Сегодня: 01 | 07 | 2022

Характеристика наукової діяльності та міжнародні зв’язки кафедри екології та охорони навколишнього середовища МІЕСТ

Характеристика наукової діяльності та міжнародні зв’язки кафедри екології та охорони навколишнього середовища МІЕСТ

Велика увага приділяється науково-дослідній роботі інституту, яка здійснюється у відповідності зі щорічними планами. Основні види науково-дослідної роботи передбачені планом наукової роботи кафедри та індивідуальними планами її викладачів. Науково-дослідна робота кафедри є складовою частиною науково-дослідної роботи інституту, виходить із загальноуніверситетської теми наукових досліджень та зорієнтована на дослідження екологічних аспектів розвитку Північно-західного Приазов`я.

Виходячи з цього на засіданні кафедри екології та охорони навколишнього середовища була сформульована і затверджена загальнокафедральна тема для викладачів та студентів „Моніторинг стану довкілля Північно-західного Призов`я”. Такий підхід дозволяє використовувати доступні форми зв'язку з практикою діяльності установ державної влади, наукових установ та навчальних закладів, впливати на екологічну ситуацію в регіоні та в державі в цілому.

Науково-дослідна робота кафедри також спрямована на забезпечення навчального процесу, розробку нормативно-екологічних актів, узагальнення сучасної практики державно-правового регулювання та використання ресурсів, отримання досвіду при підготовці фахівців-екологів.

Професорсько-викладацьким складом кафедри використовуються різні форми зв'язку наукової роботи викладачів з практичною діяльністю:

-  участь у наукових та науково-практичних конференціях і семінарах, які проводяться науковими державними та іншими науковими установами і користувачами ресурсів в Україні;

-  - підготовка нарисів для другого видання Червоної книги України ( тваринний світ )

-  участь у підготовці та виданні наукових, навчальних і практичних посібників для потреб навчального процесу і практичного використання біологічних ресурсів регіону та України;

-  розробка та адаптація до потреб регіону навчальних програм, альбомів, схем, тестів та інших науково-методичних матеріалів;

-  організація наукової роботи студентів і керівництво нею.

Одне з першочергових завдань наукової роботи кафедри полягає в озброєнні студентів новітніми досягненнями вітчизняної і зарубіжної науки. Реалізація цієї ідеї досягається шляхом залучення студентів до науково-дослідного та пошукового навчання, а також у ході організації системи наукової роботи в проблемних групах. Сьогодні у інституті вже сформовано 3 наукових секції: „Екологія”, „Біологія”, „Комп’ютерні науки”.

Викладачі кафедри беруть участь у роботі міжнародних, загальноукраїнських, регіональних та університетських конференцій і семінарів з проблем екології та використання природних ресурсів. За остання роки кафедрою було проведено 2 екологічні конференції. Так, 1-3 жовтня 2004 р. в м. Мелітополі проходила тематична науково-практична конференція керівників мисливських господарств Азово - Чорноморського регіону, голів адміністрацій районів, провідних спеціалістів обласних управлінь Мінекоресурсів України та користувачів мисливських угідь в рамках Міжнародного проекту “ Охорона біорозмаїття та управління природним середовищем північного Азово – Чорноморського коридору”( проект фінансується Світовим банком та ГЕФ), науковим керівником якої був професор В. І. Лисенко, а членами оргкомітету- викладачі та співробітники кафедри. 26-28 травня 2006 р. кафедрою проведено міжнародну екологічну конференцію „Україна в ХХ1 столітті: шлях до сталого розвитку”. На конференції було зроблено 4 доповіді співробітниками кафедри і понад 20 – учасниками конференції з України та Російської Федерації. Конференція прийняла резолюцію, яку розіслано у відповідні організації.

На протязі 2004-2006 років викладачі кафедри брали участь в спеціалізованих наукових конференціяхв інших містах України. Так, к. б.н. Коломийчук В. П. доповідав про результати досліджень рослинності в Азово-Сиваському природному національному парку на Міжнародній конференції з питань стану природних екосистем (м. Київ); д. б.н. Лисенко В. І. доповідав про еволюцію гніздування степового журавля в Україні на Міжнародній конференції „Журавлі на рубежі тисячоліть” в заповіднику Асканія-Нова, про зимівлю і використання ресурсів арктичних гусей - на Міжнародній конференції з питань мисливського господарства (м. Москва), про стан популяцій сірої гуски в Україні - на Міжнародній конференції по вивченню Європейських популяцій гусей (м. Одеса), ним же зроблено 3 доповіді на Міжнародній зоологічній конференції (м. Одеса), доц. А. М.Вінтер, доц. В. О.Демченко, ас. Н. А. Демченко та ас. О. Г.Антоновський доповідали на 1 Всеукраїнському з`їзді екологів 4-7 жовтня 2006 р.(м. Вінниця), доц. Ю. І.Глущенко доповідав на науково-практичній конференції „Розвиток географічної думки на півдні України: проблеми і пошуки”(м. Мелітополь). Проф. В. І.Лисенко, д. б.н. Волох А. М., доц. В. О.Демченко брали участь в обговоренні проектів розвитку Сиваського регіону АРК (м. Сімферополь) та ін. . На протязі 2006 р. проф. Лисенко В. І. доповідав по питанням міграцій птахів на 4 спеціалізованих регіональних семінарах з приводу профілактики пташиного грипу.

