Сегодня: 28 | 01 | 2022

План-конспект Тема 15: Експлуатація гусеничних пожежних машин. Заняття 2,4,5.

 

План-конспект Тема 15: Експлуатація гусеничних пожежних машин. Заняття 2,4,5.

Заняття 2: Порядок виїзду ГПМ і повернення їх в пожежний підрозділ. Процес обслуговування ГПМ в пожежних підрозділах, на пожежі та після повернення з пожежі. Порядок оформлення та ведення документації з обліку роботи пожежної техніки.

Заняття 4: Експлуатація ГПМ-54 в різноманітних умовах. Вплив низьких температур на роботу агрегатів і механізмів ГПМ. Порядок підготовки ГПМ до експлуатації в зимовий період. Особливості експлуатації ГПМ взимку. Порядок підтримання ГПМ в бойовій готовності під час гасіння пожежі.

Заняття 5: Вплив високих температур, диму і запиленості повітря на роботу агрегатів і механізмів ГПМ. Порядок підготовки ГПМ до експлуатації в літній період.

Навчальні питання:

1. Процес обслуговування ГПМ в пожежних

підрозділах, на пожежі та після повернення з пожежі.

2. Порядок підготовки ГПМ до експлуатації в зимовий період.

Підтримання ГПМ в бойовій готовності під час гасіння пожежі.

3.

Мета заняття: Ознайомити особовий склад з

Час: 100хв.

Метод проведення: Лекція.

Матеріальне забезпечення: Пожежно-технічне обладнання стенди,

плакати

Місце проведення: Навчальний клас.

Література: 1. Пожежно-технічна підготовка / А. В.Пенкало, І. І. Отчик,

Ю. Г.Гунбин М.: Воениздат, 1984 р.

2. Пожежно-технічне озброєння / С. В. Піголев, Ф. В. Сухоруков

М.: Сройиздат, 1956 р.

3. Технічний опис і інструкція по експлуатації ГПМ-54.

П/п

Зміст

Час

(хв)

Організаційно-методичні вказівки

1

2

3

4

1

Вступна частина

1. Перевіряю наявність особового складу.

2. Доводжу тему та мету заняття.

3. Доводжу тему, навчальні питання та мету заняття.

4. Проводжу вибіркове опитування курсантів за попередньою темою

1.

2.

10

2

Основна частина

РОБОТИ ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ ПРИ ЗАСТУПАННІ НА ЧЕРГУВАННЯ, НА ПОЖЕЖІ, ПІСЛЯ РОБОТИ НА ПОЖЕЖІ.

При роботі на пожежі водій зобов'язаний:

— забезпечити надійність установки машини і безпеку його від дії вогню;

— при роботі від водоймища напірні рукави не повинні мати різких перегинів, а всмоктуюча сітка повинна бути повністю занурений у воду і знаходитися нижче за дзеркало води не менше 20 см;

— через кожну годину роботи мастити підшипники і сальники насоса поворотом на 2—3 обороти кришок ковпачковых масльонків при відкритих кранах мас льонків;

— періодично стежити, чи не підтікає вода через з'єднання, сальники насоса, напірні вентилі, з системи охолоджування двигуна, чи не підтікає мастило з двигуна, коробки передач і гітари;

— стежити за температурою води в системі охолоджування двигуна;

— слідкувати за тиском мастила в двигуні. При середніх обертах двигуна, тиск повинен бути не менше 6-10 кг/см2 ;

Після закінчення роботи на пожежі водій зобов'язаний:

— у разі подачі піни промити чистою водою всі внутрішні порожнини насоса і прохідні канали пінозмішувача;

— наповнити цистерну водою;

— відкрити крани і випустити воду з робочої порожнини насоса і прохідних каналів пінозмішувача.

Напірні патрубки і спускові крани з настанням холодів тримати відкритими, закриваючи їх тільки при роботі насоса і перевірці його на «сухий вакуум».

При поверненні машини з пожежі (навчання) необхідно перевірити:

- чи немає підтікання палива, масла, води, піноутворювача, охолоджуючої і амортизаційної рідин;

- надійність затягування гайок катків.

