Сегодня: 23 | 02 | 2024

Курсова работа по ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ в СТОВ «БІЛЬШОВИК»

Курсова работа по ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ в СТОВ «БІЛЬШОВИК»

ЗМІСТ

ВСТУП......................................................................................................................4

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І

КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА

ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ......................................................................6

1.1.Завдання та нормативні і законодавчі основи розрахунків з

постачальниками та покупцями....................................................6

1.2.Форми безготівкових розрахунків................................................9

1.3.Контроль безготівкових операцій...............................................12

РОЗДІЛ 2. ПРИРОДНО – КЛІМАТИЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА

ХАРАКТЕРИСТИКА СТОВ «БІЛЬШОВИК»

СКАДОВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ………16

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АУДИТ РОЗРАХУНКІВ

З ПОКУПЦЯМИ І ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ....................................23

3.1.Облік розрахунків з покупцями..................................................23

3.2.Облік розрахунків з постачальниками.......................................28

3.3.Організація аудиту розрахунків з покупцями і

постачальниками.........................................................................31

РОЗДІЛ 4. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ

РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ.......35

ВИСНОВКИ...........................................................................................................40

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................................42

ДОДАТКИ............................................................................................................. 43

ВСТУП

Актуальність теми. Подальше підвищення ефективності підвищення сільського господарства потребує розширення зв`язків між підприємствами, зміцнення господарського розрахунку, прискорення оборотності оборотних засобів. Значну роль у цьому відіграє бухгалтерський облік, як одна з важливих функцій управління виробництвом, за допомогою якої здійснюється повсякденний контроль за економічним і раціональним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, збереження власності, додержанням законності та фінансової дисципліни, забезпечується інформація про прийняття управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності господарства в цілому.

Здійснюючи свою виробничо-господарську діяльність, сільськогоспо-дарські підприємства вступають у розрахункові відносини з іншими підприємствами, організаціями. Ці розрахунки пов`язані із формуванням основних та оборотних засобів (нафтопродуктів, запасних частин, мінеральних добрив та ін.)

Після завершення виробничої стадії отримана у господарстві продукція реалізується. При цьому підприємства вступають у розрахункові відносини з організаціями-покупцями сільськогосподарської продукції.

Важливість процесу реалізації полягає в тому, що в ньому продукція підприємства знаходить своє суспільне застосування та створюються передумови для відновлення нового кругообігу. Порушення ритмічності в процесі реалізації призводить до уповільнення обігу оборотних засобів, накладання штрафних санкцій з боку покупців і замовників за невиконання договірних зобов`язань та в цілому погіршує фінансовий стан суб`єктів господарювання.

Мета курсової роботи полягає в розкритті теорії та методики організації обліку розрахунків з постачальниками і покупцями, проведенні аналізу ефективності господарювання досліджуваного підприємства, висвітленні та оцінці стану первинного, аналітичного і синтетичного обліку в господарстві, питань щодо оподаткування розрахункових операцій та визначенні пропозицій щодо удосконалення обліку розрахунків в досліджуваному господарстві.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні Завдання:

1. висвітлення нормативно-законодавчої бази обліку зобов`язань та дебіторської заборгованості;

2. визначення та вибір найприйнятніших форм безготівкових розрахунків в сучасних умовах господарювання;

3. проведення аналізу ефективності господарювання досліджуваного підприємства;

4. висвітлення та оцінка стану організації бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками і покупцями в господарстві;

5. визначення шляхів удосконалення обліку розрахунків з постачальниками і покупцями.

Предметом дослідження в роботі є організація облікового процесу розрахунків з постачальниками і покупцями, дотримання фінансово-розрахункової дисципліни на підприємстві.

Об`Єктом дослідження в роботі є СТОВ «Більшовик» Скадовського району Херсонської області, на базі якого виконувалась курсова робота.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ

1.1. Завдання та нормативні і законодавчі основи розрахунків з постачальниками та покупцями

Здійснюючи свою виробничо-господарську діяльність, підприємства вступають у розрахункові відносини з іншими підприємствами, організаціями, установами і фізичними особами. Ці розрахунки пов`язані із формуванням основних і оборотних засобів, реалізацією виробленої продукції і наданням послуг, розподілом прибутку, розрахунками із фінансовими органами, органами соціального страхування. Крім того, господарства можуть вступати у розрахункові взаємовідносини з окремими особами [3].

Основними завданнями обліку розрахунків з постачальниками і покупцями є:

- дотримання встановлених правил розрахункових відносин;

- суворе дотримання діючого порядку застосування безготівкових розрахунків;

- своєчасне документальне оформлення розрахункових операцій;

- своєчасне і достовірне ведення аналітичного і синтетичного обліку розрахунків; своєчасне відображення розрахункових операцій у податковому обліку;

- своєчасне взаємне звіряння розрахунків з дебіторами і кредиторами;

- недопущення нереальної дебіторської кредиторської заборгованості;

- недопустимість порушення термінів позикової давності по вилученню дебіторської заборгованості;

- недопустимість порушень термінів оплати нерезидентами експортного товару і термінів отримання оплаченого імпортного товару, а також термінів отримання оплаченого імпортного товару по товарообмінним операціям;

- своєчасне і якісне проведення річної інвентаризації розрахунків з постачальниками [6] .

Облік розрахунків з покупцями регламентується П(С)БО 10 „Дебіторська заборгованість”.

Дебіторська заборгованість включає всі вимоги підприємства до інших юридичних і фізичних осіб щодо грошей, товарів чи послуг.

Дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.

Відповідно, дебітори – це юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.

Відповідно до П(С)БО 10 дебіторська заборгованість поділяється на довгострокову та поточну.

Довгострокова дебіторська заборгованість – це сума дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

Поточна дебіторська заборгованість – це сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу [7] .

За строками платежу дебіторська заборгованість класифікується на відстрочену (строк здійснення обов`язків по якій ще не настав) і прострочену (строк здійснення обов`язків по якій вже наступив).

До сьогоднішнього моменту в Україні розповсюджений такий вид розрахунків, як бартерні операції.

Товарообмінна (бартерна) операція – це господарська операція суб`єкта підприємницької діяльності, яка передбачає розрахунок за продану продукцію (роботи, послуги) в іншій, ніж грошовій формі, включаючи різні види погашення (заліку) взаємо заборгованості між сторонами господарської операції без проведення грошових розрахунків, тобто розрахунок між суб`єктами товарообмінної операції передбачає еквівалентний за вартістю обмін одних товарів (робіт, послуг) [ 2 ].

Зобов`язання – це борги (заборгованість) підприємства, які виникають внаслідок придбання товарів та послуг в кредит, або кредити, які підприємство отримує для свого фінансування.

Метрологічні вимоги до формування в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності інформації про зобов`язання, а також принципи відображення зобов`язань у фінансовій звітності визначає П(С)БО 11 „Зобов`язання”.

Відповідно до нього зобов`язання – це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

Для визначення зобов`язань повинні бути дотримані дві умови :

1) оцінка їх може бути достовірно визначена;

2) існує ймовірність зменшення економічних вигід внаслідок їх погашення.

З метою правильного ведення бухгалтерського обліку слід чітко розрізняти зобов`язання, групи яких виділені в П(С)БО 11 (рис. 1.2).

