Сегодня: 28 | 01 | 2022

Лекція № 4 Тема: «Принципи і методи управління в ДПО»

Лекція № 4 Тема: «Принципи і методи управління в ДПО».

(спеціалізація – тактика).

 

Місце проведення: аудиторія за розкладом

Час проведення: 80 хвилин.

Ціль лекції: ознайомиться з поняттям і сутністю принципів і методів управління в ДПО

План лекції:

1.  Поняття принципів управління

2.  Поняття методів управління

3.  Організаційно-розпорядницькі методи

4.  Соціально-психологічні методи управління

5.  Поняття економічних методів управління

Література:

1.  О. М.Бандурка. «Основи управління в органах внутрішніх справ України» -Х.: «Основа», 1996 р, стор. 31-41

2.  «Основи менеджменту». Навч. посібник за редакцією В. С.Верлоки. –Х.: «Основа», 1996 р.

3.  А. К.Макєєв. «Пожежа». Економічні, екологічні, соціальні проблеми» - М.: «Вища школа», 1996 р.

Вступ

На минулій лекції Ви ознайомилися з функціями ДПО, з тим, що кожному працівнику ПО визначене коло його обов'язків (функціональних) відповідно до його посади і певної ділянки діяльності (інспектор – функції ДПН, ділянка території, адмінпрактика, автоматика, НТР, агітація і пропаганда, ДПД і ДЮП, об'єкти з масовим перебуванням людей, облік і аналіз пожеж та ін). Згідно функціональних обов'язків працівники ДПО здійснюють управлінську діяльність, застосовуючи при цьому принципи і методи управління, властивим органам і підрозділам пожежної охорони.

Про те, які застосовуються принципи і методи управління в підрозділах і органах ДПО, ми і поговоримо на сьогоднішній лекції.

Запишіть тему лекції. «Принципи і методи управління в ПО».

Зачитати питання лекції

1. Поняття принципів управління

Відносини між суб'єктами управління підпорядковані певним принципам, і їхнє застосування на практиці не допускає вільностей і стихійності. Керівникам підрозділів ПО стосовно підлеглих спираються на основні правила або принципи управлінської діяльності.

Принципи управління – це норми поводження, зведення керівних настанов або основних правил, спрямованих на управління загальними процесами.

Вони поєднують у єдине ціле окремі види управлінської діяльності в різних підрозділах ПО, забезпечують взаємну погодженість і загальну спрямованість на реалізацію поставлених цілей. На основі принципів організується процес управління

У теорії і практиці управління існують загальні принципи і галузеві. Загальними принципами керуються всі суб'єкти управління. До них можна віднести наступні принципи:

-  соціальної спрямованості управлінської діяльності;

-  законності;

-  об'єктивності;

-  гласності;

-  сполучення колегіальності і єдиноначальності.

Розглянемо докладно кожний з них.

Принцип соціальної спрямованості визначається розмаїттю інтересів всіх учасників процес керування. Органу управління (ДПО) доводиться при виробленні й ухваленні рішення враховувати інтереси суспільства, підрозділів ПО, колективу, працівників, окремих співробітників. (Пр: При прийомі на службу виявляють інтереси, по інтересах формують колектив і т. д.)

Принцип законності заснований на тому, що діяльність апарата управління і посадових осіб регламентується нормами права (визначені права й обов'язки співробітників ПО в ЗУпроПБ ст.18) і Положення про ДПО ст.10.

Принцип об'єктивності полягає в тому, що всі завдання повинні бути обґрунтовані і реальні. Він дозволяє керівникам використовувати знання об'єктивних законів для досягнення цілей, що стоять перед ПО, і задач.

Гласність в управлінні – це коли до обговорення й участі у виробленні управлінського рішення допускаються всі працівники підрозділу ПО на основі повного інформування співробітників і обліку суспільної думки.

