Сегодня: 13 | 08 | 2022

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

4. Питомі показники для кожного виду енергії та загального енергоспоживання визначаються діленням відповідних даних річного споживання на загальну корисну площу будівлі.

5. В нормалізованих показниках значення енергії, спожитої на опалення, для вилучення впливу погоди перераховується на нормальні, середні для даної місцевості температурні умови.

Нормалізована річна енергія на опалення =
(середня кількість ГД для ОП/ ГД для даного ОП) ´ річний показник енергії на опалення.

Середньостатистичні дані температури повітря для різної місцевості, необхідні для визначення градусо-днів, а також контрольні нормативні показники питомого теплоспоживання систем громадських будівель наведені в Керівних технічних матеріалах[1], наприклад, вони є в розпорядженні спеціалістів з енергозбереження держадміністрацій.

Порівняння зі стандартами

Найпростіший метод порівняння показників енерговикористання це розрахунок питомої вартості енергії по відношенню до визначального фактору.

Можливі й інші методи, що дають більш точне визначення енергетичних показників по розглянутому об’єкту.

Контрольні нормативні показники питомого теплоспоживання для опалювальних систем громадських будівель наведені в [2].

Аналіз економічних показників адміністративної будівлі.

Необхідно виявити, частка яких енергоносіїв в загальному споживанні найбільш значна, на використання яких енергоносіїв звернути увагу перш за все. З’ясувати дольове споживання різних енергоносіїв та витрати на них, ціну за одиницю енергії і тариф (якщо він використовується), складові ціни та відмінності в цінах.

При розгляді структур тарифів на енергоносії необхідно врахувати всі фактори: зміну ціни протягом року, структуру тарифу, диференційовані тарифні ставки, штрафні санкції та інші виплати.

Для оцінки ефективності використання енергоносіїв і наглядності наданої інформації можуть бути отримані різні типи питомих витрат:

· середня вартість енергоносія;

· гранична вартість;

· вартість одиниці енергії в енергоносії;

· вартість одиниці корисної енергії.

Потенціал енергозбереження

Енергетичне обстеження будівлі передбачає оцінку потенціалу енергозбереження. Така оцінка можлива при доведенні аналізу енергоспоживання до стадії визначення корисних кінцевих витрат енергії:

В освітлювальних системах – по величині освітленості на робочій поверхні;

В системах опалення, вентиляції, гарячого водопостачання – по кількості реально корисного для споживача тепла.

Енергія, що знаходиться у паливі (енергетичний потенціал палива), може бути добута при спалюванні чи інших фізико-хімічних перетвореннях. Корисну енергію, що при цьому виділяється, супроводжують втрати, значення яких визначається мірою досконалості технологічного процесу. Корисна витрата енергії для будь-яких процесів, установок, об’єктів виражається через коефіцієнт її корисного використання (к. к.в.) [6]:

,

Де: - кількість енергії зовнішнього джерела, підведеної до об’єкту.

Потенціал енергозбереження показує, яку частку втрат енергії (енергоресурсу) можливо скоротити чи корисно використати, якщо виконати відповідні вдосконалення технологічних процесів. Він характеризується співвідношенням коефіцієнту корисного використання енергії існуючого (реального) та перспективного технологічного процесів (табл.2.2). У якості останнього можуть бути використані нормативний, еталонний та ідеальний процеси.

Нормативний технологічний процес – це процес, при якому обладнання, його режими, характеристики огороджувальних конструкцій тощо відповідають нормативним, паспортним, проектним даним.

Еталонним варто вважати технологічний процес, що відповідає найліпшим науково-технічним досягненням, що реалізовані в Україні чи у світі. Ідеальним вважається такий процес, в якому застосована теоретично можлива, але практично недосяжна технологія. Співставлення втрат енергії в реальному та перспективному процесах дає оцінку потенціалу енергозбереження.