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов`язання, які не виникають в ході нор-

зобов`язання мального операційного циклу та будуть по-

гашені після 12 місяців з дати балансу

Поточні короткострокові фінансові зобов`язання, які

зобов`язання мають бути погашені протягом поточного

операційного циклу підприємства чи протя-

гом року з дати складання балансу (із двох

термінів обирають довший)

Забезпечення зобов`язання з невизначеною сумою або

часом погашення на дату балансу

Непередбачені 1) яке може виникнути внаслідок минулих

зобов`язання подій та існування якого буде підтверджено

тоді, коли відбудеться одна чи більше невиз-

начених майбутніх подій, над якими під-

приємство не має повного контролю;

2) теперішнє зобов`язання, що виникає

внаслідок минулих подій, але не визнача-

ється, оскільки малоймовірно, що для

врегулювання зобов`язання потрібно буде

використати ресурси, які втілюють у собі

економічні вигоди, або суму зобов`язання

не можна достовірно визначити

Доходи доходи, одержані підприємством в звітному

майбутніх періоді, але такі, що відносяться до наступ-

періодів них періодів

Рис. 1.2 Класифікація зобов`язань

1.2. Форми безготівкових розрахунків

Безготівкові розрахунки між підприємствами і фізичними особами здійснюються у національній валюті України через банк шляхом перерахування грошових коштів. Розрахункові документи приймаються банком до виконання тільки у межах коштів, наявних на рахунку клієнта. Кошти з рахунків клієнтів банку списуються тільки за дорученням власників цих рахунків або за розпорядженням стягувачів [ 7 ].

Безготівкові розрахунки здійснюються з використанням установлених форм розрахункових документів:

- платіжних доручень;

- платіжних вимог-доручень;

- чеків;

- акредитивів;

- векселів;

- платіжних вимог;

- інкасових доручень (розпоряджень).

Розрахунки платіжними дорученнями є однією з найпоширеніших форм розрахунків. Платіжне доручення - це письмове розпорядження власника рахунку (платника) обслуговуючому банку про перерахування визначеної суми грошей з його рахунку на рахунок отримувача коштів в тій же або іншій установі банку. Платіжне доручення приймається банком до виконання на протязі 10 календарних днів з дня його виписки.

В окремих випадках можуть використовуватися інкасові платіжні доручення на бесспірне списання коштів з поточного рахунку підприємства без його згоди (стягнення недоплат в бюджет) [ 4 ].

Розрахунки платіжними дорученнями мають ряд позитивних сторін: відносно простий, зручний і швидкий документооборот; прискорення руху коштів; можливість використання даної форми розрахунків за нетоварних платежів.

Платіжна вимога-доручення представляє собою комбінований розрахунковий документ, який складається з двох частин: верхньої і нижньої. Верхня - вимога постачальника безпосередньо до покупця (платника) оплатити вартість доставлених йому за угодою товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг); нижня - доручення платника своєму банку перерахувати з його рахунка належну постачальнику суму.

Верхня частина вимоги-доручення оформляється одержувачем коштів і

Передається безпосередньо платнику не менше ніж у двох примірниках. Доставку вимог-доручень до платника може здійснювати банк одержувача через банк платника на договірних умовах.

Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями застосовуються переважно в міжміських розрахунках за відвантажені товарно-матеріалі цінності, виконані роботи, надані послуги.

Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями мають такі позитивні якості: вона більш відповідає фінансовим та господарським інтересам постачальників і покупців; зміцнює договірні відносини в господарстві; прискорює оформлення розрахункових документів; платіж здійснюється за згодою платника після попередньої перевірки розрахункових товарно-транспортних документів постачальника.

При акредитивній формі розрахунків підприємство-покупець перераховує частину коштів в установу банку по місцю знаходження постачальника для подальшої оплати відвантажених на адресу покупця товарів на умовах, передбачених в акредитивній заяві. Вказані кошти зберігаються на акредитиві до виконання постачальником своїх зобов'язань перед покупцем.

Чеки застосовуються для здійснення розрахунків в безготівковій формі між юридичними особами, а також юридичними і фізичними особами з метою скорочення розрахунків готівкою за отримані товари, виконані роботи і надані послуги. Розрахунковий чек це документ, що містить письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) установі банку (банка-емітента), який веде його рахунок, оплатити чекодержателю вказану у чеку суму грошових коштів. На відміну від платіжного доручення чек передається платником підприємству-отримувачу платежу безпосередньо під час здійснення господарської операції [ 7 ].

Чекові книжки виготовляються на спеціальній бумазі і брошуруються по 10, 20, 25 аркушів. Розрахункові чеки, які використовуються фізичними особами при здійсненні разових операцій, виготовляються окремими бланками.

Строк дії чекової книжки - один рік, розрахункового чека — 3 місяці. За погодженням з установою банку строк дії невикористаної чекової книжки може бути продовжений. Чек із чекової книжки пред'являється до оплати в банк чекодержателя не пізніше 10 календарних днів ( день виписки чеку не враховується).

Облік розрахунків за допомогою векселів регламентується Постановою Верховної Вексель є не тільки зручною формою розрахунків, але і видом комерційного кредиту, бо оплата по векселю проходить не зразу, а через визначений час, на протязі якого сума по векселю знаходиться в розпорядженні векселедавця. Вексель може бути переданий першим векселедавцем іншій особі, боржником якого він є.

1.3. Контроль розрахункових операцій

Розрахункові операції здійснюються відповідно до законодавства України у порядку, встановленому Національним банком України.

Багато підприємств купують товари та послуги в кредит без складання формальної кредитної угоди. Такі операції призводять до виникнення заборгованості, відомої як кредиторська. В бухгалтерському балансі кредиторська заборгованість відображається як рахунки до сплати.

Закупівля необхідних виробничих запасів і товарів може здійснюватися наступними способами:

- безпосередньо конкретним підприємством;

- через агентів, які купують за свій рахунок чи від імені підприємства;

- через закупівельні бази, які утворені кількома підприємствами [ 41 ].
Постачальники - це юридичні або фізичні особи, які здійснюють

Постачання товарно-матеріальних цінностей (сировини, матеріалів, палива, будівельних матеріалів, запасних частин, МШП), що надають послуги (подачу електроенергії, газу, води, газу, пари тощо), виконують роботи (поточний і капітальний ремонт основних засобів тощо).

Підрядники - спеціалізовані підприємства або фізичні особи, які виконують будівельно-монтажні роботи при спорудженні об'єктів на підставі договорів підряду на капітальне будівництво.

З метою зменшення ризику і підвищення надійності поставок при виборі постачальника потрібно враховувати наступне:

- цінову конкурентоспроможність (включаючи витрати на зберігання,
транспортування І страхування);

- умови платежу;

- гарантійні строки;

- ремонт і післяпродажне обслуговування

- відповідність продукції постачальника стандартам якості;

- можливість закупок безпосередньо у виробників або оптовиків;

- географічне місце розташування;
- основні види діяльності та фінансовий стан;

В діяльності підприємств основним документом, що регламентує взаємовідносини між господарюючими суб'єктами, є договір купівлі-продажу, в якому визначається вид операції за угодою, об'єкт операції, базисні умови поставки, кількість, ціна товару, строки поставки, порядок розрахунків.

