19 | 08 | 2019

Методичні поради з курсового проектування ЛІСОВИЙ РОЗСАДНИК

10. Щорічні і трати па зберігання та підготовку насіння до посіву

Пп

Вид роботи

Одиниця виміру

Обсяг робіт

Норма

Виробітку

Розряд робіт

Потреба в

Варті сть робіт,

Термін виконання роботи

Л/д

М/з

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Липа дрібнолиста

1

Підготовка піскудля стратифікації

Т

1,68

1,2

ІІ

1,4

-

7-000

IX

2

Стратифікація насіння в ящики

3

Перемішування стратифікова-ного насіння

4

Перемішуван - ня та зволо­ження насін­ня

5

Просіювання насіння

6

Протруюван­ня насіння

XXX

Потребуючій силі (стп. 7) і машино-змінах (стп. 8) визна-

20

Чаються шляхом ділення обсягу робіт (стп. 4) на норму, виробітку (стп. 5), а вартість їх викопаний множенням кількості відпрацьованних людино-днів (машино-змін) на тарифну (додаток 13) ставку (вартість машино-зміни, додаток 14). Вартість робіт можна також розрахувати як добуток обсягу робіт (стп. 4) на розцінку за одиницю виконанних робіт, узяту з типових норм виробітку. У стп. 10 вказуються дата і місяць виконання запроектованих робіт.

Під час обґрунтування технології вирощування сіянців у посівному відділенні розсадника (підпараграф 4.1.2) Окремо для кожної породи слід навести найдоцільніші сезон і терміни висіву насіння; особливості передпосівної підготовки насіння, агротехнічні прийоми догляду за посівали до та після появи сходів і заходи захисту щодо сіянців від несприятливих метеорологічних умов, шкідників і збудників хвороб лісу, сезон і терміни викопування сіянців і вік досягнення ними стандартних розмірів.

У Підпараграфі 4.2.1 Описується вид садивного матеріалу використовується для садіння в шкільному відділенні, наводяться особливості його підготовки до садіння. Розрахунок потреби і вартості садивного матеріалу виконується згідно з формою 11:

11. Розрахунок кількості та вартості садивного матеріалу для шкіл розсадника

№ пп

Порода

Вік, років

Площа садіння, га

Схема розміщеня садівних місць, м

Потреба в сіянцях, тис. шт.

Ціна за 1 тис, шт., грн

Загальна вартість садивного матеріалу, грн

На 1 га

На всю площу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Деревна шкілка

1.

Ялина звичайна

2

2,53

1,0х0,5

20000

50600

42-70

216062

Плодова шкілка

2.

Вишня

1

0,95

0,9х0,4

27778

26400

67-80

178992

Усього

395054

У стп. З ф. 11 указується вік сіянців (живців), що висаджуються в шкільне відділення. Стп. 4, 5 та 7 заповнюються даними з ф. 2,5 стп 6,7 і 9). Ціна 1 тис. шт. сіянців або живців (стп. 8) береться за діючими цінами на садивний матеріал у лісогосподарських підприємствах (додаток 20). Загальна вартість садивного матеріалу (стп. 9) визначається множенням потреби м садивному матеріалі (стп.7) на його прейскурантну вартість (стп. 8).

У підпараграфах 4.1.7. 4.2.2 І 4.2.3 Описується та

Обґрунтовується технологія вирощування садивного матеріалу, указуються терміни проведення робіт, механізми, знаряддя і матеріали, що плануються для використання під час їх виконання. Розробляючи технологію вирощування, необхідно враховувати обсяги робіт і намагатися при найнижчих витратах забезпечити одержання планового виходу стандартного садивного матеріалу з одиниці площі. У ході обґрунтування технології вирощування деревних саджанців (підпараграф 4.2.2) Наводяться такі дані: схема розміщення садивних місць, технологія садіння, види, кількість агротехнічних доглядів і терміни їх проведення; техніка закладання і формування штамба та крони саджанців і заходи щодо захисту їх від збудників хвороб та шкідників, технологія та терміни викопування стандартних саджанців. Для обґрунтування технології вирощування сортових плодових саджанців (підпараграф 4.2.3) Додатково до перелічених видів робіт необхідно описати технології окулірування, а також особливості догляду за щепленими саджанцями. Плануючи роботи з вирощування саджанців, особливу увагу слід звертати на, питання механізації виробничих процесів, оскільки застосування ручної праці доцільно проектувати лише у випадках, коли неможливе використання машин і механізмів.