Єдиноначальство – це принцип управління, коли колектив підкоряється волі керівника, а керівник, у свою чергу несе персональну відповідальність за результати прийнятого рішення. (Приклад: КГП на пожежі – віддав хоча б одну команду – несе відповідальність за весь процес гасіння пожежі).

Колегіальність – принцип управління, коли розробкою проектів рішень займається колектив. Колегіальність колективів за вироблення і прийняття управлінських рішень.

Сучасному керівнику необхідно знати і використовувати у своїй роботі й інші принципи управління, так звані галузеві:

-  делегування повноважень (передача влади, обов'язків);

-  розподіл обов'язків і і відповідальності між учасниками загального керівництва (між заст. нач-ка ЗДПО, УДПО);

-  визначення функціональних обов'язків конкретних виконавців і т. д.

Ці принципи управління відносять до галузевих, тому що реалізація їх відбувається на рівні структурних підрозділів ПО, окремих груп працівників.

Зі сказаного можна зробити висновок, що у своїй роботі кожен керівник повинен використовувати всі принципи управління для кращого керівництва органами і підрозділами ПО.

2. Поняття методів управління

Методи управління – це способи, прийоми, засоби впливу керуючої системи на керовану для досягнення поставлених цілей. Методи управління впливають на організацію системи управління, на специфіку управлінської праці.

Приклад: Якщо взяти метод “побудови дерева цілей”, розглянути покладені функціональні обов'язки на відділ ДПН і місцеві органи ДПН, цілі, що ставляться перед органами ДПН, можна представити як впливає відділ ДПН на місцеві органи ДПН, побудувати за цим методом структуру органів ДПН у вкласти до виконавців.

Великий вплив методи, що робить на ефективність роботи органів і підрозділів, окремих фахівців у пожежної охорони. Звідси випливає – об'єктом методу керування є колективи, групи, окремі працівники.

У процесі керування органами і підрозділами ПО кожний керівник повинний добре знати, якими головними спонуканнями керується співробітник (підлеглий) у своїй виробничій і суспільній діяльності, що визначає головну лінію його поводження.

Основними рушійними мотивами в діяльності можуть, є їхньої потреби, що формуються з цілей, інтересів, бажань і т. д.

Розрізняють первинні потреби – потреби в їжі, сні, подиху і вторинні – у повазі, самоствердженні, збагаченні й ін. Потреби людини формують мотиви його діяльності, так називану мотивацію.

Мотивація – це процес спонукання себе й інших (підлеглих) до діяльності до досягнення цілей організації.

Найбільш повне знання факторів, що визначають поводження людини, групи людей, колективу людей, дозволяє впливати на ці фактори, змінювати поводження працівників у потрібному напрямку, робити на їхній вплив.

В особливостям впливу методи керування можна підрозділити на:

-  організаційно-розпорядницькі (адміністративні, директивні);

-  економічні;

-  соціально-психологічні.

У процесі керування вони можуть бути використані будь-яким керівником на будь-якому рівні.

Поводження колективів працівників ПО визначаються безліччю інтересів. Найбільший ефект може бути досягнуть шляхом застосування всіх цих методів у місці (комплексно).

3. Організаційно-розпорядницькі методи керування

Діяльність ПО по забезпеченню пожежної безпеки в державі, а також діяльність по керуванню самої ПО зв'язані з застосуванням директивних методів керування (організаційно-розпорядницьких)

Організаційно розпорядницькі методи керування – це способи впливи засновані на відносинах між людьми, їхніх потребах в організації для здійснення спільної діяльності.

Характерними рисами їх є:

-  прямий вплив на об'єкт керування (наказ, розпорядження, вказівки й ін.);

-  обов'язковий характер їхнього виконання;

-  строго визначена відповідальність за їхнє виконання.

Основними групами організаційно-розпорядницьких мір є:

-  організаційні;

-  розпорядницькі;

-  дисциплінарного впливу.

3.1. Організаційні методи.

Головний зміст організаційних методів полягає у встановленні складу структурних підрозділів, їхніх прав, обов'язків, установленні зв'язків між ними. Організаційні методи містять у собі регламентовані, нормування, інструктування.

