Сегодня: 16 | 05 | 2021

Завдання по фінансовому менеджменту

Завдання 2

Безризикова процентна ставка становить 7 %, а середня ринкова — 12 %.

Чи варто інвестувати кошти в акції корпорації "А", якщо коефіцієнт |3 цієї корпорації дорівнює 1,2, а запропонований рівень доходу за акціями становить 15 % ?

Розв'язування

Використовуючи формулу (8.12), визначимо необхідний рівень доходу за акціями корпорації "А", тобто рівень доходу, який з погляду інвестора мають забезпечити ці акції з огляду на їх ризиковість:

Відповідно до рівня ризику, що визначається коефі
цієнтом [3 (рд = 1,2), акції "А" є більш ризиковими, ніж
у середньому на ринку. Тому вони мають забезпечити
інвестору дохідність на рівні 13 % , що на 1 % вище від
середньоринкової дохідності. Оскільки акції "А" забез
печують ще вищий рівень доходу (15 %), то з погляду
інвестора вони є недооціненими ринком і в них варто
вкладати кошти. . ...

Завдання З

Дохідність портфеля облігацій у кожному із трьох періодів становила 9, 10 і 12 %. Купонні виплати за портфелем за кожен із трьох періодів дорівнювали 9 % від загальної номінальної вартості портфеля.

Визначити ринкову вартість портфеля на кінець кожного періоду, якщо на початок першого періоду ринкова вартість портфеля, яка на той час дорівнювала його номінальній вартості, становила 100 тис. грн. Які можна зробити висновки щодо змін процентних ставок на ринку протягом трьох періодів?

Розв'язування

Купонні виплати за портфелем протягом усіх трьох періодів були незмінними і становили 100 ■ 0,09 = 9 тис. грн за період.

Використовуючи формулу (8.1), визначимо ринкову вартість портфеля на кінець і-го періоду (F_1 — ринкова вартість портфеля на початок і-го періоду або на кінець (і - 1) періоду, V. — ринкова вартість портфеля на кінець і-го періоду, Rni — дохідність портфеля в і-му періоді):

Vl = Vi_l(l + RJ-D(i = l,2,3).

Для даного випадку:

V1 - 100 (1 + 0,09) - 9 = 100 тис. грн;

V2 = 100 (1 + 0,1) - 9 = 101 тис. грн;

V3 = 101 (1 + ОД2) - 9 = 103 тис. грн.

Ринкова вартість портфеля протягом першого періоду залишалась незмінною і дорівнювала сумарній номінальній вартості облігацій, включених до портфеля. Протягом наступних двох періодів вона стабільно зростала. Це свідчить про зниження середнього рівня ринкових процентних ставок і відповідне зниження реальної дохідності облігацій, оскільки при перевищенні ринкової вартості облігації над номінальною її придбання забезпечує інвестору дохід на рівні, який нижчий від купонного процента.

 

Практикум

V

Завдання 1

Чому дорівнює балансова, ринкова вартість активів та прихований капітал, якщо балансова оцінка власного капіталу становить 10 млн грн, ринкова оцінка власного капіталу — 15 млн грн, зобов'язання —12 млн грн?

Розв'язування

Згідно з формулами (9.1) і (9.2) та визначенням прихованого капіталу

Балансова вартість активів -

= Балансова оцінка власного капіталу +

+ Зобов'язання = 10 + 12 = 22 млн грн;

І Ринкова вартість активів =

= Ринкова оцінка власного капіталу +
*.. + Зобов'язання = 15 + 12 = 27 млн грн;

Прихований капітал -

- Ринкова оцінка власного капіталу - Балансова

Оцінка власного капіталу = 15-10 = 5 млн грн.

Завдання 2

Визначити ринкову оцінку власного капіталу підприємства, якщо в результаті морального зносу основні засоби можуть бути продані на ринку за ціною, що становить 70 % їх балансової вартості, товарно-матеріальні запаси — 50 %. Безнадійна дебіторська заборгованість становить 20 %. Ціна акції, якими володіє підприємство, зросла на 50 % .

На скільки відрізняються балансова та ринкова оцінки капіталу?

АКТИВ

Тис. грн

ПАСИВ

Тис. грн

Основні засоби

500

Статутний капітал

450

Довгострокові фінансові вкладення

50

Резервний капітал

50

Товарно-матеріальні запаси

200

Нерозподілений прибуток

50

Дебіторська заборгованість

100

Кредити банків

300

Грошові кошти

100

Кредиторська заборгованість

100

Всього

950

Всього

950

Розв'язування

До зобов'язань підприємства відносять кредити банків та кредиторську заборгованість. Загальний обсяг зобов'язань становить: 300 + 100 = 400 Тис. грн. Ринкова вартість активів підприємства дорівнює:

АКТИВ

Ринкова вартість, тис. грн

Основні засоби

500-0,7 = 350

Довгострокові фінансові вкладення

50-1,5 = 75

Товарно-матеріальні запаси

200-0,5 = 100

Дебіторська заборгованість

100-0,8 = 80

Грошові кошти

100•1=100

Всього

705

Згідно з формулами (9.1) і (9.2):

Балансова оцінка власного капіталу = = Балансова вартість активів - Зобов'язання = = 950 - 400 = 550 тис. грн;

Ринкова оцінка власного капіталу -
У = Ринкова вартість активів - Зобов'язання =
V = 705 - 400 - 305 тис. грн. а

Отримані результати означають, що в разі ліквідації підприємства після продажу майна й виконання зобов'язань перед банками та іншими кредиторами власники підприємства, які внесли до статутного капіталу 450 тис. грн, отримають 305 тис. грн, тобто: 305 : 450 х х 100 % - 68 % інвестованих коштів.

За даними Балансу власники підприємства мають право при його ліквідації отримати грошові кошти в сумі 550 тис. грн, що визначається балансовою оцінкою капіталу, або майно на таку суму. Дійсна сума компенсації становитиме 305 тис. грн, або 305 : 550-100 % =55,5 % балансової вартості Чистих активів Підприємства6.

Завдання З

Визначити вартість позикового капіталу, якщо підприємство сформувало позиковий капітал за рахунок емісії облігацій. Номінал облігації — 1000 грн, обсяг емісії — 10 000 000 грн, купонний процент сплачується раз на рік і становить 14 % від номіналу, строк обігу облігацій — 5 років. Облігації розміщено на ринку за ціною 990 грн. Витрати на емісію — 120 000 грн.

