Сегодня: 28 | 02 | 2021

Навчальний посібник "Довідник для вивчення бур'янів за сходами "

4. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

4.1. Фотографії сходів бур’янів.

Визначте і перевірте правильність визначення бур'янів за сходами. Спираючись на малюнки бур'янів, назвіть їх: вид (українською, російською та латинською мовами); біологічну групу. Правильність відповіді по визначенню окремих бур’янів перевіряється згідно зі списком на стор. 112-119.

12

2

43

24

96

11

15

28

32

147

33

120

101

167

168

30

110

131

55

49

164

170

58

25

86

153

68

63

89

3

123

51

52

165

127

176

135

136

119

157

42

159

56

76

140

46

143

90

137

82

7

22

92

103

132

171

134

38

169

5

144

70

88

129

128

6

177

66

60

54

142

163

161

18

13

81

9

 

45

 

 

162

 

158

133

 

 

 

173

71

115

 

40

1

138

172

121

36

67

50

74

41

23

37

107

48

174

160

175

166

4.2. Фотографії сходів бур'янів в агрофітоценозах.

На 45 фотознімках, підготовлених авторами посібника (фото 1-8, 44-45) та взятих з джерел літератури (фото 9-43) [6], зображені сходи більшості вегетуючих на полях і в посівах бур'янистих рослин. Бур'яни пронумеровані згідно зі списком наведеним на стор. 112-119 латинською, українською і російською мовами. Студент, при розгляді фотознімка, визначає види пронумерованих бур'янів (номер позначений у білому кружечку), записує на листі паперу номери і назву цих рослин, а потім перевіряє правильність своїх відповідей за наведеним списком. На фотографіях представлені сходи бур'янів у найбільш характерних агрофітоценозах у різні фази розвитку культурних рослин. Пояснення надані в таблиці.

Малюнка

Назва

Агрофітоценозів

(за домінантою)

Фаза розвитку культурної

Рослини (домінанти)

1-16

Озима пшениця

Кущіння – після збирання

17-22

Озимий ячмінь

Сходи – після збирання

23-29

Кукурудза

3-4 листки – після збирання

30-37

Овес

Трубкування – повна стиглість

38-39

Картопля

4-5 листків

40-43

Овочеві культури

Достигання – цвітіння

44-45

Люцерна

Стеблування

Завдання. Назвіть сходи бур'янів (за завданням викладача): у посівах в різні фази розвитку озимої пшениці; озимого ячменю; кукурудзи; вівса; на картоплі у фазу 4-5 листів; на овочевих культурах та люцерні.

4.3. СПИСОК ЛАТИНСЬКИХ, УКРАЇНСЬКИХ і

РОСІЙСЬКИХ НАЗВ БУР'ЯНІВ

П. п.

Латинська

Українська

Російська

Ареал розповсюдження*

1

2

3

4

5

1.

Acroptilon repens

Степовий гірчак звичайний

Степной горчак ползучий (розовый)

С, К

2.

Achillea millefolium

Деревій звичайний

Тысячелистник обыкновенный

П, Л,С, К

3.

Aegilops cylindrica

Егілопс циліндричний

Эгилопс цилиндрический

К, С,Л

4.

Aethusa cynapium

Петрушка собача

(Петрушка псача)

Петрушка собачья

(кокорыш)

П, Л

5.

Elytrigia repens

Пирій повзучий

Пырей ползучий

Л, С,К, П

6.

Apera spica-venti

Метлюг звичайний

Метлица обыкновенная

Л, С,К

7.

Agrostemma githago

Кукіль звичайний

Куколь обыкновенный

П, Л,С

8.

Agrostis stolonifera

Мітлиця повзуча

Полевица побегоносная

П, Л,С

9.

Allium rotundum

Цибуля кругла

Лук круглый

К, С,Л

10.

Alchemilla arvensis

Приворотень польовий

Манжетка полевая

П, Л,С

11.

Alyssum minutum

Бурачок дрібний

Бурачек маленький

С, Л

12.