Оперативний контроль за виконанням договорів поставки на підприємстві здійснює відділ збуту (комерційна служба). Для цього кожен договір після його з, аключення реєструють у спеціальному журналі, в якому вказують дату заключення договору, найменування покупця, розмір поставки, строки виконання. На кожний договір, як правило, відкривають картку, в якій відображається хід виконання договору на підставі відповідних документів на відвантажену продукцію. За даними оперативного обліку в установлені строки складають звіт про хід виконання плану поставок, дані якого використовуються для прийняття управлінських рішень [ 6 ].

Розрахункові документи, які надає пІдприємство-постачальник покупцю на суму оплати за отриману продукцію, виконані роботи та надані послуги повинні бути акцептовані.

При безготівкових розрахунках між підприємствами, підприємствами і громадянами встановлений термін позовної давності. Позовна даність встановлений законом термін для захисту порушеного права.

Якщо умовами договору не передбачені ці терміни, тоді відлік терміну позовної давності починається з:

А) дати надходження коштів на поточний рахунок підприємства-продавця (якщотовари замовникові не відвантажені,.роботи не виконані);

Б) дати відвантаження пІдприємством-постачальником продукції, надання послуг (якщо оплата від замовника (покупця) не надходила);

В) дати оприбуткування товарно-матеріальних цінностей підприємством-покупцем або відображення в бухгалтерському обліку виконаних робіт, наданих послуг підприємством-замовником (якщо оплата не здійснена).

Існують і скорочені терміни позовної давності (до шести місяців), зокрема за позовами:

А) про недостачу проданих речей;

Б про оплату продукції низької якості;

В) про виявлені недоліки в роботі, виконаній за договором підряду;

Г) про недоліки в роботі, виконаній за договором побутового замовлення.

Зміна терміну позовної давності не допускається.

Закінчення терміну позовної давності до пред'явлення позову є підставою для відмови у позові.

Сума списаної заборгованості, за якою закінчився термін позовної давності, підлягає внесенню у дохід бюджету не пізніше 10 числа місяця, наступного за тим, у якому закінчився термін позовної давності ( три роки), якщо заборгованість утворилася між двома державними підприємствами або І між двома підприємствами, одне з яких державне.

Суми кредиторської заборгованості між підприємствами недержавної форми власності, по яких закінчився термін позовної давності, відносяться на результати фінансово-господарської діяльності у наступному місяці після закінчення терміну позовної давності і відображаються у складі доходів від іншої діяльності.

При невчасній оплаті до бюджету кредиторської заборгованості стягується пеня в розмірі 0,3% від суми заборгованості за кожний день прострочення.

Своєчасність відображення доходу від реалізації продукції визначається

Моментом реалізації. Моментом реалізації вважається дата відвантаження, передачі продукції та подання бланків в банк платіжних документів або дата зарахування на поточний рахунок платежу від покупця. Момент реалізації визначається обліковою політикою суб'єкта господарювання [З].

Обсяг реалізації продукції, робіт, послуг характеризує ступінь участі підприємства в розширеному відтворенні і задоволенні визначених потреб народного господарства. Він впливає на результати фінансово-господарської діяльності, показники оборотності оборотних засобів, прибутку І рентабельності [4 ].

П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" передбачені два варіанти

Визначення величини сумнівних боргів:

- виходячи з платоспроможності окремих дебіторів;

- на підставі класифікації дебіторської заборгованості за періодами її

Виникнення з врахуванням досвіду минулих років щодо платоспроможності дебіторів.

Завданням керівника (який відповідно до законодавства відповідає за організацію бухгалтерського обліку) є передбачення в Наказі про облікову політику застосування одного з них.

РОЗДІЛ 2

0РГАНІЗАЦІЙНО -ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТОВ "БІЛЬШОВИК" СКАДОВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю

"Більшовик" є добровільним об'єднанням громадян з власними майновими та земельними паями, яке діє самостійно в умовах ринкової економіки.

Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку, штамп з своїм найменуванням. СТОВ "Більшовик" був створений в 1997 році в наслідок приватизації колгоспу "Більшовик"

СТОВ " Більшовик" '.находиться в південна - східній частині Скадовського району Херсонської області і підпорядкований Скадовському районному управлінню сільським господарством.

Предметом діяльності СТОВ "Більшовик" є виробництво, зберігання і реалізація сільськогосподарської продукції.

Організаційна структура управління СТОВ "Більшовик" складається з двох комплексних бригад. На території товариства находиться один населений пункт - село Приморське (яке знаходиться на відстані 100 км від м. Херсон та 12 км від м. Скадовськ). В ньому знаходиться центральна садиба товариства, господарські двори бригади та інші господарські, адміністративні і соціа. льно-культурні об'єкти.

Територія землекористування СТОВ "Більшовик" знаходиться у другому (південному) районі Херсонської області, клімат якого помірно-жаркий, дуже посушливий, тобто характеризується високою річною температурою повітря, значним випарюванням, сильними вітрами, які можуть перетворюватись в пилові бурі. Клімат характерезується малою кількістю середньорічних опадів (360мм) і їх несприятливим розподілом по регіонах району. У літні місяці переважає висока температура і низька відносна вологість повітря. У період липень – серпень середня температура повітря утримується на рівні 23-24 0 С, максимальна – 38-40 0 С, а на поверхні грунту - 60 - 610 С. Тривалість безморозного періоду складає 185 – 210 діб. Кількість днів із температурою нижчє 10 0 С-187 . Тривалість світлого дня 1-го липня дорівнює 15 год 50 хвл, 1-го жовтня – 12 год. Хмарність у літні місяці складає близько 4 балів.

Пануючими є вітри східного і північно – східного направлення. Середньорічна швидкість вітру складає біля 4 м/сек. В середньому за терлий сезон днів із суховіями – 15.

Самим холодним місяцем є січень, середня температура якого складає – 4 0С. Найбільш низькі температури досягають – 30 0 С.

Грунтовий покрив представлений каштановими, темно – каштановими, солонцюватими грунтами і солонцями глибокими. Основною грунтоютворюючою породою є лісовий суглинок.

Для організації та ведення бухгалтерського обліку у господарстві утворена бухгалтерія. яка здійснює свою діяльність відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та наказу керівника "Про облікову політику підприємства , дотримується в своїй роботі всіх нормативно-законодавчих актів, що регулюють не тільки ведення облікової роботи, а й всієї господарської діяльності підприємства

Організацією бухгалтерського обліку на підприємстві займається головний бухгалтер-Випенко Т. Ф, яка обирає систему організації облікової роботи, що включає в себе такі елементи: складання первинних документів і ведення обліку в підрозділах господарства, план документообігу, план звітів бухгалтерського обліку, структура облікового апарату і визначення посадових функцій та службових обов’язків працівників бухгалтерії, організація зберігання документів і регістрів бухгалтерського обліку та інші.