На протязі останніх п`яти років викладачами кафедри опубліковано понад 30 наукових статей, повідомлень і тез згальним обсягом понад 12,5 а. а. На протязі 2006 р. прийнято дор друку понад 25 рукописів для періодичних наукових видань, в тому числі проф. В. І.Лисенко написано та передано до Мінекоресурсів 8 повидових нарисів для другого видання Червоної книги України.

Викладачі кафедри приймають участь в виконанні екологічних проектів громадських організацій. Так, к. б.н. Демченко В. О. та ас. Скидан Н. О. приймали участь у виконанні проектів громадської організації „Таврійська заповідна допомога”, в яких займалися досліджуваннями по темам:

1. „Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття р. Молочної”. В рамках даного проекту проведено ряд заходів, направлених на покращення екологічної ситуації в басейні річки Молочної шляхом створення природоохоронних територій. Паралельно з цим залучена частина населення до визнання необхідності створення та охорони заповідних водних територій, шляхом розповсюдження листівок та видання публікацій в обласній та районній пресі. Перспективними об’єктами щодо заповідання, були визначені унікальні водні території з лучною рослинністю, ярами, мілководдями, заплавами та місцями нересту і нагулу багатьох видів риб. Заключним етапом роботи є публікація книжки „Молочна ріка – чудо природи”, написання 5 обгрунтувань для створення об’єктів ПЗФ; видання інформаційного буклету про р. Молочну; налагодження стосунків з місцевими та обласними органами влади;передача до Зоологічного музею НАН України наочного фактичного наукового матеріалу з іхтіології басейну р. Молочної;формування бази даних стосовно екологічного стану р. Молочної (гідрохімічні, гідрологічні, кліматичні та інші показники).

2. „Збереження малих річок Північного Приазов’я шляхом впровадження комплексу екологічних закладів”. Членами громадської організації „Таврійська заповідна допомога”, які в більшості є науковими працівниками та аспірантами навчальних та академічних заходів України, проведено комплексне дослідження річок Північного Приазов’я. Результати цих досліджень стали основою написання наукових обгрунтувань для створення територій та об’єктів ПЗФ, рекомендації з покращення ситуації в екологічно проблемних акваторіях чи територіях, подання обґрунтованих та фактично підтверджених скарг до місцевої, районної, обласної влади з вимогою дотримання екологічного законодавства та вирішення конкретної проблеми, видання науково-популярних буклетів. Виконання таких заходів дозволить вирішити низку існуючих проблем в басейнах малих річок і зможуть стати моделлю для подолання негативних ситуацій в інших регіонах України. Крім того проведено масштабну акцію з озеленення територій, які прилягають до малих річок Північного Приазов’я.

3. „Проведення екологічного табору „Простір – 2002”.

Сучасний етап розвитку позашкільного навчання потребує удосконалення навичок та вмінь дітей у вивчені та збереженні природних комплексів, вмінь самостійно вести спостереження безпосередньо у природі. Школярі отримали змогу підвищити свій рівень екологічної обізнаності та придбати практичні навички ведення науково-польових досліджень через науково-практичну діяльність в умовах заказника „Плавні Молочного лиману”, який входить в південний широтний коридор та прилягаючих територій, які відносяться до ВБУ міжнародного значення (Молочний лиман, Кизиярське та Піщанське джерела). Проект сприяв покращенню стану довкілля (прибирання прилеглих територій від сміття, розчистка прилягаючих лісосмуг, зон прибою і т. ін). Учасники табору були залучені до природоохоронної діяльності та контролю за екологічним станом природних об’єктів міст, району і регіону; інформування населення через засоби масової інформації про проведення робіт; встановлення інформаційних щитів про збереження та бережливе відношення до унікального заповідного фонду регіону України.

4. „Регіональна конференція „Мелітополь сьогодні. Яким він буде завтра!?”. За досить короткий період були визначені головні екологічні проблеми регіону. Надана можливість кожному екологу розповісти про проблеми своєї організації та окреслити попередні шляхи щодо вирішення цих проблем. На конференції були обговорені та прийняті пропозиції щодо шляхів покращення екологічної ситуації в регіоні.

5. „Розвиток екологічної освіти засобами Інтернет. “EKOZOONET”.

На сьогодні, значна частина середніх і вищих навчальних закладів, мають доступ до Всесвітньої мережі Інтернет. Враховуючи це, проект надав можливість використовувати численні колекції однієї з головних зоологічних установ України, ознайомитись з представниками тваринного світу всіх материків і континентів земної кулі, поліпшити викладання матеріалів про живий світ, тобто, мати можливість при вивчені основних положень екології, її принципів, законів, закономірностей тощо, наглядно ознайомитися з їх проявами на прикладі фотознімків тих чи інших об’єктів, які знаходяться на зберіганні в Зоологічному музеї.