Ambrosia artemisiafolia

Амброзія полинолисна

Амброзия полыннолистная

К, С,Л

13.

Amarantus blitoides

Щирица жминдовидна

Щирица жминдовидная

К, С,Л

14.

Amarantus lividus

Щириця блакитна

Щирица синеватая

Л, С

15.

Amarantus retroflexus

Щириця звичайна

Щирица запрокинутая

П, Л,С, К

16.

Anagallis arvensis

Курячі вічка польові

Очный цвет полевой

П, Л,С, К

17.

Anagallis caerulea

Курячі вічка блакитні

Очный цвет голубой

Л, С

18.

Avena fatua

Вівсюг, овес порожній

Овсюг, овес пустой

П, Л,С, К

19.

Arabidopsis thaliana

Гусимец Таля

Резушка Таля

С

20.

Arenaria serpyllifolia

Піщанка темьянолистна

Песчанка тимьянолистная

П, Л,С

21.

Arrhenatherum elatius

Райграс високий

Райграс высокий

Л

22.

Atriplex patula

Лобода розлога

Лебеда раскидистая

П, Л,С

* Примітка: П – Полісся; Л – Лісостеп; С – Степ; К – Крим

1

2

3

4

5

23.

Barbarea vulgaris

Суріпиця звичайна

Сурепка обыкновенная

П, Л,С

24.

Bifora radians

Біфора промениста

Двойчатка лучистая

С, К

25.

Bolboschoenus maritimus

Бульбокомиш морський

Клубнекамыш морской

Л, С,К, П

26.

Bellis perennis

Стокротки багаторічні

Маргаритка многолетняя

Л, П,С

27.

Brassica campestris

Капуста польова

Капуста полевая

П, Л,С

28.

Bromus arvensis

Бромус польовий

Костер полевой

П, Л,С, К

29.

Campanula rapunculoides

Дзвоники ріпчастовидні

Колокольчик репчатовидный

П, Л,С

30.

Capsella bursa-pastoris

Грицики звичайні

Пастушья сумка обыкновенная

П, Л,С, К

31.

Cardamine hirsuta

Жеруха шорстка

(тудовник, кропивка)

Сердечник шершавый

Л, С

32.

Carduus acanthoides

Будяк акантовидний, колючий

Чертополох акантовидный

П, Л,С

33.

Centaurea cyanus

Волошка синя

Василек синий

П, Л,К

34.

Centunculus minimus

Недорісток найменший

Низмянка малая

П, Л,С

35.

Cerastium glomeratum

Роговик скупчений

Ясколка скученноцветковая

П, Л,К

36.

Cerastium holosteoides (caespitosum)

Роговик ланцетовидний

Ясколка ланцетовидная

П, Л,С

37.

Chorispora tenela

Хориспора ніжна

Хориспора нежная

Л, С,К

38.

Chenopodium album

Лобода біла

Марь белая

П, Л,С, К

39.

Chenopodium polyspermum

Лобода багатонасінна

Марь многосемянная

П, Л,С, К

40.

Cuscuta campestris

Повитиця польова

Повилика полевая

Л, С,К

41.

Cichorium intybus

Цикорій дикий, петрові батогі

Цикорий дикий

П, Л,С, К

42.

Cirsium arvense

Осот рожевый

Бодяк полевой (осот розовый)

П, Л,С, К

43.

Convolvulus arvensis

Березка польова

Вьюнок полевой

Л, С,К, П

44.

Convolvulus sepium

(Calystegia sepium)

Берізка чорнильна

(Плетуха звичайна)

Повой заборный (Калистегия заборная)

П, Л,С

45.

Consolida regalis

Сокирки польові

Живокость полевая

П, Л,С, К

46.

Crambe tataria

Катран татарський

Катран татарский

С, Л,К

47.

Cyperus fuscus

Смикавець бурий

Сыть бурая

Л, П,С, К

48.

Cynanchum acutum

Цинанхум гострий

Цинанхум острый

Л, С,К

49.

