20 | 06 | 2019

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТА УСТАНОВАХ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Фахівець з енергетичного менеджменту

1. Завдання і обов'язки. Виконує роботи на одному із напрямів діяльності установи чи його структурного підрозділу під загально-методичним керівництвом менеджера з організації ефективного використання енергії (енергоменеджера). У межах наданих повноважень забезпечує своєчасне виконання аналітичних, контрольних, облікових операцій з питань енергоспоживання та енергозбереження закладу або установи або окремого структурного підрозділу. Готує інформаційні матеріали для проведення аналізу, оцінки та контролю енергоефективності виробництва, розробки відповідних проектів нормативних та організаційно-методичних документів. У межах наданих повноважень формує звіти, веде відповідну облікову та довідкову документацію, бере участь у проведенні обстеження (енергоаудиту) систем енергопостачання та енергоспоживання закладу або установи. Під керівництвом менеджера з організації ефективного використання енергії (енергоменеджера) виконує окремі операції щодо складання карти енергоспоживання установи, балансів енергії тощо. Здійснює збирання, накопичення, оброблення, відповідний аналіз та загальну оцінку інформації з питань енергоспоживання та енергозбереження. Бере участь у підготовці проектів перспективних, поточних та оперативних планів у напрямку енергоспоживання та енергозбереження. Виконує окремі операції із проектування, конструювання, розрахунків щодо створення і впровадження у виробництво енергозберігаючих технологій та обладнання, екологічно чистих джерел енергії тощо. Розробляє та веде проектно-конструкторську та іншу технічну документацію. Готує документи для укладання договорів (контрактів) з партнерами у межах наданих повноважень організовує роботу щодо їх виконання. Вносить пропозиції керівництву щодо удосконалення роботи організації з проблем енергозбереження. Застосовує, упроваджує і обслуговує технології з питань енергоспоживання та енергозбереження та відповідні комп'ютерні програми.

2. Повинен знати. Законодавство України, стандарти, постанови, розпорядження, накази, методичні та нормативні матеріали з енергетичних питань, енергоефективності та енергозбереження; виконання технічних розрахунків та обчислювальних робіт, технічні засоби отримання, оброблення та передавання інформації; форми обліку та звітності, порядок їх ведення; основи професійної етики; правила укладання договорів із сторонніми організаціями; основи планування та нормування енергетичних ресурсів, основи складання балансів енергії, маркування обладнання; основи економіки, маркетингу, менеджменту, фінансів, ринкові методи господарювання; правила охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

3. Кваліфікаційні вимоги

Базова вища освіта із спеціальності «енергетичний менеджмент» або іншої спорідненої спеціальності (енергетика, електротехніка або електромеханіка) за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр і підвищення кваліфікації з енергетичного менеджменту. Без вимог до стажу роботи.
2.2 Основні завдання, що ставляться перед фахівцями з енергетичного менеджменту закладу або установи міністерства

Для досягнення головної мети енергоменеджменту, фахівцям (фахівцю) з енергетичного менеджменту відповідного закладу міністерства, необхідно забезпечити виконання наступних робіт та проведення аналізу стану за напрямками:

·  загальна картина споживання енергетичних та інших ресурсів закладом або установою міністерства в цілому та по окремих його підрозділах зокрема;

·  обстеження та аналіз існуючої системи обліку споживання енергоресурсів та підготовка пропозицій з облаштування системи обліку та контролю, з метою забезпечення повноти та достовірності інформації з енерговикористання;

·  проведення регулярного контролю та аналізу ефективності споживання ПЕР структурними підрозділами закладу або установи міністерства;

·  на постійній основі забезпечувати візуальною інформацією щодо рівня споживання та витрат на ПЕР керівника, головного інженера і т. д., розробляти звіти щодо діяльності системи енергоменеджменту;

·  організація взаєморозрахунків між підрозділами за статтями видатків за ПЕР;

·  прогнозування потреби в паливно-енергетичних та інших ресурсах залежно від плану навчального процесу і т. д.

·  аналіз і розроблення рекомендацій щодо зниження питомого енергоспоживання із зазначенням конкретних винуватців кожної конкретної негативної ситуації (якщо остання мала місце);

·  розроблення, впровадження та контроль за реалізацією заходів з енергозбереження;

·  визначення пріоритетів політики енерго - та ресурсозбереження, а також цільових показників, яких необхідно досягти;

·  визначення структури служби енергоменеджменту та обов’язків її працівників;

·  організація навчання та підвищення кваліфікації співробітників служби енергоменеджменту з питань енерго - та ресурсозбереження, а також підвищення загального рівня обізнаності в сфері енергозбереження працівників, а найперше – керівників закладу або установи міністерства;

·  аналіз існуючої внутрішньої документації у сфері енерговикористання;

·  складання детальних балансів споживання паливно-енергетичних та інших ресурсів (бажаним є проведення енергоаудиту);

·  розробка процедури проведення внутрішнього енергоаудиту;

·  запровадження системи моніторингу та проведення необхідних вимірювань;

·  виявлення невідповідностей і недоліків та вироблення на підставі цього корегуючих та профілактичних заходів;

3. Організація робіт з енергетичного менеджменту в закладах та установах міністерства
3.1. Нормативне забезпечення

Створення СЕМ в закладах МОН проводиться згідно концептуальних засад стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки, наведених в Посланні Президента України до Верховної ради України „Європейський вибір”, міжнародних стандартів ISO 9000 та ІSO 14000, Рекомендацій Ради Європи 77/713/ЄЕС стосовно раціонального використання енергії.

При проведенні робіт зі створення служб енергетичного менеджменту в закладах МОН необхідно керуватися наступними законодавчими актами та нормативними документами:

·  Закон України “Про енергозбереження” від 01.07.1994 №74/94-ВР [3].