Розв'язування

За формулою (9.4) вартість позикового капіталу KQ, Сформованого за рахунок емісії облігацій, є розв'язком рівняння

Де Р — сума коштів, що надійшла в результаті розміщення облігацій; І— витрати на емісію в процентах до обся-

6 Чисті активи визначають як різницю між загальним обсягом активів та зобов'язань підприємства, вони чисельно дорівнюють його власному Капіталу І Визначають Майно, яке залишається в розпорядженні підприємства після виконання зобов'язань перед усіма кредиторами. їх можна розрахувати, на основі як балансової, так і ринкової вартості активів підприємства.

Гу емісії; Р(1 - г) — реальне надходження коштів у результаті емісії облігацій; С. — сумарні купонні виплати за облігаціями за І-й Період; N — сумарна номінальна вартість облігацій; П — кількість років до погашення.

Оскільки витрати на розміщення облігацій наведено в умові задачі в грошових одиницях, доцільно визначити реальне надходження коштів на підприємство як різницю між виручкою від продажу облігацій Р та витратами на їх розміщення D:

Загальна кількість облігацій дорівнює 10 000 000 : : 1000 - 10 000 шт.; виручка від продажу облігацій — 10 000 • 990 = 9 900 000 грн; сумарні купонні виплати — 10 000 000 • 0,14 - 1 400 000 грн.

Після підстановки даних у формулу (9.17) і скорочення на 10 000 отримаємо рівняння для визначення вартості позикового капіталу:

Подібні рівняння часто не мають аналітичного роз-* в'язку, проте чисельний розв'язок завжди можна знайти за допомогою фінансового калькулятора або комп'ютера. Розв'язком даного рівняння є: &6 = 0,143, або ■' 14,3 %.

Отже, вартість позикового капіталу становить 14,3 % і є дещо вищою від купонної ставки (14 %), що зумовлено продажем облігацій за ціною, нижчою за номінальну вартість, та витратами на розміщення облігаційної позики на ринку.

Завдання 4

Акціонерний капітал підприємства складають прості акції. Кількість акцій — 100 000 шт., балансова вартість акції — 70 грн. Обсяг позикового капіта-

Лу — 1 000 000 грн. Вартість акціонерного капіталу — 15 %, позикового— 13 %. Ставка податку на прибуток підприємства — 25 % .

Визначити середньозважену вартість капіталу (СЗВК) та дивіденди, сплачені на одну акцію, якщо дохід до виплати процентів та податків (ДВПП) становить 2 030 000 грн. Весь прибуток розподіляється серед акціонерів у вигляді дивідендів.

Як зміниться СЗВК і дивіденд у розрахунку на акцію, якщо підприємство викупить за балансовою вартістю 25 % акцій і на таку саму суму випустить і розмістить облігації. Як передбачають менеджери підприємства, вартість акціонерного капіталу при цьому зросте до 17 %, а позикового — до 14 %. (Вважаємо, що діяльність підприємства є стабільною, а дохід до виплати процентів та податків не змінюється в результаті змін у структурі капіталу.)

Розв'язування

Визначимо прибуток, який розподіляється серед акціонерів, тис. грн.

ДВПП

2030

Процентні виплати за позикою

1000-0,13 = 130

Прибуток до оподаткування

2030-130=1900

Податок на прибуток (25 %)

1900-0,25 = 475

Чистий прибуток

1900-475-1425

Весь прибуток сплачується акціонерам у вигляді дивідендів, тому дивіденди на одну акцію становлять: 1 425 000 :100 000 = 14,25 грн.

Середньозважену вартість капіталу обчислимо за формулою

Де K& — вартість акціонерного капіталу у вигляді простих акцій; Wa — частка простих акцій у загальному обсязі капіталу; K6 — вартість боргового капіталу; W6 — частка боргового капіталу в загальному обсязі капіталу підприємства; T — ставка податку на прибуток.

Відповідно до умови задачі капітал підприємства складається з акціонерного капіталу загальним обсягом 100 000 • 70 = 7 000 000 грн та позикового, обсяг якого 1 000 000 грн. Загальний обсяг капіталу становить 7 000 000 + 1 000 000 - 8 000 000 грн;

Аа = 15%; и;а= 7 000 000: 8 000 000 = 0,875;

Ав = 13%; И>6= 1000 000: 8 000 000 = 0,125; £-25%.

СЗВК = 0,15 ' 0,875 + 0,13 • {1 - 0,25) • 0,125 =

= 0,1434 або 14,34%.

Якщо підприємство викупить за балансовою вартістю 25 %, або 25 000 акцій, обсяг акціонерного капіталу зменшиться на суму 25 000 • 70 = 1 750 000 грн, на таку саму суму збільшиться обсяг позикового капіталу, загальний обсяг капіталу залишиться без змін. З урахуванням того, що частка акціонерного капіталу зменшиться до ша = (7 000 000 - 1 750 000): 8 000 000 == = 0,656, частка позикового зросте до ш6= (1 000 000 + + 1 750 000): 8 000 000 = 0,344, вартість акціонерного капіталу зросте до 17, а позикового — до 14 % :

СЗВК = 0,17 • 0,656 + 0,14 • (1 - 0,25) • 0,344 = = 0,1476, або 14,76%.

При досить значному зростанні вартості акціонерного та позикового капіталу СЗВК Суттєво не зросла, оскільки частка більш дорогого акціонерного капіталу зменшилась, а частка позикового капіталу, який має меншу вартість і коригується на податок, збільшилась.

Визначимо прибуток, який розподіляється серед акціонерів, після змін у структурі капіталу, тис. грн.

Двпп

2030

Процентні виплати за позикою

2750-0,14 = 385

Прибуток до оподаткування

2030-385 = 1645

Податок на прибуток (25 %)

1645-0,25 = 411,25

Чистий прибуток

1645-411,25 = 1233,75

Весь прибуток сплачується акціонерам у вигляді дивідендів, тому дивіденди на одну акцію такі: 1 233 750 : : 75 000 = 16,45 грн.

Як бачимо, зменшення частки акціонерного капіталу в загальному обсязі капіталу підприємства призвело до зменшення кількості акцій та зростання рівня дивідендних виплат у розрахунку на одну акцію.

І Практикум

Завдання 1

Мале підприємство займається продажем рекламної продукції — наборів, які складаються з блокнотів^іапок та кулькових ручок. Набори купують у виробників за закупівельною ціною, що дорівнює 10 грн. Після цього на них наносять логотип та назву фірми-замовника і продають останнім за новою ціною. Річний обсяг реалізації становить 13 000 Наборів. Витрати на утримання запасів становлять близько 20 % від їх обсягу, а витрати на проведення переговорів та налагодження обладнання для нанесення нових надписів на вироби — 500 грн.

Визначити оптимальний обсяг замовлення, якщо замовлення надходять і виконуються рівномірно протягом року.

