Сегодня: 09 | 08 | 2020

Звіт Про проходження виробничої практики З дисципліни “ Облік і аудит ” На базі УОППЗ їм. Фрунзе НАУ» 2006

 

Тема 5. Облік виробничих запасів, готової продукції і товарів.

Для обліку ТМЦ планом рахунків передбачені рахунки 20, 22, 27, 28.

Поступають матеріальні цінності в основному від постачальників. Вони зберігаються на складі і закріплюються за матеріально-відповідальними особами.

В кінці місяця матеріально-відповідальні особи у обов'язковому порядку надають в бухгалтерію підприємства звіт про рух ТМЦ, який складається на підставі всіх первинних документів (ЛЗК, акти на списання матеріалів, накладні на передачу матеріальних цінностей).

У центральній бухгалтерії УОППЗ їм. Фрунзе НАУ є бухгалтер матеріального відділу, в посадові обов'язки якого входить:

• приймати звіти про рух матеріальних цінностей з підрозділів, звіряти їх з первинними документами;

• складання сальдової відомості по товароматеріальним цінностях в кількісному і сумовому виразі;

• складання Журналу-ордера № 10;

• перевірка правильності складання матеріальних звітів.

Бухгалтер матеріального відділу приймає від завскладом матеріальні звіти. При цьому перевіряють правильність підрахованих підсумків, виведених залишків, наявність і достовірність написів, наявність всіх первинних документів. У звіт включаються тільки ті види продукції і матеріалів, по яких відбувався рух в звітному періоді. Залишок на початок місяця порівнюються із залишками звітів на кінець місяця. Прихід і витрата матеріалів в перебігу місяця фіксуються на підставі первинних документів, після чого підраховується оборот і визначається сальдо на кінець місяця. Ці дані порівнюються із записами книги складського обліку. Дані про залишки продукції і матеріалів і їх рух матеріально-відповідальні особи в звіті фіксують не тільки в кількісному, а і в грошовому виразі, підтверджуючи це своїм підписом. Приймаючи звіти, бухгалтер перевіряє правильність їх складання, таксують і визначають суми обороту і залишок в грошовому виразі.

На підставі даних звіту формують Ж/О № 10 с-г.

Тема 6. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі.

У обов'язку бухгалтера по обліку тварин на вирощуванні і відгодівлі входить:

• складання книги по руху тварин;

• складання Журналу-ордера № 9;

• в кінці місяця виконувати роботи по калькуляції собівартості продукції тваринництва;

• здійснювати контроль за своєчасним і повним оприбутковуванням продукції тваринництва;

• брати участь в проведенні перевірок, ревізій, інвентаризацій і оформленні їх результатів, і інше.

До складу тварин і птаха на вирощування і відгодівлі включають поголів'я, вирощене у власному господарстві і придбане із сторони.

Прихід тварин враховують на підставі наступних документів:

 рахунки-фактури, якщо тварини отримуються в іншому господарстві

 акт на закупівлю тварин і птаха у населення

 акт на оприбутковування приплоду тварин

Вибуття здійснюється по:

 ТТН (у разі продажу)

 акт на вибуття тварин і птаха

 акт на переклад тварин з групи в групу

На підставі цих документів складається Звіт про рух худоби і птаха.

Звіт про рух худоби і птаха складається з двох частин: у першій указується наявність тварин по всіх групах на початок місяця, прихід, в другій частині указується витрата і наявність тварин на кінець місяця. Дані в звіті указуються в головах і сумі. Розділ «прихід» заповнюється на підставі: акту на оприбутковування приплоду, товаротранспортних накладних, акту на переклад тварин, відомості зважування тварин. Розділ «витрати» заповнюється на підставі: накладних внутрішньогосподарчого призначення, акту на вибраковування тварин.

На рахунку 10 ведеться облік руху тварин основного стада (коні, доросла худоба КРС), а на рахунку 21 - молодняк КРС.

На підставі звітів і первинної документації складається Книга по обліку руху тварин, вона заводиться на рік. У книгу вноситься підсумкові дані за місяць по наявності тварин на початок місяця, прихід, витрату, наявність на кінець місяця. Дані в книзі представлені по кількості голів, вазі і їх вартості. Дані надаються по рахунку 21 і 10.

