Сегодня: 18 | 05 | 2022

РОБОЧА ПРОГРАМА З КУРСУ “Філософія Нового часу”

ТЕМАТИКА І ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЬ – 10 год.

Тема 1. Проблема методу в філософії і науці Нового часу – 2 год.
План:
1.    Революційні зміни у культурі Нового часу і нові завдання філософії.
2.    Концепція нової науки і нового методу пізнання Ф. Бекона, особливості його емпіризму.
3.    Раціоналістичний метод Р.Декарта: метафізичне обгрунтування, головні правила і принципи. Дуалістичне вчення про субстанцію.
Тематика доповідей і рефератів:
1.    Життєвий шлях і філософська творчість Ф. Бекона.
2.    Вчення Ф. Бекона про “ідоли” людського розуму.
3.    Життєвий шлях і філософська творчість Р. Декарта.
4.    Картезіанська картина світу та її світоглядно-методологічне значення для розвитку філософії і науки Нового часу.
5.    Бекон і Декарт: сенсуалізм і раціоналізм Нового часу.
Література:
1.    Анатомия мудрости. 106 философов. Симферополь, 1995.
2.    Антология мировой философии в 4-х томах. М., 1970, т. 2.
3.    Асмус В. Ф. Диалектика в системе Декарта. // Избр. фил. трактаты. М., 1971.
4.    Бэкон Ф. Великое Восстановление Наук. // соч. в 2-х т. М., 1971, т. 1.
5.    Бэкон Ф. Новый Органон. О началах и истоках. // Соч. в 2-х т. М., 1972, т. 2.
6.    Вимога раціональності. Спадщина Рене Декарта у світі сучасної культури. К., 1996.
7.    Вышеславцев Б.П. Декарт и современная философия //Этика преображенного Эроса. М.,1994.
8.    Гайденко Ф.П. Эволюция понятия науки (ХУІІ-ХУІІІ в.). М.,1987.
9.    Гусєв В. І. Історія західно-європейської філософії XVII – XVIII ст. К., 1994.
10.    Гусев В.И. Философия нового времени и наука // История философии и культура. К.,1991.
11.    Длугач Т. Дени Дидро. М., 1986.
12.    Декарт Р. Рассуждение о методе. //соч. в 2-х т. М., 1989, т. 1.
13.    Декарт Р. Первоначала философии. //соч. в 2-х т. М., 1989, т. 2.
14.    Декарт Р. Метафизическое размышление. // Избр. пр. М., 1950.
15.    История философии в 4-х т. М., 1957., т. 1.
16.    Ляктер Я. Д.  Декарт. М., 1975.
17.    Матвиевская Г.Г. Рене Декарт. М.,1976.
18.     Мотрошилова Н.В.Рождение и развитие философских идей (историко- философские очерки и портреты ). - М., 1991.
19.    Нарский И. С. Западноевропейская философия XVII в. - М., 1974.
20.    Соколов В. В. Европейская философия Нового времени. М., 1992.
21.    Субботин А. Л. Френсис Бэкон. М., 1974.
22.    Хесле В. Гении философии Нового времени. М., 1992.
23.    Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. М., 1991.
Тема 2. Послідовники й опоненти Р. Декарта – 2 год.
План:
1.    Картезіанство і релігійно-містична філософія (Б. Паскаль, А. Гейлінкс, Н.Мальбранш).
2.    Атомістична фізика, логіка і теорія пізнання П. Гассенді.
3.    Матеріалістична онтологія Т. Гоббса. Його вчення про людину, суспільство і державу, мораль.
Тематика доповідей і рефератів:
1.    Матеріалістичний напрям у картезіанстві.
2.    Кордоцентризм філософії   Б. Паскаля.
3.    Етичні погляди П. Гассенді та його ставлення до релігії.
4.    Механістична антропологія Т. Гоббса та його погляди на свободу.
5.    Теорія “природного права” та “суспільного договору” Т. Гоббса.
6.     Т. Гоббс про мову та мислення.
Література:
1.    Антология мировой философии в 4-х томах.  - М., 1970, т. 2.
2.    Антология мудрости. 106 философов. - Симферополь, 1995.
3.    Быховский Б.Э. Гассенди. М.,1974.
4.     История философии в 4-х т. - М., 1957., т. 1.
5.     Гоббс Т. Левиафан. // Избр. Пр. в 2-х т. М., 1965, т. 1.
6.    Гусєв В. І. Історія західно-європейської філософії XVII – XVIII ст. - К., 1994.
7.    Мотрошилова Н.В.Рождение и развитие философских идей (историко- философские очерки и портреты ). - М., 1991.
8.    Паскаль Б. Мысли. М., 1996.
9.    Нарский И. С. Западноевропейская философия XVII в. М., 1974.
10.    Соколов В. В. Европейская философия Нового времени. - М., 1992.
11.    Стрельцова Г.Я. Паскаль. М., 1979.
12.    Стрельцова Г.Я. Паскаль и европейская культура. М.,1994.
13.    Тарасов Б.Н. Паскаль. - М., 1979.
14.    Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии.  - М., 1991.
Тема 3. Раціоналістична філософія Б. Спінози та Г. Лейбніца- 2 год.
План:
1.    Вчення Б.Спінози про єдину субстанцію та її атрибути. Принципи детермінізму і діалектики.
2.    Антропологічне та етичне вчення Б. Спінози.
3.    Монадологія Лейбніца: поняття індивідуальної субстанції та ієрархія монад.
4.    Гносеологія Лейбніца. Його критика емпіризму та сенсуалізму, вчення про природу знання та його види.
Тематика доповідей та рефератів:
1.    Життя і філософська творчість Б. Спінози.
2.    Теорія пізнання Б. Спінози. Його вчення про види знання.
3.    Пантеїзм Спінози. Його критика антропоморфізму та телеології у поглядах на природу.
4.    Життя і філосрофська творчість Г. Лейбніца.
5.    Лейбніц про принцип наперед установленої гармонії та проблему співвідношення душі і тіла.
6.    Діалектичні ідеї Г. Лейбніца.
7.    Порівняльний аналіз особливостей вчення про свободу у філософії Спінози і Лейбніца.
8.    Порівняльний аналіз антропологічних вчень і філософії духа Спінози і Лейбніца