Сегодня: 09 | 08 | 2020

Звіт Про проходження виробничої практики З дисципліни “ Облік і аудит ” На базі УОППЗ їм. Фрунзе НАУ» 2006

- Бухгалтер розрахункового відділу (у його обов'язку входить: правильно і своєчасно обробляти первинні документи, що поступили від постачальників або від різних організацій; складання у міру обробки первинних документів Журналів-ордерів №6, 8, 7 і ін.)

- Бухгалтер автогаража (займається обробкою путніх листів, звітів по переобладнанню, ремонту автотранспорту; складає зведені документи по автогаражу, а також регістри синтетичного і аналітичного обліку)

- Касир (здійснює операції по прийому, обліку, видачі і зберіганню грошових коштів і цінних паперів; отримання і оформлення відповідно до встановленого порядку, документом грошові кошти в установах банку для виплати робітникам і службовцям заробітної платні, премій, оплати витрат, на відрядження; ведення на основі прибуткових і витратних документів касової книги, звірка фактичної наявності грошових коштів із залишками по книзі; складання касової звітності і ін.)

У УОППЗ їм. Фрунзе НАУ застосовується журнально-ордерна форма обліку. Вона заснована на систематизації і накопиченні в економічному порядку даних первинних документів. Підсумкові дані журналів-ордерів обов'язково звіряються з даними інших облікових регістрів і вносяться в Головну книгу, яка необхідно для взаємної перевірки правильності вироблюваних записів і складання бухгалтерської звітності на підприємстві.

На даному підприємстві відсутній графік документообігу.

Майже всі документи складаються на різних відділяннях підприємства і після передаються в бухгалтерію для перевірки і обробки. Бухгалтер кожного відділу перевіряє відповідні документи.

Документи за поточний місяць у міру їх надходження заносяться в комп'ютер, де формуються по ним регістри звітності.

По закінченню звітного періоду всі документи підшиваються і здаються в архів. По термінах зберігання документи діляться на групи:

- Вказівки, положення і інструкція з питань бухгалтерського обліку, звітності фінансування і кредитування, зберігається до мінованія потреби.

- Річний звіт по основній діяльності - до мінованія потреби.

- Місячні і квартальні звіти по основній діяльності - 3 роки.

- Книги (картки) аналітичного обліку - 3 роки.

- Оборотні відомості за розрахунками і товароматеріальним рахунками - 3 роки.

- Бухгалтерські документи касового і матеріального характеру - 3 роки.

- Головна книга і журнали-ордери - 5 років.

- Особові рахунки робітників і службовців - 75 років.

- Книги обліку розрахунків по оплаті праці - 75 років.

- Книга обліку основних засобів - до списання з балансу.

- Книга обліку матеріалів - 5 років.

- Книги складського обліку - 3 роки.

- Книга по обліку виробництва в рослинництві - 5 років.

- Книга по обліку тварин - 5 років.

- Книга обліку продуктів і матеріалів - 5 років.

- Книга обліку реалізації - 3 роки.

- Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності зі всіма додатками - 5 років.

- Касові книги - 3 роки.

- Договори і угоди - 3 роки.

- Лікарняні листи - 3 роки.

- Наряди по виконанню робіт, табеля обліку робочого часу - 3 роки.

- Путні листи, наряди автомобіля - 3 роки.

- Книги і картки підзвітних осіб - 3 роки.

- Матеріали про рух худоби і відтворення стада - 5 років.

- Акти приймання і виходу дефектів - 3 роки.

- Копії доручень і переліків банків - 3 роки.

- Авансовий звіт - 3 роки.

Тема 2. Облік грошових коштів.