А). Регламентовані полягають у розробці, удосконаленні і введенні в дію документів, що визначають специфіку і порядок функціонування органів і підрозділів ПО.

Приклад: Постанова КМУ №508 ,Положення про ГПН», «Облік пожеж», Наставляння по організації роботи органів ГПН», Наказ МВДУ №807, Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом ОВД (Наказ МВДУ №114 від 14.08.1991 р.), Статути (стройовий, дисциплінарний, бойовий).

До регламентування також відносять розробку положень, що визначає внутрішній порядок роботи, задачі, функції, повноваження, відповідальність структурних підрозділів, їхніх типових структур і штатів.

Б). Організаційне нормування полягає в розробці і впровадженні нормативів часу, обслуговування й ін. Нормативи дозволяють впливати на колективи за допомогою заздалегідь розрахованих і точно визначених для даних організаційно технічних умов, що є загальних і обов'язковими для різних органів і підрозділів ПО.

Приклад:

Нормативи по физподготовке, вогневій підготовці, ПСП.

Ведеться робота з визначення нормативів штатної чисельності працівників різних підрозділів ПО, нормативів за часом ПТО об'єктів і ін.

Уточнення діючих і розробка нових нормативів є важливим напрямок удосконалювання організаційно-розпорядницьких методів.

В). Інструктування – це спосіб організаційного впливу, полягає в ознайомленні працівника з умовами майбутньої роботи.

При постановки задачі, яку потрібно виконати, керівник органа ГПО пояснює поточну обстановку і можливі відхилення від її, застерігає від можливих помилок, пояснює труднощі, зв'язані з виконанням завдань, дає ради по найбільш раціональному виконанню окремих видів робіт і т. д.

Інструктування - це своєрідна форма інформаційної і методичної допомоги, спрямованої на успішне виконання роботи.

Приклад:

-  інструктажі добового убрання;

-  інструктажі про міри пожежної безпеки (на виробництві, в аудиторіях АПБУ);

-  інструктажі перед виконанням визначеного виду робіт (про міри, зв'язаних з дотриманням ТБ).

Начальник будь-якого органа, підрозділу, апарата керування ГПО повинний уміти користуватися прийомами інструктування. Це необхідно при виконанні особливо складних і небезпечних завдань у процесі бойової роботи (гасіння пожежі, порятунок людей із завалів),особливо складних у технічному, соціальному і психологічному плані робіт при ПТО, організації правильних відносин з адміністрацією об'єктів.

Інструктування може здійснюється шляхом особистих контактів, колективно (інструктаж ланки перед розвідкою, інструктаж добового убрання).

Приклади:

3.2.  Методи розпорядницької дії.

Розпорядницькі методи являють собою способы вольового впливу на колективи і на окремих працівників у процесі організації діяльності ПО.

У положенні про ГПН записані права й обов'язку працівників підрозділів ПО і саме здійснення (використання) цих прав і обов'язків являє собою реалізацію розпорядницьких методів.

Приклад:

Співробітники органів ГПН мають право: вручити розпорядження, здійснювати нагляд за проектними організаціями і новобудовами, застосовувати штрафні санкції, притягати до адміністративній відповідальності осіб, винних у порушенні ППБ, припиняти роботу об'єктів – тим самим вони використовують і реалізують розпорядницькі методи.

До складу методів розпорядницького впливу входять:

-  директиви;

-  накази;

-  указівки;

-  розпорядження;

-  резолюції (привести приклад)

Розпорядницькі впливи можуть бути усними або у виді документів.

Обидві ці форми широко застосовуються в ПО.

Усна форма більш оперативна і тому широко застосовується в бойовій обстановці, при рішенні поточних оперативних питань.

Приклад: при гасінні пожежі ніколи писати накази (Нач. кар. водію – додай тиск, скинь тиск), (Нач. ОГПО телефоністу – при виході на зв'язок нехай інспектора зв'яжуться з мною і т. д.)

