Сегодня: 17 | 10 | 2021

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Щодо підготовки навчально-методичних комплексів дисциплін в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Щодо підготовки навчально-методичних комплексів дисциплін в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу

 

ЗМІСТ

Загальніположення…………………

Вимогидоокремихдокументів:

1. Програма навчальної дисципліни...………………

2. Робоча програма навчальної дисципліни …

3. Методична документація для організації самостійної

роботи студентів …………

4. Засоби діагностики якості освіти

З а г а л ь н і п о л о ж е н н я

1. Методичні рекомендації підготовлені на основі Закону України "Про вищу освіту" від 17.01.2002 р., Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, за­т­ве­р­­дженого наказом Міністра освіти України від 02.06.1993 р., №161, Тимчасового положення про організацію навчального процесу в кредитно-моду­ль­ній системі підготовки фахівців, затвердженого наказом Міністра освіти і науки Украї­ни від 23.01. 2004 р., №48, інших матеріалів Міністерства освіти і науки Ук­раїни щодо запровадження кредитно-модульної системи органі­за­ції навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів ак­редитації, рішень Вченої ради університету та наказів і розпоряджень ректора університету щодо ор­­га­­нізації навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи.

2. Навчально-методичні комплекси дисциплін розробляються і зберігаються на кафедрах і включають:

·  Програму навчальної дисципліни.

·  Робочу програму навчальної дисципліни.

·  Опорний конспект лекцій відповідального за викладання дисципліни науково-педагогічного працівника (можливо – тези або анотації лекцій).

·  Підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять.

·  Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів, індивідуальні навчально-дослідні завдання та методичні рекомендації до їх виконання (у т. ч. з використанням інформаційних технологій).

·  Засоби діагностики якості освіти.

·  Методичні вказівки і тематику курсових робіт з дисциплін, де передбачено їх виконання.

·  Програму навчальної практики (якщо така передбачена навчальним планом).

·  Методичні вказівки і завдання для студентів заочної форми навчання (якщо така форма є).

Наявність та якість цієї документації є базою для оцінки роботи кафедри та окремих викладачів.

3. Навчально-методичні комплекси формуються для кожної дисципліни в паперовому та електронному вигляді.

Для дисциплін, які викладаються кілька років за кредитно-модульною системою, мають відпрацьовані і апробовані навчально-методичні комплекси, можливе видання брошури "Навчально-методичний комплекс дисципліни".

Брошура повинна містити такі обов’язкові компоненти: програму навчальної дисципліни; робочу програму навчальної дисципліни з тематичним планом для денної та заочної форм навчання; плани лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять; індивідуальні завдання та завдання для самостійної роботи; перелік рекомендованої літератури; критерії оцінювання знань студентів; питання для підсумкового контролю та підсумковий тест з орієнтовною довжиною 30 завдань на 1 кредит (36 годин), відведений на вивчення дисципліни.

Електронні версії згаданих документів є основою для створення інтерактивного комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни, який може видаватись студенту в електронному варіанті і обов’язково розміщується у віртуальному навчальному середовищі університету.

В и м о г и д о о к р е м и х д о к у м е н т і в

1. Програма навчальної дисципліни

1.1. Програми навчальних дисциплін є складовою стандартів вищої освіти. "Програми навчальних дисциплін визначають їх інформаційний обсяг, рівень сформованості вмінь та знань, перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів, критерії успішності навчання та засоби діагностики успішності навчання. Програми навчальних дисциплін розробляються вищим навчальним закладом відповідно до освітньо-професійних програм підготовки і затверджуються керівником вищого навчального закладу" (Закон України "Про вищу освіту", ст. 11, 14).

1.2. Програми з нормативних дисциплін можуть розроблятися для кожної спеціальності провідним ВНЗ і затверджуватися науково-методичною комісією з напряму підготовки як типові. Для тих дисциплін, з яких відсутня типова програма за вимогами кредитно-модульної системи, затверджена після 2002 року, а також для всіх вибіркових дисциплін програми розробляються кафедрами на основі відповідних освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ), освітньо-професійних програм (ОПП) та навчальних планів.

1.3. У програмі навчальної дисципліни відображається мета і завдання дисципліни; перелік знань та умінь, якими повинні володіти студенти після вивчення дисципліни; міжпредметні зв’язки (опис місця дисципліни за структурно-логічною схемою); зміст дисципліни (назви розділів, тем та їх стислий зміст); список рекомендованої літератури.

1.4. Розроблена програма навчальної дисципліни обговорюється на засіданні кафедри і подаються разом з двома рецензіями (одна – зовнішня, бажано з провідного ВНЗ) на розгляд вченої ради факультету. Загальноуніверситетські кафедри та кафедри, які забезпечують викладання дисциплін на інших факультетах, подають програму з аналогічними рецензіями на розгляд Вченої ради університету. Схвалену вченою радою програму затверджує ректор університету.