Сегодня: 18 | 05 | 2022

РОБОЧА ПРОГРАМА З КУРСУ “Філософія Нового часу”


22.    Матеріалістичний монізм і натуралістичний пантеїзм філософіїї Б.Спінози / за тв. “Богословсько-політичний трактат”/.
23.    Вчення Б.Спінози про єдину субстанцію, її атрибути та модуси /за тв. “Етика”/.
24.    проблема свободи, необхідності та випадковості у філософії Б.Спінози.
25.    Принципи детермінізму та діалектики у філософії Б.Спінози.
26.    Теорія пізнання Б.Спінози: вчення про три види знання.
27.    Вчення Б.Спінози про людину /співвідношення душі і тіла, свободи, волі, щастя/
27 а. Філософська система Лейбніца.
28.    Онтологія Г.Лейбніца: поняття субстанції та розвитку у вченні про монади.
29.    Вчення Г.Лейбніца про наперед установлену гармонію та співвідношення душі і тіла.
30.    Проблема свободи та необхідності у філософії Г.Лейбніца.
31.    Критика Г.Лейбніцем емпіризму та сенсуалізму.
32.    Теорія пізнання Г.Лейбніца.
33.    Матеріалістичний сенсуалізм Д.Локка /за твором “Досвід про людський розум”/.
34.    ВченняД.Локка про досвід. Критика “вроджених ідей” /за тв. “Досвід про людський розум”/.
35.    Вчення про відчуття і рефлексію у філософії Д.Локка.
36.    Вчення Д.Локка про первинні та вторинні якості.
37.    Теорія абстрагування та узагальнення в гносеології Д.Локка.
38.    Політико-правова теорія Д.Локка.
39.    Ідеалістичний сенсуалізм Д.Берклі.
40.    Проблема існування чуттєвих речей у філософії Д.Берклі. Соліпсизм /за твором “Трактат про начала людського знання”/.
41.    Вчення Д.Берклі про субстанцію і критика філософського поняття матерії.
42.    Особливості скептицизму Д.Юма /за тв. “Трактат про людську природу”/.
43.    Вчення Д.Юма про досвід і асоціативне мислення.
44.    Проблема субстанції у філософії Д.Юма та аналіз проблеми причинності.
45.    Скептичне ставлення Д.Юма до релігії.
46.    Матеріалістична філософія Д.Роланда /за тв. “Листи до Cерени”/.
47.    Європейське Просвітництво XVIII ст.. та його особливості. Раціоналізм.
48.    Просвітницькі ідеї Ш.Монтескє /за кн.. “Про дух законів”/.
49.    Ж.-Ж.Руссо – ідеолог революційно-демократичного крила французьких просвітників /за творами “Про причини нерівності” та “Про суспільний договір”/.
50.    Філософські погляди Ф.Вольтера.
51.    Механістичний матеріалізм Ж.Ламетрі /за тв. “Людина - машина”/.
52.    Вчення К.Гельвеція про людину та суспільство /за тв. “Про розум”/.
53.    К.Гельвецій про освіту та виховання людини і їх роль у суспільстві /за тв. “Про людину, її розумові здібності та виховання”/.
54.    Філософський матеріалізм Д.Дідро /за тв. “Розмова Даламбера і Дідро та філософські основи матерії і руху”/.
55.    Матеріалістична філософія П.Гольбаха про природу, матерію та людину /за твором “Система природи”/.
56.    Німецьке Просвітництво та його особливості /Х.Вольф, Г.Лессінг, Й.Гердер/.