Письмова форма розпорядницького впливу застосовується при рішенні довгострокових або особливо важливих задач. Ця форма добре піддається обліку і контролю.

Приклад: Наказ МВДУ №807, «Положення про ГПН – можна проконтролювати як співробітник виконує обов'язки. Наказ №641 і №599 порядок проведення експертизи і перерахування грошей)

3.3. Методи дисциплінарного впливу

Методи дисциплінарного впливу полягає в строгій відповідальності за доручену роботу.

Розрізняють особисту моральну, матеріальну, службову відповідальність.

Ці види відповідальності передбачені Конституцією України, різними законодавчими актами (КК, УПК, КОАП і ін., Положення про проходження служби, а також Дисциплінарним статутом ОВД, відомчими наказами (матеріальна відповідальність)).

«Написані» кодекси честі співробітників ОВД передбачають моральну відповідальність перед суспільством, людьми і т. д.

До методів дисциплінарного впливу можна віднести і заохочення, що визначені Дисциплінарним Статутом.

Не будемо докладно зупиняється на методах дисциплінарного впливу. Ви їх иизучали на заняттях по вишколі, ПО ДПО, Осип.

Висновок: Уміння вважати відповідальності і різних видів впливу на різних рівнях є важливою умовою правильного застосування організаційних методів керування, а так само важливим елементом мистецтва керування.

4. Соціально-психологічні методи керування

Перш ніж почати говорити соціально-психологічних методах керування розглянемо, що ж таке соціальна психологія.

Соціальна психологія – це наука, що вивчає закономірності поводження і діяльності людей, у закономірності суспільної і групової психології.

Соціальна психологія досліджує психологію великих соціальних груп (класи, науки і т. д.) малих груп і колективів, а також особливості психології особистості, формуються і виявляються в суспільній і спільній діяльності (як людина розвивається і поводить усередині колективу, як колектив впливає на особистість і як особистість впливає на колектив).

Об'єктом соціально-психологічної теорії керування є форми взаємодії людей у структурах, групах і колективах, що вирішують різні задачі (Задачі ГПО – гасіння пожеж, порятунок людей і матеріальних цінностей на пожежах, здійснення функцій ГПН).

Соціально-психологічні методи можна розділити на дві складові:

-  соціальні методи;

-  психологічні методи.

Соціальне керування – це діяльність по організації суспільних процесів, підстави на свідомому використанні властивих їм (цим процесом) закономірностей.

До діючих соціальних методів можна віднести:

-  погіршення житлових і побутових умов співробітництва (квартири, квартирні телефони, пристрій дітей у дитячі садки, табори відпочинку, путівки в санаторії, пансіонати і т. д.)

-  полегшення умов праці (комп'ютеризація, нова пожежна техніка, дихальні апарати Dreger, АСВ-2, кімнати психологічного розвантаження, будівництво нових пожежних депо, спортмайданчиків, кабінети на 2-3 чоловік – (інспектори) і ін.)

-  підвищення освітнього і культурного рівня співробітників (не має вищого утворення учаться на вечірніх і заочних відділеннях Вузов, навчаються в адъюнктурах і аспірантурах);

-  організація активного відпочинку співробітників (відвідування театрів, музеїв, виїзди родинами на природу й ін.)

На практиці їх застосовується велика кількість.

У Законі України «Про пожежну безпеку ст№21 і22 присвячені оплаті праці працівників ПО і їхньому соціальному захисті відповідно

Приклад: (зачитати)

За допомогою соціальних методів керування здійснюється вплив і на зміцнення родини - основного осередку будь-якої держави.

До соціальних методів керування можна так само віднести і моральне стимулювання:

-  подяка;

-  грамота;

-  фотографування біля прапора;

-  вдячний лист батькам;

-  нагородження нагрудними знаками й ін.

