

18.  Мартін Гайдеггер очима сучасників.- К, 2002.

19.  Современная западная философия. Словарь. М.1991.

20.  Философия Мартина Хайдеггера и современность. – М., 1989

21.  Хайдеггер М. Бытие и время. - М., 1997.

22.  Хайдеггер М. Время и бытие. - М., 1993.

23.  Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. - М., 1993.

24.  Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. - М., 1991.

25.  Хайдеггер М. Феноменология и трансцендентальная философия ценности. Киев,1996.

26.  Херрманн Ф.-В. Понятие феноменологии у Хайдеггера и Гуссерля. - Томск, 1997.

Тема 2. Криза філософії як метафізики. Антропологічна програма подолання метафізики (4 години).

Заняття 1. Людини і її буття в філософії екзистенціалізму і філософії життя.

План:

1.  Існування, буття, людина, її свобода і відповідальність в філософії екзистенціалізму (М. Бердяєв, Л. Шестов, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А. Камю, Абаньяно ).

2.  Розвиток філософії життя у ХХ ст. (В. Дільтей, Г. Зіммель, А. Бергсон, О. Шпенглер). Синтез ідей екзистенціалізму і філософії життя у творчості Х. Ортегі-і-Гассета.

Тематика доповідей і рефераитів:

1.  Три свободи М. Бердяєва.

2.  Філософія трагедії Л. Шестова.

3.  Міркування над роботою Сартра «Екзистенціалізм – це гуманізм».

4.  Міркування над роботою Камю «Міф про Сизіфа. Ессе про абсурд».

5.  Християнський екзистенціалізм Г. Марселя.

6. Криза філософії і можливості її подолання за роботою Х. Ортегі-і-Гассета «Чому ми знов прийшли до філософії?»

7.  Антропологічна концепція Х. Ортегі-і-Гассета за роботою «Людина і люди».

8.  Криза європейської культури за роботою Х. Ортегі-і-Гассета «Повстання мас».

9.  Філософія історії О. Шпенлера.

Література

1.  Арон Р. История и диалектика ненасилия. Анализ сартровской "критики диалектического разума". М., 1993.

2.  Долгов К. М. От Киркегора до Камю, М., 1991.

3.  Камю А. Бунтующий человек. М., 1990.