Cynodon dactylon

Свинорий пальчастий

Свинорой пальчатый

К, С,Л

1

2

3

4

5

50.

Cynoglossum officinale

Чорнокорінь лікарський

Чернокорень лекарственный

П, Л,С

51.

Datura stramоnium

Дурман звичайний

Дурман обыкновенный

Л, П,С

52.

Descurainia sophia

Кучерявец Софії

Дескурения Софьи

П, Л,С, К

53.

Digitaria sanguinalis

Пальчатка криваво-червона

Росичка кровяная

П, Л,С

54.

Echinochloa crusgalli

Просо куряче (Півняче просо, плоскуха звичайна)

Просо петушье (Ежовник)

П, Л,С, К

55.

Equisetum arvense

Хвощ польовий

Хвощ полевой

П, Л

56.

Erigeron canadensis

Злинка канадська (Пушняк канадський, переліт)

Мелколепестник канадский

П, Л,С, К

57.

Erophila verna

Веснянка весняна

Веснянка весенняя

П, Л,С

58.

Erodium cicutarium

Грабельки звичайні

Журавельник цикутовый, аистник

П, Л,С, К

59.

Euphorbia virgata

Молочай лозяний

Молочай лозный

К, С,Л

60.

Euphorbia helioscopia

Молочай соняшний

Молочай солнцегляд

Л, П,С, К

61.

Euphorbia peplus

Молочай городній

(Молочай садовий)

Молочай огородный (Молочай садовый)

Л, П,С, К

62.

Euphorbia agraria

Молочай

Молочай пашенный

П, Л,С

63.

Fagopyrum tataricum

Гречка татарська

Гречиха татарская

П, Л

64.

Fumaria officinalis

Рутка лікарська

(Димниця лікарська)

Дымянка лекарственная

П, Л,С, К

65.

Galeopsis tetrahit

Зяберій звичайний

Пикульник обыкновенный (Жабрей)

П, Л,С, К

66.

Galinsoga parviflora

Галінсога дрібно-квіткова (Незабутниця дрібноквіткова)

Галинсога мелкоцветковая

П, Л,С, К

67.

Galium aparine

Підмаренник чіпкий

Подмаренник цепкий

П, Л,С, К

68.

Geranium dissectum

Герань розсічена

Герань рассеченная

Л, К

69.

Geranium molle

Герань м’яка

Герань мягкая

Л, С

70.

Glaucium corniculatum

Мачок рогатий

Мачок рогатый

Л, С

71.

Glechoma hederacea

Розхідник звичайний

Будра плющевидная

П, Л,С

72.

Gnaphalium uliginosum

Сухоцвіт болотний

Сушеница болотная (Сушеница топяная)

П, Л

73.

Gypsophila paniculata

Перекати поле

Качим метельчатый

Л, С,К

1

2

3

4

5

74.

Helianthus lenticularis

Соняшник бур’янистий

Подсолнечник сорный

Карантинний бур’ян

75.

Hypericum humifusum

Звіробій сланкий

Зверобой стелющийся

Л

76.

Hypericum perforatum

Звіробій звичайний

Зверобой продырявленный

П, Л,С, К

77.

Juncus bufonius

Ситник жаб'ячий

Ситник лягушачий (жабий)

П, Л,К

78.

Lactuca tatarica

Латук татарський

Латук татарский, молокан

К, С,Л

79.

Lamium purpureum

Кропива глуха пурпурна

Яснотка пурпурная

П, Л,С, К

80.

Lapsana communis

Празелень звичайна

Бородавник обыкновенный

П, Л,С

81.

Lepidium perfoliatum

Хрінниця пронизанолиста

Клоповник пронзеннолистный

К, С,Л

82.

Leucanthemum vulgare

Королиця звичайна

Нивяник обыкновенный

П, Л,С

83.

Linaria vulgaris

Льонок звичайний

Льнянка обыкновенная

П, Л,С, К

84.

Linaria minor

Льонок малий

(Хеноринум малий)

Льнянка малая

(Хеноринум малый)

П, Л

85.

