Сегодня: 09 | 08 | 2020

Звіт Про проходження виробничої практики З дисципліни “ Облік і аудит ” На базі УОППЗ їм. Фрунзе НАУ» 2006

 

Тема 9. Облік власного капіталу та забезпечення Зобов'язань.

Для обліку і узагальнення інформації про стан і рух статутного капіталу в УОППЗ їм. Фрунзе призначений рахунок 40 «Статутний капітал». По кредиту цього рахунку відображається збільшення статутного капіталу, а по дебету - його зменшення.

Аналітичний облік статутного капіталу ведеться по видах капіталу по кожному засновнику, учаснику, акціонеру і т. п. в Журналі №7.

Статутний капітал є зафіксовану в засновницьких документах суму, яка є внеском учасників у власний капітал підприємства.

Для того, щоб зменшити або збільшити статутний капітал, потрібне проведення передбачених законодавством змін в засновницьких документах.

Для віддзеркалення інформації про стан і рух статутного капіталу в бухгалтерському обліку підприємство керується «Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій», затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291.

Для узагальнення інформації про суми дооцінки активів, безкоштовно одержаних сільськогосподарським підприємством від інших осіб і інших видів додаткового капіталу, призначений рахунок 42 «Додатковий капітал»

На рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» ведеться облік нерозпроданих прибутків або непокритих збитків поточного року або минулих років, а також використовуваною в поточному році прибули.

Узагальнення інформації про рух засобів, які за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів і включення їх у витрати поточного періоду, ведеться на рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів».

Тема 10. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) і товарів. Облік формування доходів, витрат, і результатов діяльності підприємства.

На підприємстві є бухгалтер по обліку доходів і результатів діяльності.

У його обов'язки входить:

• приймати від відповідальних осіб первинні документи, звіти по руху с/х продукції, її реалізації і розрахункам по реалізації;

• своєчасно і правильно складати Журнал-ордер № 11;

• перевіряти правильність і повноту складання первинних документів;

• складання бухгалтерської і статистичної звітності;

• контролювати реалізацію продукції на складах реалізації;

• своєчасно контролювати розрахунки з покупцями і заготовчими організаціями;

• перевіряти повноту і своєчасність оприбутковування готової продукції, контролювати витрати на реалізацію продукції.

В УОППЗ їм. Фрунзе НАУ реєстри по реалізації продукції не ведуться, також не складаються відомості аналітичного обліку.

Натомість програмою передбачений Звіт по реалізації. Він складається в кінці місяця, в ньому указується рахунок, найменування продукції, кількість реалізованої продукції, указується також її собівартість. У цьому ж звіті визначається дохід від реалізації з ПДВ, указується окремо сума ПДВ і автоматично виводиться фінансовий результат.

Такий звіт складається відразу по двох рахунках (70 і 90) в розрізі субрахунків.

По рахунках 701 і 901, а також 702 і 902 складаються звіти по реалізації за звітний місяць, а по рахунках 703 і 903 складається тільки оборотно-сальдова відомість за місяць окремо по кожному рахунку.

У відомості указуються види послуг, сальдо на початок періоду, обороти по дебету і кредиту і виводиться сальдо на кінець.

Собівартість продукції визначають шляхом ділення всіх витрат, пов'язаних з виробництвом продукції, на кількість одержаної продукції.

Також визначаються витрати на виробництво одиниці продукції.

Одержану собівартість порівнюють з собівартістю минулих років, аналізуючи, підійнялася вона або знизилася.

Якщо собівартість висока, то ставиться завдання про її зниження, при цьому при зниженні собівартості на 1 копійку працівникам нараховуються премії.

Фінансовий результат визначається:

Фінансовий = виручка _ повна с/с

результат від реалізації продукції

Рахунки класу 7 Доходи і результати діяльності призначені для узагальнення інформації про доходи від операційної діяльності, інвестиційної і фінансової діяльності сільськогосподарського підприємства, а також від надзвичайних подій. Склад доходів і порядок їх визнання визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 «Дохід».

По кредиту рахунків цього класу, окрім рахунку 76 «Страхові платежі», протягом звітного року відображається сума загального доходу разом з сумою непрямих податків (обов'язкових платежів) - це ПДВ, акцизний збір, які включені в ціну продажу, по дебету - щомісячне віддзеркалення сум непрямих податків (обов'язкових платежів), щомісячне або щорічне віднесення суми чистого доходу на рахунок 79 «Фінансові результати».

На рахунку 76 «Страхові платежі» узагальнюється інформація про надходження страхових платежів і їх повернення страхувальникам з щомісячним віднесенням всієї різниці на субрахунок 703 «дохід від реалізації робіт і послуг».

Тема 11. Фінансова звітність. Облік кредитних операцій.

Як і у всіх сільськогосподарських підприємствах роботу бухгалтерської служби в УОППЗ їм. Фрунзе НАУ очолює головний бухгалтер.