В СТОВ " Більшовик" структура облікового апарату визначається штатним розкладом адміністративно-управлінського персоналу за пропозицією головного бухгалтера в залежності від обсягів облікової роботи, розмірів господарства, спеціалізації, територіальної віддідьності підрозділів від центральної садиби встановлено робочі місця, по кожному з яких визначено обсяг облікової роботи і функціональні обов'язки працівників. Бухгалтерія СТОВ Більшовик має просту побудову, що складається з секторів. В кожному секторі працює один бухгалтер. Облік ведеться вручну за журнально-ордерною формою обліку, без використання комп’ютерної техніки.

Землі СТОВ "Більшовик" розташовані в зоні ризикованого землеробства. Із-за нестачі вологи та потребують постійного гіпсування для покращення структури і водно-фізичних якостей солонцевих грунтів.

Розглянемо склад і структуру земельних угідь СТОВ "Більшовик", наведенні в табл. 2 1.

Таблиця 2.1

Склад та структура земельних угідь в СТОВ "Більшовик"

Види земельних угідь

Роки

Структура, %

2002

2003

2004

Загальної площі

С-г угідь

Загальна земельна площа

3693,1

3693,1

3693,1

100,00

х

1.Сільськогосподарьскі угіддя, з них:

3015,1

3015,1

3015,1

81,64

100,00

рілля

2902,2

2902,2

2902,2

78,58

96,26

пасовища

112,9

112,9

112,9

3,06

3,74

2.Площа лісу

25,6

25,6

25,6

0,69

х

3.Ставки й водоймища

1,6

1,6

1,6

0,04

х

4.Інші землі

650,8

650,8

650,8

17,62

х

Наявність зрошувальних земель

2560,7

2560,7

2560,7

69,34

84,93

Як видно з таблиці 2.2 у СТОВ "Більшовик" за період 2002-2004рр склад та структура земельних угідь не змінюється.

Спеціалізація сільськогосподарських підприємств являє собою процес суспільного поділу праці, який характеризується розвитком окремих галузей виробництва відповідно до ґрунтово-кліматичних і економічних умов кожного підприємства. Її ефективність появляється у збільшенні обсягів виробництва сільськогосподарської продукції з одиницею земельної площі, підвищенні його товарності зниження собівартості продукції, підвищені рентабельності.

Спеціалізація сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Більшовик" розраховується по показниках, наведених у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

СКлад та структура товарної продукції в СТОВ "Більшовик" (в цінах фактичної реалізації)

Галузі та види продукції

Вартість товарної продукції, тис. грн

В середньому за 2002-2004 роки

Порядковий номер галузі, і

Розрахукові величини, Pi (2i-1)

Роки

Тис. грн

В % до підсумку, P

2002

2003

2004

Зерно

1352,8

1135,6

1371,6

1286,67

57,36

1

57,36

Технічні культури

135

259,6

228

207,53

9,25

3

46,26

Овочі відкритого грунту

29,1

-

-

-

-

-

-

Інша продукція рослинництва

280,6

342,3

226,6

283,17

12,62

2

37,87

Рослиннцтво всього

1797,5

1737,5

1826,2

1787,07

79,67

Х

ВРХ

54,4

51,7

18,5

41,53

1,85

4

12,96

Свині

36,7

7,3

31

25,00

1,11

6

12,26

Вівці

-

0,6

0,6

-

-

-

-

Коні

-

7,4

4,8

-

-

-

-

Молоко

62,5

23

28,50

1,27

5

11,44

Вовна

26,4

19,9

15,1

20,47

0,91

7

11,86

Інша продукція тваринництва

4,3

13,9

1

6,40

0,29

8

4,28

Тваринництво всього

184,3

123,8

71

126,37

5,63

Х

Х

Всього по господарству

2285,2

2145,8

2298,1

2243,03

85,31

Х

194,30

Рівень спеціалізації сільськогосподарського виробництва визначається за формулою :

Ксп=100 / Рі(2і-1), де

Ксп - кофіцієнт спеціалізації ;

Рі - питома вага галузі у виручці від реалізації продукції ;

І - порядковий номер галузі у ранжированому ряді ;

Ксп= 100 / 194,30= 0,51

Якщо, коефіцієнт спеціалізації в межах від 0,41 до 0,61 – то господарство має високий рівень спеціалізації, тобто має одну основну галузь та три – чотири додаткові.

Взагалі, у СТОВ «Більшовик» за останні 3 роки зросла виручка від реалізації продукції. Так, у 2004 р. виручка від реалізації продукції господарства, порівнюючи з 2002 та 2003рр.,відповідно зросла на 12.9 тис. грн та на 152,3 тис. грн. Це відбулося за рахунок збільшення виручки від реалізації зернових у 2004р. на 18,8 тис. грн, порівнюючи з 2002р. У господарстві спостерігається тенденція до збільшення виручка від реалізації продукіцї рослинництва у 2004р. на 28,7 тис. грн, порівнюючи з 2002р. та на 88,7 тис. грн. Проте, у СТОВ «Більшовик»значно знизилась виручка від реалізації продукції тваринництва у 2004р.(за рахунок виведення КРС ) ,порівнянно з 2002 та 2003 рр., відповідно на 113,3 тис. грн та 52,8 тис. грн.

Для того, щоб розрахувати показники економічної ефективності господарства необхідно розглянути динаміку зміни основних економічних показників СТОВ «Більшовик» у таблиці 2.3

Таблиця 2.3

Динаміка зміни економічних показників у СТОВ «Більшовик »

Показники

Роки

2004р у % до 2002р

2002

2003

2004

Валова продукція (у співставних цінах 2000р),тис. грн

2915,8

1571,7

2211,2

75,84

Грошова виручка, тис. грн

2285,2

2145.8

2298,1

100,56

Середньорічна вартість ОВЗ с-г призначення, тис. грн

3120

2100,9

2457,9

78,78

Середньорічна вартість обігових засобів, тис. грн

1480,6

1385,5

1408,8

95,15

Середньорічна вартість ОВЗ, тис. грн

11393,9

13772,7

10836,5

95,11

Середньорічна чисельність робітників, осіб

173

157

144

83,24

Розмір енергетичних ресурсів, к.с

13406,8

11400

10978,6

81,89

Поголівя худоби, ум. гол

269

154,8

53,9

20,04

Витрати праці, тис. люд. год

109,4

112

100,7

92,05

Виробничі витрати, тис. грн

2695,1

3000,8

2658,6

98,65

Як видно з таблиці 2.3 загалом у 2004р. у СТОВ «Більшовик» спостерігається зниження основних економічних показників, порівнюючи з 2002 та 2003 рр. У 2004р. знизилась чисельність робітників, порівнюючи з 2002 та 2003 рр, відповідно на 29 чол(у 13,76%) та на 13 чол. Знизився і розмір енергетичних ресурсів у 2004р. на 2428,5к. с порівнюючи з 2002р. та з 2003р. на 421,4 к. с. У господарстві знизилось поголів’я худоби на 178,9 ум. гол у 2004р. порівнюючи з 2002р. та на 100,9 ум. гол. У СТОВ «Більшовик» на 2004р. спостерігається зменьшення середньорічної вартості ОВЗ, порівнюючи з 2003р. на 2936,2 тис. грн. та з 2002р. на 2428,2 тис. грн. Проте у 2004р. знизились витрати праці на 8,7тис. люд. год, порівнянно з 2002р. та на 11,3 тис. люд. год з 2003р. Знизились виробничі витрати у звітному році на 342,2 тис. грн, порівнянно з попереднім роком та на 36,5 тис. грн.

