Сегодня: 07 | 12 | 2021

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Щодо підготовки навчально-методичних комплексів дисциплін в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу

2.7.9. ЛІТЕРАТУРА. Список літератури оформляється за вимогами до відповідного розділу навчальної програми. В переліку обов’язкової літератури повинен бути хоча б один підручник з грифом МОН, наявність якого в бібліотеці університету відповідає ліцензійним вимогам (1 підручник на 3-х студентів).

Таблиця 6.

Тиждень

Тематика лекцій

Тематика практичних занять

Вид контролю на практичному занятті

К - сть балів

Позааудиторний контроль

К - сть балів

І модуль ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ПРИНЦИПИ ТЕРМОДИНАМІКИ (4,5 тижні)

1

1. Предмет і методи термодинамки. Термодинамічні системи

1. Рівняння стану

2. Постулати термодинаміки. Температура

2. Рівняння стану. Температура

2

3. Внутрішня енергія системи. Рівняння стану.

3. Робота. Теплота. Внутрішня енергія

Самостійна робота №1

3

Конспект 1

1

4. І принцип термодинаміки. Загальна теорія теплоємностей.

4. Теплоємність.

3

5. Основні термодинамічні процеси.

5. І принцип термодинаміки

Конспект 2

1

6. Загальна характеристика ІІ принципу термодинаміки

6. Основні термодинамічні процеси.

Самостійна робота №2

3

Фізичний диктант №1

3

4

7. Ентропія. Аналітичне формування ІІ принципу термодинаміки.

7. Політропний процес

8. ІІ принцип термодинаміки для нерівноважних процесів

8. ІІ принцип термодинаміки

Самостійна робота №3

3

РГР №1

3

5

9. ІІІІ принцип термодинаміки. Абсолютна ентропія

9. Контрольна робота №1

Контрольна робота №1

5

Конспект 3

2

5

ІІ Модуль. МЕТОД ТЕРМОДИНАМІКИ (3 тижні)

10. Ентропія

Тест

4

10. Методи термодинаміки. Метод циклів

За І модуль

28

6

11. Термодинамічні потенціали.

11. Холодильні машини і теплові насоси.

12. Метод термодинамічних потенціалів.

12. Цикл двигунів внутрішнього згорання.

Самостійна робота №4

3

7

13. Рівновага і стійкість термодинамічних систем.

13. Метод термодинамічних потенціалів.

Конспект 4

2

14. Фазові переходи і критичні явища

14. Контрольна робота №2

Контрольна робота №2

5

РГР №2

3

8

ІІІ Модуль. Основні поняття і принципи статистичної фізики. (3,5 тижні )

15. Фазові переходи

Самостійна робота №5

3

Підсумковий тест

6

15. Основні поняття і принципи статистичної фізики

16. Розподіл Максвела

16. Основні поняття і принципи статистичної фізики

Колоквіум

За ІІ модуль

30

9

17. Розподіл Больцмана

17. Розподіл Максвелла

Конспект 5

2

18. Мікроскопічний опис макроскопічних систем

18. Розподіл Больцмана

Самостійна робота №6

3

10

19. Мікроканонічний і канонічний розподіли

19. Обчислення статистичних інтегралів і термодинамічних потенціалів ідельних та реальних газів

Фізичний диктант №2

3

20. принцип Больцмана. Зв'язок термодинамічних і статистичних величин.

20. Розподіл Гіббса

Опорний конспект

5

11

21. Великий канонічний розподіл. Квантові статистики

21. Флуктуації броунівський рух

Конспект 6

2

22. Статистична теорія ідеальних систем

22. Підсумкове заняття

Контрольна гра

3

Тест №3

4

За III модуль

22

Екзаменаційна сесія

ЕКЗАМЕН

20

3. Методична документація для організації

Самостійної роботи студентів

3.1. Методична документація для організації самостійної роботи студентів Повинна включати чітко сформульовані завдання з використанням форми ін­фіні­тива (наприклад: ознайомитися, порівняти, проаналізувати, закон­спек­тувати, розв’язати, зробити схему тощо) для самостійної роботи (окремо за формами навчання), зміст навчального матеріалу, що є предметом самостійного опрацювання, рекомендовану літературу, форми подання звіту та контролю за виконанням (наприклад: комп’ютерне тестування, модульна контрольна робота, опитування на семінарі, презентація реферату, перевірка розрахункової роботи, індивідуальна спів­бесіда тощо). Ця інформація відображається також в робочій програмі дисципліни.

Методичні матеріали та завдання до тем, що виносяться на самостійне вивчення, повинні містити засоби самоконтролю, наприклад, відповіді до задач, правильні відповіді на тести тощо.

Однією з форм позааудиторної самостійної роботи студента є Індивідуальне навчально-дослідне завдання. Оцінка за ІНДЗ враховується при виведенні підсумкової оцінки і її вага може становити від 30% до 50% в залежності від складності та змісту завдання. Рекомендовані види ІНДЗ:

– конспект або реферат із теми (для студентів заочної форми та, як виняток, для студентів денної форми навчання з невеликих за обсягом навчальних курсів);

– розв’язування та складання розрахункових або практичних задач різного рівня з теми або дисципліни в цілому;