Розв'язування

Оскільки мають місце рівномірні постачання та збут продукції, для визначення оптимального обсягу замовлення можна використати модель Баумоля. Витрати на проведення переговорів та налагодження обладнання фактично є витратами на організацію замовлення, тому згідно з формулою (10.1) Оптимальний обсяг замовлення становитиме, шт.:

Ооз рзооОот

V 0,2-10

Отже, при річному обсязі реалізації 13 000 Наборів підприємству з метою мінімізації витрат, пов'язаних з утриманням запасів, доцільно замовляти і купувати для остаточної обробки й реалізації набори в кількості 2550 шт. в одному замовленні. Таких замовлень по 2550 піт. протягом року при рівномірному постачанні буде здійснено: 13 000 : 2550 я 5. Тобто приблизно раз на півтора місяці підприємство купуватиме для обробки 2550 наборів.

Якщо для переналагодження обладнання та виконання інших робіт, пов'язаних із виконанням чергового замовлення, необхідно приблизно один тиждень (протягом тижня продається у середньому: 13 000 : 52 == 250 наборів), підприємству варто замовляти нову партію наборів при залишку запасів на складі 250 піт. У разі, якщо підприємство з метою зменшення ризиків формує страховий запас на рівні 150 наборів6, кількість наборів на складі з урахуванням оптимального обсягу запасів буде коливатись в інтервалі {150, 150 + 2550}, а середній рівень запасів визначатиметься кількістю (150 + 2550) : 2-1350 наборів. Обсяг запасів, що відповідає точці замовлення, становитиме: 150 + + 250 = 400 наборів (рис. 10.7), максимальний обсяг запасів: 150 + 2550 - 2700 наборів.

Завдання 2

Підприємство закуповує сировину на умовах комерційного кредиту. Строк кредитування — 45 днів. При сплаті за сировину протягом перших 10 днів надається знижка 2 % . Підприємство закупило сировини на суму 200 000 грн, очікує надходження коштів для розрахунків за неї через 45 днів і розглядає можливість розрахуватись зі знижкою за рахунок банківського кредиту (ставка кредитування— 12 % річних).

6 Обсяг страхового запасу підприємство встановлює самостійно, враховуючи можливі збої в постачанні, нерівномірний збут тощо.

Який варіант більш прийнятний для підприємства: розрахуватись вчасно власними коштами чи протягом перших 10 днів за рахунок банківського кредиту?

Розв'язування

Вигода від знижки дорівнює: 200 (£00 • 0,02 = = 4000 грн, оскільки оплата за сировину протягом пільгового періоду становить 98 % її вартості, тобто: 200 000 • 0,98 - 196 000 грн.

При розрахунках банківським кредитом підприємству треба взяти позику на 35 днів, тому що знижку можна отримати лише при розрахунках протягом перших 10 днів, а кошти на підприємство надійдуть через 45 днів. Проценти за кредит становлять 196 000-0,12 х х(35:365) = 2255грн.

Чиста вигода від знижки дорівнює: 4000 - 2255 -= 1745 грн.

Отже, підприємству доцільно отримати кредит у банку і розрахуватись за сировину протягом пільгового періоду зі знижкою.

Завдання З

Підприємство вважає за потрібне поповнити запаси сировини на суму 100 000 грн. Постачальник пропонує придбати сировини у 1,5 раза більше зі знижкою 5 %.

Чи доцільно підприємству створювати надлишкові запаси сировини, якщо річні витрати на утримання запасів становлять близько 20 % їх вартості. Придбана надлишкова сировина не буде використана для виробництва продукції протягом кварталу.

Розв'язування

Підприємству пропонують придбати сировини на суму: 100 000-1,5 = 150 000 грн. Вигода від придбання сировини зі знижкою становить: 150 000 ■ 0,05 = = 7500 грн. Вартість утримання протягом кварталу додаткових запасів дорівнює: 50 000 ■ 0,2 • 3 : 12 = 2500 грн.

За рахунок створення надлишкових запасів можна заощадити: 7500 - 2500 = 5000 грн, тому підприємству доцільно скористатись пропозицією постачальника і. придбати сировини на суму 150 000 грн, або з урахуванням знижки — на суму: 150 000 * 0,95 = 142 500 грн.

Завдання 4

Підприємства А і Б реалізують продукцію на умовах комерційного кредиту.

Порівняти виручку від реалізації в кредит підприємств А і Б, якщо річні обсяги реалізації та ціна реалізації продукції однакові для обох підприємств.

Умови комерційного кредиту:

—  для підприємства А: "2/10 пеі ЗО", 65 % покупців здійснюють оплату протягом перших 10 днів, 35 % — в період 10—30 днів;

—  для підприємства Б: "3/15 пеї45", 60 % покупців здійснюють оплату протягом перших 15 днів, 40 % — в період 15—45 днів.

Розв'язування

65 % покупців продукції підприємства А сплачують 98 % коштів за придбану продукцію, оскільки купують її зі знижкою 2 %, 35 % покупців сплачують 100 % вартості. Якщо прийняти річну виручку від реалізації продукції за 1, то реальне надходження коштів на підприємство А протягом року становитиме: 0,65 • 0,98 + + 0,35 • 1 = 0,987, або 98,7 % виручки.

60 % покупців продукції підприємства Б сплачують 97 % коштів за придбану продукцію, оскільки купують її зі знижкою 3 %, 40 % покупців сплачують 100 % вартості. Якщо прийняти річну виручку від реалізації продукції за 1, то реальне надходження коштів на підприємство Б протягом року дорівнюватиме: 0,6 ■ 0,97 + + 0,4 • 1 = 0,982, або 98,2 % виручки.

Отже, кошти, отримані протягом року підприємством А від реалізації продукції в кредит, у: 0,987 : 0,982 = = 1,005 раза, або на 0,5 %, перевищують кошти, отримані підприємством Б.

Якщо річні обсяги реалізації підприємств обчислюються у мільйонах гривень і становлять, наприклад 50 млн грн, річна вигода підприємства А порівняно з Б становитиме: 50 000 000 • 0,005 = 250 000 грн.

Завдання 5

Підприємство реалізує продукцію на умовах комерційного кредиту. 50 % покупців виступають позичальниками 2-го класу, 20 % — 3-го і ЗО % — 4-го класу. Річна виручка від реалізації продукції становить

5 000 000 грн. За рахунок кредитуваннжпокупців 5-го
класу обсяг реалізації у наступному році планують
збільшити на 25 % .

Як при цьому зростуть чисті надходження підприємства?

Розв'язу вання

Якщо для розрахунків використовувати максимальні ризики неповернення для покупців різних класів (див. табл. 10.1), середній ризик неповернення у результаті реалізації продукції позичальникам 2—4-го класів становитиме: 0,5 • 0,005 + 0,2 • 0,01 + 0,3 ■ 0,02 = -0,0045, або 0,45%.

