Сегодня: 07 | 12 | 2021

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ До проведення практичних занять для студентів спеціальності “ Облік і аудит ”

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ До проведення практичних занять для студентів спеціальності  “ Облік і аудит ”


Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту
ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
До проведення практичних занять для студентів спеціальності 7.050106 і 8.050106 - “ Облік і аудит ”

Київ – 2005
У К Р А Ї Н А

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту
ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
До проведення практичних занять для студентів спеціальності 7.050106 і 8.050106 - “ Облік і аудит ”

Київ – 2005

УДК 657.37: 378.147.88

Пропонуються задачі та вправи щодо складання фінансової, податкової, статистичної звітності та звітності зі страхування акціонерними товариствами і суб'єктами малого підприємництва для студентів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації із спеціальності 7.050106 і 8.050106 - “Облік і аудит”.

Укладачі: Г. О.Германчук, О. А.Боярова,

Рецензенти: О. Я.Пластун, С. І.Дерев’янко

Навчальне видання

ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До проведення практичних занять для студентів спеціальності 7.050106 і 8.050106 - “ Облік і аудит ”

Укладачі: ГЕРМАНЧУК ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА,

БОЯРОВА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА.

Зав. Видавничим центром НАУ А. П.Колесніков

Редактор Л.М. Левчій

Підписано до друку Формат 60х84 1/16.

Ум. друк. арк. . Обл.- вид. арк. .

Тираж 100 пр. Зам. №

Видавничий центр НАУ.

03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15.

ПЕРЕДМОВА

Невід’ємною складовою розвитку ринкових відносин в Україні є адекватна система бухгалтерського обліку, яка спроможна забезпечити всіх членів суспільства своєчасною, надійною, достовірною та корисною інформацією, показники якої відповідають певним вимогам і нормам і є зрозумілими для всіх користувачів та визначені за єдиною методологією з використанням однакових критеріїв і правил.

В ході реформування бухгалтерського обліку і звітності вимоги національних стандартів стали багато в чому відповідати міжнародним. Бухгалтер може відносити понесені виробничі витрати на собівартість, обліковувати основні факти господарської діяльності, а також події після звітної дати. Наведені приклади подібні з міжнародними стандартами з обліку основних засобів, нематеріальних активів і виробничих запасів.

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) розробляються Міжнародним комітетом стандартизації бухгалтерського обліку. Ці стандарти визнані у всьому світі як ефективний інструментарій для надання прозорої та зрозумілої інформації про діяльність господарських суб'єктів, а не ведення обліку на кожному з них.

Тобто міжнародні стандарти фінансової звітності не мають правової сили і не складають обов'язкових правил для застосування. Однак вони мають великий вплив на регулювання бухгалтерського обліку в різних країнах, особливо, що стосується зрозумілості питань фінансової звітності на міжнародному рівні.

МСФЗ не є зведенням універсальних інструкцій з бухгалтерського обліку, вони є лише компромісним варіантом різних національних шкіл. Жодна країна, яка має свої традиції у сфері бухгалтерського обліку не може дозволити собі повну заміну національних стандартів міжнародними. Мова йде лише про гармонізацію систем.

Проблема використання МСФЗ в українській системі бухгалтерського обліку зумовлюється двома основними факторами:

Ø перетворенням економіки України в органічну складову світової системи, тобто залучення іноземних інвестицій, вихід українських господарюючих суб'єктів на світові ринки капіталу, спільний бізнес;

Ø можливістю використовувати існуючий у світі досвід формулювання правил, які сприймаються більшістю держав, для створення в найкоротші строки ефективно працюючої системи, що забезпечує потреби ринкової економіки.

Розглядаючи природу бухгалтерського обліку і звітності, недоцільно говорити про існування фінансового, управлінського або будь-якого іншого виду обліку як самостійних елементів системи. Фактично на підприємствах функціонує одна єдина система бухгалтерського обліку, що поєднує в собі функції управлінського, фінансового і податкового обліку. Професор Я. В.Соколов вважає, що "...господарські системи будь-якого підприємства носять цілісний характер і рахівництво, що їх відображає, може бути лише єдиним. Інша справа, як в системі рахунків будуть відображатись ці процеси".

Ефективність управлінських рішень значною мірою залежить від можливості порівняння внутрішньої фінансової інформації з відповідними показниками подібних підприємств. Виникає потреба в уніфікації вимог до фінансової інформації у рамках галузі, регіону тощо.

Визначення основних економічних показників різних форм фінансової звітності дозволить керівництву підприємства швидко і ефективно зорієнтуватись в сучасних умовах господарювання для прийняття оптимальних дієвих рішень.

Звітність підприємств — одна зі спеціальних прикладних дисциплін у підготовці спеціалістів і магістрів. Курс „Звітність підприємства” є складовою частиною циклу спеціальних дисциплін, які формують майбутнього висококваліфікованого спеціаліста з бухгалтерського обліку. Курс читають після вивчення бухгалтерського обліку та інших спеціальних предметів.