Розглянемо показники економічної ефективності у таблиці 2.4

Таблиця 2.4

Показники економічної ефективності у СТОВ «Більшовик»

Показники

Роки

2004р у % до 2002р

2002

2003

2004

1.Припадає на 100га. с-г угідь

ВОЗ с-г призначення, тис. грн

103,48

69,68

81,52

78,78

Затрат праці, тис. люд. год

3,63

3,71

3,34

92,05

Енергетичних потужностей, к.с

444,66

378,10

364,12

81,89

Умовних голів худоби

8,92

5,13

1,79

20,04

2.Припадає на 1 середньорічного працівника

ОВЗ с-г призначення, грн

18,03

13,38

17,07

94,64

Енергетичних потужностей, к.с

77,50

72,61

76,24

98,38

Продовження таблиці 2.4

3.Показники економічної ефективності виробництва

Виробленно валової продукції, грн

На 1 грн ОВЗ

255,91

114,12

204,05

79,74

На 1середньорічного працівника

16854,34

10010,83

15355,56

91,11

На 1 люд.-год.

26,65

14,03

21,96

82,39

На 1 грн. ОВЗ с.-г призначення

934,55

748,11

899,63

96,26

Одержано прибутку, тис. грн

83,00

-160,50

-153,30

-184,70

Рентабельність,%

3,74

-6,49

-5,70

-152,41

Роблячи висновки з таблиці 2.4 можна сказати, що з 2003р. господарство стало не рентабельним. На це вплинуло багато чинників: кліматичні умови, застаріла технічна база, несприятливі погодні умови, тощо. У 2004р.,якщо порівнювати з минулими 2002 та 2003рр. в господарстві спостерігається зниження всіх основних економічних показників: енергоозброєність на 1,26 к. с та зріс, порівюючи з 2003р. на 4,37 к. с, енергозабеспеченість на 80,54 к. с та на 13,98 к. с, фондозабеспеченість на 21,98 тис. грн та на 11,84тис. грн зросла, якщо порівнювати з 2003р. Так, з 2002р. підприємство отримує збитки.

Для покращення стану господарства необхідно застосовувати такі шляхи підвищення показників економічної ефективності :покращення технічної бази;вміле застосування необхідних агротехнічних заходів ( меліорація, зрошення і т. і ).

РОЗДІЛ З

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ

І ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ

3.1. Облік розрахунків з покупцями

Реалізація виробленої продукції сільськогосподарськими підприємствами є завершальною стадією повного циклу кругообігу виробничих засобів підприємства. В процесі реалізації йому повертаються у вартісному виразі всі кошти, витрачені на виробництво і збут продукції. Це дозволяє підприємству виконати свої зобов'язання перед бюджетом, установами банків за одержані кредити, постачальниками І різними кредиторами. При цьому виникають відносини з покупцями і замовниками. Основні первинні документи з виникнення та погашення заборгованості покупців відображені в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1.

Первинні документи по розрахунках з покупцями та замовниками

Розрахунки з вітчизняними

Розрахунки з іноземними

Покупцями

Покуттями

Виникнення заборгованості

Накладні;

Комерційні документи (рахунки-фактури

Рахунки - фактури;

- Транспортні накладні (СМЯ-залізнична

Рахунки;

Накладна, авіанакладна, коносамент,

Акти прийнятих робіт, послуг

Товарно-транспортна накладна,

Податкові накладні;

Пакувальні листи);

Товарно-транспортні накладні

Платіжні документи на перерахування

(тм-І);

Сум митних платежів та інших податків

Товарні накладні.,

На рахунки митних установ;

Довіреність

Розрахунки бухгалтерії про наявність

Курсових різниць.

Погашення заборгованості

Виписки банку,

Виписки банку,

ПКО, векселі.

Інкасо, векселі

Розглянемо організацію первинного обліку розрахунків з покупцями в СТОВ «Більшовик».

Товарно-транспортні накладні в господарстві виписуються на кожну артію продукції відповідно до Правил перевезень вантажів автомобільним ранспортом. Так, в для відпуску зерна, СТОВ «Більшовик», що відправляється на заготівельні пункти, виписують Товарно-транспортну накладну спеціалізованої форми № 1 с.-г.(зерно) в чотирьох примірниках (при перевезенні власним транспортом). При цьому перший примірник накладної залишається в господарстві з підписом водія, три наступних вручаються водію. Після приймання зерна другий примірник залишається на хлібоприймальному пункті, третій повертається в господарство з поміткою про приймання вантажу, четвертий залишається у водія як підстава для заповнення Дорожнього листа вантажного автомобіля.

Продавець товару (робіт, послуг), який зареєстрований як платник податку на додану вартість, зобов'язаний надати покупцю податкову накладну, В податковій накладній, крім інших реквізитів, вказується ціна товару, ставка і сума ПДВ, загальна сума, яка належить оплаті постачальнику. Податкова накладна виписується на кожну поставку товарів, продукції в двох примірниках, оригінал якої вручається покупцю (отримувачу товарів чи послуг), а копія зберігається у продавця (постачальника) як звітний і розрахунковий податковий документ.

Податкова накладна дає право покупцю, зареєстрованому як платник ПДВ на включення в податковий кредит витрат по оплаті ПДВ постачальнику (продавцю) при придбанні товарів (послуг).

Видачу продукції працівникам господарства в рахунок оплати праці відображають у Розрахунково-платіжній відомості, яку складають у двох примірниках. Перший примірник передають комірникові, а другий залишається в бухгалтерії господарства. У відомості проставляється розписка про одержання.

При реалізації продукції окремим працівникам господарства та іншим особам зі складу за готівку використовують накладну внутрішньогосподарського призначення і прибутковий касовий ордер.

На виконані роботи на сторону і послуги виписують рахунок-фактуру і платіжну вимогу.

В СТОВ « Більшовик»покупцями і замовниками ведуть на активно-пасивному рахунку 36 „Розрахунки з покупцями та замовниками”, де відображають розрахунки за відвантажену продукцію, виконані роботи і послуги лише на тих підприємствах, у яких реалізація продукції планується в міру її відвантаження, завдання замовником робіт та надання послуг. Тут обліковують також і заборгованість покупцям за одержану від них часткову оплату продукції, що знаходяться у відвантажених товарах або в платежах, що надійшли в оплату ще не відвантаженої продукції.

Рахунок 36 „Розрахунки з покупцями та замовниками” має такі субрахунки:

361 „Розрахунки з вітчизняними покупцями”

362 „Розрахунки з іноземними покупцями”.

На дебеті рахунка 36 „Розрахунки з покупцями та замовниками” відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг (у тому числі на виконання бартерних контрактів), яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори (обов'язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів та включені у вартість реалізації; на кредиті - сума платежів, що надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, та інші види розрахунків. Сальдо рахунка дебетове і відображає заборгованість покупців та замовників за одержану продукцію (роботи, послуги).

На субрахунку 362 "Розрахунки з іноземними покупцями" аналітичний облік ведеться в гривнях та валюті, зумовлений договором. Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться за кожним покупцем та замовником за кожним пред'явленням до сплати рахунком.

