Сегодня: 07 | 12 | 2021

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Щодо підготовки навчально-методичних комплексів дисциплін в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу

2.4. Робоча програма навчальної дисципліни підлягає обов’язковому перезатвердженню у випадку затвердження нової програми навчальної дисципліни, але не пізніше п’яти років з часу її останнього затвердження.

2.5. Копію затвердженої робочої програми кафедра надає деканату відповідного факультету для формування розкладу занять, графіка індивідуальної роботи викладачів зі студентами, консультацій, модульного контролю тощо.

2.6. З робочою навчальною програмою мають бути ознайомлені студенти на одному з перших занять з даної дисципліни.

Зразок титульної сторінки

Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя

Кафедра ________________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної та

методичної роботи ­­­­_______________

"____" ____________200_ р.

Робоча програма

навчальної дисципліни

"______________________________"

Для студентів спеціальності ____________

Напряму ________, спеціалізація ____________.

(за вимогами кредитно-модульної системи)

Розроблена викладачем __________________ на основі програми навчальної дисципліни, затвердженої ректором університету "___ " _________ 200 _ року (або на основі ОПП чи типової програми, затвердженої ____________ ).

Рекомендовано кафедрою

__________ ______________,

протокол № __ від

"___ " _____________ 200 _ ,

Зав. кафедри ____________

Узгоджено з методичною комісією

Факультету ___ ______________,

Протокол № __

Від "___ " _____________ 200 _ ,

Голова метод. комісії ___________

Ніжин-200_

2.7. Структура робочої програми навчальної дисципліни:

2.7.1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ містить загальні відомості про дисципліну по кожному заліковому кредиту окремо. Якщо залікових кредитів кілька, доцільно опис дисципліни робити у вигляді Таблиці 4 На прикладі дисципліни "Методи оптимізації та дослідження операцій".

2.7.2. АНОТАЦІЯ. Коротко зазначається мета вивчення дисципліни, вимоги до знань та умінь студентів, види, форми і засоби навчання та поточного і підсумкового контролю.

2.7.3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН вивчення дисципліни складається на основі орієнтовного тематичного плану і вказує розподіл часу за розділами та видами занять для кожного залікового кредиту окремо у вигляді Таблиці 2 з урахуванням структури та форми індивідуального завдання, самостійної роботи.

2.7.4. ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ. Зазначається перелік лекційних занять з коротким планом лекцій та кількість годин на їх проведення.

2.7.5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ (семінарських, лабораторних) ЗАНЯТЬ. Подається перелік питань до семінарських занять, список рекомендованої літератури, зміст практичних, лабораторних занять, кількість годин на кожне заняття тощо.

Таблиця 4.

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Напрям підготовки: 0802 – Прикладна математика.

Спеціальність: 6.080200 – Соціальна інформатика.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр.