Сегодня: 19 | 01 | 2020

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

· діагностики режимів роботи енергоспоживаючих систем.

Галузь застосування: проведення енергетичних обстежень та розробка енергозберігаючих заходів в установах та організаціях бюджетної сфери.

Вихідними даними для реалізації роботи є раніше виконані енергетичні аудити та впровадження систем обліку енергії та енергозберігаючих заходів на різних об’єктах в Україні.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ

Під енергетичним аудитом розуміють обстеження підприємств, організацій, будинків і окремих виробництв з їх ініціативи з метою визначення можливостей економії споживаної енергії і допомоги підприємству в здійсненні економії на практиці шляхом впровадження механізмів енергетичної ефективності, а також з метою впровадження на підприємстві (у будинку) системи енергетичного менеджменту.

Предметом енергетичного аудиту є системне обстеження витрати палива й енергії, аналізу і видачі рекомендацій з ефективного використання енергоресурсів.

Головною метою енергетичного аудиту є пошук можливостей енергозбереження і допомоги суб'єктам господарювання у визначенні напрямків ефективного енерговикористання.

Об'єктом енергетичного аудиту може бути будь-яке підприємство, енергетична установка, будинок, технічна система, агрегат, що споживає чи виробляє енергію.

Призначенням енергетичного аудиту є вирішення наступних задач:

· складання карти використання об'єктом паливно-енергетичних ресурсів;

· розробка організаційних і технічних заходів, спрямованих на зниження втрат енергії;

· визначення потенціалу енергозбереження;

· фінансова оцінка енергозберігаючих заходів.

Енергетичний аудит проводиться енергосервісними компаніями чи незалежними експертами (енергоаудиторами), що уповноважені суб'єктами господарювання на його проведення.

Енергоаудитором може бути громадянин України, що одержав професійну підготовку і має відповідний сертифікат. Ефективність і повнота енергетичного обстеження залежать від кваліфікації і досвіду енергоаудитора.

1.1 ВИДИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБСТЕЖЕНЬ БУДІВЕЛЬ

Методологія ведення енергоаудиту залежить від тієї інформації, що прагне одержати і за яку бажає платити клієнт, а також від складу використовуваного в ході обстеження контрольно-вимірювального обладнання. З одного боку, енергоаудит може бути простим оглядом енергоспоживання, заснованим на даних лічильників будинку. З іншого боку, енергоаудит може бути комплексним і трудомістким процесом по визначенню й ідентифікації всіх напрямків витрат енергії і передбачати установку нового стаціонарного вимірювального устаткування, тестування і вимірювання протягом тривалого періоду часу, і в результаті детальної перевірки видасть детальні рекомендації. Природно, останній тип аудиту буде значно дорожчим, ніж перший.

Існує безліч способів проведення енергоаудиту, і вибір одного з них залежить від наступних факторів:

· Кваліфікації енергоаудитора.

· Наявності вимірювачів (стаціонарних і переносних).

· Розуміння, чого вимагає і за що бажає платити клієнт.

За термінами проведення енергетичні обстеження поділяють на:

A) первинні

Проводяться по відношенню до об’єкту, що раніше не підлягав енергетичному аудиту або перерва в його обстеженнях складає більше п’яти років;

B) чергові

Проводяться не рідше одного разу в п’ять років, і не частіше, ніж один раз в два роки в плановому порядку - для порівняння поточних показників енергоефективності з показниками, визначеними попереднім обстеженням, внесення змін в енергетичний паспорт і т. д.;

C) позачергові

Проводяться при виявленні у споживача ПЕР зростання об’ємів споживання енергоресурсів, зниження ефективності використання ПЕР;

За обЄмами робіт, що проводяться енергетичні обстеження будівель поділяються на:

а) прості (експрес – обстеження)

Проводяться за скороченою програмою, як правило, з мінімальним використанням чи без використання приладного устаткування й несе обмежений за об’ємом та часом проведення характер. При цьому може проводитися оцінка ефективності використання всіх або одного виду енергоносіїв, функціонування окремої групи обладнання (теплового пункту, котла, теплообмінника, трансформатора, тощо), або окремих показників енергоефективності і т. д.;

b) повні (комплексні) інструментальні обстеження

Проводяться за всіма видами енергоносіїв з інструментальними вимірами, необхідний об’єм яких визначається енергоаудитором у відповідності з узгодженою програмою даного енергетичного обстеження;

В залежності від мети робіт, що проводяться допускаються будь-які комбінації видів енергетичних обстежень та енергоаудитів.

1.1.1 Простий енергоаудит будівлі

Іноді при проведенні енергетичного аудиту об’єкту необхідно дослідити та визначити енергетичну ефективність лише певної ланки енергоспоживання, а не об’єкту в цілому. У таких випадках проводять простий (експрес) аудит.

Прикладами такого обстеження для будівель можуть бути:

· обстеження огороджувальних конструкцій;

· обстеження віконних блоків;