Для обліку і зберігання грошових коштів в УОППЗ їм. Фрунзе НАУ призначений касир, який є матеріально-відповідальною особою і несе повну матеріальну відповідальність за передані йому на зберігання грошові кошти. У посадові обов'язки касира входять:

• здійснює операції по прийому, обліку, видачі і зберіганню грошових коштів і цінних паперів з обов'язковим дотриманням правил тих, що забезпечують їх збереження;

• отримання і оформлення відповідно до встановленого порядку, документом грошові кошти в установах банку для виплати робітникам і службовцям заробітної платні, премій, оплати витрат, на відрядження;

• ведення на основі прибуткових і витратних документів касової книги, звірка фактичної наявності грошових коштів із залишками по книзі;

• складання касової звітності;

• видача готівки по правильно оформлених документах;

• ухвалення грошової виручки від реалізації невитрачених грошових сум з підзвітної суми, платню за послуги і інші внески, і своєчасно, і правильно вносити їх в банк;

• стежити за цілеспрямованим використанням грошових коштів, одержаних з банку.

Операції на рахунках в банку здійснюються згідно Інструкції НБУ «Про відкриття банками рахунків в національній і іноземній валюті».

Порядок встановлення ліміту готівки в касі регулюється Інструкцією НБУ «Про організацію роботи по наявному зверненню установами банків України».

Касові операції оформляються прибутковими і витратними касовими ордерами. Прихід грошей по ПКО, витрата - по ВКО, платіжним відомостям іншим документам, затвердженим спеціальним штампом.

У прибуткових і витратних касових ордерах указуються підстави для їх складання і перераховуються прикладені ним документи.

Під час отримання прибуткових і витратних касових ордерів касир зобов'язаний перевірити:

А) наявність і достовірність на документах підпису головного бухгалтера, а на витратних касових ордерах - дозвільного підпису керівника;

B) правильність оформлення документів;

C) наявність перерахованих в документах додатків.

Всі прибуткові і витратні касові ордери і документи, що їх замінюють, виписуються в бухгалтерії і реєструються в журналі реєстрації ПКО і ВКО.

Касир всі прибуткові і витратні документи реєструє в Касовій книзі. В кінці робочого дня касир підсумовує дані по приходу і витраті і виводить залишок на кінець дня.

Касова книга ведеться в одному екземплярі, вона прошивається, всі сторінки пронумеровані, книга завіряється друком і підписами керівника підприємства і головного бухгалтера.

Відривна частина листка касової книги є звітом касира за день і в кінці дня зі всіма ПКО і ВКО передається бухгалтеру на перевірку.

Касові документи, після складання звіту і його обробці в бухгалтерії, комплектуються в хронологічному порядку, підсумовуються і складають їх в окремі теки, і зберігаються вони протягом 36 місяців.

Журнал-ордер №1 с-г на підприємстві не ведеться, натомість формують в програмі Аналіз рахунку 30 за місяць. Дані виводяться на друк і підшиваються в теку до решти даних по цьому рахунку.

Для здійснення безготівкових розрахунків підприємство відкриває рахунок в банку.

Займається відкриттям рахунків в банку головний бухгалтер підприємства. Порядок відкриття рахунку в банку: пишеться заява на відкриття рахунку в банку, банку надається копія свідоцтва про реєстрацію підприємства, копія свідоцтва про реєстрацію підприємства в податковій адміністрації і картка із зразками підписів і друком. Після цього банк перевіряє документи, оформляє розпорядження на відкриття рахунку, привласнює підприємству номер особового рахунку. Банк реєструє всі досконалі операції на надходження і списання засобів по розрахунковому рахунку в спеціальній виписці з особового рахунку, яка видається підприємству за кожен операційний день.

Безготівкові розрахунки здійснюються по наступних документах:

 платіжне доручення

 платіжна вимога-доручення

 розрахунковий чек

 акредитив

Підприємство самостійно вибирає платіжні документи і визначає їх в договорі.

Найчастіше зустрічається платіжне доручення; воно оформляється платником і подається в банк, який його обслуговує.

У платіжному дорученні указуються назва платника і одержувача, їх адреси, код рахунку підприємства і сума виплати. У обов'язковому порядку указується призначення платежу.