Чисті надходження коштів дорівнюватимуть 100 % -- 0,45 % = 99,55 % виручки, або 5 000 000 ■ 0,9955 = -4 977 500 грн.

Збільшення виручки на 25 %,абона: 5 000000-0,25 = = 1 250 000 грн, у результаті кредитування покупців 5-го класу означає, що покупці цього класу складатимуть 25 : 125 = 0,2; покупці 2-го класу —50: 125 = 0,4; 3-го — 20 : 125 = 0,16;4-го —30 : 125-0,24 загальної чисельності покупців. Середній ризик неповернення у цьому випадку становитиме: 0,4 • 0,005 + 0,16 -0,01 + 0,24 х х 0,02 + 0,2 • 0,05-0,0184, або 1,84 % .

Чисті надходження коштів з урахуванням ризику неповернення будуть такими: 100% -1,84 % -98,16 % виручки, або 6 250 000 • 0,9816 - 6 135 000 грн.

Отже, при зростанні обсягів реалізації на 1 250 000 грн чисті надходження коштів зростуть на:

6 135 000-4 977 500-1 157 500 грн.

Завдання 6

Використовуючи модель Міллера — Орра, розрахувати інтервал коливань залишку гропіових коштів на рахунку підприємства та точку повернення, якщо дохідність високоліквідних цінних паперів — 11,7 % річних, середні витрати, пов'язані з придбанням чи продажем одного цінного папера, — 10 грн, дисперсія D одноденного коливання залишку грошових коштів на рахунку — 8 410 000 грн2. Мінімальний залишок коштів на рахунку підприємство встановило нарівні 20 000 грн7.

Розв'язування

Згідно з моделлю Міллера — Орра (формули (10.5)— (10.7)) інтервал між верхньою та нижньою межами коливання залишку грошових коштів на рахунку, при якому мінімізуються сумарні витрати на утримання грошових коштів, дорівнює:

Середня величина залишку СЗ Та точка повернення Р, Що визначає рівень, відносно якого залишок на рахунку може збільшуватись і зменшуватись у певних межах, визначають з виразів

Враховуючи те, що транзакційні витрати (Вт) у розрахунку на один цінний папір становлять 10 грн, дохідність високоліквідних цінних паперів фактично визначає альтернативні витрати, які в розрахунку на день становлять: Ва = 11,7 : 365 = 0,032 %, дисперсія одноденного чистого потоку грошових коштів D -= 8 410 000 грн2, мінімальний залишок коштів на рахунку МЗ = 20 000 грн, отримаємо, грн:

7 Цей приклад ілюструє застосування моделі Міллера — Орра, яка в практиці фінансового менеджменту може, як і модель Баумоля, лише слугувати орієнтиром при формуванні стратегії управління грошовими коштами та визначенні, виходячи з практичних міркувань і досвіду фінансової діяльності, основних параметрів грошового потоку підприємства.

При зростанні залишку коштів на рахунку до максимального рівня, що визначається величиноюМЗ +1 -= 20 000 + 9238 = 29 238 грн, необхідно придбати цінні папери на суму МЗ + / - Р = 29 238 - 23 079 - 6159 грн з тим, щоб залишок коштів знизився до точки повернення.

При зниженні залишку коштів на рахунку до мінімального рівня потрібно продати цінні папери на суму: Р - МЗ = 23 079 - 20 000 - 3079 грн, щоб поповнити запас грошових коштів до рівня, що визначається точкою повернення.

Практикум

Завдання 1

Початкові інвестиції становлять 300 Тис. грн. Строк реалізації інвестиційного проекту — три роки. Чисті грошові потоки за роками становлять: 100, 170 І 170 Тис. грн. Ліквідаційний грошовий потік дорівнює 10 Тис. грн. Ставка податку на прибуток — 25 %. Визначити:

1.  Наближено внутрішню ставку прибутку.

2.  Чисту приведену вартість проекту, якщо для його фінансування використовують банківський кредит, процентна ставка по якому KB становить 15 % річних.

3.  Визначити період окупності та дисконтований період окупності, якщо ставка дисконтування — 15 %.

Розв'язування

Відобразимо грошові потоки начисловій осі, враховуючи, що строк реалізації проекту — три роки, а сумарний грошовий потік за третій рік є сумою відповідного чистого та ліквідаційного грошових потоків і дорівнює: 170+ 10 = 180 тис. грн.

-300 тис. грн 100 тис. грн 170 тис. грн 180 тис. грн.

0 12 3

1. Для визначення внутрішньої ставки прибутку підставимо дані в рівняння ґ 11. 8Н отпимаємо:

Це рівняння можна розв'язати за допомогою фінансового калькулятора чи комп'ютера, використовуючи відповідне програмне забезпечення. Для визначення наближеного значення внутрішньої ставки прибутку без використання програмного забезпечення обчислимо значення NPV при K = 20 %, 25 %:

Fc = 20%:

Оскільки у даному випадку грошовий потік за проектом є ординарним, рівняння NPV має один корінь, а функція NPV перетинає горизонтальну вісь в одній точці. Остання визначає внутрішню ставку прибутку.

Аналізуючи отримані вище значення та побудовану за їх допомогою частину графіка NPV (рис. 11.4), можна дійти висновку, що наближено значення внутрішньої ставки прибутку дорівнює 21 %. (Значення NPV в цій точці — 362 грн.) Результати розрахунків IRR на фінансовому калькуляторі підтверджують цей висновок. Розрахункове значення IRR, при якому NPV = 0, з точністю до 10"4 дорівнює 21,07 %.

Отримане значення IRR означає, що при вартості фінансування, яка перевищує 21,07 % , реалізація цього інвестиційного проекту недоцільна. При вартості фінансування менше 21,07 % реалізація проекту принесе прибутки.

 

375

 

Отримане значення IRR означає, що при вартості фінансування, яка перевищує 21,07 % , реалізація цього інвестиційного проекту недоцільна. При вартості фінансування менше 21,07 % реалізація проекту принесе

2. Оскільки вартість кредиту значно менша від вну
трішньої ставки прибутку, чиста приведена вартість про
екту є додатною величиною, і проект варто реалізувати.
Розрахунок конкретного значення NPV доцільний
тільки з погляду порівняння його зі значеннями, обчис
леними на основі інших ставок дисконтування чи по
рівняння з чистою приведеною вартістю інших проектів.

