Сегодня: 13 | 08 | 2022

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

 

РЕФЕРАТ

Робота складається з: 74 с., 7 рис., 8 табл., 7 додатків, 22 джерел.

Об’єкт дослідження –ефективність споживання енергії в будівлях.

Мета роботи:

Розробити науково-методичне забезпечення енергетичного аудиту будівель.

Провести аналіз та надати методичні рекомендації щодо:

· процедури, порядку та змісту енергетичного обстеження;

· підвищення ефективності енергетичного обстеження;

· діагностики режимів роботи енергоспоживаючих систем.

На базі загальних схем та методик проведення енергоаудиту запропоновано типовий алгоритм енергетичного обстеження будівель, який включає вивчення й обстеження об'єкта та його систем; аналіз ефективності використання енергії і енергоносіїв (електрична енергія, гаряча вода, газ, вода); розробку потенційних енергозберігаючих заходів. Розроблені методичні рекомендації та форми анкет для проведення відповідних обстежень, які пройшли уточнення та апробацію на прикладі енергоаудиту споруд НТУУ “КПІ”.

Результати роботи будуть упроваджені при проведенні енергетичних обстежень та при розробці енергозберігаючих заходів в установах та організаціях бюджетної сфери.

ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ, МЕТОДИКА ЕНЕРГОАУДИТУ, СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ В БУДІВЛЯХ, ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ…………………………………

ВСТУП………………………………………………

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ………………

1.1 ВИДИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБСТЕЖЕНЬ БУДІВЕЛЬ………

1.1.1 Простий енергоаудит будівлі…………

1.1.2 Повний енергетичний аудит будівлі……

1.2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЛІ…………………

1.2.1 Збір документальної інформації……………………

1.2.2 Інструментальне обстеження……………

1.2.3 Обробка та аналіз отриманої інформації………………

1.2.4 Розробка рекомендацій з енергозбереження……………

1.2.4.1 Перехресна перевірка енергозбережень……………

1.2.4.2 Життєздатність проекту…………

1.2.4.3 Гранична вартість енергії…………

1.2.4.4 Впровадження системи енергоменеджменту………

1.2.5 Оформлення звіту з енергетичного аудиту…………………

1.3 ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЛІ…………

1.3.1 Методика визначення трудовитрат на проведення енергетичних обстежень будівель, зовнішніх теплових мереж [3]

2. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ………

2.1 ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ………………

2.2 АНАЛІЗ ГРАФІКІВ СПОЖИВАННЯ…………

2.3 АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ……

2.4 ПОБУДОВА ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАЛАНСУ…………………

2.5 АНАЛІЗ ТЕПЛОВОГО СТАНУ БУДІВЛІ……………………