- стан і кріплення амортизацій та ричагів управління

- стан і надійність установки акумуляторних батарей;

- наявність і стан шплінтів в з'єднаннях тяги гальм і педалі зчеплення;

- наявність пального в бензобаку, рівень масла в картері двигуна і охолоджуючої рідини в радіаторі; при необхідності дозаправити;

- двигун, насос і прибори, розташовані на них, стекла кабіни, фари, стоп-сигнал;

- роботу насоса і вакуумної системи.

Облік пожежних та допоміжних автомобілів і їх роботи

Основними обліковими документами авто­мобілів у підрозділах пожежної охорони є:

— свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт) і технічний талон транспортного засобу, формуляр (у тому числі та заводу-ви­робника) ;

— журнал обліку наявності і переміщення авто техніки;

— експлуатаційна картка;

— дорожній лист основного (спеціального) пожежного автомобіля;

— картка обліку роботи автомобільної шини;

— експлуатаційна картка акумуляторної батареї;

— журнал обліку технічного обслуговування;

—  дорожній лист допоміжного пожежного автомобіля;

—  журнал видачі повернення дорожніх листів;

—  журнал наявності та переміщення авто техніки;

— журнал обліку виїзду і повернення допоміжних пожежних автомобілів та оперативно-службових у підрозділ.

Технічний паспорт (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу) та технічний талон транспортного засобу видаються Державною автомобіль­ною інспекцією під час постановки автомобіля на облік і здається в Державтоінспекцію у разі зняття його з обліку для списання, передачі або реалізації.

Формуляр пожежного автомобіля, що входить до складу супровідної документації заводу-виробника, а також формуляр встановленого зразка підлягають обов'язковому заповненню після надходження автомобіля в пожежну час­тину. Формуляри заповнюються у відділі, відділенні (групі) пожеж­ної техніки особою, яка за своїми функціональними обов'яз­ками відповідає і здійснює контроль за експлуатацією автомототранспорту УПБ—ВПБ;

— ведення формулярів здійснює старший водій, технік, а в разі його відсутності відповідальний за техніку;

— за наявності на пожежних автомобілях лічильників, що враховують роботу спец агрегатів (пожежного насоса, ге­нераторів тощо), величину приведеного пробігу треба вста­новлювати за показаннями лічильників;

— контроль за веденням формулярів, своєчасністю і об'єктивністю заповнення їх розділів здійснює начальник (заступник начальника) пожежної частини;

— формуляри ведуться до списання автомобіля і зни­щуються через три роки після його списання.

Журнал обліку наявності, переміщення авто техніки ведеться в кожному УПБ—ВПБ відділом, відділенням (групою) пожежної техніки. Журнал може бути замінений обліком інформації на комп'ютері.

Експлуатаційна картка заводиться щомісячно на кожний по­жежний автомобіль, є документом обліку його роботи і за­повнюється черговим водієм.

Правильність внесених записів скріплюється підписом на­чальника чергового караулу і щоденно контролюється під час зміни караулів начальником (заступником начальника) по­жежної частини.

Підсумки роботи пожежного автомобіля підбиваються щомісячно старшим водієм, а за його відсутності — началь­ником караулу, відповідальним за пожежну техніку, началь­ником (заступником начальника) пожежної частини.

Повністю заповнена і підписана начальником (заступни­ком начальника) пожежної частини експлуатаційна картка щомісячно, в установлені дні здається в бухгалтерію (фін-частину) із звітом про витрати пально-мастильних матеріа­лів (ПММ).

Дорожній лист на виїзд основного (спеціального) пожежного автомобіля виписується диспетчером (радіо телефоністом) пожежної частини і видається начальнику караулу перед виїздом на пожежу (навчання, заняття і т. д.).

Картка обліку роботи автомобільної шини заводить­ся, коли автомобіль надходить в пожежну частину і коли встановлюється нова шина на автомобіль.

Заповнення картки щоквартально здійснює старший водій, а в разі його відсутності начальник караулу, від­повідальний за пожежну техніку.

Експлуатаційна картка акумуляторної батареї заво­диться на кожний акумулятор нового автомобіля, що надійшов у пожежну частину і під час заміни акумулятора на новий.

Заповнення картки щомісячно здійснює старший водій, а у разі його відсутності начальник караулу, відповідальний за пожежну техніку.

Журнал обліку технічного обслуговування заводить­ся на кожний пожежний автомобіль і заповнюється старшим водієм, а в разі його відсутності водієм чергового караулу або начальником караулу, від­повідальним за пожежну техніку.

