Сегодня: 21 | 01 | 2020

Пам’ятка працівникові державного пожежного нагляду (частина 1)

Під час проведення ПТО працівники органів ДПН повинні перевіряти боєздатність підрозділів відомчої, сільської та інших видів пожежної охорони, добровільних пожежних дружин (команд) (ДНД, ДПК)

ПТО проводяться працівниками органів ДПН. Окрім них до проведення ПТО можуть бути залучені працівники відомчої, сільської та інших видів пожежної охорони, члени пожежно – технічних комісій (ПТК), начальники ДПД (ДПК), фахівці зацікавлених відомств та наглядових органів за узгодженням з їх керівниками.

Об'єкти незалежно від організаційних форм власності відповідно до рівня пожежної безпеки поділяються на об'єкти 1-ї та 2-ї групи.

До об'єктів 1-ї групи належать промислові та складські об'єкти категорії ”А” і “Б” за вибухопожежною небезпекою, об'єкти з масовим перебуванням людей, житлові будинки підвищеної поверховості та інші, що визначені переліком об'єктів та промислових підприємств з підвищеним рівнем вибухопожежонебезпеки, затвердженим наказом МВС України від 5.09.98р.№-65.

ПТО цих об'єктів повині проводиться щорічно. Найбільш важливі пожежонебезпечні об'єкти, перелік та термін проведення ПТО яких затверджується керівником територіального органу ДПН, можуть обстежуватись бригадним або груповим методом. Бригаду працівників органів ДПН очолює представник територіального органу ДПН. для участі в бригадному обстеженні можуть залучатись державні інспектори з інших органів ДПН. Групові ПТО очолює керівник місцевого органу ДПН, проводяться групою співробітників цього органу.

До об'єктів 2-ї групи належать усі державні, відомчі та кооперативні житлові будинки до 9-ти поверхів включно, дачні, садівницькі, гаражні кооперативи, невеликі селянські (фермерські) господарства, де не використовуються наймані працівники, та інші дрібні об'єкти, які не увійшли у першу групу.

ПТО цих об’єктів проводяться один раз на три роки закріпленими за ними державними інспекторами.

З метою контролю за виконанням рішень (приписів, постанов) уповноважених осіб ДПН, а також з урахуванням сезонності, особливостей об’єктів, обстановки с пожежами, вибіркової перевірки працездатності автоматичних систем виявлення та гасіння пожежі можуть проводитись контрольні (цільові) перевірки.

На об’єктах із цілодобовим перебуванням людей проводяться нічні перевірки з періодичністю, встановленою територіальним або місцевим органом ДПН.

Профілактика пожеж у квартирах та індивідуальних житлових будинках проводиться шляхом роз’яснення правил пожежної безпеки (ППБ) через засоби масової інформації, усної пропаганди, розповсюдження листівок, навчання населення заходам пожежної безпеки за місцем роботи та проживання. До цієї роботи можуть залучатися особовий склад державної, відомчої та місцевої пожежної охорони, члени ДПД (ДПК та) протипожежних об’єднань громадян, працівники житлово-експлуатаційних установ, організацій соціального захисту населення, медичних установ тощо.

ПТО та перевірки об’єктів проводяться за участю перевірників (власників) підприємств, установ, організацій, або виділених ними представників, які повинні бути завчасно повідомленими про дату його проведення. Про майбутнє проведених ПТО сільських населених пунктів повідомляються місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Під час ПТО перевіряється протипожежний стан об’єкту та ступень виконання раніше запропонованих протипожежних заходів. За всіма невиконаними запропонованими приписом заходами працівники органів ДПН повинні вжити заходів щодо притягнення винних осіб до відповідальності згідно з діючим законодавством.

При кожному ПТО об’єкта огляду підлягають територія об’єкта, будинки, споруди та установи, в тому числі і ті, що знаходяться у стадії будівництва або реконструкції, стан проїздних шляхів, забезпеченість і технічний стан пожежної техніки, наявність і працездатність автоматичних установок пожежегасіння і пожежної сигналізації, засобів зв’язку, стан і надійність функціонування зовнішнього і внутрішнього водопостачання.

Під час ПТО працівники органів ДПН повинні перевірити:

- діяльність адміністрації щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта;

- наявність розпоряджень, наказів та інструкцій з питань пожежної безпеки;

- виділення асигнувань на протипожежні заходи та придбання протипожежного обладнання;

- включення до виробничо-фінансових планів протипожежних заходів;

- дотримання правил проведення вогневих робіт;

- організацію роботи пожежно-технічної комісії;

- боєздатність відомчої пожежної охорони і добровільної пожежної дружини (команди) та якість профілактичної роботи, яка ними проводиться;

- порядок організації та якість проведення протипожежного інструктажу та занять за програмою пожежно-технічного мінімуму з робітниками і службовцями;

- знання робітниками об’єкта питань пожежної безпеки, обов’язків на випадок виникнення пожежі;

- організацію навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки посадових осіб;

- наявність обліку пожеж та реагування на них адміністрації об’єкта.

