Сегодня: 13 | 08 | 2022

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

Рис. 2.2 - Приклад річного графіка для об’єкта з високим рівнем споживання енергії.

Рис. 2.3 - Приклад річного графіка для об’єкта з низьким рівнем споживання енергії

2.3 АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ

Для об’єктивної оцінки ефективності використання енергоресурсів нам необхідно використовувати кількісні показники. Такі показники повинні відображати корисну витрату та втрати одного або декількох видів енергії, як при здійсненні виробничих процесів, так і в процесі перетворення, передачі та розподілу енергії. Існування таких показників дає можливість аналізувати поточну ефективність енергоспоживання, а також порівнювати з енергоспоживанням інших вітчизняних та закордонних споруд.

При встановленні складу показників ефективності енергоспоживання та визначенні меж їх використання необхідно виходити з такого поняття як енергетичний потік. Під енергопотоком будемо розуміти рух енергоресурсів в напрямку від джерела до споживача енергії, який повинен враховувати всі етапи процесу видобування, передачі, розподілу та використання енергії. Існування відповідних показників дає можливість контролювати енергетичну ефективність кожного етапу енергоспоживання, наведених у вигляді ступенів енергетичного потоку.

В процесі перетворення відбувається перехід одних видів енергії в інші, або однієї форми (або параметру) енергоносія в іншу. При цьому енергія перетворюваного енергоносія переходить в енергію перетвореного енергоносія за виключенням енергетичних витрат в процесі перетворення. Для оцінки енергетичної ефективності цих процесів повинні існувати показники ефективності перетворення енергії (наприклад, ККД двигуна, питома витрата енергії, тощо). Ці показники характеризують частину перетворюваної енергії, яка зберігається в перетвореній енергії. Їх завдання полягає у встановленні співвідношення між вхідною та вихідною енергією, а також в оцінці втрат при перетворенні.

Подібно до показників перетворення енергії мають існувати також показники, що характеризують ефективність передачі та розподілу енергії. Такі показники можуть бути названі показниками ефективності розподілу енергії. Їх зміст аналогічний показникам ефективності перетверення енергії (наприклад коефіцієнт питомих втрат в мережах, тощо).