Щорічні виробничі витрати на вирощування садивного матеріалу (ф-12) розраховуються відповідно до розробленої технології для кожної породи окремо за роками вирощування, у розрізі полів сівозмін. У перелік робіт необхідно включати увесь комплекс агротехнічних прийомів. Розрахунки виконуються відповідно до технології, описаної в текстовій частині пояснювальної записки (у хронологічному порядку). Розрахунок щорічних витрат на вирощування сіянців наводиться в Підпараграфі 4.L2, А На вирощування деревних та плодових саджанців - у Підпараграфах 4.2.2 і 4.2.3.

Для заповнення ф. 12 (стп. 6) використовуються чинні норми виробітку (додаток 18). Необхідну кількість людино-днів, тракторо-змін і коне-днів (стп. 9 і 10) розраховуються шляхом ділення обсягу робіт (стп. 3) на норму виробітку (стп. 6). Розряди робіт, тарифні ставки, вартість тракторо-змін, коне-днів і матеріалів визначається за діючими нормативно-довідковими й інструктивними матеріалами (додатки13, 14). Для заповнення інших стовпчиків ф. 12 додаткових пояснень не потрібно.

12. Вартість щорічних витрат на вирощування, сіянців (саджанців) липи дрібнолистої в посівному (шкільному) відділенні розсадника

№ пп

Назва робота

Обсяг робіт

Одиниця виміру

Марка машин та знарядь

Пункт норми виро - бітку

Норма виро­бітку

Тариф - ний розряд,

Ставка, грн.

Витрати

Вартість. грн.

Термін викона - ння роботи

Маши-нозмін

Люди-ноднів

Коне-днів

Маши-нозмін

Люди-ноднів

Коне-днів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Липа дрібнолиста

I поле - Пар сидеральний

1

Лущення грунту

3,0

Га

МТЗ-82 9БЗСС-1

18.2.

5

39,8

ІІІ

0,1

0,1

-

8,0

0,72

-

X

2

Культурна оранка

3,0

Га

ДТ-75

ПЛН-4-35

3

Внесення мінеральних добрив

3,0

Га

МТЗ-82

АРУ-0,5

4

Ранньовесняне закриття вологи

3,0

Га

МТЗ-82 КРН-4Д

5

Культивація грунту перед посівом

3,0

Га

. МП-82 КРН-4,2

6

Обробіток насіння люпину нітрагіном

600

Кг

Вручну

7

Висів насіння люпину

3.0

Га

СПН

МТЗ-82

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

8

Коткування

Люпину

3,0

Га

МТЗ-82

КВГ-1,4

9

Подрібнення дисковими боронами

3,0

Га

MT3-82 БДН-3,0

10

Заорювання зеленої маси на 24-26 см

3,0

Га

МТЗ-82 ПЛН-3,35

11

Дворазова культивація

6,0

Га

МТЗ-82 КРН-4.2

Разом по першому полі

XXX

ХХХ

XXX

II поле - Сіянні першого року (саджанці, дичок)

1.

Внесення органічних добрив у грунт

3,0

Г а

РПТУ-2

18.3.1

8.9

ІV

0.3

0.3

-

24.0

2.44

-

Х

2.

Внесення мінеральних добрив

3,0

Га

МТЗ-82 АРУ-0.5

3

……

Усього по ІІ полі

XXX

XXX

XXX

Продовження форми 12

Продовження форми 12

Продовження форми 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

III поле - Сіянці другого року (саджанці, окулянт)

1

Механізований догляд за грун­том (4 рази)

12,0

Га

МТЗ-82 МВ2,8

18.4.5

4,7

IV

2,6

2.6

-

208.0

21.19

-

V-VIII

2

………

Усього по ІІІ полі

XXX

XXX

XXX

Загалом по породі

XXX

XXX

XXX

У Параграфі 4.3 наводяться виробничі витрати, за якими визначається технологічна собівартість вирощування садивного матеріалу і складається план реалізації продукції розсадника.