Заходи з усунення недоліків у діяльності адміністрації щодо забезпечення пожежної безпеки об’єктів, що перевіряються повинні відображатись у приписі. В разі необхідності працівником ДПН може бути складена довідка у двох примірниках, один з яких вручається керівникові об’єкта, а другий – зберігається в наглядовій справі.

За наслідками пожежно-технічних обстежень державний інспектор з держпожнагляду складає документи – основні та ті, що носять рекомендаційний характер.

До основних відноситься “Припис” (див. Додаток 2.1.). у випадках коли не виконуються або порушуються правила та вимоги пожежної безпеки, при невиконанні приписів, постанов органів ДПН, використання пожежної техніки та засобів пожежегасіння не за визначенням на порушників (керівників та працівників підприємств, установ, організацій й інших громадян) складається “Протокол про адміністративні правопорушення” ()див. Додаток 6.1, а також згідно з Настановою з організації роботи органів державного пожежного нагляду (п. 4.5.8.) складається “Постанова про застосування заходів” (див. Додаток 2.2).

Заходи що запропоновані в письмовому приписі, який дається керівникам та власникам підприємств, установ організацій і громадянам, повинні бути об груповані вимогами нормативних актів.

Припис має два розділи. До першого розділу включаються невиконані заходи з попереднього припису із зазначенням минулих термінів їх виконання, а в другий – нові запропоновані заходи і термін їх виконання.

Припис складається не менш ніж у 2-х примірниках: 1-й не пізніше 5-ти робочих днів після закінчення обстеження вручається керівникові об’єкта для виконання, а 2-й з підписом керівника щодо погоджених термінів та одержання залишається в органі ДПН для здійснення контролю.

Припис держпожнагляду підписує державний інспектор, який проводив обстеження. Цей документ (припис) зберігається в наглядовій справі до часу повного його виконання, але не менше 5-ти років.

За висновками обстеження державних, відомчих, кооперативних житлових будинків приписи вручаються керівникам відповідних житлових організацій.

Припис може бути оскаржений до вищого органу чи посадовій особи держпожнагляду в 10-денний термін з дня їх вручення.

При ПТО закладів освіти одночасно здійснюється вибірковий контроль за організацією та якістю вивчення вимог пожежної безпеки, а також дій на випадок пожежі, а в дитячих дошкільних закладах – проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам від дитячих пустощів з вогнем і виховання у дітей дбайливого ставлення до національного багатства. При необхідності складається довідка.

Під час ПТО житлових державних, відомчих, кооперативних будинків державний інспектор з ДПН перевіряє організацію місцевими органами влади, житловими установами та організаціями навчання населення правилам пожежної безпеки в побуті та громадських місцях.

ПТО суб’єктів підприємницької діяльності здійснюється за письмовим розпорядженням керівника (заступника керівника) відповідного органу ДПН з попереднім повідомленням керівника (власника) не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення.

Пожежно-технічні обстеження об’єктів у сільських населених пунктах проводяться комплексно та охоплюють всі об’єкти, розташовані на території населеного пункту.

З метою контролю за виконанням рішень (приписів, постанов) уповноважених осіб органів ДПН, а також з урахуванням сезонності, особливостей об’єктів, обстановки з пожежами, вибіркової перевірки працездатності автоматичних систем виявлення та гасіння пожежі можуть проводитись контрольні (цільові) перевірки.

При проведенні обстеження в попередньому приписі державний інспектор повинен зробити відмітки. При виконанні протипожежних заходів напроти кожного з них робиться позначка “виконано”, при невиконанні вказуються заходи, які вжиті до винних осіб, та запобіжні заходи.

Запобіжні заходи застосовуються при порушенні правил пожежної безпеки, що створюють загрозу виникнення пожежі або перешкоджають її гасінню, евакуації людей, при відсутності дозволу на початок роботи, а також у випадках випуску пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту з відхиленням від стандартів, технічних умов або їх відсутності.

Згідно з настановою з організації роботи органів державного пожежного нагляду, затвердженою наказом МВС України від 15.01.2001р.№28, головний державний інспектор з пожежного нагляду та заступники, головні державні інспектори з пожежного нагляду Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники, державні інспектори з пожежного нагляду центрального і територіального органу ДПН мають право припинити частково або повністю роботу підприємства, окремого виробництва, випуск та реалізацію пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, заборонити експлуатацію будинків чи споруд, а також дію виданих дозволів.

Головні державні інспектори міст, районів, районів у містах, селищ міського типу мають такі ж самі права відносно будинків і споруд за письмовим розпорядженням з територіального органу ДПН, а також призупинити дію виданих ними дозволів.

Інші державні інспектори з пожежного нагляду можуть припинити:

- роботу виробничої дільниці, агрегату, якщо це не призведе до зупинення роботи підприємства або окремого виробництва в цілому;

- проведення пожежонебезпечних робіт;

- дію виданих дозволів на проведення таких робіт.

Також державні інспектори пожежного нагляду можуть заборонити експлуатацію:

- окремого приміщення;

- опалювального приладу;

- дільниці електричної мережі.