Психологічні методи керування

Психологічні методи керування - це галузь (окремий напрямок ) психології, що вивчає закономірності спілкування і взаємодія людей у процесі їхньої управлінської діяльності.

Його завдання полягає в аналізі умов і особливостей управлінської діяльності для підвищення ефективності і якості роботи.

Психологічні методи керування спрямовані на регулювання відносин між людьми шляхом створення оптимального психологічного клімату в колективі (дозволяються суперечки, конфліктні ситуації, інспекторський склад не відокремлюється від бойових підрозділів, надає посильну допомогу пожежним у рішенні їхніх соціальних задач) – пристрій дітей у детсадики, забезпечення будматеріалами (цегла, цемент). Уся службова діяльність співробітників ГПО здійснюється на основі їхнього мислення, уваги, пам'яті й ін. елементів.

Тому, природно, психологічний стан людини в тій або іншій ситуації впливає на результати його діяльності і на результати діяльності всього колективу.

До основних психологічних методів керування відносяться:

-  формування малих груп і колективів;

-  психологічної мотивації (впливу);

-  професійного обора і навчання.

Говорячи про малі групи можна визначити, що розуміється під групою. Група – це два чоловіки і більш, що так взаємодіють один з одним, що кожний з них впливає на інших і в той же час знаходиться під їхнім вилянням. Начальник варти впливає на пожежних і в той же час знаходиться під їхнім впливом – приклад будь-якої пожежі – він командує, а вони виконують і від того як виконуються команди залежить моральний климат у колективі – нервує начальник – нервують і підлеглі.

Про методи комплектування малих груп ми окремо зупинимося пізніше (в інших лекціях).

У практиці керування до методів психологічного впливу відносяться:

-  переконання (діє на почуття, волю, свідомість людей за допомогою повідомлення, доказу важливості того або іншого положення);

-  уселяння (целеноправленое словесний вплив);

-  наслідування (вплив шляхом приклада, у тому числі і свого);

-  примус (вплив на співробітника проти його волі виконати визначена дія, одна з форм наказ).

-  і ін.

Методи професійного добору і навчання співробітників застосовуються для більш ефективного застосування індивідуальних здібностей у роботі в ГПО.

У ПО підбирають водіїв – професіоналів, бажано 1-го або 2-го класу, а бійців підбирають після служби в армії і краще, якщо вони служили в пожежних частинах. Після прийому на службу їх відправляють на навчання в навчальний центр (Центр бойової підготовки) для придбання професійних навичок, щоб вони стали професіоналами. Один раз у 5 років у ПО передбачена перепідготовка о/с з метою підтримки професійної майстерності.

Висновок: Керівник повинний уміти правильно вибрати соціально-психологічний метод керування як один з основних методів впливу.

Одним з найважливіших методів керування є економічні методи керування.

5.  Поняття економічних методів керування

Економічні методи керування – це застосування всіх економічних важелів і стимулів як роздільно, так і в комплексі для підвищення зацікавленості всіх працівників і всіх колективів у рішенні задач організації ПО.

Економічний механізм містить у собі методи:

-  планування (складання кошторису на зміст ПО);

-  фінансування (перерахування коштів на ***** потреб ПО, як будівництво, технічне устаткування й ін.);

-  оплата праці;

-  матеріальне стимулювання (премії, надбавки, коштовні подарунки);

-  страхування і т. п. (усі співробітники ГПО в обов'язковому порядку застраховані на випадок каліцтв або загибелі, Зуопб ст.23 зачитати).

Даючи визначення економічним методам керування в загальному виді можна сказати, що під ними розуміються сукупність засобів і інструментів спрямованих на створення сприятливих умов для функціонування і розвитку органів і підрозділів ГПО.

Висновок: Уміння вибрати найбільш походящий спосіб впливу в кожному конкретному випадку дуже важливо для працівників ГПО, адже різні проблеми повинні вирішуватися не по шаблоні, а з застосуванням найбільш ефективних принципів і методів керування.

Дати список литературы на задание на самоподготовку.