У журнал вносяться записи про технічне обслуговування (безпосередньо після його проведення):

—  щоденне технічне обслуговування;

— технічне обслуговування на пожежі та після пожежі;

— періодичне технічне обслуговування автомобіля і технічне з обслуговування пожежно-технічного оснащення — один раз з на місяць;

— основне технічне обслуговування — не рідше одного ра­зу на рік;

— сезонне технічне обслуговування — двічі на рік;

— перевірку рівня і щільності електроліту, тиску в шинах та затяжки гайок кріплення коліс - один раз на де­сять днів;

—перевірку працездатності, прочищення і регулю­вання пінозмішувача і газоструменевого вакуум-апарата — один раз на місяць, як при періодичному ТО.

Всі записи скріплюються підписами старшого водія, техніка і водіїв, а під час обслуговування пожежно-технічно­го озброєння — підписом командира відділення.

Правильність ведення журналу обліку ТО контролюється начальником (заступником начальника) частини.

Дорожній лист на виїзд допоміж­них автомобілів виписується старшим водієм, а за його відсутності — начальником (заступником начальника) підрозділу або диспетчером (радіо телефоністом) частини і є документом суворої звітності.

Дорожній лист підписується начальником (заступником начальника) підрозділу пожежної безпеки і є розпоряджен­ням водієві на виконання завдання. Використання дорожніх листів іншої форми забороняється.

Дозвіл на виїзд машин у вихідні і святкові дні (крім ви­їздів на пожежі, аварії, під час стихійних лих) підписується особисто начальником гарнізону пожежної безпеки або особою, що його замі­щає.

Дорожній лист видається водієві на одну добу, а у разі відрядження - на весь період відрядження під підпис у журналі видачі-повернення дорожніх листів і обліку роботи допоміжних пожежних автомобілів.

Якщо дорожній лист загублено, проводиться службове розслідування. Замість втраченого виписується новий дорожній лист, в якому відновлюються всі відомості про автомобіль і його роботу.

Зіпсовані бланки дорожніх листів зберігаються разом з використаними бланками.

Після виконання завдання повністю заповнений дорожній лист водій здає старшому водієві, а в разі його відсутності — начальнику (заступнику начальника) частини або начальни­ку чергового караулу, який перевіряє правильність заповнен­ня і робить відмітку в журналі про час повернення автомо­біля і дорожнього листа.

Підсумки роботи допоміжного автомобіля під­биваються щомісячно старшим водієм, а в разі його відсут­ності — начальником караулу, відповідальним за пожежну техніку або начальником (заступником) начальника пожежної частини.

Використані бланки дорожніх листів, повністю заповнені і затверджені начальником (заступником начальника) заго­ну пожежної безпеки (пожежної частини) додаються до зві­ту про витрати пально-мастильних матеріалів і здаються в бухгалтерію (фін частину).

Журнал видачі, повернення дорожніх листів, допоміжних автомобілів заводиться на весь транспорт частини, в тому числі прикомандирований. Жур­нал ведеться особою, яка видає дорожні листи.

Журнал повинен бути пронумерованим, прошнурованим і підлягає зберіганню впродовж трьох років від дати остан­нього запису.

Форма дорожнього листа для виїзду вантажних автомобілів встановлюється Мінстатом України.

Правила видачі, оформлення та зберігання таких дорожніх ли­стів аналогічні правилам для інших допоміжних автомо­білів.

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГПМ-54 У ЗИМОВИХ УМОВАХ

Зимові умови експлуатації ГПМ-54 вимагають особливої уваги для підтримки їх у постійній бойовій готовності. Однією з неодмінних умов є розміщення їх у боксах з мінімальною температурою повітря не нижче 5°С. Якщо мінімальна температура повітря в боксі нижче 5°С, двигуни необхідно вчасно прогрівати підігрівачем.

Для збереження тепла в боксі варто надійно утеплювати ворота, двері, вікна. Наприклад, для утеплення просвіту між нижніми торцями воріт і підлогою боксу застосовують валики. Валики можна виготовити з брезенту вибраковуваних напірних рукавів. Усередину валиків набивають сухий пісок, змішаний наполовину із сухою тирсою.

