Сегодня: 01 | 07 | 2022

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

Розроблені порядок, методичні рекомендації та форми анкет для проведення відповідних обстежень.

4. Проведено аналіз основних заходів, впровадження яких дозволить більш ефективно використовувати енергію на об'єкті. МЕЗ в будівлях стосуються таких напрямків, як тепловий захист конструкцій, облік та регулювання, модернізація систем.

5. Розроблені методичні рекомендації щодо процедури, порядку, змісту та підвищення ефективності енергетичного обстеження будівель пройшли апробацію та були використані при проведенні енергетичного обстеження об’єктів та при підготовці рекомендацій щодо плану енергозберігаючих заходів НТУУ “КПІ”.

6. Результати роботи буде використано:

· При проведенні енергозберігаючих заходів в НТУУ “КПІ”

· При проведенні спеціалізованими групами з енергетичних обстежень МОН енергозберігаючих заходів в закладах освіти

· В установах та організаціях бюджетної сфери при проведенні енергетичних обстежень на умовах укладання окремих господарських договорів з ІЕЕ НТУУ “КПІ”

· при розробці ДСТУ та інших нормативних документів в сфері енергозбереження.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ПОСИЛАНЬ

1. ДБН В 2.6.-21-2006. Теплова ізоляція будівель.

2. Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні. КТМ 204 Україна 244-94.-К.:ЗАТ «ВІПОЛ»,-2001.-376с.

3. Постановление Комитета по энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2004 г. №4 "О введении в действие переработанного и дополненного "Порядка определения трудозатрат на проведение работ по энергетическим обследованиям, на разработку энергетических балансов и норм расхода ТЭР".

4. Стандарт організацій України. Енергозбереження. Служба енергоменеджменту підприємств житлово-комунального господарства. Загальні вимоги.

5. СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика.

6. Литвак В. В., к. т.н. Об оценке потенциала энергосбережения – Промышленная энергетика, №2, 2003.

7. ДСТУ-НБА.2.5-5-2007. Настанова з розробки та складання енергетичного паспорту будівлі.

ДОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА

1. СНиП 2.04.05-91 У «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

2. ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»

3. СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно – технические системы»

4. ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»

5. СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»

6. СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания»

7. СНиП 2.09.04-87 «Административные здания»

8. ДБН B.2.-8-98 «Будинки та споруди. Підприємства будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна»

9. СНиП 2.04.05-91 «Пособие по расходу и распределению приточного воздуха»

10. СНиП 2.04.05-91 «Пособие по вентиляторным установкам»

11. СНиП 2.04.05-91 «Пособие по определению годового расхода энергии системами отопления, вентиляции и кондиционирования»

12. СНиП 2.04.05-91 «Пособие по антикоррозийной защите вентиляционных систем»

13. СНиП 2.04.05-91 «Пособие по расчетным параметрам наружного воздуха для типовых проектов»

14. СНиП 2.08.01-89 «Отопление и вентиляция жилых зданий»

15. Т. П.Нильсен, Е. Е.Никитин, А. В. Овдиенко и др. Справочник «Повышение энергоэффективности и модернизация вентиляционных систем».- К.: Международный центр энергоэффективных технологий, 2001.- 168с.

ДОДАТКИ

Додаток А

АНКЕТА

По обстеженню СЕП адміністративної будівлі___________________________________

1. Характеристика приміщення

№ / поверх приміщення

Призначення

Розміри

Площа

Висота

Одиниця виміру для питомих показників

Одиниця (чол.,м2, та ін.)

Кількість одиниць

Облік електроспоживання

□ є

Тип лічильника

□ немає

Характеристика поверхонь приміщення (коефіцієнт відбиття)

Стеля

Стіни

Підлога

Рівень освітленості

Нормований

Фактичний

Коефіцієнт природного освітлення

Нормований

Фактичний

Напруга живлення в момент виміру освітленості

Початок вимірювання

Кінець вимірювання

2. Характеристика світильників

№ по аксонометричній схемі і тип світильника

Тип, потужність ламп

Кількість ламп

Робочих

Неробочих

Режим роботи світильника

Рік установки

Періодичність чистки

3. Силове навантаження

Установлена

Фактична

Загальна потужність навантаження, кВт

Найменування і тип споживача

Потужність, кВт

Номінальна

Фактична

Cosφ

Номінальний

Фактичний

Умови та режим роботи

“___”________ 200__р _______/________________/

Дата заповнення Підпис ПІБ