Сегодня: 13 | 08 | 2022

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

Для всіх видів виробничих процесів, де енергія, що споживається, перетворюється в корисну енергію, яка використовується для зміни форми або стану предмету праці, необхідно визначати показники ефективності використання енергії (наприклад, ККД агрегату, питоме енергоспоживання, тощо). Показники ефективності використання енергії необхідні для оперативного контролю за раціональністю використання енергії та дотриманням оптимальних параметрів технологічного процесу.

Вирішення питання щодо вибору конкретного показника для оцінки енергетичної ефективності перетворення, розподілу та використання енергії залежить від мети розрахунків. В залежності від цільового призначення всі показники ефективності енергоспоживання можуть бути розподілені на дві групи:

· показники для аналізу енергетичної ефективності окремих етапів процесу перетворення, розподілу та використання енергії;

· показники для техніко-економічного обґрунтування заходів з енергозбереження та планування енергоспоживання.

Також показники ефективності енергоспоживання класифікують за якісною ознакою (тобто за ступенем їх обґрунтованостї):

· науково-обґрунтовані показники;

· тимчасові показники, що базуються на використанні даних статистичних звітів.

Таким чином, на практиці використовуються всього два види таких показників:

· показники типу коефіцієнт корисної дії (ККД, або коефіцієнт питомих втрат);

· показники питомих витрат енергії.

При визначенні та нормалізації питомого енергоспоживання необхідно приділити багато уваги такому питанню, як вибір одиниці віднесення. Від слушності вибору цих одиниць дуже залежить можливість контролю та аналізу ефективності енергоспоживання.

При визначенні одиниць виміру питомого енергоспоживання доцільно враховувати наступні рекомендації.

1. Показник об’єкта, по відношенню до якого встановлюється питома витрата енергії, повинен відповідати одиницям виміру, що використовуються при плануванні та обліку об’ємів роботи.

2. Показник об’єкта повинен бути достатньо простим (тобто просто розраховуватись), але, у той же час, найбільш точно відображати питому енергоємність.


Рис. 2.4 - Енергетичний потік та його ступені.

Показники питомого річного енергоспоживання

Питомі значення енергоспоживання розраховуються на одиницю найбільш придатного визначального фактору. Приклади таких визначальних факторів наведено в таблиці нижче.

Таблиця 2.1

Вид енергоносія, вода

Призначення системи

Можливі визначальні фактори

Електроенергія

Зовнішнє освітлення

Тривалість темного часу в добі

Вода

Наповнення плавального басейну

Число відвідувачів (через воду, вилученої в купальних костюмах)

Газ

Нагрівання повітря

Градусо-дні нагрівання

Електроенергія

Кондиціонування повітря

Градусо-дні охолодження

Нафта

Виробництво пари на заводській котельні

Кількість виробленої пари

Електроенергія

Повітряний компресор

Обсяг виробленого стиснутого повітря

Дизельне пальне

Транспортний засіб

Літр / км

Пара

Технологічний процес

Обсяг виробництва

Наприклад, питоме річне енергоспоживання в ГДж або кіловат-годинах на квадратний метр корисної площі за рік (Гдж/м2 рік, кВт∙год/м2 рік), може бути розраховано для палива, централізованого енергопостачання та електроенергії окремо.

Показник питомого річного енергоспоживання може бути нормалізованим, тобто, скорегованим відносно впливу погодних умов та інших факторів.

Розрахунок питомих показників споживання енергії

1. На основі даних рахунків та лічильників визначається річне споживання палива, теплоти, електроенергії.

2. Споживання різних видів енергії виражається в однакових одиницях: Гдж, кВт∙год.

3. Визначається загальна кількість спожитої за рік енергії.