Сегодня: 07 | 08 | 2020

Правила пожежної безпеки у збройних силах України 2004 р. (частина 3)

Продовження таблиці 9.1

 

Класифікація за ГОСТ 19433-88

Речовини, представники класів, підкласів, категорій

Індекси категорій речовин, з якими дозволяється сумісне зберігання

Клас

Під-клас

Індекс

Катего-рії

Назва класу,

Пiдкласу,

Категорiї

611*

Леткі без додаткового виду небезпеки

Алкiлфенол, амiноанiзоли, амiнотолуоли

312,314,322,324,

417,422,436,512,

524, 526,611,613, 816, 824

613*

Леткі, легкозаймисті, з tсп від +23 гр. С до +61 гр. С

N, N-диметиланiлін, пестициди на основi триазинiв рiдкi

312,314,322,324,

611,613, 816,824

616

Нелеткі, без додаткового виду небезпеки

Берилiй металiчний та його сполуки, окис барiю та сполуки барiю, окис кадмiю та сполуки кадмiю, миш'як та його сполуки, ртуть та її сполуки, свинець та його сполуки

311,315,321,325,

331,335, 411,413,421,431,

432,511,513,616,

617, 618,811,821, 831,836,912,915,

916,921,923

617

Нелеткi їдкi та (або) корозiйні

Антрацен, гiдрат окису барiю

411,413,421,431,

432,511,513,616,

617,618,811,821, 831,836,912,915,

916,921,923

618

Нелеткi, легкозаймисті, тверді

Пестициди, що мiстять миш'як, мiдь, олово

411,413,431,432,

616,617,618,811,

821, 831,836,912, 915,916,921, 923

8

Їдкi та (або) корозiйні речовини

8.1

Їдкi та (або) корозiйні речовини, що мають кислотні властивості

811

Без додаткового виду небезпеки

Азотна кислота та її сумiшi, сiрчана кислота та її сумiшi, соляна кислота, електроліт кислотний, ортофосфорна кислота та iн.

411,413,421,431,

432,511,513,616,

617, 618,811,821, 831,836,912,915,

916,921, 923

816*

Отруйнi

Амонiй фтористий кислий, водень фтористий, кислота бромистоводнева

512,611,613,816,

824

8.2

Їдкi та (або) корозiйні речовини, що мають основні властивості

Продовження таблиці 9.1

Класифікація за ГОСТ 19433-88

Речовини, представники класів, підкласів, категорій

Індекси категорій речовин, з якими дозволяється сумісне зберігання

Клас

Під-клас

Індекс

Катего-рії

Назва класу,

Пiдкласу,

Категорiї

821

Без додаткового виду небезпеки

Амiак водний, вапно негашене, окис калiю, окис натрiю, гiдроокис калiю, гiдроокис натрiю та iн.

411,413,421,431,

432,511,513,616,

617, 618,811,821, 831,836,912,915,

916,921, 923

824*

Легкозаймисті, з tсп від +23оС до +61оС

Етилендiамiн, цик - логексиламiн, гидразину гiдрат

312,314,322,324,

611,613, 816,824

8.3

Рiзнi їдкi та(або) корозiйнi речовини

831

Без додаткового виду небезпеки

Бром та розчини брому, йод кристалiчний, гiпохлорит натрiю та iншi солi хлорнуватистої кислоти, залiзо хлорне, алюмiнiй бромистий, алюмока лiйовий галун, амонiй роданистий, бiсульфат натрiю та iн.

411,413,421,431,

432,511,513,616,

617, 618,811,821, 831,836,912,915,

916,921,923

836

Отруйнi

Бензоїл хлористий, йод однохлористий, сурма п'ятифториста

411,413,421,431,

432,511,513,616,

617, 618,811,821, 831,836,912,915,

916,921, 923

9

Iншi небезпечнi речовини

9.1

Речовини, що не вiднесенi до класiв 1-8

911

В аерозольнiй упаковці

911

912

Горючі речовини з tсп від +51оС до +90оС

Альдол, бутиролактон, бензиловий спирт, бензилбензоат, бензилацетат, глiцерин, диметилфталат, дiоктиолфталат, адипiнова, валерiанова, каприлова, масляна кислоти, кислотнi та основнi барвники, масло касторове, пропандiол, триетаноламiн та iн.