Оскільки під час виробництва садивного матеріалу
використовувалися певні допоміжні матеріали, такі як органічні і
мінеральні добрива, мульча, щити для притінення, шпагат для
зв'язування сіянців та саджанців, садовий вар тощо, то поводиться
розрахунок його потреби та вартості згідно форми 13. Розрахунок
проводиться у розрізі кожної породи по відділеннях.

13. Розрахунок потреби та вартості допоміжних матеріалів

№ пп

Назва

Одиниця виміру

Кількість

Ціна за-одиницю, гри

Загальна вартість, грн

І

2

3

4

5

6

Посівне відділення —Липа дрібнолиста

1

Гній

Т

60

35-00

1800-00

2

Натрієва селітра

Т

0,47

3

Суперфосфат подвійний

Т

0,75

4

Мульча (3 т на 1 га)

Т

3,0

5

Щити для притінення

Шт

13000

6

Шпагат для зв'язування сіянців (1/г на 100 шт)

Кг

12,0

Разом по породі

XXX

Дуб звичайний

1

Гній

…..

……………..

Разом по породі

XXX

Шкільне відділення

Деревна (декоративна) шкілка-Ялина звичайна

Плодова шкілка - Вишня

Перелік та вартість допоміжних матеріалів, які використовуються при виробництві садивного матеріалу, наведені в додатку.19.

Калькуляція виробничої собівартості (4.3.1) Дає певне уявлення
про розміри витрат, що необхідні для виконанні робочого плану.
Кошторис розраховується за спеціального формою 14 у розрізі
виробничих відділень, порід та видів садивного матеріалу. У цій
відомості перші п'ять стовпчиків заповнюються даними з ф. 1, 2 і 3.

Вартість допоміжних матеріалів (стп. 9) береться з ф 13, заробітна плата робітникам (стп. 6), вартість тракоро-змін та коне-днів (стп 10) береться, з ф.12 (стп. 12, ІЗ і 14). Вартість насіннєвого матеріалу (стп. 8) визначається як сума вартості насіння (ф. 9) та витрат на їх зберігання і підготовку до сівби (стп. 10), а вартість садивного матеріалу для шкіл розсадника береться з ф. 11. Прямі витрати (стп. 11) розраховуються як сума витрат, указаних у стп. 6, 7, 3, 10 в накладні (стп. 12) умовно приймаються у розмірі 30% вів суми прямих витрат. Виробнича собівартість продукції (стп. 13) - це сума прямих (стп. 11) і накладних (стп. 12) витрат. Виробнича собівартість одиниці облікової продукції (стп. 14) визначається шляхом ділення виробничої собівартості (стп. 13) на кількість щорічно вирощування садивного матеріалу (стп. 5). План реалізації продукції (ф. 15) та показники економічної доцільності вирощування садивного матеріалу в розсаднику використовуються для Обгрунтування запроетованних заходів (4.3.2). План реалізації продукції характеризує виробничу діяльність розсадника як госпрозрахункового підприємства, у якого вартість реалізованої продукції не тільки покриває виробничі витрати, але і дає певний прибуток, що використовується для зміцнення і розширення виробництва та поповнення бюджету. У ф. 15 дані для заповнення стп. 1, 2, 3, 4 і 7 беруться з ф. 14 (стп. 1, 2, 3, 5 і 13). Вартість продукції розсадника (стп. 6) визначається шляхом множення кількості сіянців і саджанців (стп. 4) на їх реалізаційну ціну (стп. 5). Різниці між вартістю продукції (стп. 6) та виробничою собівартістю вирощування (стп. 7) є Результатом виробничої діяльності розсадника (прибуток або збиток, стп. 8 або 9).

Результати виробничої діяльності розсадника використовуються для обґрунтування запроектованих робіт і розробки заходів щодо вдосконалення агротехніки вирощування садивного матеріалу, впровадження, новітніх технологій та сучасної техніки.