Головний бухгалтер в господарстві забезпечує:

- правильний і своєчасний облік виробничої діяльності і її результатів на основі централізації облікового процесу, дотримання нормативних актів і інструкцій по веденню бухгалтерського обліку;

- впровадження програмних норм і методів бухгалтерського обліку на основі застосування обчислювальної техніки;

- правильний і своєчасний облік засобів господарства, правильне оформлення і віддзеркалення на рахунках бухгалтерського обліку операцій по руху цих засобів;

- правильний облік натуральних і грошових доходів, фондів, утворених відповідно до статуту підприємства;

- своєчасно і точно вести облік результатів фінансово-господарської діяльності в цілому по господарству і по його структурних підрозділах;

- правильний облік і здійснення всіх фінансових, кредитних операцій, а також своєчасно і правильно проводити звірку всіх розрахунків господарства з банком і іншими організаціями;

- своєчасно і правильно нараховувати і перераховувати державні податки, відрахування від прибутку і інші платежі до державного бюджету, своєчасного погашення кредитів банку;

- строге дотримання касової і розрахункової дисципліни, витрачання одержаних в банку коштів за призначенням, порядок зберігання і виписок чекових книжок.

Головний бухгалтер також займається кредитними операціями.

Для отримання короткострокового кредиту банку пишеться клопотання на фірмовому бланку з проханням виділити кредит. Складається техніко-економічне обґрунтування використання кредитних засобів.

Пишеться кредитна заявка. Господарство пропонує під заставу певну продукцію. Складається договір застави, надається перелік залогодаваємой продукції. Договір застави завіряється нотаріально.

Складається кредитний договір, графік погашення кредиту, надаються контрактні рахунки постачальників і лише після цього видається кредит. Банк призначає відсоток за кредит і терміни, які обмовляються в кредитному договорі. Взаєморозрахунки в кредитній сфері веде головний бухгалтер.

Також головний бухгалтер веде облік по довгострокових фінансових інвестиціях. Операції по обліку грошових коштів на капітальні інвестиції відображають на підставі виписок банку в Журналі-ордері № 3.

Дт 14 Кт 46 одержаний внесок від акціонерів цінними

паперами інших підприємств

Баланс - це звіт про фінансовий стан підприємства. Його складає головний бухгалтер. У балансі відображається наступна інформація: фінансовий стан господарства, економічні ресурси, ліквідність і платоспроможність господарства.

Також головний бухгалтер Звіт про фінансові результати згідно П(С) БУ 3 «Звіт про фінансові результати». Він складається з трьох розділів: фінансові результати, елементи операційних витрат, розрахунок показників прибутковості акцій. Примітки до Звіту складаються за роки, до квартального звіту їх не подають.

Окрім цього в обов'язку головного бухгалтера входить регулярно проводити заняття з бухгалтерами по нововведеннях і змінах в інструкціях по веденню бухгалтерського обліку.

Висновки і пропозиції.

УОППЗ їм. Фрунзе НАУ є одним з найбільших сільськогосподарських підприємств Сакського району АР Крим. Воно займається виведенням і вирощуванням племінної породи курей, чому сприяє як місце розташування підприємства, так і кліматичні умови.

Документоване, своєчасне, повне і достовірне віддзеркалення фактичних витрат в грошовому виразі на виробництво, а також контроль за раціональним і економним витрачанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів є основною метою обліку витрат і визначення собівартості.

Робота облікового апарату в господарстві організована на належному рівні, бухгалтерський облік ведеться відповідно до Законів, положень, інструкцій. Облік в УОППЗ їм. Фрунзе НАУ повністю компьютерізован і ведеться по журнально-ордерній формі обліку.

Істотним недоліком організації облікової роботи є відсутність плану документообігу, тобто графіка складання, уявлення і обробки бухгалтерських документів.

Поточний облік витрат завершується в кінці року численням фактичної собівартості. Фактична собівартість визначається виключно на підставі перевірених даних поточного бухгалтерського обліку.

У зв'язку з цим пропоную:

1 розробити план-графік документообігу, що сприятиме чіткішій регламентації руху документів, дає можливість контролювати своєчасність надходження інформації і її обробку;

2 удосконалювати систему контролю за виконанням всіх обов'язкових реквізитів в первинних документах;

Список використовуваної літератури:

1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» № 996-XIV від 16.07.1999г.

2. Інструкція НБУ «Про відкриття банками рахунків в національній і іноземній валюті»

3. Інструкція НБУ «Про організацію роботи по наявному зверненню установ банків України»

4. Положення про оплату праці

5. П(С) БУ №2 «Баланс»

6. П(С) БУ №3 «Звіт про фінансові результати»

7. Бутинец Ф. Ф. «Фінансовий облік» ЖПП Рута - 2000 р.

8. Бутинец Ф. Ф. «Бухгалтерський облік в сільському господарстві» ЖПП Рута - 2003 р.

9. Завгородній В. П. «Бухгалтерський облік в Україні» учбово-практична допомога 4-е видання, доп. і перераб. До: АСЬК - 1999г.

10. Ткаченко Н. М. «Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності» 4-е видання, доп. і перераб. До: АСЬК - 1998г