411,413,421,431,

432,616,617,618,

811,821,831,836,

915,916,921, 923

Продовження таблиці 9.1

Класифікація за ГОСТ 19433-88

Речовини, представники класів, підкласів, категорій

Індекси категорій речовин, з якими дозволяється сумісне зберігання

Клас

Під-клас

Індекс

Катего-рії

Назва класу,

Пiдкласу,

Категорiї

915

Малонебезпечні, отруйнi

Купорос залiзний, амонiй хлористий

411,413,421,431,

432,511,513,616,

617,618,811,821,

936,912,915,916,

921,923

916

Слабкі їдкі та (або) корозійні

Окис мiдi, мiдь бромиста, мiдь хлориста

411,413,421,431,

432,511,513,616,

617,618,811,821,

936,912,915,916,

921,923

9.2

Речовини, що стають небезпечними при зберіганні навалом

921

Що видiляють горючi гази при контактi з водою

Метилкарбiтол, метол, метилсалiцилат

411,413,421,431,

432,511,513,616,

617, 618,811,821, 936,912,915,916,

921,923

923

Їдкі та (або) корозійні

Амонiй бромистий, амонiй фосфорнокислий, залiзо сiрчанокисле, калiй оц - товокислий, натрiй оцтовокислий, натрiй бромистий, калiй йодистий, калiй хлористий, калiй та натрiй вуглекислi та iн.

411,413,421,431,

432,511,513,616,

617,618,811,821,

936,912,915,916,

921,923

Примiтки:

1. Позначкою * вiдмiчено iндекси категорiй речовин та матерiалiв, що вiдносяться до особливо небезпечних.

2. Пiд сумiсним зберiганням мається на увазi, що речовини та матерiали можуть знаходитися в одному вiдсiку складу або на одному майданчику. При цьому вiдстань мiж ними повинна вiдповiдати вимогам нормативних документiв.

3. Речовини, що не увiйшли до таблицi, вiдносять до вiдповiдного класу, пiдкласу, категорiї на пiдставi пожежонебезпечних та токсикологiчних характеристик, вказаних у стандартi або технiчних умовах на дану речовину та керуючись вимогами ГОСТ 19433-88.

4. Питання про сумiсне зберiгання речовин з невiдомими пожежонебезпечними та токсикологiчними властивостями може бути вирiшене лише пiсля вивчення їх вiдповiдних характеристик з наступним вiднесенням речовин до вiдповiдного розряду небезпеки, визначенням можливостi їх сумiсного зберiгання з іншими речовинами й матерiалами (див. ГОСТ 12.1.004-91) та обов'язковим узгодженням з органами державного пожежного нагляду.

9.11.7. Незалежно від кількості збережених речовин і матеріалів категорично забороняється спільне збереження наступних речовин:

Азотної, сірчаної, хлорноватої і інших кислот з будь-якими тканинами, твердими і рідкими горючими речовинами і металевими порошками, а також з карбідом кальцію, калієм, натрієм, бертолетовою сіллю;

Перекису водню, калію, натрію, барію з будь-якими легкозаймистими, горючими рідинами і твердими горючими порошками, а також з металевими порошками алюмінію, магнію і їхніх сплавів;

Марганцевокислого калію з гліцерином, етиленгликолем чи з кислотами;

Карбіду кальцію з кислотами, легкозаймистими рідинами, будь-якими горючими матеріалами і з балонами із стиснутим повітрям і киснем;

Хлору, кисню і повітря в балонах з горючими речовинами, а також з горючими газами в балонах;

Рослинних олій, оліфи, олійних фарб і лаків з волокнистими матеріалами і легкозаймистими рідинами.