Сегодня: 28 | 01 | 2022

РОБОЧА ПРОГРАМА З КУРСУ “ Сучасна західна філософія ” Спеціалізація “Етика

РОБОЧА ПРОГРАМА З КУРСУ “ Сучасна західна філософія ” Спеціалізація “Етика

РОБОЧА ПРОГРАМА

З КУРСУ

“ Сучасна західна філософія ”.

Для студентів 4 курсу факультету психології та соціології

Спеціалізація “Етика”.

 

Анотація

У Європейській культурі ХХ століття відбувається кардинальна зміна світоглядних і ціннісних орієнтацій, що призводить до суттєвих трансформацій у царині філософського знання, до якісної зміни основних філософських проблем і методів філософування. Провідним принципом сучасного філософського мислення стає плюралізм. Це вимагає і водночас стимулює розвиток критичної рефлексії і саморефлексії у мислячого суб‘єкта. Тому вивчення курсу “Сучасна західна філософсофія” є важливою передумовою формування критичного мислення у майбутнього фахівця.

На тлі світоглядно-методологічного плюралізму в філософії ХХ століття загострюється ділемма сциєнтизму та антропологізму, що визначає основні тенденції розвитку філософії впродовж усього ХХ століття Філософський дискурс починає виконувати роль інтегруючого фактору в сучаній культурі. Тому вивчення курсу “Сучасна західна філософія” є невід‘ємною складовою системи гуманітарної освіти у цілому.

Своєрідними максімами суспільної свідомості і самосвідомості у ХХ - ХХІ століттях стають проблеми самозбереження і подальшого розвитку людини і цивілізації. Саме ці проблеми окреслюють предметне поле сучасної філософії. Тому вивчення курсу “Сучасна західна філософія” є важливим для формування загальної світоглядної культури людини і відповідає потребам підготовки майбутнього фахівця відповідно до вимог сучасності.

Мета курсу “Сучасна західна філософія” – на підставі системного вивчення основних напрямків розвитку філософії в ХХ-ХХІ ст. сформувати у студентів цілісне уявлення про специфіку сучасного філософського мислення та історичні перспективи соціокультурного, цивілізаційного та духовного розвитку людства.

Предмет навчальної дисципліни – Основні напрямки і школи сучасної західної філософії.

Завдання курсу “ Сучасна західна філософія ” :

-  надати систематизовані уявлення стосовно найважливіших світоглядно-методологічних інновацій, які відбулися у царині філософської рефлексії у ХХ-ХХІ століттях;

-  сформувати у студентів грунтовні знання стосовно специфіки і перспектив розвитку сучасного філософського дискурсу;

-  засвоїти основні понятття, проблеми та концепції представників сучасної західної філософії;

-  досягнути глибокого усвідомлення багатовимірного взаємозв‘язку особливостей філософського мислення та соціокультурного розвитку в ХХ-ХХІ століттях;

-  сформувати навички самостійного аналізу можливостей і меж філософських вчень представників сучасної західної філософії;

-  сформувати навички застосування найважливіших світоглядно-методологічних ідей представників сучасної західної філософії для аналізу найактуальніших проблем сучасності.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-знати змістовні характеристики сучасної західної філософії як історико-філософського феномену;

-вміти орієнтуватися в головних проблемах і концепціях сучасної західної філософії;

-знати основні роботи представників сучасної західної філософії і засвоїти їх головні положення;

-оволодіти навичками знаходження і критичного аналізу сучасної філософської літератури;

-вміти застосовувати набуті знання з даного курсу в своїй науковій діяльності і в практиці викладання гуманітарних дисциплін.

Тематичний план

Обсяг годин: 28.

У т. ч.: лекційних – 6,

Семінарських – 12,

Індивідуальна робота –10.

Підсумковий контроль – екзамен.