Для визначення чистої приведеної вартості проекту здійснимо коригування вартості позикового капіталу (банківського кредиту) на прибутковий податок, ставка якого дорівнює 25 %:

А = АВ(1-0,25) = 11,25%

І підставимо отримане значення в (11.4):

NPV= -300 + 100 : (1 + 0,1125) + 170 : (1 + 0,1125)3 + + 180 : (1 + 0,1125)3- 57,973 тис. грн.

Отримане значення NPVe значною величиною порівня - - но з грошовими потоками за проектом, що свідчить про досить високу ефективність відповідних капіталовкладень. (Такого результату можна було очікувати, оскільки внутрішня ставка прибутку майже в 2 рази перевищує реальну вартість фінансування: 21,07 : 11,25-1,87.)

3. Період окупності визначимо, віднімаючи від по
чатково вкладених коштів надходження грошових
коштів за роками:

1-й рік: 300 - 100 - 200 тис. грн;

2-й рік: 200 - 170 = ЗО тис. грн.

Оскільки у третьому році надходження грошових коштів (180 тис. грн) значно перевищують кошти, які необхідно відновити (30 тис. грн), інвестиції будуть окуплені протягом року. Частина року, яка визначатиме період окупності, може бути визначена діленням:

30 : 180 -0,167 року, або 2 місяці.

Отже, період окупності дорівнює 2 роки і 2 місяці.

Для визначення дисконтованого періоду окупності обчислимо складові дисконтованого грошового потоку за проектом, тобто складові NPVnpn ставці дисконтування, що дорівнює 15 %:

NPV= -300 + 100 : (1 + 0,15) + 170 : (1 + 0,15)2 + < +180:(1 + 0,15)3-300 + 86,957 + 128,544 + 118,353.

Дисконтований період окупності визначимо, віднімаючи від початково вкладених коштів надходження грошових коштів за роками:

1-й рік: 300 - 86,957 = 213,043 тис. грн; *

2-й рік: 213,043 - 128,544 - 84,499 тис. грн;

3-й рік: 84,499 :118,353 = 0,714 року, або 8,5 міс.

Отже, дисконтований період окупності становить 2 роки і 8,5 місяця.

Завдання 2

Оцінка доцільності капіталовкладень при заміні обладнання

Припустимо, що підприємство, яке займається перевезенням пасажирів на маршрутних таксі, розглядає можливість заміни існуючого автомобіля, балансова вартість якого в даний момент становить 30 тис. грн новим. Новий автомобіль можна придбати за 122 тис. грн, а існуючий реалізувати за 35 тис. грн. При цьому фірма, яка є виробником автомобілів і продає автомобіль, зобов'язується здійснити його викуп через чотири роки за ціною 58 тис. грн.

Амортизація старого автомобіля буде нараховуватись ще протягом трьох років до досягнення нульової балансової вартості. Строк корисної служби нового автомобіля — 8 років. Ліквідаційна вартість нового автомобіля наприкінці восьмого року становитиме 2 тис. грн. (Застосувати лінійний метод нарахування амортизації.)

Річний дохід від експлуатації старого автомобіля — 150 тис. грн, нового — 160 тис. грн. Операційні витрати при використанні для перевезень нового автомобіля значно менші: для старого автомобіля вони становлять 100 тис. грн, для нового — 80 тис. грн. При придбанні нового автомобіля потрібно здійснити додаткові інвестиції в запчастини на суму 5 тис. грн.

Ставка податку на прибуток підприємств становить 25 %. Вартість капіталу, що використовується для фінансування цього проекту, дорівнює 15 % .

Розв'язування

Для оцінки доцільності заміни існуючого автомобіля на новий використаємо методи, що ґрунтуються на обчисленні чистої приведеної вартості, внутрішньої ставки прибутку та періоду окупності проекту. Строк реалізації проекту з огляду на можливий викуп автомобіля виробником наприкінці четвертого року, приймемо: П - 4 роки. Припустимо, що надходження та відплив коштів протягом усіх років відбуваються наприкінці року. Початковий грошовий потік має місце на початку першого року, або в 0-й період. Обчислимо початковий, ліквідаційний та чисті грошові потоки за проектом Початковий грошовий потік складається з надходжень у розмірі 35 тис. грн від продажу старого автомобіля, а також витрат у розмірі 122 тис. грн на придбання нового автомобіля і 5 тис. грн На Купівлю додаткових запасних частин до нього. Оскільки в результаті продажу старого автомобіля підприємство отримує прибуток в сумі: 35 — 30-5 Тис. грн, потрібно також врахувати відплив коштів у результаті сплати податку на прибуток в розмірі: 5 ■ 0,25 = 1,25 тис. грн. Отже, початковий грошовий потік (ПГП) становитиме (табл. 11.1):

ПГП = 35 - 122 - 5 - 1,25 = - 93,25 тис. грн.

Для розрахунку чистих грошових потоків (ЧГП) за роками використаємо формулу (11.3):

Де ДД, ДОВ,, AAt — прирости виручки, операційних витрат та амортизації, викликані введенням в експлуатацію нового автомобіля; T — ставка податку на прибуток.

Прирости виручки та операційних витрат дорівнюють:

Вi =160 – 150=10 тис. грн.

ОВi = 80 – 100= -20 тис. грн.

Таблиця 11.1. Грошові потоки за проектом, Тис. Грн

Показник

Рік

0-й

1-й

2-й

3-й

4-й

Початковий грошовий потік:

Продаж старого автомобіля

-35

*

І

Придбання нового автомобіля

-122

Придбання додаткових запчастин

-5

Сплата податку на прибуток

-1,25

Чисті грошові потоки за роками

23,75

23,75

23,75

26,25

Ліквідаційний грошовий потік:

Продаж автомобіля

58

Продаж додаткових запчастин

5

Податкове заощадження

1

Всього

-93,25

23,75

23,75

23,75

90,25

Для обчислення приросту амортизації ААІ (і = 1, 2, 3, 4) визначимо щорічні амортизаційні відрахування, обчислені відносно старого (Ао) та нового (AJ автомобілів за формулою (2.4), яка відповідає лінійному методу нарахування амортизації:

Ас = 30:3 = 10 тис. грн;

АІ = (122 - 2) ; 8 = 15 тис. грн.

Оскільки старий автомобіль амортизується лише протягом наступних трьох років, приріст амортизації становитиме протягом:

Здійснюючи підстановку отриманих значень у формулу (11.13), отримаємо:

ЧГП1_3 = (10 - (-20) - 5) (1 - 0,25) + 5 - 23,75 тис. грн; ЧГП4 = (10 - (-20) - 15) (1 - 0,25) + 15 - 26,25 тис. грн,

Де ЧГП13, ЧГПІ — чисті грошові потоки відповідно за 1—3-й та 4-й роки.