Linaria spuria

Льонок несправжній

Льнянка ложная

(Киксия ложная)

П, Л

86.

Lithospermum arvense

Горобейник польовий, буглосоїдес

Воробейник полевой

П, Л,С, К

87.

Lolium perenne

Пажитниця багаторічна

Плевел многолетний

П

88.

Lolium remotum

Пажитниця розсунута

Плевел расставленный

П, Л

89.

Lycopsis arvensis

Кривоцвіт польовий

Кривоцвет полевой

П, Л,С, К

90.

Malva neglecta

Калачики непомітні

Просвирник обыкновенный (П. принебреженный)

П, Л,К

91.

Matricaria chamomilla

(Chamomilla recutita)

Ромашка лікарська

Ромашка лекарственная

П, Л,С, К

92.

Medicago lupulina

Люцерна хмелевидна

Люцерна хмелевидная

К, С,Л

93.

Melandrium album

Куколиця біла

Дрема белая (смолевка белая)

П, Л,С

1

2

3

4

5

94.

Melandrium noctiflorum

Куколиця елізанта, ночецвіта

Дрема элизанта, ночная

П, Л,С

95.

Melissa officinalis

Меліса лікарська

Мелисса лекарственная

К, С,Л, П

96.

Melilotus officinalis

Буркун лікарський

Донник лекарственный

П, Л,С, К

97.

Mentha arvensis

М’ята польова

Мята полевая

П, Л,С

98.

Mercurialis annua

Переліска однорічна

Пролесник однолетний

Л, С,К

99.

Myosotis arvensis

Незабудка польова

Незабудка полевая

С, Л,П

100.

Oxalis stricta

Квасениця прямостояча

Кислица ключевая

Л, С

101.

Orobanche cumana

Вовчок соняшниковий

Заразиха подсолнечная

К, С,Л

102.

Papaver dubium

Мак сумнівний

Мак сомнительный

Л, С

103.

Papaver rhoeas

Мак дикий

Мак самосейка

К, С,Л, П

104.

Plantago lanceolata

Подорожник ланцетолистий

Подорожник ланцетный

Л, П,С, К

105.

Plantago major

Подорожник великий

Подорожник большой

П, Л,С, К

106.

Poa annua

Тонконіг однорічний

Мятлик однолетний

Л, С,К

107.

Poa bulbosa

Тонконіг бульбастий

Мятлик луковичный

Л, С,П

108.

Poa trivialis

Тонконіг звичайний

Мятлик обыкновенный

П, Л,С

Заплавні луки, болота, біля водоймищ

109.

Polygonum aviculare

Спориш звичайний (Моріжок, гусятник)

Горец птичий (спорыш)

П, Л,С, К

(на ущільнених ґрунтах, біля дворів і доріг)

110.

Polygonum convolvulus

Гірчак березковидний

(гречка витка березковидна)

Горец вьюнковый

П, Л,С, К

111.

Polygonum hydropiper

Перець водний/ собачий (Гірчак перцевий)

Горец перечный

П, Л,С, К

112.

Polygonum lapathifolium

Гірчак розлогий

Горец шероховатый

П, Л,С

113.

Polygonum persicaria

Гірчак почечуйний

Горец почечуйный

П, Л,С, К

1

2

3

4

5

114.

Polygonum tomento­sum

Гірчак шорсткий (сорочі лапки)

Горец ворсистый

П, Л,С

115.

Portulaca oleracea

Портулак городній

Портулак огородный

Л, С,К

116.

Prunella vulgaris

Сухо вершки звичайні

Черноголовка обыкновенная

П, Л,С

117.

Ranunculus arvensis

Жовтець польовий

Лютик полевой

Л, С

118.

Ranunculus repens

Жовтець повзучий

Лютик ползучий

П, Л,С

119.

Ranunculus skeleratus

Жовтець отруйний

Лютик ядовитый

П, Л,С

120.

Rorippa palustris

Водяний хрін

Жерушник болотный

П, Л,С

121.

Raphanus raphanistrum

Редька дика

Редька дикая

П, Л

122.