Синтетичний облік тварин ведеться в Ж/О № 9 с-х.

Існують наступні методи оцінки тварин:

1) приплід тварин в молочному скотарстві по плановій себестоимости*60 кормо-днів змісту корови;

2) приріст молодняка тварин і птаха за плановою собівартістю 1ц живої маси;

3) при кожному виді рухів тваринних (реалізація, переклад) тварин зважують і оцінюють виходячи з живої маси і планової собівартості 1ц живої маси;

4) куплені тварини за цінами придбання (ціна постачальника + витрати по доставці);

5) полеглих тварин оцінюють виходячи з даних останнього зважування (їх не зважують) і кормодней їх змісту.

Підсумкові дані Журналу-ордера заносяться в Головну книгу.

Тема 7. Облік основних засобів та інших необоротних активів. Облік капітальних інвестицій.

Для діяльності будь-якого підприємства необхідні основні засоби, тобто засоби, які беруть участь у виробництві впродовж декількох років.

Всі основні засоби мають свою оцінку - первинна вартість (балансова), залишкова, ліквідаційна.

Основними видами надходження основних засобів є: будівництво, закладка і вирощування, покупка, безвідплатна передача, в результаті формування основного стада, при цьому складають акт на приймання-передачу основних засобів, акт на переклад тварин з групи в групу, акт прийому-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів.

Основними каналами вибуття є: вибуття засобів із-за повного фізичного зносу, в результаті стихійних бід, безвідплатна передача, недостача і т. д. Для списання з балансу основних засобів комісією складається наступні акти: акти на списання машин і устаткування, транспортних засобів, акт на списання будівель і споруд, акт на вибраковування з основного стада, акт на списання багаторічних насаджень.

Облік основних засобів здійснюється в інвентарних списках основних засобів. На початку року записи робляться на підставі інвентаризаційної описів і інвентарних карток, а надалі по документах на надходження і вибуття.

Інвентарні картки відкриваються на кожен інвентарний об'єкт. Інвентарні картки бувають різної форми, оскільки кожен об'єкт вимагає індивідуальної характеристики. У картці дають коротку характеристику об'єкту і відображають його індивідуальні особливості. Всі картки зберігаються в картотеці основних засобів в бухгалтерії.

Синтетичний облік основних засобів ведеться в журналі-ордері №13 і в Головній книзі.

На всі основні засоби нараховується амортизація - розподіл вартості необоротних активів впродовж терміну їх експлуатації.

Амортизаційні відрахування проводяться щомісячно, виходячи зі встановлених норм амортизаційних відрахувань і балансової вартості основних засобів по окремих видах або групах у Відомості нарахування амортизації.

Існують декілька методів нарахування амортизації; у УОППЗ їм. Фрунзе НАУ використовується прямолінійний метод нарахування амортизації.

По основних фондах, знов введених в експлуатацію, нарахування амортизації починається з першого числа місяця, наступного за місяцем їх введення в експлуатацію, а вибулим основним фондам припиняється з першого числа наступного за місяцем вибуття. Припиняють нараховувати амортизацію, як тільки вона досягає балансової вартості об'єкту.

Річні норми амортизаційних відрахувань встановлюються у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних засобів на початок звітного періоду в наступних розмірах:

І. 5 % - будови, споруди, їх структурні компоненти, передові пристрої, зокрема житлові будинки;

II. 25 % - автомобільний транспорт, меблі, побутові, електронні, оптичні, електромеханічні пристрої і інструменти, зокрема ЕОМ, рації, телефони, конторське устаткування;

III. 15 % - інші об'єкти виробничого призначення, не включені в першу і в другу групу.

Придбання основних засобів, закладка багаторічних насаджень, формування основного стада вимагають великих вкладень грошових коштів, іншими словами, капітальних інвестицій.

На підприємстві для обліку капітальних інвестицій використовується рахунок 15 «Капітальні інвестиції». Облік ведеться в розрізі субрахунків, залежно від операції.

Облік ведеться по кожному субрахунку. На підприємстві складаються оборотно-сальдові відомості по кожному субрахунку, а на їх підставі складається звіт про капітальні інвестиції, який надається в органи державного статистичного спостереження.