Побудова аналітичного обліку повинна забезпечити отримання даних про заборгованість, строк сплати по якій ще не настав, а також заборгованість не сплачену в строк.

Для відображення розрахунків з покупцями і замовниками в - застосовують наступні регістри:

- реєстр документів по реалізації готової продукції;

- реєстр документів по реалізації товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг;

- журнал-ордер № 11 по кредиту рахунка 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" та інших рахунків.

Аналітичний облік реалізації продукції, тварин, матеріальних цінностей, робіт і послуг здійснюють у Відомості форми № 62-АПК з використанням при необхідності реєстрів, де реалізацію показують за видами реалізованої продукції і напрямках реалізації відповідно до вимог звітності.

Підсумки реєстрів переносять до відомості обліку реалізації продукції, матеріалів, робіт і послуг.

Суми оборотів з даних реєстрів переносять у відомість окремо по дебету і кредиту рахунка 70 "Дохід від реалізації"". При цьому суми попередньо групуються за видами матеріальних цінностей і кореспондуючими рахунками.

Синтетичний облік реалізації сільськогосподарської продукції, робіт, послуг в здійснюють в журналі-ордері № II, що призначений для відображення місячних оборотів по кредиту рахунка 36 та інших рахунків.

Для заповнення журнала-ордера № 11 використовують дані відомості. Підсумки журналу-ордеру до перенесення їх в Головну книгу контролюються іншими регістрами. Обороти по кредиту рахунка 36 звіряються: по дебету рахунка ЗО - з даними журнала-ордера № І, по дебету рахунка 31 - з даними журнала-ордера № 2.

Основні бухгалтерські проводки по рахунку 36 " Розрахунки з покупцями і замовниками" наведено в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2.

Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з покупцями та замовниками

З/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція

Рахунків

Д-т

К-т

1

2

3

4

1

Відображені суми отриманих авансів, зараховані і пред`явлені покупцям (замовникам) рахунків за поставку готової продукції

37

36

2

Списана дебіторська заборгованість покупців, що

Визнана безнадійною

38

36

3.

Видано вексель в забезпечення заборгованості за

Недопоставлену продукцію

62

36

4

Повернуто страховику страхові платежі

76

36

5

Оплачено відвантажена продукція згідно розрахун -

Кових документів на поточний рахунок в банку

311

36

6

Одержані векселі за відвантажену продукцію в міру

Пред'явлення рахункових документів.

34

36

7

Оплачено відвантажено продукцію покупцям згідно

Розрахункових документів в касу підприємства

ЗО

36

8

Суми авансів ; обігових коштів, одержаних у

Тимчасове користування, зарахуванні підрядчиком в

Оплату за своїми рахунками, що пред'явлені

Замовникові

36

37

9

Суми, на які пред'явлені розрахункові документи

Замовниками

36

70

10

Перерахування покупцям і замовниками

Невикористаних сум

36

31

11

Сплачено грошову компенсацію покупцю при

Бартерній операції

36

31

12

В результаті зміни фінансового стану боржника -

Покупця відновлюється сума його заборгованості,

Що раніше була визнана безнадійною

36

38

13

Нараховане страховий платіж за відвантажений

Товар

36

76

3.2. Облік розрахунків з постачальниками

Необхідною умовою підтримання виробництва сільськогосподарської продукції на певному рівні є постійна наявність оборотних засобів: палива, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, запасних частин і інших виробничих запасів. В СТОВ «Більшовик» матеріальні цінності надходять від постачальників, взаємовідносини з якими регулюються на підставі договорів на постачання.

Основними джерелами інформації для контролю таких розрахункових відносин по товарних операціях служать первинні документи по обліку розрахунків з постачальниками. В першу чергу при купівлі товарно-матеріальних цінностей, продукції, товарів укладається договір купівлі-продажу. Договір - комерційний документ, згідно якому оформлюється торгова угода.

Для одержання матеріалів зі складу постачальника або транспортної організації експедитору бухгалтерія виписує довіреність установленої форми, яка підписується керівником підприємства, головним бухгалтером і засвідчується печаткою господарства. Довіреності реєструються в Журналі обліку видачі довіреностей. Строк дії довіреності, як правило, не перевищує 15 днів. Бухгалтерія стежить за використанням довіреностей шляхом відмітки у спеціальній графі про надходження матеріалів на склад або про анулювання довіреності, якщо вона повернута до бухгалтерії без виконання.

В СТОВ «Більшовик» облік розрахунків з постачальниками здійснюють на рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками". На кредит рахунка записують суми, належні постачальникам і підрядчикам за товарно-матеріальні цінності або виконані роботи і надані послуги на підставі рахунків-фактур, актів прийняття виконаних робіт та інших документів, а на дебет - оплату зазначених документів, зарахування взаємних вимог, пред'явлені претензії у зв'язку з виявленням недостачі під час приймання матеріалів.

Аналітичний облік ведуть за окремими рахунками постачальників та підрядників, фактами надходження невідфактурованих поставок або оплати матеріальних цінностей, що не надійшли, в розрізі постачальників і підрядників.

При прийманні ТМЦ проводиться їх перевірка за кількістю та якістю, в результаті чого можуть бути виявлені нестача, пересортиця, неналежна якісь товарів або їх некомплектність чи супровідних документів постачальника тощо.

Синтетичний облік розрахунків з постачальниками ведуть в журналі - ордері № 6, який передбачає ведення обліку розрахунків позиційним способом за кожним платіжним документом.

На початку місяця в журнал-ордер № 6 записують залишки заборгованості по кожному постачальнику окремо з журнала-ордера за минулий місяць. При цьому сальдо по несплачених рахунках і невідфактурованих поставках записують у графу "Кредит", а суми за неодержанні або невивезені цінності (товари у дорозі) - в графу "Дебет".

Типові бухгалтерські проводки по рахунках до сплати мають такий вигляд (табл.3.3 ).

Таблиця 3.3

Відображення заборгованості перед постачальниками

Зміст господарської

Операції

Кореспондуючі рахунки

З/п

Операції

Дебет

Кредит

1. 1

Оприбуткування ТМЦ від постачальників

20, 22, 28

63

2. 2

Акцептовано рахунок постачальника за виконані роботи, надані послуги виробничого характеру

23

63

3

Відображено суму ПДВ

64

63

Вартість отриманих ТМЦ, виконаних робіт, наданих послуг відображається на рахунках обліку ТМЦ або витрат без врахування суми ПДВ, вказаної в документах постачальника

Операції по оплаті рахунків постачальників Відображаються По дебету рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" (табл. 3.4 ).

Таблиця 3.4
Відображення погашення заборгованості перед постачальниками

З/п

І Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

 

Дебет

Кредит

 

1.

3 поточного або валютного рахунків

63

311,312

 

2

Акредитивами або чеками

63

313

 

3

Готівкою з каси

63

30

4

Виданим банком для цієї мети короткостроковими позиками

63

60

5

3 підзвітних сум

63

372

Невідфактурованою вважається поставка матеріальних цінностей від постачальника до пред'явлення розрахункового документу, на підставі якого здійснюється оплата.