Reseda lutea

Резеда жовта

Резеда желтая

П, Л,С, К

123.

Rhinanthus major

Дзвінець весняний

Погремок весенний

П, Л,С

124.

Rumex acetosella

Щавель горобиний

Щавель воробьиный (малый)

П, Л,С, К

125.

Rumex obtusifolius

Щавель туполистий

Щавель туполистый

П, Л,С

126.

Sagina procumbens

Моховинка лежача

Мшанка лежачая

П, Л,С

На луках, вологих місцях

127.

Senecio vulgaris

Жовтозілля звичайне (Будяк жовтоцвітний)

Крестовник весенний

П, Л,С, К

128.

Setaria glauca

(S. pallidefusca)

Мишій сизий

Щетинник (мышей) сизый

П, Л,С, К

129.

Setaria viridis

Мишій зелений

Щетинник (мышей) зеленый

П, Л,С, К

130.

Sherardia arvensis

Шерардія польова

Шерардия полевая

Л, К

131.

Sinapis arvensis

Гірчиця польова

Горчица полевая

Л, С,К

132.

Sisymbrium loeselii

Сухоребрик Льозеліїв

Гулявник Лезеля

П, Л,С, К

133.

Solanum nigrum

Паслін чорний (слинник)

Паслен черный

П, Л,С, К

134.

Salsola ruthenica

Курай руський

Солянка, курай

С, К

135.

Sonchus arvensis

Осот польовий (жовтий)

Осот полевой (желтый)

П, Л,С, К

136.

Sonchus asper

Жовтий осот шорсткий

Осот шероховатый

Л, С

137.

Sonchus oleraceus

Осот городній (салат заячий)

Осот огородный

П, Л,С, К

138.

Spergula arvensis

Шпергель звичайний

Торица полевая

П, Л

139.

Stachys annua

Чистець однорічний

Чистец однолетний

Л, у лісосмугах

1

2

3

4

5

140.

Stellaria media

Зірочник середній

Звездчатка средняя (мокрица)

П, Л,С, К

141.

Taraxacum officinale

Кульбаба звичайна

Одуванчик лекарственный

П, Л,С, К

142.

Thlaspi arvense

Талабан польовий

Ярутка полевая

П, Л,С, К

143.

Trifolium repens

Конюшина повзуча

(біла)

Клевер ползучий

(белый)

П, Л

144.

Tussilago farfara

Мати й мачуха звичайна

Мать и мачеха обыкновенная

П, Л,С, К

145.

Veronica agrestis

Вероніка нив'яна

Вероника пашенная (посевная)

П, Л

146.

Veronica arvensis

Вероніка польова

Вероника полевая

Л

147.

Veronica hederifolia

Вероніка плющолиста

Вероника плющелистная

Л, С,К

148.

Veronica persica

Вероніка персидська

Вероника персидськая

Л, С,К

149.

Veronica serpyllifolia

Вероніка чебрецелиста

Вероника тимьянолистная

П, Л,С

150.

Vicia angustifolia

Горошок вузьколистий

Горошек узколистный

П, Л,С

151.

Vicia hirsuta

Горошок шорсткий

Горошек волосистый

П, Л,С

152.

Vicia sativa

Горошок посівний

Горошек посевной

П, Л,С

153.

Vicia cracca

Горошок мишачий

Горошек мышиный, вика

П, Л,С, К

154.

Vicia tetrasperma

Горошок чотиринасінний

Горошек четырехсемянный

П, Л,С

155.

Viola arvensis

Фіалка польова

(братки польові)

Фиалка полевая

П, Л,С

156.

Viola tricolor

Фіалка триколірна

Фиалка трехцветная

П, Л,С

157.

Xanthium spinosum

Нетреба колюча

Дурнишник игольчатый

П, Л,С, К

158.

Amaranthus albus**

Щириця біла

Щирица белая

Л, С,К

159.

Artemisia vulgaris

Полин звичайний, чернобильник

Полынь обыкновенная

П, Л,С, К

160.

