Сегодня: 10 | 12 | 2019

Пам’ятка працівникові державного пожежного нагляду (частина 1)

- закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення термінів, передбачених ст.38 КУ про АП;

- наявність за тим самим фактом щодо особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення або не скасованого рішення товариського суду, якщо матеріали були передані до товариського суду органом (посадовою особою), який має право накладати адміністративне стягнення за даною справою, або не скасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також порушення за даним фактом кримінальної справи;

- смерть особи, щодо якої було розпочато провадження справи.

Орган (посадова особа) при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує такі питання:

- чи належить до його компетенції розгляд даної справи;

- чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення;

- задоволення клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката (ст. 278 КУ про АП)

При розгляді адміністративного правопорушення необхідно з'ясувати (ст.280 КУ про АП):

- чи було вчинено адміністративне правопорушення;

- чи винна дана особа в його вчиненні;

- чи підлягає вона адміністративній відповідальності;

- чи є обставини, що пом'якшують, обтяжують відповідальність;

- чи заподіяно майнову шкоду;

- чи є підстави для передачі матеріалів на розгляд товариського суду, громадської організації, трудового колективу, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

6. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ПОСТАНОВИ За СПРАВОю ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ.

Розглянувши справу, посадова особа держпожнагляду, у відповідності до ст. ст.283,284 КУ про АП, виносить постанову або про накладення адміністративного стягнення, або про застосування заходів впливу до неповнолітніх, передбачених ст. 24-1 КУ про АП, або про закриття справи.

Постанова про закриття справи виноситься у випадку:

Ø оголошення порушнику усного зауваження при малозначущості скоєного ним правопорушення (див. Додаток.6.б);

Ø передачі матеріалів на розгляд товариського суду, громадської організації чи трудового колективу; виноситься у випадках, коли з урахуванням характеру скоєного правопорушення та особистості правопорушника до нього доцільно застосувати міру громадського впливу (див. Додаток 6,7);

Ø передачі адмінматеріалів прокурору, органу попереднього слідства чи дізнання виноситься у випадку, коли в порушенні є ознаки злочину (див. Додаток 6.7);

Ø наявності обставин, що виключають провадження справи про адміністративне правопорушення (див. Додаток 6.8).

Необхідно мати на увазі, що в ст.247 КУ про АП викладений вичерпний перелік випадків, коли посадова особа, що розглядає справу, має право винести постанову про закриття справи.

При винесенні постанови про накладення адміністративного стягнення вона повинна містити реквізити, які перелічені в ст.283 КУ про АП (див. Додаток 6.2).

При зазначенні в постанові нормативного акту, який передбачає адміністративну відповідальність за порушення (невиконання) вимог пожежної безпеки, необхідно мати на увазі та вказувати ст. ст. 188-8 і 223 КУ про АП.

В постанові про накладення штрафу необхідно вказувати порядок та терміни добровільної сплати штрафу, його примусового стягнення i також порядок та терміни оскарження постанови.

Постанова підписується посадовою особою, що розглядає справу, та негайно оголошується. Копія постанови протягом 3-х днів вручається або відсилається поштою заказаним листом особі, по відношенню до якої її винесено, також потерпілому на його прохання; у випадку, якщо постанова відсилається поштою, про це робиться відповідна відмітка в справі (ст.28 КУ про АП).

При встановленні причин та умов, що сприяли порушенню (невиконанню) вимог пожежної безпеки, посадова особа держпожнагляду, у відповідності до ст.282 КУ про АП, вносить у відповідні державні органи, громадські організації або службовим особам пропозиції щодо усунення цих причин та умов, які протягом місяця з дня отримання пропозиції зобов’язані повідомити орган (посадову особу), який виніс пропозицію, про вжиті заходи.

Слід зауважити, що закон не встановлює і не обмежує частоту використання його норм. Якщо однією і тією ж особою допущені порушення (невиконання) різних вимог пожежної безпеки, то згідно з ст. 36 КУ про АП стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.

1. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ Й ОПРОТЕСТУВАННЯ ПОСТАНОВИ ПРО НАКЛАДЕННЯ АДМІНіСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ (НЕВИКОНАННЯ) ВИМОГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Скарга на постанову за справою про адміністративне правопорушення може бути подана протягом десяти днів з дня її винесення, при цьому виконання постанови про накладення штрафу припиняється. В разі пропуску зазначеного терміну з поважних причин, цей термін за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу (ст. ст. 289, 291 КУ про АП).

Скарга може бути подана особою, щодо якої винесена постанова, а також потерпілим (ст.287 КУ про АП). Вона може бути адресована вищій посадовій особі, органу держпожнагляду або в районний, міський народний суд, рішення якого є остаточним (п.3 ст.288 КУ про АП).

Особа, яка оскаржила постанову про адміністративне правопорушення, звільняється від сплати державного мита (ст 288 КУ про АП).

Постанова за справою про адміністративне правопорушення може бути опротестована прокурором (ст.290 КУ про АП), при цьому призупиняється виконання постанови до розгляду протесту (ст. 291 КУ про АП) .

Скарга чи протест повинні бути розглянуті правомочним органом (посадовими особами) в десятиденний термін з дня їх надходження (ст. 292 КУ про АП).

При розгляді скарги або протесту орган (посадова особа), у відповідності до ст.293 КУ про АП, приймає одне з таких рішень:

- залишає постанову без змін, а скаргу або протест без задоволення;

- скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;

- скасовує постанову і закриває справу;

- змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено.

Копія рішення за скаргою або протестом на постанову, згідно з ст.295 КУ про АП, протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено, а потерпілому - на його прохання (див Додаток 6.5 ).

Рішення за скаргою на постанову може бути опротестовано прокурором (ст, 297 КУ про АП ). Протест вноситься у вищий орган (вищій посадовій особі) відносно органу і посадової особи, яка прийняла рішення за скаргою.

< >В тих випадках, коли накладений та перерахований в бюджет штраф внаслідок скасування постанови відмінений чи сума штрафу зменшена, проводиться повернення стягнутих грошових сум, а також скасування інших обмежень, пов'язаних з цією постановою.

2. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ ПРО НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ

Ст. 298 КУ про АП встановлює, що постанова про накладення адміністративного стягнення є обов'язковою для виконання державними i громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і громадянами.

У відповідності до ст. 307 КУ про АП, штраф має бути сплачено порушником не пізніше як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування постанови, не пізніше як через п’ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.

Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься порушником в установу Ощадного банку України, а квитанція про сплату повинна бути пред'явлена органу (посадовій особі), який виніс постанову.

В разі несплати у вказаний термін штраф стягується в примусовому порядку (через бухгалтерію) з заробітної плати (пенсії, стипендії) порушника. При цьому в бухгалтерію спрямовується постанова з відповідним відношенням (див. Додаток 6.3).

У відповідності до ст.310 КУ про АП, постанова про накладення штрафу, за якою стягнення штрафу проведено повністю, з відміткою про виконання повертається органу (посадовій особі), який виніс постанову. Ця вимога стосується всіх державних та громадських підприємств, установ та організацій, куди спрямовувалась постанова про накладення штрафу для примусового виконання, в тому числі і судів.

При неприйнятті бухгалтерією заходів з примусового виконання постанови про накладення штрафу орган держпожнагляду інформує органи прокуратури чи бухгалтерію вищої організації.

Якщо особа, піддана штрафу, не працює або якщо стягнення штрафу із заробітної плати чи іншого заробітку, пенсії або стипендії порушника є неможливим з інших причин, стягнення проводиться на підставі постанови органу (посадової особи) про накладення штрафу судовим виконавцем, що перебуває при районному (місцевому) народному суді шляхом звернення стягнення на особисте майно порушника, а також на його частку в спільній власності (ст. 308 КУ про АП). В народний суд спрямовується постанова з відповідним відношенням (див. Дод. 6.4.).