У цьому випадку матеріальні цінності оприбутковують за купівельними (або обліковими) цінами - Д-т рах. 20 "Виробничі запаси", 22 рах. "Малоцінні та швидкозношувальні предмети"; К-т рах. 63 " Розрахунки з постачальниками та підрядниками".

Суми ПДВ по цих матеріалах будуть обліковуватися в тому звітному періоді, в якому надійдуть розрахункові документи - Д-т рах. 64 "Розрахунки за податками й платежами"; 63 " Розрахунки з постачальниками та підрядниками".

3.3. Організація аудиту розрахунків з покупцями і постачальниками

В бухгалтерії господарства зобов'язані систематично слідкувати за дотриманням розрахункової дисципліни, для своєчасного стягнення дебіторської заборгованості і погашення сум, які належать кредиторам.

З метою уникнення невідповідностей та дотримання вимог законодавства щодо введення бухгалтерського обліку розрахунків підприємством періодично бажано не менше двох разів на рік, проводити інвентаризацію рахунків та розрахунків. В СТОВ «Більшовик» інвентаризацію розрахунків здійснюють у встановлені строки та відповідно до діючих правил її проведення. Згідно з Інструкцією відповідальність за організацію Інвентаризації покладена на керівника підприємства, який створює умови для її проведення, визначає об'єкти, кількість і строки, крім випадків, коли проведення Інвентаризації є обов'язковим. Головний бухгалтер при цьому забезпечує дотримання норм законодавства і правил проведення інвентаризації.

При інвентаризації розрахунків інвентаризаційна комісія на основі документів (рахунки-фактури, відомості по відвантаженню і реалізації продукції, відомості по розрахункам з різними дебіторами і кредиторами, книги обліку депонентів, журналів ордерів) перевіряє залишки сум, які знаходяться на відповідних рахунках. Потім визначаються строк для визначення заборгованості по рахунках і встановлюються особи, винні в недотриманні сплати і пропущенні строків позовної давності.

Інвентаризаційна комісія шляхом документальної перевірки визначає : - правильність розрахунків з банками, фінансовими, податковими органами, позабюджетними фондами, вищестоящою установою, іншими установами, а також зі структурними підрозділами установами, виділеними на окремі баланси ;

- правильність і обґрунтованість сум кредиторської заборгованості, строк оплати якої не настав, та заборгованості щодо якої минув строк позовної давності.

Для перевірки розрахунків з постачальниками та іншими кредиторами підприємство обмінюється виписками з рахунків. Виписки надсилають підприємства-кредитори своїм дебіторам. Дебітори зобов'язані перевірити одержані виписки в декадний термін, підтвердити суму заборгованості чи повідомити кредиторам свої мотивовані заперечення. Таким чином, в результаті взаємної перевірки заборгованості на рахунках повинні залишатися погодженні суми та складений акт.

Якщо при звірці розрахунків виникли розбіжності чи нез'ясовані розходження в розрахунках які не вдалося усунути до кінця звітного періоду, кожна з сторін залишає на своєму балансі ті суми заборгованості, які підтверджуються документами і вважаються нею правильними.

При Інвентаризації розрахунків інвентаризаційні описи слід складати в розрізі кожного виду заборгованості : нормально, сумнівно, безнадійно, - і по шифрах бухгалтерських рахунків. По кожному виду розрахунків виявляються причини утворення заборгованості, встановлюється з чиєї вини вона допущена, термін утворення, чи реальна вона до отримання, тобто чи є акти порівняння розрахунків, чи не пропущені строки позовної давності, які заходи застосовуються для погашення або стягнення заборгованості.

Інвентаризації підлягають також всі векселі : як ті, що знаходяться в портфелі, так і ті, що вийняли з нього (на інкасо, в забезпечення, облічені та бланкіровані). По кожній категорії векселів слід складати окремий опис. При великій кількості векселів на обліку та обігу на момент інвентаризації, описи складаються завчасно щоб суттєво прискорити роботу комісії. По векселях, що знаходяться в банках, до описів додаються письмові довідки банків. З метою досягнення реальності балансу, вексельні зобов'язання дебіторів пильно переглядаються щоб виявити сумнівні, а також безнадійні зобов'язання. Комісія визначає реальну оцінку таких векселів.

Заінтересована сторона зобов'язана передати матеріали про розбіжності на вирішення відповідних органів:

- суми по розрахунках з установами банків, фінансовими і податковими органами повинні бути узгоджені ними. Залишення в обліку неврегульованих сум по цих рахунках не допускається;

- до акту інвентаризації розрахунків додається довідка про дебіторську і кредиторську заборгованість, відносно якої строк позовної давності минув, з вказанням осіб, винних в закінченні терміну позовної давності дебіторської заборгованості, а також назва і адреса дебіторів або кредиторів, суми, причини, дати і підстави виникнення заборгованості.

РОЗДІЛ 4

НАПРЯМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ

В процесі фінансово-господарської діяльності у підприємства постійно виникає потреба в проведенні розрахунків зі своїми контрагентами. Відвантажуючи виготовлену продукцію, підприємство, як правило, не отримує оплату одразу, тобто воно кредитує покупця. Тому протягом періоду від моменту відвантаження продукції до моменту надходження платежу засоби підприємства знаходяться у вигляді дебіторської заборгованості. Специфічний характер завдань управління дебіторською заборгованістю знаходить відповідне відображення в організаційній системі, яка передбачає аналіз виробничо-фінансової діяльності підприємства, господарське планування, продаж і контроль за реалізацією продукції (робіт, послуг).

Управління дебіторською заборгованістю також передбачає контроль за оборотністю коштів в розрахунках. Прискорення оборотності в динаміці розглядається як позитивна тенденція.

Отже, управління дебіторською заборгованістю передбачає визначення наступних основних моментів (рис. 4.1.)

Для управління дебіторською заборгованістю на підприємстві необхідно: 1) систематизувати та аналізувати інформацію про покупців та інших дебіторів підприємства; 2) проводити моніторинг заборгованості покупців та інших дебіторів за відвантажену продукцію, виконані роботи, надані послуги; 3) проводити контроль за заборгованістю, строк оплати по якій ще не настав, а також заборгованістю, не сплаченою в строк; 4) зробити розрахунок прогнозного розміру резерву сумнівних боргів.

Для визначення характеру, причин і терміну виникнення дебіторської заборгованості використовують дані аналітичного обліку.

Управління дебіторською заборгованістю

Визначення середнього розміру, фінансових активів, як знаходяться у формі дебіторської заборгованості, їх питомої ваги в загальній сумі оборотних активів підприємства

Визначення середнього періоду інкасації дебіторської заборгованості в днях

Поділ дебіторської заборгованості за окремими її

Видами та строками погашення

Рис. 4.1 — Управління дебіторською заборгованістю

Після аналізу дебіторської заборгованості підприємства складається розрахунковий баланс, в активі якого відображається дебіторська заборгованість, а в пасиві - кредиторська. Дебетове сальдо при цьому буде свідчити про те, яка частина оборотних засобів підприємства вилучена з обігу і знаходиться в обігу його кредиторів, кредитове ж про позабалансове залучення підприємством в господарський обіг засобів Інших підприємств.