Astragalus dasyanthus

Астрагал шерстистоквітковий

Астрагал шерстистоцветковый

Л, С,К

161.

Camelina microcarpa

Рижій дрібноплодий

Рыжик мелкоплодный

П, Л,С, К

162.

Cirsium setosum

Осот щетинистий

Бодяк щетинистый

П, Л,С, К

163.

Cyclachaena xanthifolia

Чорнощир нетреболистий

Циклахена дурнишниколистная

П, Л,С, К

164.

Cyperus rotundas

Смиковець

Сыть круглая

К

165.

Erysimum repandum

Жовтушник розчепірений

Желтушник выгрызенный

С, К

1

2

3

4

5

166.

Fumaria Schleicheri

Рутка Шлейхера

Дымянка Шлейхера

П, Л,С, К

167.

Heliotropium stevenianum (europaeum)

Геліотроп Стівена, європейський

Гелиотроп Стевена, европейский

С, К,Л

168.

Hibiscus trionum

Гібіскус трійчастий

Гибискус тройчатый

Л, С,К

169.

Lactuca serriola

Латук дикий, молокан

Латук дикий

П, Л,С, К

170.

Lamium amplexicaule

Глуха кропива, кропива стеблеобгортна

Яснотка стеблеобъемлющая

К, П,Л

171.

Lappula sguarrosa

Липучка відхилена

Липучка оттопыренная

П, Л,С, К

172.

Matricaria perforata

Ромашка непахуча

Ромашка непахучая

П, Л,С, К

173.

Myagrum perfoliatum

Полівка пронизанолиста

Полевка пронзеннолистная

К, Л

174.

Stachys neglesta

Чистець непомітний

Чистец забытый

П, Л,С, К

175.

Paspalum digitaria

Паспалум двоколосий

Паспалум двуколосый

К

176.

Tribulus terrestris

Якірці сланкі

Якорцы стелющиеся

С, К,Л

177.

Xanthium strumarium

Нетреба звичайна

Дурнишник зобовидный

П, Л,С, К

** Примітка: Види бур'янів з 158 по 177 номери не представлені в фотографіях агрофітоценозів, але фото їх сходів присутнє в питаннях по самоконтролю знань.

5. ІНДИКАТОРИ УМОВ росту бур'янистих рослин

Найбільш істотними параметрами умов місця вегетації є величина рН, щільність ґрунту, вміст поживних речовин і гумусу. Індикатори даних параметрів представлені в таблиці.