В результаті виконання проекту створено та розміщено в Інтернеті простір WEB – сайт на якому розміщена велика кількість цікавої та корисної природоохоронної інформації як для школярів так і студентів та науковців. На сайті розміщено більш як 150 фотознімків представників більшості основних угрупувань тваринного світу, розроблена база даних на 1450 записів, в якій зібрана інформація з Списків CITES і з видів Червоної книги. Фахівці з систематики і таксономії набули можливість ознайомитись з результатами обробки матеріалів 2247 типових екземплярів 199 таксонів хребетних і безхребетних тварин, які зберігаються в Зоологічному музеї і являють собою загальнолюдське наукове надбання.

Головними принципами, що формують пріоритетну наукову тематику на кафедрі є: По-перше, системний підхід до вивчення екологічних процесів, що відбуваються в державі; По-друге, визначення важливості взаємозв'язків та взаємних впливів між виробничими, суспільними та екологічними процесами, що відбуваються в Україні та процесами, що визначають розвиток світового співтовариства; По-третє, визначення того факту, що найбільш перспективними напрямами сучасної науки є такі, що базуються на міждисциплінарних зв'язках.

Викладачі кафедри вільні у виборі форм та методів наукової діяльності, але керуються при цьому не тільки своїми науковими інтересами, але, в першу чергу, загальнокафедральною тематикою. Науково-дослідна робота проводиться невід'ємно від її навчально-методичної діяльності та відповідно до профілю дисциплін, що викладаються. Для поліпшення якості наукових робіт у найближчі роки кафедра:

-  постійно бере участь у щорічних конференціях професорсько-викладацького складу і студентів;

-  запрошує на постійну роботу провідних вчених та практиків з великим досвідом наукової роботи.

-  бере участь у конкурсах на здобуття наукових грантів.

Разом з викладачами науковими дослідженнями займаються студенти. Вагомість цих досліджень ілюструє те, що значна частина студентів результати своїх досліджень доповідають не тільки на внутрішньо інститутських, але і на спеціалізованих екологічних конференціях. Так, студенти В. О.Негреєва (5 курс), Д. В.Буркот та О. Черков (3 курс) 17-19 травня 2006 р. доповідали на 1Х Міжнародній науково-практичній конференції „Екологія. Людина. Суспільство” в м. Києві.

Співробітники кафедри беруть участь у діяльності державних і громадських установ. Так, д. б.н. професор Лисенко В. І. та д. б.н. Волох А. М. є членами Національної комісії з питань Червоної книги України, проф. Лисенко В. І. є Національним експертом по водно-болотним угіддям України, членом редакційної колегії наукового журналу „Бранта” та членом докторської спеціалізованої вченої Ради при Інституті зоології НАН України., доц. Демченко В. О.- голова екологічної громадської організації „Таврійська заповідна допомога.”

Кафедра екології та охорони навколишнього середовища має досить тісні зв’язки з закордонними партнерами. Так, партнерами кафедри у справі наукового та науково-практичного досвіду з 2003 року став „Науково-дослідний інститут природної спадщини” РАН (м. Москва, РФ), налагоджені зв’язки з Науково-дослідним інститутом охорони природи (м. Москва, Росія), у тісній співпраці з яким активно реалізуються екологічні та природоохоронні програми.

У 2003 році підписано договір про наукову співпрацю з Асоціацією українсько-китайської співдружності „Вєнь У”. У 2004 р. підписано договір про наукове співробітництво з питань екології та економіки.

Активною є співпраця кафедри з міжнароднимии партнерами в рамках міжнародної програми “Охорона біорозмаїття та управління природним середовищем північного Азово-чорноморського коридору” яка здійснюється під егідою Геоекологічного фонду Світового Банку.

Провідних спеціалістів кафедри запрошують для викладання спеціальних курсів та лекцій відомі закордонні навчальні заклади. Так, доктор біологічних наук, професор Лисенко В. І. читав курс лекцій з орнітології в Утрехтському університеті (Голандія), з екології гусеподібних птахів Північної Палеарктики у Грьонінгемському та Амстердамському університетах. На протязі 2006 р. проф. Лисенко В. І. доповідав по питанням міграцій птахів на 4 спеціалізованих регіональних семінарах з приводу профілактики пташиного грипу. Д. б.н. Волох А. М. проводив тематичні навчання в 2005 і 2006 р. р з молодими науковцями Українського теріологічного товариства.

Активною була участь викладачів кафедри у експедиції з створення Міжнародного заповідника Уільяма Баренца у Східному Сибіру (Росія). На Таймиру і Гидану в цьому регіоні працювали проф. В. І.Лисенко та д. б.н. Волох А. М.