Сегодня: 09 | 08 | 2020

Звіт Про проходження виробничої практики З дисципліни “ Облік і аудит ” На базі УОППЗ їм. Фрунзе НАУ» 2006

Тема 8. Облік виробництва.

На підприємстві є бухгалтер по обліку основного виробництва.

У його обов'язку входить:

• приймати у встановлені терміни від відповідальних осіб виробничі звіти;

• складання у міру надходження документів книгу обліку витрат по основному виробництву, складання калькуляції продукції рослинництва і тваринництва;

• в кінці року уточнити обороти по рахунках і виконати розрахунки по закриттю рахунків;

• надання головному бухгалтеру необхідних відомостей по промисловому виробництву;

• брати участь в складанні форм річного звіту.

До основного виробництва відносять галузь рослинництва і тваринництва.

Рослинництво є вельми специфічною галуззю сільськогосподарського виробництва. На кругообіг засобів істотний відбиток накладає сезонний характер виробництва, зокрема розрив між періодом виробництва витрат і виходу продукції. Для обліку витрат і виходу продукції основного виробництва використовується рахунок 23 «Виробництво», субрахунок 231 «Рослинництво».

Основні статті витрат, по яких ведеться аналітичний облік:

Витрати на оплату праці ДТ 231 КТ 661

Дана стаття виділена для обліку всіх видів основної і додаткової заробітної платні працівників, зайнятих безпосередньо у виробництві по даному об'єкту обліку витрат. По даній статті враховують всі види грошових і натуральних видач.

Семена ДТ 231 КТ 2081

Дана стаття виділяється для віддзеркалення вартості насіння. Проте окрім вартісної оцінки насіння необхідно указувати кількість витраченого насіння;

Розсада ДТ 231 КТ 2081

Дана стаття виділена для обліку витраченої під відповідну

овочеву культуру посадочного матеріалу. Витрати посадочного матеріалу повинні відображатися в двох вимірниках в натуральному (тыс. шт) і в грошовому.

Добрива ДТ 231 КТ 2085

По даній статті враховують витрату на кожну культуру мінеральних і органічних добрив. Органічні добрива повинні відображатися в двох вимірниках: у натуральному - кількість в тоннах і в грошовому.

Власні органічні добрива відображають за їх оцінкою на підставі фактичної собівартості виробництва, покупці - за вартістю їх придбання з урахуванням витрат на доставку в господарство;

Отрутохімікати Дт 231 Кт 2085

Тут відображають витрати на боротьбу з бур'янами, шкідниками і хворобами овочевих культур різних засобів хімічного захисту рослин (пестицидів). Витрати пестицидів відображаються за вартістю, яка складається з відпускних цін і витрат на доставку в господарство;

Горючесмазочні матеріали

Дана стаття призначена для обліку витрати нафтопродуктів на роботу МТП, різних агрегатів по культурі. Витрати нафтопродуктів враховуються за вартістю, яка складається з ціни придбання і витрат по доставці в господарство.

Амортизація Дт 231 Кт 131

По даній статті відображають суми амортизаційних відрахувань, віднесених на культуру.

Поточний ремонт

Відображають витрати, пов'язані з поточним ремонтом основних засобів, використаних на виробництво по культурі

Інші витрати

Ця стаття виділена для обліку основних витрат рослинництва, що не увійшли до попередніх статей.

Аналітичний облік витрат повинен давати повну інформацію про суми витрат і вихід продукції по кожному об'єкту обліку витрат в цілому по господарству за місяць і наростаючими сумами з початку року.

Синтетичний облік витрат і виходу продукції галузі рослинництва ведуть на рахунку 23 «Виробництво» субрахунок 231 «Рослинництво». По дебету цього рахунку відображають витрати на виробництво продукції, а по кредиту вихід продукції. Протягом року запису по дебету і кредиту проводять наростаючими сумами, відповідно в поточному балансі даний субрахунок показують розгорнене. Тільки в кінці року, зіставляючи дебетові і кредитові обороти, визначають економію або перевитрату у витратах і рахунок витрат.

Регістром синтетичного обліку витрат і виходу продукції є журнал-ордер №10. Дані в журнал-ордер №10 заносять до 10 числа кожного місяця з виробничих звітів. Але на даному підприємстві як таких виробничих звітів не складають, натомість формують звіт за собівартістю. Тут указується група витрат, в дебетовій частині детально розписані всі статті витрат, вважається підсумок по дебету; у кредитовій частині розкривається вихід продукції.

Дані аналізуються і зіставляються з минулими роками.

В кінці місяця підсумки з журналу-ордера №10 переносять в головну книгу. У ній також указують початковий і виводять кінцевий залишок. Місячний оборот по кредиту рахунку 231 показують одним записом на основі журналу-ордера №10, а оборот по дебету - в кореспонденції з рахунками, що кредитуються, на основі інших журналів-ордерів і відомостей. Тваринництво є одним з основних виробництв сільськогосподарських підприємств. Для ведення операцій по тваринництву велике значення має правильна організація обліку в центральній бухгалтерії, дотримання плану документообігу, достатня підготовка керівників, робітників, робітників бухгалтерії.

Облік витрат і вихід продукції тваринництва ведеться на рахунку 23 «Виробництво», субрахунок 232 «Тваринництво», по дебету якого відображаються витрати, а по кредиту - вихід продукції за плановою собівартістю в перебігу року, а в кінці року планову собівартість доводять до фактичної.

Статті витрат аналогічні рослинництву, але є деякі відмінності:

тут використовується така стаття як засоби захисту тварин

Вона враховує вартість біопрепаратів, медикаментів і дезинфікуючих засобів, придбаних за рахунок засобів підприємства.

Дт 232 Кт208 відображені витрати на засоби захисту;

Корма - відображається вартість на корми власного виробництва і купувальні, використані на корм тварин.

Дт 232 Кт 208 відображена вартість кормів для годування

тварин;

Роботи і послуги - відображають вартість робіт і послуг, запропоновані стороннімі організаціями або своїм господарством.

Дт 232 Кт 23, 63 відображена вартість робіт і послуг;

По кредиту субрахунку 232 «Тваринництво» відображається за плановою собівартістю вихід продукції тваринництва, з дебетом рахунків:

• 21 «Тварини на вирощування і відгодівлі», на вартість оприбуткованого приплоду і приросту;

• 231 «Рослинництво», на вартість внесеного добрива;

• 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва», на вартість оприбуткованої продукції тваринництва.

В кінці року по встановленій методиці визначають фактичну собівартість продукції тваринництва і планову собівартість коректують до фактичного рівня.

Суму коректування списують з кредиту субрахунку 232 «Тваринництво» в дебет рахунків: 21, 23, 27, 90 залежно від напряму використання продукції тваринництва.

Для оформлення витрат і виходу продукції тваринництва використовують первинні документи: рахунки-фактура, путні листи вантажного автомобіля, накладні, лімітно-огорожні карти, облікові листи праці і виконаних робіт та інші.

Аналітичним регістром по обліку і угрупуванню витрат є звіт за собівартістю, аналогічний рослинництву за формою ведення.

Регістром синтетичного обліку витрат і виходу продукції тваринництва є журнал-ордер № 9.