Умови

Бур'яни

Латинська назва

Українська назва

1

2

3

Лужні

Ґрунти

Aethusa cynapium

Петрушка собача

Anagallis foemina

Курячі вічка блакитні

Arenaria serpyllifolia

Піщанка чебрецелиста

Atriplex hastata

Лутига дрібноцвіта

Atriplex prostrata

Лутига лежача

Bassia hirsuta

Басія шорстка

Campanula rapunculoides

Дзвоники ріпчастовидні

Cerastium syvachicum

Роговик сиваський

Chenopodium botryoides

Лобода китицевидна

Chenopodium glaucum

Лобода сиза

Euphorbia chamaesyce

Молочай дрібносмоковник

Gypsophila scorzonerifolia

Лещиця скорзонеролиста

Kochia prostrata

Віниччя сланке

Lepidium latifolium

Хрінниця широколиста

Limonium meyeri

Кермек Мейєра

Linaria elatine

Льняна повійничкова

Linaria minor

Льонок малий

Linaria spuria

Льонок несправжній

Melandrium noctiflorum

Куколиця ночецвіта

Rumex maritimus

Щавель морськой

Salicornia europaea

Солонець трав'янистий

Saussurea salsa

Сосюрея солончакова

Selene multiflora

Смілка багатоквіткова

Sherardia arvensis

Жерардия польова

Solsola soda

Курай содовий

Spergularia media

Стелюшок середній

Suaeda prostrata

Содник простертий

Tanacetum achilleifolium

Пижма деревієлиста

1

2

3

Слабко

Лужні

Ґрунти

Aethusa cynapium

Петрушка собача

Euphorbia chamaesyce

Молочай дрібносмоковник

Linaria elatine

Льнянка-повійничкова

Linaria minor

Льонок малий

Linaria spuria

Льонок несправжній

Кислі ґрунти

Eguisetum arvensis

Хвощ польовий

Rumex actosella

Щавель горобиний

Spergula arvensis

Шпергель звичайний

Ущільнені

Ґрунти

Anthoceros levis

Антоцирот гладкий

Centunculus minimus

Недорісток найменший

Cerastium glomeratum

Роговик скупчений

Gnaphalium uliginosum

Сухоцвіт болотний

Gypsophila paniculata

Перекотиполе

Hypericum humifusum

Звіробій сланкий

Juncus bufonium

Cитник жаб'ячий

Mentha arvensis

М'ята польова

Plantago stepposa

Подорожник степовий

Polygonum hidropiper

Гірчак перцевий

Riccia glauca

Риччия сиза

Sagina procumbens

Моховинка лежача

Veronica serpyllifolia

Вероніка чебрецелиста

Середньо-ущільнені

Грунти

Cardaria draba

Кардарія крупковидна

Chenopodium urbicum

Лобода міська

Elytrigia repens

Пирій повзучий

Erigeron Canadensis

Злинка канадська

Polygonum aviculare

Гірчак звичайний

Пухкі

Проникні

Грунти

Arabidopsis thaliana

Гусимець Таля

Arenaria serpyllifolia

Піщанка темьянолистна

Dianthus campestris

Гвоздика польова

Erigeron annus

Злинка однорічна

Erigeron canadensis

Злинка канадська

Багаті

Поживними

Речовинами

Грунти

Amarantus lividus

Щириця блакитна

Amarantus retroflexus

Щириця звичайна

Cardamine hirsutа

Жеруха шорстка

Elytrigia repens

Пирій повзучий

Euphorbia peplus

Молочай садовий (городній)

1

2

3

Malva neglecta

Калачики непомітні

Poa annua

Тонконіг однорічний

Portulaca oleracea

Портулак городній

Solanum nigrum

Паслін чорний

Багаті

Гумусом

Ґрунти

Brassica oleracea

Капуста городня

Chenopodium murale

Лобода мурова

Chenopodium vulvaria

Лобода. смердюча

Datura stramonium

Дурман звичайний

Malva negleсta

Калачики непомітні

Malva pusilla

Калачики маленькі

Polygonum convolvulus

Гірчак березковидний

Rheum rhaponticum

Ревінь чорноморський

Senecia vulgaris

Жовтозілля звичайне

Urtica urens

Кропива жалка

Xanthium strumarium

Нетреба звичайна

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Васильченко И. Т. Определитель всходов сорных растений. – Л.: отделение издательства "Колос", 1964. – 432 с.

2. Верещагін Л. Н. Атлас трав'янистих рослин. Видавництво "Южвест Маркетинг”. – Київ, 2000. – 352 с.

3. Веселовський І. В., Лисенко А. К., Манько Ю. П. Атлас – визначник бур’янів. – Київ: "Урожай", 1988. – 69 с.

4. Гербологія. Методичні вказівки до проведення лабораторно-практичних занять з гербології у формі ділової гри студентами факультету захисту рослин і біотехнології. Тема "Вивчення сходів бур'янів". – К., 2004. – 104 с.

5. Определитель высших растений Украины/ Доброчаева Д. Н., Котов М. И., Прокудин Ю. Н. и др. – Киев: Наук. Думка, 1987. – 548 с.

6. Сообщества сорняков Европы. DOCUMENTA CIBA-GEIGY. – 22 с.

7. Фисюнов А. В. Определитель всходов сорняков. – К.: Урожай, 1987. – 248 с.

Підписано до друку 15.12.2008. Формат 84х108 1/32

Папір офсетн. Гарнітура Times

Друк офсетн. Ум. друк. аркушів 4,1

Тираж 1000 екз.