При стоянці машини у боксі і при виїзді з нього жалюзі повинні бути закриті.

Для видалення випускних газів з бокса при пуску двигунів машин і при перевірці пожежних насосів на сухий вакуум необхідно забезпечити надійність роботи газовідвідних пристроїв від кожного автомобіля й загально обмінної вентиляції в боксі.

При відключенні системи охолодження двигуна необхідно перевірити справність зливальних кранів, контрольних приладів і переконатися, немає чи в з'єднаннях течі охолодної рідини. При включенні системи обігріву перевірити, чи немає пропуску випускних газів.

Замінити в баках паливо літнього сорту зимовим, після чого запустити двигун і виробити із трубопроводів і фільтрів літне паливо.

Перевірити справність системи підігріву і очистити котел підігрівача від нагару.

Перевірити стан радіатора ,трубопроводів і їх з’єднання.

Замінити мастило МТ-16п у системі змащування двигуна мастилом МТЗ-10п.

Злити воду з системи.

Заповнити систему охолодження низько замерзаючою рідиною.

Варто регулярно перевіряти ступінь заряду акумуляторних батарей по щільності чи електроліту напрузі. Не допускається розряд їх більш ніж на 25% паспортній ємності, що відповідає щільності 1,23 чи напрузі 1,7 В.

Для змащення ГПМ застосовують спеціальні зимові мастила систематично перевіряють стан фільтрів грубого і тонкого очищення системи змащення, тому що навіть незначно засмічені фільтри не пропускають мастило, що загустіло.

Напірні патрубки і спускні краники насосів необхідно тримати відкритими, закривати їх тільки при перевірці насосів на сухий вакуум, роботі машин на пожежах і заняттях.

Герметичність трубопроводів між цистерною з водою і пінобаком з насосом перевіряють щодня, оскільки у разі потрапляння води або піноутворювача в насос може вмерзнути робоче колесо і навіть розірвати корпус насоса.

Для забезпечення нормальної роботи ГПМ на пожежах необхідно:

У не використовуваних машин вчасно прогрівати двигуни, з появою необхідності їхнього використання попередньо провертати колінчатий вал двигуна шляхом натискання кнопки «ПУСК»;

При тимчасовому припиненні подачі води насос не виключати, а закривши засувки напірних патрубків, продовжувати роботу двигуна з насосом при малій частоті обертання вала;

При припиненні подачі води на тривалий термін від’єднати усмоктувальні і напірні рукави від насоса і цілком видалити воду з нього і рукавів.

ГАСІННЯ ПОЖЕЖ ПРИ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ.

Гасіння пожеж при високих температурах ускладнюється можливістю перебоїв в роботі пожежної техніки і перегріву особового складу.

При гасінні пожеж під час дії високих температур необхідно:

-слідкувати за тим щоб ГПМ не опинився в зоні надмірного задимлення, оскільки це може викликати забруднення повітрянно-очисних фільтрів і як наслідок відмову роботи двигуна;

-пам’ятати про те що під час нагріву цистерни як наслідок виникає нагрів води, при цьому при заборі води з цистерни в насосі може виникнути кавітація (закіпання води при температурі нижчій ніж температура кипіння при атмосферному тиску в розрідженому повітрі);

-при тривалому гасінні пожежі своєчасно включати водяну систему охолодження корпусу машини;

-слідкувати за роботою двигуна та температурою системи охолодження.

ПІДГОТОВКА ГПМ-54 ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ В ЛІТНІХ УМОВАХ.

При підготовці ГПМ-54 до експлуатації в літніх умовах необхідно провести чергове технічне обслуговування №1, або №2 та додатко-

Во:

-Очистити пожежно-технічне майно та озброєння, усунути поміче-

ні несправності та змастити свіжим мастилом;

-замінити мастило МТЗ 10П в системі змащування двигуна масти-

лом МТ-16п.

-заправити систему живлення літнім сортом палива (дозволяється

до відпрацювання зимового дизельного палива, в тому випадку

якщо система заправлена арктичним паливом, необхідно його

замінити літнім);

-злити низько замерзаючу рідину з системи охолодження та проми

ти систему теплою водою;

-заправити систему охолодження водою з трьохкомпонентною при

садкою, якщо в процесі експлуатації ГПМ-54 відмічалася робота

двигуна при підвищеному тепловому режимі (вище 90 градусів по Цельсію), необхідно промити систему водою зтрьохкомпонентною присадкою. Присадку добавляють в воду тієї ж кількості що й при заправці системи, тобто на 100л. води необхідно брати по 50 гр. кожного компоненту.

