Сегодня: 18 | 05 | 2022

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ПРОВІДНОГО СПЕЦИАЛIСТА

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ПРОВІДНОГО СПЕЦИАЛIСТА

1. Загальні положення

1.1. Провідний специалiст у своїй практичній діяльності керується діючим законодавством з

Будівництва (ДБН), наказами та інструкціями Міністерств інвестицій, економіки, фінансів,

Кабінету Міністрів України, загальною інструкцією відділу капітального будівництва і його

Співробітників, вказівками ректорату та начальника ВКБ.

1.2. Провідний специалiст приймається і звільняється з роботи наказом першого проректора

За поданням проректора з АГР. Безпосередньо підпорядкований заступнику директора

Провідному специалiсту забороняється:

1.3. виконувати будь/які роботи з проектування та складанню кошторисів по всіх підпо/

Рядкованих ВКБ будовах;

1.4. самостійно вносити зміни в затверджені проекти будівництва;

– працювати по сумісництву в будівельних організаціях, що ведуть піднаглядні будови.

2. Обов'язки

Провідний специалiст зобов'язаний:

2.1. замовляти проектно/кошторисну документацію згідно з погодженою програмою ро/

Боти відділу, перевіряти виконання умов контракту на виготовлення проектів і кошторисів,

Приймати головну технічну документацію та перевіряти її обсяг і якість.

– замовляти та погоджувати:

2.2. з Міністерством економіки / програму будівництва на перспективу, перелік будов на

Наступний та поточні роки; титули будов, що розпочинаються будівництвом у наступному і

Поточному роках, титули перехідних будов, внутрішньо/будівельні титульні листи;

2.3. з проектними організаціями / завдання на виготовлення проекту, напрямки трас, но/

Менклатуру залізобетонних та столярних виробів і конструкцій, проекти організацій

Будівництва, вертикального розпланування, озеленення і благоустрою території, техніко/

Економічні показники та склад проектно/кошторисної документації (ПКД);

2.4. з підрядними організаціями / номенклатуру залізобетонних і столярних виробів та

Конструкцій, вихідні дані для складання проектно/кошторисної документації, проект ор/

Ганізації будівництва і зведений кошторис будов, умови підписання угод та контрактів на

Будівництво, графіки поставки устаткування й матеріалів замовника, строки виконання

Будівельно/монтажних робіт;

2.5. з райдержадміністраціями та організаціями "Київзеленбуду" / рішення на знесення

Старих будівель та зелених насаджень з/під плями забудови, строки спорудження інже/

Нерних комунікацій;

2.6. з ГоловАПУ і Державною інспекцією "Головкиївархітектура" / проектно/кошторисну до/

Кументацію будови та отримувати протоколи її розгляду на містобудівельній раді, а також

Дозвіл на будівництво;

2.7. з спецвідділом по благоустрою м. Києва і експлуатаційними організаціями, що вида/

Ли технічні умови на будівництво / ордер на виконання робіт;

2.8. з навчальними господарствами / програму будівництва на перспективу, перелік будов

На наступний та поточні роки, титули будов, що розпочинаються будівництвом, титули пе/

Рехідних будов, внутрішньо будівельні титульні листи, готувати матеріали для затверджен/

Ня проектів;

2.9. представляти в фінансуючий банк проектно/кошторисну документацію за переліком,

Зведений кошторис, титул будов, що розпочинаються будівництвом у наступному та по/

Точному роках, титули перехідних будов, внутрішньо будівельні титульні листи, контракти

На виконання проектно/пошукових та будівельно/монтажних робіт з додатками, перелік

Будов, погоджений з Міністерством економіки;

2.10. вести листування з проектними, експлуатаційними та будівельними організаціями.

– проводити контроль:

2.11. за використанням коштів на проектування, будівництво та обладнання згідно з ДБН;

2.12. за забезпеченням будов проектно/кошторисною документацією, обладнанням і ма/

Теріалами поставки замовника;

2.13. за якістю будівництва та виконанням правил екологічної безпеки щодо охорони на/

Вколишнього природного середовища;

2.14. за будівництвом об'єктів у навчальних господарствах;

2.15. своєчасно здавати звіт в органи статистики, фінансуючий банк та Міністерство еко/

Номіки.

3. Права

Провідний специалiст має право:

3.1. призупинити будівельно/монтажні роботи, які виконуються без відповідного дозволу

Або з відхиленням від вимог ДБН, ТУ та проекту;

3.2. вимагати від підрядних організацій ліквідації дефектів і недоробок, які мали місце в

Ході будівництва, та давати відповідні приписи.

4. Відповідальність

Провідний специалiст несе відповідальність за:

4.1. виконання вимог цієї інструкції;

4.2. використання коштів, виділених на ППР, будівництво та устаткування згідно з ДБН;

·4.3. складання заявок на устаткування, меблі, інвентар, їх захист та реалізацію.