На підставі платіжних доручень складається виписка банку операціоністом банку. Оскільки це банківський документ, слід пам'ятати, що вказані в ньому суми по дебету для підприємства є кредитом рахунку, а суми по кредиту - дебетом.

При обробці виписки бухгалтер перевіряє відповідність даних бухгалтерії підприємства з даними виписки, перевіряє правильність проведених операцій по розрахунковому рахунку і при виявленні помилок ставить про це в популярність відділяння банку в течії 10 днів з дня отримання виписки. При обробці виписки банку головний бухгалтер уточнює номер особового рахунку, уточнює суму вхідного залишку, звіривши її з попередньою випискою (витікаючий залишок), перевіряє вказані суми з первинними документами, проставляє поряд з цими сумами кореспондуючий рахунок.

У виписці у обов'язковому порядку повинні бути вказані дата, номер документа, короткий запис операції і суми по дебету і кредиту, а також всього оборотів за звітний період по дебету і кредиту (див. додаток 6).

По виписках банку заповнюється Ж/О №2 с-г, але на даному підприємстві такий регістр не ведеться, натомість формують Аналіз рахунку 31. Дані роздруковують і підшивають в спеціальну теку до інших.

Тема 3. Облік розрахункових операцій.

У УОППЗ їм. Фрунзе один бухгалтер за розрахунками. Він займається рахунками 36, 37, 63. У його обов'язку входить:

- правильно і своєчасно обробляти первинні документи, що поступили від постачальників або від різних організацій;

- у міру надходження документів перевіряти:

a) правильність їх оформлення;

b) законність здійснення операцій;

c) правильність підрахунку показників;

- складання у міру обробки первинних документів Журналу-ордера Ѐ6, 8, 7;

- надавати своєчасно документи по претензіях до постачальників;

- складати списки дебіторської і кредиторської заборгованості і інше.

Здійснюючи виробничо-господарську діяльність с/г підприємства здійснюють розрахункові операції з іншими підприємствами, організаціями. До ним відносяться розрахунки з постачальниками і підрядчиками, з підзвітними обличчями, покупцями і замовниками, тобто з різними кредиторами і дебіторами. Розрахунки з дебіторами здійснюються в 3 класі, а саме рахунок 361, 372 і ін. Розрахунки з кредиторами - в 6 класі.

Для обліку розрахунків з підзвітними обличчями призначений рахунок 372. По дебету рахунку відображаються суми видані підзвітна сума і суми що виплатили підзвітна сума особам у відшкодуванні перевитрати. По кредиту - суми невикористаних авансів, суми, витрачені підзвітними особами відповідно до затверджених авансових звітів. Розміри видачі засобів регулюються Інструкцією по веденню касових операцій і Інструкцією по службових відрядженнях. Коло підзвітних осіб в господарстві обмежено. Терміни відрядження обмежені інструкцією, встановлюються керівником підприємства. Не пізніше за три дні після повернення з відрядження, особа звітує авансовим звітом про витрачені підзвітні суми.

Види витрат в підзвітну суму: господарські витрати, витрати по переміщенню, витрати по відрядженню. Вони включають оплату проїзду, оплату за ліжко, житла, послуги зв'язку (якщо розмови були пов'язані з діяльністю підприємства), за умови наявності виправдувальних документів.

Синтетичний облік по рахунку 372 ведеться в Журналі-ордері Ѐ 7. Обороти по дебету заповнюються по витратних касових ордерах, а обороти по кредиту - по авансовому звіту.

На рахунку 36 ведеться облік розрахунків з покупцями і замовниками; тут узагальнюється інформація розрахунків по покупцях і замовниках. По дебету рахунку відображають вартість реалізованої продукції, товарів, послуг і робіт, які включають ПДВ. По кредиту - суми платежів, які поступили на рахунки підприємства і в касу.