-перевірити стан циклонів воздухоочищувача та при необхідності

промити циклони;

-вимкнути із системи охолодження підігрівача на ГПМ, для чого

ручку крана відключення підігрівача повернути так щоб з боку

ручки було видно надпис «викл»;

-перевести муфту привода паливного насосу НК-10 в положення

літо.

-оглянути поверхню деталей радіостанції і зафарбувати деталі з

ушкодженою окраскою.

ПРОМИВКА СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ.

Для промивки системи охолодження необхідно:

- заповнити систему водою з трьохкомпонентною присадкою;

- запустити та прогріти двигун до температури охолоджуючої ріди

ни 800С;

- через дві години після зупинки двигуна злити воду з системи;

- заправити систему чистою прісною водою додавши до неї трьох-

компонентну присадку.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГПМ-54 ПРИ ВИСОКІЙ ТЕМПЕРАТУРІ ТА СИЛЬНОМУ ЗАДИМЛЕННІ ПОВІТРЯ.

Висока температура оточуючого повітря викликає підвищений наг

Рів агрегатів, підвищений розхід води з системи охолодження дви-

Гуна та електроліту з акумуляторних батарей, а також погіршує

Умови роботи екіпажу. Пил, потрапивши в середину танка і осів-

Ши на його агрегатах, погіршує умови їх охолодження, а також на педалях і важелях приводів управління. Велика запиленість повіт-ря різко зменшує видимість крізь прибори спостереження.

Для забезпечення нормальної роботи танка при великій тем-

Пературі і сильній запиленості повітря необхідно:під час руху ува-

Жно слідкувати за показниками термометрів, не допускаючи перегріву двигуна. Для попередження перегріву система охолод-

Ження повинна бути повністю заправленою, поверхня радіатора чистою, а ущільнення перегородки силового відділення повинні бути в справному стані;

в перервах гасіння пожеж перевіряти нагрів вузлів ходової части-

ни і бортових передач. При підвищеному нагріві ступиць катків

з’ясувати причину і при необхідності опорний каток розібрати і

замінити несправні деталі;

для запобігання від пилу заправляти танк паливом і маслом тіль-

ки закритим струменем за допомогою МЗА-3. Пробки заправоч-

них горловин баків і вузлів змащення перед виверненням гарно

відчистити від пилу. Усі ємкості, в яких зберігаються паливні

і мастильні матеріали, повинні бути щільно закриті;

усі роботи по обслуговуванню фільтрів та повітроочисників

виконують в закритому приміщенні. Після зняття фільтрів і повіт-

роочисників відкриті місця впускних колекторів, корпуса фільтра

та трубопроводів гарно закрити, щоб запобігти потрапляння в них

пилу.

Касети повітроочисника при промивці їх вручну в ванні промити

два – три рази, змінюючи кожен разпромивочне дизельне пальне.

Для більш якісної промивки продути касети стислим повітрям;

при швидкості руху 10 – 15 км/год в умовах сильної запиленості

повітроочисник обслуговувати через кожні 50 год. Роботи двигу-

на;

при значному збільшенні зусиль на педалях і важелях приводів

управління відчистити і промити дизельним паливом їх шарнір-

не з’єднання та підшипники. Після промивки шарнірні з’єднання

не змащувати;

через 10 – 15 діб перевіряти рівень електроліту в акумуляторних

Батареях, видаляти з батарей пил, прочищати отвори в пробках, доливати дистильовану воду.

Мастику батарей протирати чистою ганчіркою, злегка змоченою

у 10 процентному розчині нашатирного спирту або соди, після

чого протирати ганчіркою, змоченою дистильованою водою, по-

тім просушити.

80

Слідкую за тим, щоб в/с уважно слухали та при необхідності конспектували. Даю відповіді на поставлені питання.

3

Заключна частина

Підводжу підсумки заняття.

Відповідаю на поставлені запитання.

Проводжу вибіркове опитування особового складу.

Виставляю оцінки.

Ставлю завдання на самостійну підготовку.

10