Для отримання інформації про дебіторську заборгованість на підприємстві може складатись звіт про дебіторську і кредиторську заборгованість. Цей звіт може деталізуватися за наступними ознаками: за видами продукції, яка реалізується; за покупцями; за продавцями; за дебіторською (кредиторською) заборгованістю у вигляді грошових коштів, у вигляді бартеру; за простроченою дебіторською (кредиторською) заборгованістю у вигляді грошових коштів або бартеру.

Отже, зі звіту про дебіторську та кредиторську заборгованість можуть бути отримані дані про стан розрахунків з кожним партнером на звітну дату: наскільки активно використовуються відстрочки та розстрочки платежу, яка величина простроченої заборгованості, чи змінилась платоспроможність окремих покупців, наскільки чітко виконуються сторонами умови укладених договорів.

Облік розрахункових операцій будується на основі систематизації інформації по відповідних організаціях і особах, з якими ведуться розрахунки.

Цей принцип залишається непорушним незалежно від форми обліку, що застосовується. При кожній формі обліку є великі можливості для вдосконалення побудови регістрів, які призначені для обліку розрахункових операцій.

Для обліку розрахунків за зобов'язаннями рекомендовано застосовувати Журнали-ордери № 6 с.-г. та № 8 с.-г.

Для обліку розрахунків з дебіторами - Журнали-ордери № 7 с.-г., № 8 с.-г. та 11 с.-г. і відповідні відомості до них. Пропонується використання наступних облікових регістрів по розрахунках з покупцями і замовниками (рис. 4.2.)

Первинні документи

 

Реєстр докумен­тів по реалізації готової продук­ції (безготівкові розрахунки) ф. № 11.1 с.-г.

Реєстр документів по реалізації"! това­рів, робіт, послуг, виробничих запа­сів (безготівкові розрахунки) ф. № 11.2"с.-г.

Реєстр документів по реалізації про­дукції, матеріалів, робіт та послуг за готівку (за цінами реалізації) ф.№11.3 с.-г.

Відомість аналітичного обліку пс рахунку № 36 "Розрахунки з по­купцями І замовниками" Ф. № Й.8 с.-г.

Відомість аналітичного обліку ре алізації продукції, матеріалів, ро робіт та послуг ф.№ 11.4 с.-г.

Аналітичні дані до ра­хунків №№ 71,72,73, 74.75

Журнал-ордер № 11 с.-г.

Головна

Книга

Книга аналітичного обліку реалізації продукції, матеріа­лів, робіт та послуг ф.№ 11.5 с.-г.

Оборотна вдомість 11.6 с.-г.

Баланс"

Бухгалтерські довідки по закриттю рахунків

№№70,71,72,73,74,75

По розрахунках з постачальниками і покупцями рекомендована наступна схема записів в облікових регістрах (рис. 4.3.)

Первинні документи

 

Реєстр операцій по розрахунках з пос­тачальниками і під­рядниками ф.№6.1 с.-г.

Журнал-ордер № 6 с.-г. та відомість

Книга обліку придбання товарів

І

Аркуші-розшифровки для відображення в інших регістрах

Головна книга

Декларація з ПДВ

Баланс

ВИСНОВКИ

Виходячи з мети курсової роботи та проведеного дослідження можна зробити наступні висновки:

1. Підприємства у процесі здійснення виробничо-господарської діяльності вступають у розрахункові відносини з іншими підприємствами, організаціями, установами ї фізичними особами, що пов'язано із формуванням основних і оборотних засобів, реалізацією виготовленої продукції (робіт, послуг),розрахунками з різними органами та окремими особами. Правильна організація таких розрахунків потребує суворого дотримання фінансової дисципліни, вчасної сплати боргів по зобов'язаннях і забезпечення своєчасного отримання коштів за реалізовані продукцію, товари, роботи, послуги.

Облік розрахунків з покупцями і замовниками регламентується П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Визначають два головних види дебіторської заборгованості: товарну і нетоварну. До товарної дебіторської заборгованості відносяться розрахунки з покупцями і замовниками. В залежності від виду дебіторської заборгованості вона оцінюється по-різному.

Методологічні вимоги до формування в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності інформації про зобов'язання визначені П(С)БО 11 "Зобов'язання". Зобов'язання розрізняються за їх видами. Зобов'язання ще називають боргами.

Розрахункові операції здійснюються відповідно до законодавства України у порядку, встановленому Національним банком України. Законодавством передбачено порядок проведення розрахунків між підприємствами, підприємствами і фізичними особами як у безготівковій формі, так і за готівку. Безготівкові розрахунки здійснюються з використанням установлених форм розрахункових документів.

При оцінці товарної дебіторської заборгованості законодавством передбачено відповідно до принципу обачності створення резерву сумнівних

До поточних активів належать грошові кошти та інші ресурси щодо яких можна вважати, що вони будуть перетворені на (продані за) грошові кошти чи використані протягом року з дати складання бухгалтерського балансу або протягом нормального операційного циклу (із двох термінів обирають довший).

Отже, статті включаються до поточних зобов'язань, якщо вони оплачуються на вимогу кредитора, або якщо очікується, що вони будуть ліквідовані протягом 12 місяців з дати балансу.

Короткострокові векселі до сплати, нараховані витрати (заборгованість з заробітної плати, податки до сплати і проценти до сплати), дивіденди до сплати, поточна частина довгострокової заборгованості та отримані авансові платежі (їх ще називають відкладеними доходами, або доходами майбутніх періодів).

Зобов'язання виникають через існуючі (завдяки минулим операціям чи. подіям) борги підприємства чи щодо передачі певних активів чи надання послуг іншому підприємству у майбутньому. Зобов'язання також Іноді називають боргами або власними зобов'язаннями підприємства [6].

СП ИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” № 996-XIY від 16.07.1999р.

2. Бухгалтерський учет : Учеб. пособие / И. Е. Тишков, С. И. Шульман, Е. И. Завидова и др.; под общ. ред. И. Е. Тишкова.-Мн.:Выш. шк., 1991.-592 с.

3. Бухгалтерський фінансовий облік : Підручник для ВУЗів / За ред. Ф. Ф. Бутинця. 2-е вид.-Житомир: ПП „Рута”, 2000.-608 с.

4. Бутинець Т. А., Чижевська Л. В., Береза С. Л. Бухгалтерський облік. Навч. Посібник для студентів вузів спец. „Менеджмент організацій” та „Економіка підприємств” /За редакцією проф.. Ф. Ф. Бутинця. Житомир: ЖІТІ, 2000.-672 с.

5. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Підр. Для студ. Вузів спец. „Облік і аудит”./ 2-е вид., перероб. та доп. Житомир :ЖІТІ, 2000.-640 с.

6. Бутинець Ф. Ф., Олійник О. В., шигун М. М., Шулепова С. М. Організація бухгалтерського обліку. Навч. Посібн. Для студ. Вузів спец. „Облік і аудит”. Житомир: ЖІТІ, 2001.- 576 с.

7. Огійчук М. Ф. та ін. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник / За ред. Проф.. М. Ф. Огійчука.- К.: Аграрна освіта, 2001.-605 с.

8. Організація бухгалтерського обліку

9. Фінансові звіти господарства

10. П(С)БО

ДОДАТКИ