Ліквідаційний грошовий потік складається з надходжень в розмірі 58 тис. грн від продажу автомобіля фірмі-виробнику і 5 тис. грн від продажу додаткових запасних частин. У результаті продажу автомобіля підприємство несе збиток, що визначається різницею між коштами, отриманими в результаті його реалізації, та залишковою вартістю автомобіля на кінець 4-го року, яка дорівнює: 122 - 4 • 15 - 62 тис. грн; збиток становить 58 - 62 - -4 тис. грн.

Обчислимо податкове заощадження, яке треба включити до ліквідаційного грошового потоку в разі збиткової реалізації: 4 * 0,25 = 1 тис. грн.

Отже, ліквідаційний грошовий потік (ЛГП) становить: 58 + 5 + 1-64 тис. грн. Сумарний грошовий потік за 4-й рік є сумою чистого і ліквідаційного грошових потоків і дорівнює: 26,25 + 64 = 90,25 тис. грн.

Використовуючи дані табл. 11.1 та ставку дисконтування, що дорівнює 15 % і визначається вартістю фінансування, обчислимо чисту приведену вартість проекту:

NPV= -93,25 + 23,75: (1 + 0,15) + 23,75 :(1 + 0,15)2 + + 23,75 : (1 + 0,15)3 + 90,25 : (1 + 0,15)4 = 12,58 тис. грн.

Отримане значення NPV є додатною величиною, порівнянною зі складовими грошового потоку за проектом, отже, заміну автомобіля доцільно здійснити.

Визначимо внутрішню ставку прибутку, щоб оцінити реальну дохідність капіталовкладень. Згідно з рівнянням (11.8) внутрішня ставка прибутку є коренем рівняння

-3,25 + 23,75 : (1 + IRR) + 23,75 : (1 + IRR)2 + + 23,75 : (1 + IRR)3 + 90,25 : (1 + IBR)4 = 0.

З точністю до 10-4 RR = 20,14 % .

Отже, реальна дохідність проекту становить близь
ко 5 % з огляду на 4-річний строк реалізації, досить
точні прогнози щодо очікуваних доходів та витрат, по
в'язаних з експлуатацією нового автомобіля, та пра
вильності інших припущень. **

Оскільки результати оцінки капіталовкладень у даному випадку не є близькими до рівня беззбитковості, можна зі значним ступенем впевненості говорити про доцільність відповідної заміни.

Для визначення періоду окупності від початково вкладених коштів віднімемо надходження грошових коштів за роками:

1-й рік: 93,25 - 23,75 = 69,5 тис. грн; 2-й рік: 69,5 - 23,75 = 45,75 тис. грн; 3-й рік: 45,75 - 23,75 = 22 тис. грн; 4-й рік: 22 : 90,25 = 0,244 року, або близько трьох місяців.

Таким чином, період окупності дорівнює 3 роки і З місяці.

Для визначення дисконтованого періоду окупності використаємо складові NPV, Обчислені вище:

1-й рік: 93,25 - 20,65 - 72,6 тис. грн;

2-й рік: 72,6 - 17,96 - 54,64 тис. грн;

3-й рік: 54,64 -15,62 - 39,02 тис. грн;

4-й рік: 39,02 : 51,60 - 0,756 року, або близько 9 місяців.

Дисконтований період окупності становить 3 роки і 9 місяців.

Обчислимо чисті інвестиції в основні засоби (Ч1), які є різницею між початковим грошовим потоком та інвестиціями в оборотний капітал:

Ч1 = 93,25 - 5-88,25 тис. грн.

Отже, різні методи оцінки капіталовкладень у наведеному випадку дають змогу дійти висновку, що заміна старого автомобіля на новий доцільна лише в разі досить точних прогнозів щодо очікуваних грошових потоків, оскільки всі показники ефективності інвестицій перебувають не так далеко до критичних значень.

Завдання З

Прийняття рішень про джерела фінансування капіталовкладень

Перед підприємницькою структурою, що прийняла рішення про розширення існуючого або запровадження нового виробництва завжди постає Проблема Пошуку й використання найбільш дешевих способів фінансування капітальних вкладень. Якщо в країні поряд з ринком банківського кредиту, ринком акціонерного та позикового капіталу існує розвинений ринок лізингових послуг, альтернатива використання лізингу для фінансування капітальних вкладень завжди розглядається менеджментом підприємства. Визначений як оптимальний спосіб фінансування має забезпечити підприємству з урахуванням часового чин - - ника та механізму оподаткування мінімізацію витрат на придбання та використання обладнання протягом строку реалізації проекту.

Порівняння кількох варіантів капіталовкладень, які відрізняються лише способом фінансування, полягає в порівнянні їх витратних частин, оскільки надходження грошових коштів в усіх випадках будуть однаковими. З цією метою розраховують та порівнюють приведені вартості чистого відпливу грошових коштів для різних варіантів фінансування. Більш прийнятним варіантом фінансування буде той, для якого чиста приведена вартість приймає менше за абсолютною величиною значення, оскільки в обох випадках вона буде від'ємною.

Розглянемо вибір підприємством оптимального джерела фінансування обладнання, вартість якого 250 тис. грн. Менеджмент підприємства розглядає два варіанти фінансування:

1) отримання банківського кредиту і придбання обладнання;

2) отримання обладнання в лізинг і користування ним протягом визначеного часу.

Для придбання обладнання підприємство може отримати кредит у сумі 250 тис. грн строком на п'ять років. Процентна ставка За Кредитом — 15 % річних, кредит погашається однаковими частками наприкінці козиного року. Щорічні витрати, пов'язані з обслуговуванням придбаного обладнання та підтриманням його в робочому стані, становлять 5 тис. грн. Придбане у виробника обладнання може бути викуплене ним через п'ять років за ціною 16 тис. грн.

Норма амортизації Л^ — 0,2. Для розрахунку амортизаційних відрахувань використати метод подвійного зменшення залишку. Ставка податку на прибуток підприємств — 25%. Лізингові платежі у разі використання лізингу становлять 60 тис. грн на рік і здійснюються на початку року, як і оплата робіт з обслуговування обладнання.

Розглянемо ефективність використання лізингу та банківського кредитування для здійснення капіталовкладень з огляду на 5-річний строк реалізації з трансформацією реальних грошових потоків у потоки, що спостерігаються наприкінці року (потоки постнумерандо).

Визначимо чистий відплив коштів у першому випадку, обчислимо щорічні амортизаційні відрахування (табл. 11.2).

Використовуючи для розрахунків формули (7.30) — (7.32), визначимо щорічні платежі в погашення кредиту. Частки основної суми боргу, що сплачуються щорічно, будуть такими:

Таблиця 11.2. Амортизаційні відрахування

Рік

Амортизаційні відрахування А - В3 2 ІУА, тис. грн

Балансова вартість на кінець року, тис. грн

1-й

250-2-0,2 = 100

250-100 = 150

2-й

150-2-0,2-60

150-60 = 90

3-й

90-2-0,2 = 36

90 - 36 = 54

4-й

54-2-0,2 = 21,6

54-21,6 = 32,4

32,4-2-0,2 = 12,96

32,4-12,96 = 19,44

Чистий відплив коштів за п'ять років при придбанні обладнання за рахунок кредиту включає (табл. 11.3) надходження коштів у результаті отримання позики в сумі 250 000 грн та їх витрати на придбання обладнання, щорічні платежі в погашення кредиту в розмірі 74 579 грн, витрати на обслуговування обладнання, які здійснюються на початку кожного року в сумі 5000 грн, податкові заощадження, пов'язані з тим, що витрати підприємства не включаються до бази оподаткування, а також надходження коштів наприкінці п'ятого року в результаті викупу обладнання і відповідне цьому податкове заощадження або податок на прибуток.

Для спрощення розв'язку припустимо, що оподатковується балансовий прибуток, а отже, вся сума амортизаційних відрахувань, розрахованих за будь-яким методом, не включається до бази оподаткування.

Для визначення податкових заощаджень обчислимо Попередньо основні складові Витрат підприємства, характерні для кредитування (табл. 11.4). Інші складові витрат не будемо брати до уваги, оскільки вони (за-

Таблиця 11.3. Чистий відплив коштів при кредитуванні, Тис. грн

Показник

Рік

0-й

Їй

2-й

3-й

4-й

Отримання кредиту

250

Придбання обладнання

250

Платежі в погашення кредиту

-74,579

-74,579

-74,579

-74,579

-74,579

Обслуговування обладнання

-5

-5

-5

-5

-5

Податкові заощадження

31,125

38,775

26,617

17,915

11,075

Продаж обладнання

16

Податкове заощадження

0,86

Чистий відплив коштів

-5

-48,454

-40,804

-52,962

-61,664

-46,644

Таблиця 11.4. Розрахунок Податкового заощадження, Тис. грн

Показник

Рік

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

Обслуговування обладнання

5

5

5

5

5

Процентні платежі

37,5

31,938

25,542

18,187

9,728

Амортизація

100

60

36

21,6

12,96

Всього витрат

142,5

96,938

66,542

44,787

27,688

Податкове заощадження (25 %)

31,125

38,775

26,617

17,915

11,075

Робітна плата, сировина та матеріали тощо) є однаковими для будь-якого способу фінансування.

Операція оберненого викупу включає продаж обладнання за наперед обумовленою ціною з урахуванням сплаченого чи несплаченого при цьому податку на прибуток. Якщо ціна можливого продажу перевищує балансову вартість обладнання на кінець строку реалізації проекту, враховують відплив грошових коштів, що дорівнює сумі сплаченого податку на прибуток. Якщо балансова вартість перевищує ціну продажу, враховується податкове заощадження, яке за величиною дорівнює несплаченому податку на прибуток.

Реалізація обладнання наприкінці п'ятого року в цьому випадку є збитковою, оскільки продаж здійснюється за ціною 16 тис. грн, а балансова вартість обладнання наприкінці п'ятого року становить 19,44 тис. грн (див. табл. 11.2). Тому при розрахунку чистих грошових надходжень необхідно врахувати податкове заощадження в сумі: (19,44 -16) 0,25 = 0,86 тис. грн (табл. 11.3).

Зауважимо, що при розрахунку показників, наведених у таблицях, необхідно враховувати момент зарахування того чи іншого платежу. Так, оплата обслуговування обладнання, здійснена на початку року, при розрахунку податкових заощаджень (табл. 11.4) входить до витрат того самого року, при розрахунку чистих грошових надходжень (табл. 11.3) — до попереднього року, оскільки грошові потоки трансформовані в потоки постнумерандо.

Обчислимо чисту приведену вартість чистого відпливу коштів. За ставку дисконтування приймемо процентну ставку за кредитом, скориговану на ставку податку на прибуток K - 15 (1 -0,25)= 11,25:

NPV= -5 -48,454 : (1 + 0,1125)-

-40,804 : (1 + 0,1125)2-52,962 : (1 + 0Д125)3-

-61,664 : (1 + 0,1125)4-46,644 : (1+0,1125)5 =

= -187,615 тис. грн.

Визначимо чистий відплив коштів у разі експлуатації обладнання, отриманого в оперативний лізинг, коли обладнання залишається на обліку й обслуговуванні у орендодавця. Чистий відплив коштів у цьому випадку (табл. 11.5) включає лізингові платежі та податкові заощадження, обчислені на їх основі, оскільки лізингові платежі не входять до бази оподаткування.

Ч

Таблиця 11.5. Чистий відтік коштів при лізингу, тис. грн

Показник

Рік

0-й

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

Лізингові платежі

-60

-60

-60

-60

-60

Податкові заощадження

15

15

15

15

15

Чистий відтік коштів

-60

-45

-45

-45

-45

15

Обчислимо чисту приведену вартість чистого відпливу коштів у випадку лізингу. За ставку дисконтування візьмемо процентну ставку за кредитом, скори-говану на ставку податку на прибуток:

NPV= -60-45: (1 + 0,1125)-45: (1 + 0,1125)2--45 : (1 +0,1125)3-45 : (1 + 0,1125)*--15 : (1 + 0Д125)5 = -190,066 тис. грн.

NPV при придбанні обладнання за рахунок кредиту (-187,615 тис. грн) є більшою порівняно з iVPFу випадку лізингу(-190,066 тис. грн), тому варіант фінансування за рахунок банківського кредиту більш привабливий для підприємства.

Завдання 4

Використовуючи дані попереднього завдання, оцінити доцільність для лізингової компанії передачі в лізинг обладнання, придбаного за рахунок банківського кредиту.

Для оцінки доцільності реалізації такого проекту використаємо критерій NPV, Визначивши попередньо чисті грошові надходження в результаті придбання обладнання за рахунок банківського кредиту та передачі його в оперативну оренду.

Чисті грошові надходження включають (табл. 11.6) отримання банківського кредиту та придбання обладнання на початку першого року (0-й період), платежі в погашення кредиту, наприкінці кожного року, витрати на обслуговування обладнання та надходження лізингових платежів на початку кожного року, щорічні амортизаційні відрахування, надходження коштів від продажу обладнання наприкінці п'ятого року та відповідне цьому податкове заощадження.

Таблиця 11.6. Чисте надходження коштів, тис. гри

Показник

Рік

0-й

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

Банківський кредит

+250

Придбання обладнання

-250

Виплати за кредитом

-74,579

-74,579

-74,579

-74,579

-74,579

Оплата обслуговування

-5

-5

-5

-5

-5

Лізингові платежі

60

60

60

60

60

Амортизація

100

60

36

21,6

12,96

Податок

(податкове заощадження)

20,625

9,235

1,636

-3,803

-8,078

Продаж обладнання

16

Податкове заощадження

0,86

Всього

55

101,046

49,656

18,057

-1,782

-52,837

До складу чистих грошових надходжень також включаються податкові платежі в разі отримання прибутку від здачі в оренду обладнання чи податкові заощадження при отриманні збитку. Для визначення відповідних величин треба від лізингових платежів, які є доходом лізингової компанії, відняти витрати (табл. 11.Ф, а отриманий прибуток (збиток) використати для розрахунку податку на прибуток чи податкового заощаджен-ня(табл. 11.7).

Таблиця 11.7. Розрахунок податкового заощадження,

Тис. грн

Показник

Рік

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

Дохід (лізингові платежі)

60

60

60

60

60

Витрати

-142,5

-96,938

-66,542

-44,787

-27,688

Прибуток (збиток)

-82,5

-36,938

-6,542

15,213

32,312

Податок на

Прибуток (податкові заощадження)

20,625

9,235

1,636

-3,803

-8,078

Використовуючи дані табл. 11.6, визначимо чисту приведену вартість проекту:

ИРУ= 55 + 101,046 : (1 + 0,1125) + + 49,656 :(1 + 0Д125)2 + 18,057 : (1 + 0Д125)3- ^ - 1,782 : (1 + 0Д125)4- 52,837 : (1 + 0Д125)5-= 166,894 тис. грн.

Отримане значення №РУє додатною величиною, отже цей проект лізинговій компанії доцільно реалізувати.

Ефіцієнтів використовують формули, наведені в параграфах 6.2—6.5. Рентабельність виробничої діяльності оцінюють за допомогою процентного співвідношення балансового чи чистого прибутку і витрат (чи інших коефіцієнтів рентабельності). Рентабельність інвестицій розраховують як співвідношення частого прибутку і вкладених у проект коштів. Для розрахунку коефіцієнтів покриття використовують дані планів амортизаційних відрахувань, здійснення платежів за банківськими кредитами та іншими позиками, а також плану доходів і витрат. Результати оцінки ефективності проекту мають бути позитивними, оскільки бізнес-план призначено для обґрунтування доцільності реалізації проекту

Практикум

Скласти помісячний бюджет поточних надходжень та витрат на період з 1 липня по 1 січня для підприємства, що займається пошиттям та оптовим продажем жіночих сумок. Щомісячні обсяги реалізації становлять 1000 сумок, крім серпня, листопада, лютого та травня, коли обсяги реалізації зростають у 1,3раза. Ціна реалізації однієї сумки — 200 грн.

Розрахунки за продукцію з оптовими покупцями здійснюються в середньому протягом двох місяців. При цьому 50 % покупців сплачують кошти протягом першого місяця, 40 % — протягом другого» 10 % — протягом третього місяця. Закупівля сировини для пошиття сумок здійснюється за місяць до того, як сировина буде використана з відстрочкою платежу на один місяць.

Витрати на сировину становлять 60 % ціни реалізації, заробітна плата — 20 %, плата за оренду приміщень, комунальні та інші платежі — 10 000 Грн на місяць.

У липні підприємство має внести до бюджету податки на суму 60 000 Грн, у жовтні — 80 000 Грн. Мінімальний залишок грошових коштів на рахунку повинен бути не менш як 40 000 Грн. Залишок коштів на рахунку на початок липня становив 52 000 Грн.

Розв'язування

Протягом місяця підприємство реалізує при звичайному попиті сумок на суму: 1000 • 200 - 200 000 грн, коли попит зростає у 1,3 раза — на суму: 1300 • 200 -- 260 000 грн (рядок 1 табл. 12.1). При поступовій оплаті за продукцію протягом трьох місяців щомісячні надходження підприємства від продажу сумок становлять відповідно 50, 40 і 10 % виручки за відповідний місяць (рядки 2—4). Загальні щомісячні надходження від реалізації іпх>дукції (рядок 5) визначаються сумою рядків 2—4.

Оплата підприємством сировини здійснюється з урахуванням відстрочки платежу в місяці, що передує реалізації продукції, у розмірі 60 % виручки від реалізації. Заробітна плата становить 20 % обсягу реалізації наступного місяця (рядки 6, 7).

Чисті грошові надходження підприємства є різницею між надходженнями та витратами за відповідний період (рядок 11). Залишок коштів на початок місяця та чисті грошові надходження за місяць формують залишок коштів на кінець місяця (рядок 13). Останній може бути як додатною, так і від'ємною величиною, оскільки є показником прогнозного бюджету, основна мета якого полягає у виявленні майбутніх потреб підприємства у грошових коштах. Враховуючи потребу підприємства підтримувати мінімальний залишок грошових коштів на рахунку на рівні 40 000 грн (рядок 14), можна оцінити потребу підприємства в грошових коштах протягом другого півріччя.

Так, у липні та жовтні підприємство потребує поповнення запасу грошових коштів (за рахунок продажу цінних паперів або банківського кредитування) обсягом 60 000 грн та 38 000 грн відповідно для підтримання залишку грошових коштів на необхідному рівні. У вересні, листопаді й грудні підприємство має надлишок грошових коштів, який може бути використаний для здійснення альтернативних вкладень.

Таблиця 12.1. Бюджет поточних надходжень і витрат, Тис. грн

Номер рядка

Надходження/витрати

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

1

Обсяги реалізації

260

200

200

260

200

200

260

200

200

Надходження:

2

Протягом 1-го місяця (50 % )

130

100

100

130

100

100

130

100

3

Протягом 2-го місяця (40 %)

104

80

80

104

80

80

104

4

Протягом 3-го місяця (10 % )

26

20

20

26

20

20

5

Всього Надходжень

206

230

224

206

230

224

6

Оплата сировини

156

120

120

156

120

120

7

Заробітна плата

52

40

40

52

40

40

8

Орендна та інша плата

10

10

10

10

10

10

9

Сплата податків

60

80

10

Всього витрат

278

170

170

298

170

170

11

Чисті грошові надходження

-72

60

54

-92

60

54

12

Грошові Кошти На початок місяця

52

-20

40

94

2

62

13

Грошові кошти на кінець місяця

-20

40

94

2

62

116

14

Необхідний мінімальний залишок

40

40

40

40

40

40

15

Потреба в грошових коштах

60

0

38

16

Надлишок грошових коштів

54

22

76